Teilnahmebedingungen für Gesundheitskurse_tuerkisch

advertisement
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen'in
AOK Sağlık Kursları Katılım Şartları
Madde 1 Genel hususlar
(1) AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen'in - bundan sonra AOK Hessen olarak anılacak sağlık kurslarına kaydolan herkes bu katılım şartlarını ve ilgili etkinlik yerlerinin geçerli
içtüzüklerini kabul eder.
(2) Bu katılım şartları, elektronik veri transferi yoluyla düzenlenenler dâhil olmak üzere, AOK
Hessen'in bütün sağlık kursları için geçerlidir
Madde 2 Kayıt ve sözleşmenin akdedilmesi
(1) Sağlık kurslarının düzenleneceğinin ilan edilmesi bağlayıcı değildir.
(2) Kayıt bir sözleşme teklifi teşkil etmektedir. Kaydolan sözleşmenin tasfiyesi için gerekli
olan bütün bilgileri vermek zorundadır. Sözleşme, AOK'nın kabul beyanı ile (kayıt onayı)
akdedilmiş sayılır.
Madde 3 Kurs Kaporası ve kurs ücreti, üçüncü kişilerin masrafları
(1) Kurs kaporasının veya kurs ücretinin, kursun ikinci gününde tamamıyla kurs öğretmenine
nakit olarak ödenmesi gerekmektedir.
(2) Kurs kaporası, düzenli olarak katıldıklarında kurs katılımcılarına iade edilir.
(3) Giriş ücretlerini ve yol masraflarını katılımcılar kendileri karşılar.
(4) Konaklama gerektiren kurslarda konaklama masrafları katılımcıların kendileri tarafından
karşılanır. Kayıtlar bağlayıcıdır ve iptal durumlarında otelin ilgili iptal şartları geçerlidir.
Madde 4 Organizasyonla ilgili değişiklikler
(1) Bir sağlık kursunun belirli bir kurs öğretmeni tarafından verilmesi yönünde hak talep
edilmesi mümkün değildir. Bu, sağlık kursu bir kurs öğretmeninin adı verilerek teklif
edilmiş olsa da geçerlidir.
(2) AOK Hessen maddi bir durum gerektirdiğinde sağlık kursunun yerini ve tarihini
değiştirebilir.
(3) Bir kurs ünitesi düzenlenemediğinde (örneğin bir kurs öğretmeninin hastalanmasından
dolayı) sonradan düzenlenmesi mümkündür. Ancak başka bir günde düzenlenmesi
yönünde bir hak söz konusu değildir.
(4) Kursla ilgili değişiklik veya bir kursun düzenlenememesiyle ilgili olarak örn. yol masrafları
gibi masrafların iade edilmesi hakkı bulunmamaktadır.
Sayfa 1 / 4
Madde 5 Katılım için önkoşullar, reşit olmayanlar
(1) Sağlık kurslarına, kurs için başka bir yaş sınırı belirtilmemişse, 18 yaşın doldurulması ile
katılım mümkündür.
Kursa hayvanların ve başka bir yaş sınırı belirtilmemişse, reşit olmayan çocukların
getirilmesi yasaktır.
Madde 6 AOK Hessen'in sözleşmeden cayması ve fesih
(1) Sağlık kursunun belirtilmiş olan kurs kaporası veya belirtilmiş olan kurs ücreti karşılığında
düzenlenmesi için asgari sayıda katılımcı gerekmektedir. Bu asgari sayıya
ulaşılamadığında AOK Hessen sözleşmeden cayabilir.
(2) AOK Hessen ayrıca, bir sağlık kursu, AOK Hessen'in sorumlu olmadığı veya başka
önemli nedenlerden dolayı tamamen veya kısmen düzenlenemediğinde de sözleşmeden
cayabilir. Böyle bir önemli neden, kanun değişiklikleri, mahkeme veya denetim
makamlarının tedbirlerinden dolayı kursun kanuni temeli ortadan kaldırıldığında söz
konusudur.
