Merhaba - Türkiye İç Denetim Enstitüsü

advertisement
Merhaba
Yaşananlar ve yapılan
düzenlemeler, ülkemizde artık
şeffaflığı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu
nedenle, bankalarımızın ve reel
sektör kuruluşlarının iç denetim ve
risk yönetimi organları ile kontrol
edilebilir, kamuoyuna şeffaf biçimde
hesap verilebilir bir yapıyı
Bundan daha kötüsü olamaz dediğimiz oluşturmaları, sosyal
sorumluluklarının yanı sıra kurumsal
bir yıl yaşadık. Ülke olarak her
kesimin, herkesin üzerinde derin izler süreklilikleri açısından gereklidir.
bırakan bir yıl geçirdik. Nefeslerin
tutulduğu, gözlerin faltaşı gibi açıldığı Bilgi çağında hesap sorulmasını
beklemeden hesap verebilen
olaylar yaşadık. Yaşadıklarımız bize
kurumlar varlıklarını
"kaybetmenin anlamını öğretecek"
kadar derslerle dolu. İyi, doğru, güzel sürdürebileceklerdir. Şeffaflık,
ve temiz bir yaşam için değerleri olan, çağdaşlığın rekabet gücünü
kaybetmenin anlamını da bilir.
oluşturacaktır.
Değerlerini yitirmemek için ise, çaba
ve direnç gösterir, mücadele verir