(3) AOK Hessen sözleşmeyi Alman Medeni Kanunu'nun [BGB] 314. maddesinde belirtilen
durumlarda önemli bir nedenden dolayı derhal feshedebilir. Önemli bir neden olarak
özellikle aşağıdaki durumlar sayılmaktadır:
• Daha önce uyarılmasına veya aksi halde sözleşmenin feshedileceği ihtarında
bulunulmuş olmasına rağmen katılımcının topluluğa aykırı davranması, özellikle ses,
gürültü veya koku ile rahatsızlık verilmesi veya geçimsiz davranışlarla bilgi ve kurs
akışının rahatsız edilmesi; özellikle ağır hatalı davranışlarda önce uyarıda
bulunulması gerekmemektedir
• Kurs öğretmeni, diğer katılımcılar veya AOK Hessen çalışanlarına karşı her türlü onur
kırıcı davranışlar
• Irk veya etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engelli olması, yaş veya cinsel
kimlikle ilgili nedenlerden dolayı başkalarına karşı ayrımcılık
• Etkinliklerin parti politikası veya dünya görüşüyle ilgili amaçlar veya herhangi bir
propaganda için suiistimal edilmesi
• İçtüzüğün ihlal edilmesi
• Katılımcının bedensel ve/veya zihinsel olarak kursa katılabilecek durumda olmaması
• Katılımcının bedensel ve/veya zihinsel durumundan dolayı katılımcının yaralanması
yönünde ciddi bir tehlikenin bulunması
• Katılımcının bedensel ve/veya zihinsel durumundan dolayı kurs akışının önemli
ölçüde aksaması
(4) AOK Hessen fesih yerine bir katılımcının sağlık kursuna katılmasını reddedebilir. AOK
Hessen'in bu tür bir fesih veya reddetme işleminden dolayı 3. maddeye göre hakları saklı
kalır.
Madde 7 Katılımcı tarafından fesih veya rücu
(1) Fesih veya rücu işleminin yazılı şekilde (örn. mektup, faks, e-posta) veya telefonla
gerçekleşmesi gerekmektedir.
Sayfa 2 / 4
Madde 8 Katılma belgeleri
(1) Sağlık kursuna katılım için, düzenli olarak katılım şartıyla, istek üzerine belge
düzenlenebilir.
Madde 9 Verilerin korunması
(1) AOK Hessen, ilgili geçerli metinleriyle Hessen Verileri Koruma Kanunu [Hessisches
Datenschutzgesetz] ve kişilerle ilgili bilgilerin korunması ve de 10. Sosyal Kanun'un [SGB
X] 67. ve devamındaki maddelerine göre sosyal verilerin korunması hükümleri ve 1.
Sosyal Kanun'un [SGB I] 35. maddesine göre sosyal sır düzenlemelerine tabidir.
(2) AOK Hessen, sağlık kurslarının idaresi amacıyla otomatize bilgiişlem yöntemlerinden
yararlanmaktadır. Bunun için kayıtla birlikte şu bilgiler toplanmaktadır: soyadı, adı, adresi,
yaşı, cinsiyeti, telefon numarası, sigorta numarası, hastalık kasası, kurs numarası, kurs
adı ve kurs kaporası/ücreti.
(3) İstatistiksel amaçlar için yaşlara göre gruplandırma, erkek/kadın ile ilgili bilgi ve de
rezervasyonu yapılan kursun tedbir prensibiyle ilgili bilgiler anonim hale getirilerek
işlenmektedir.
(4) Katılımcılar, AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen'in AOK Sağlık Kursları için geçerli
katılım şartlarını onaylayarak, yukarıda anılan bilgilerin işlenmesini de kabul etmektedirler.
İlgili verileri koruma hukukunun hükümlerine atıfta bulunulmaktadır.
Madde 10 Sorumluluk
(1) Bir sağlık kursuna katılma sorumluluğu kişinin kendisine aittir. Akut bir hastalık söz
konusuysa veya katılımcının hastalığın ağırlık derecesi hakkında tereddüdü varsa,
doktora danışılması gerekmektedir.
Hamilelik durumunda doktorla görüşüldükten sonra katılım mümkündür.
(2) Organizatör olarak AOK Hessen katılımcılara oluşan zararlardan sadece kasıt veya ağır
ihmal durumunda sorumludur. AOK Hessen'in yükümlülüklerini ihmalle ihlal etmesi veya
AOK Hessen'in yasal bir temsilcisinin veya işlerin görülmesinde yardımcı kişinin
yükümlülüklerini ihmalle yerine getirmemesinden dolayı kişinin hayatına, bedenine veya
sağlığına zarar verilmesi halinde AOK Hessen sınırsız sorumluluk üstlenmektedir.
(3) Katılımcının etkinliklere gidiş veya dönüş yolu üzerinde meydana gelen kazalar veya
zararlar için AOK Hessen herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Madde 11 Telif hakkı koruması
(1) Etkinlik malzemelerinin, özellikle eğitim malzemelerinin izin alınmadan fotokopilerinin
çekilmesi ve başkalarına verilmesi yasaktır.
(2) Etkinlikler sırasında izin alınmadan fotoğraf çekilmesi, film çekilmesi ve ses kayıtları
yasaktır.
(3) Sadece istisna olarak verilen izinler hakkında AOK Hessen Sağlık Teşviki Ekibi ilgili ile
görüşerek karar vermektedir.
Sayfa 3 / 4
Madde 12 Son Hükümler
(1) AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen'in AOK Sağlık Kursları katılım şartları
01.06.2016 tarihinde yürürlüğe girmektedir. İlk defa 2016 yılı Eylül ayında başlayan bütün
etkinlikler için uygulanmaktadırlar. Bu tarihte bütün önceki katılım şartları geçerliliğini
kaybeder.
(2) Maddi veya hukuki nedenlerin mevcut olması halinde bu katılım şartlarının sonradan
değiştirilmesi mümkündür.
(3) Bazı katılım şartlarının geçersiz olması veya gerçekleştirilmelerinin mümkün olmaması
halinde, diğer katılım şartları aynen geçerli kalır.
Sayfa 4 / 4
Teilnahmebedingungen für AOK-Gesundheitskurse
der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen
§ 1 Allgemeines
(1) Wer sich zu einem Gesundheitskurs der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen,
nachfolgend AOK Hessen genannt, anmeldet, erkennt diese Teilnahmebedingungen und
die gültigen Hausordnungen der jeweiligen Veranstaltungsorte an.
(2) Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle Gesundheitskurse der AOK Hessen, auch für
solche, die auf dem Wege der elektronischen Datenübermittlung durchgeführt werden.
§ 2 Anmeldung und Vertragsschluss
(1) Die Ankündigung von Gesundheitskursen ist unverbindlich.
(2) Die Anmeldung ist ein Vertragsangebot. Der/die Anmeldende hat dabei alle zur
Vertragsabwicklung erforderlichen Angaben zu machen. Der Vertrag kommt durch
Annahmeerklärung der AOK Hessen (Anmeldebestätigung) zustande.
§ 3 Kurspfand und Kursgebühr, Kosten Dritter
(1) Das Kurspfand oder die Kursgebühr wird am zweiten Kurstermin in voller Höhe fällig und
ist an die Kursleiterin/den Kursleiter in bar zu entrichten.
(2) Das Kurspfand wird bei regelmäßiger Teilnahme am Kursende an die Teilnehmer
zurückgezahlt.
(3) Eintrittsgelder und Fahrtkosten tragen die Teilnehmer selbst.
(4) Bei Kursen mit Übernachtungen tragen die Teilnehmer die Übernachtungskosten selbst.
Die Anmeldungen sind verbindlich, bei Stornierungen gelten die jeweiligen
Stornierungsbedingungen des Hotels.
§ 4 Organisatorische Änderungen
(1) Es besteht kein Anspruch darauf, dass ein Gesundheitskurs durch eine/n bestimmte/n
Kursleiterin/Kursleiter durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn der Gesundheitskurs
mit dem Namen einer Kursleiterin/eines Kursleiters angekündigt wurde.
(2) Die AOK Hessen kann aus sachlichem Grund Ort und Zeitpunkt des Gesundheitskurses
ändern.
(3) Muss eine Kurseinheit ausfallen (beispielsweise wegen Erkrankung einer
Kursleiterin/eines Kursleiters), kann sie nachgeholt werden. Ein Anspruch auf einen
Ersatztermin besteht jedoch nicht.
(4) Ein Anspruch auf Erstattung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Änderung oder
dem Entfallen des Kurses stehen, wie z. B. Fahrtkosten, wird ausgeschlossen.
Seite 1 von 4
§ 5 Teilnahmevoraussetzungen, Minderjährige
(1) Die Teilnahme an den Gesundheitskursen ist ab Vollendung des 18. Lebensjahres
möglich, sofern der Kurs nicht eine andere Altersgrenze hat.
Das Mitbringen von Tieren und Minderjährigen ist nicht gestattet, sofern der Kurs nicht
eine andere Altersgrenze hat.
§ 6 Rücktritt und Kündigung durch die AOK Hessen
(1) Für das Zustandekommen eines Gesundheitskurses zum ausgewiesenen Kurspfand bzw.
zur ausgewiesenen Kursgebühr ist eine Mindestzahl von Teilnehmer/innen notwendig.
Wird diese Mindestzahl nicht erreicht, kann die AOK Hessen vom Vertrag zurücktreten.
(2) Die AOK Hessen kann ferner vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen, wenn ein
Gesundheitskurs aus Gründen, die die AOK Hessen nicht zu vertreten hat, oder aus
sonstigen wichtigen Gründen ganz oder teilweise nicht stattfinden kann. Ein solcher
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn durch Gesetzesänderung, gerichtliche oder
aufsichtsbehördliche Maßnahmen die rechtliche Grundlage entzogen wird.
(3) Die AOK Hessen kann den Vertrag in den Fällen des § 314 BGB aus wichtigem Grund
fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:
• Gemeinschaftswidriges Verhalten bei Veranstaltungen trotz vorangehender
Abmahnung und Androhung der Kündigung, insbesondere Störung des Informationsund Kursbetriebes durch Lärm-, Geräusch- oder Geruchsbelästigungen oder durch
querulatorisches Verhalten; bei besonders gravierendem Fehlverhalten bedarf es
keiner vorherigen Abmahnung
• Ehrverletzungen aller Art gegenüber dem/der Kursleiter/in, gegenüber
Teilnehmer/innen oder Beschäftigten der AOK Hessen
• Diskriminierung von Personen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identität
• Missbrauch der Veranstaltungen für parteipolitische oder weltanschauliche Zwecke
oder für Agitationen aller Art
• Verstöße gegen die Hausordnung
• der Teilnehmer ist körperlich und/oder geistig nicht in der Lage, an dem Kurs
teilzunehmen
• aufgrund der körperlichen und/oder geistigen Verfassung des Teilnehmers besteht
die ernstzunehmende Gefahr einer Verletzung des Teilnehmers
• aufgrund der körperlichen und/oder geistigen Verfassung des Teilnehmers wird der
Ablauf der Veranstaltung erheblich beeinträchtigt
(4) Statt einer Kündigung kann die AOK Hessen den/die Teilnehmer/in auch von einem
Gesundheitskurs ausschließen. Die Ansprüche der AOK Hessen aus § 3 werden durch
eine solche Kündigung oder durch einen Ausschluss nicht berührt.
§ 7 Kündigung und Widerruf durch den/die Teilnehmer/in
(1) Die Kündigung oder der Widerruf muss in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder
telefonisch erfolgen.
Seite 2 von 4
§ 8 Teilnahmebescheinigungen
(1) Die Teilnahme an einem Gesundheitskurs kann unter der Voraussetzung regelmäßiger
Teilnahme auf Wunsch bescheinigt werden.
§ 9 Datenschutz
(1) Die AOK Hessen unterliegt den Regelungen des Hessischen Datenschutzgesetzes in der
jeweils gültigen Fassung und dem Schutz der personenbezogenen Daten sowie den
Vorschriften zum Schutz der Sozialdaten nach dem § 67 ff. SGB X und dem
Sozialgeheimnis nach § 35 SGB I.
(2) Zum Zwecke der Verwaltung der Gesundheitskurse setzt die AOK Hessen automatisierte
Datenverarbeitung ein. Dabei werden mit der Anmeldung folgende Daten erfasst: Name,
Vorname, Anschrift, Alter, Geschlecht, Telefonnummer, Versichertennummer,
Krankenkasse, Kursnummer, Kurstitel und Kurspfand/-gebühr.
(3) Zu statistischen Zwecken werden die Einteilung in Altersgruppen, die Angabe
männlich/weiblich sowie das Präventionsprinzip des gebuchten Kurses anonymisiert
weiterverarbeitet.
(4) Durch die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen für AOK-Gesundheitskurse der
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen stimmen die Teilnehmer/innen der o. g.
Verarbeitung der Daten zu. Auf die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
wird hingewiesen.
§ 10 Haftung
(1) Die Teilnahme an einem Gesundheitskurs erfolgt auf eigene Verantwortung. Liegt eine
akute Erkrankung vor oder sollte die Teilnehmerin/der Teilnehmer über den Schweregrad
einer Erkrankung bei sich selbst unsicher sein, ist eine Abklärung mit einem Arzt
notwendig.
Bei Schwangerschaft ist die Teilnahme nach Rücksprache mit dem Arzt möglich.
(2) Die AOK Hessen als Veranstalter haftet für Schäden, die den Teilnehmer/inne/n
entstehen, nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung der AOK Hessen oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der AOK Hessen
beruhen, haftet die AOK Hessen unbeschränkt.
(3) Für Unfälle und sonstige Schädigungen des Teilnehmers/der Teilnehmerin während des
Hin- bzw. Rückweges zu oder von den Veranstaltungen übernimmt die AOK Hessen
keine Haftung.
§ 11 Urheberschutz
(1) Das Kopieren und die Weitergabe von Veranstaltungsmaterialien, insbesondere
Lehrmaterialien, ist ohne Zustimmung nicht gestattet.
(2) Fotografieren, Filmen und Aufnahmen auf Tonträger in den Veranstaltungen sind ohne
Zustimmung nicht gestattet.
Seite 3 von 4
(3) Über Zustimmungen, die nur im Ausnahmefall erteilt werden, entscheidet das Team
Gesundheitsförderung der AOK Hessen in Absprache mit den Betroffenen.
§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Die Teilnahmebedingungen für AOK-Gesundheitskurse der AOK – Die Gesundheitskasse
in Hessen treten am 01.06.2016 in Kraft. Sie kommen erstmalig zur Anwendung für alle
Veranstaltungen, die ab September 2016 beginnen. Alle früheren Teilnahmebedingungen
verlieren zu diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.
(2) Diese Teilnahmebedingungen können nachträglich geändert werden, sofern hierfür
sachliche oder rechtliche Gründe bestehen.
(3) Sollten einzelne Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.
Seite 4 von 4
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards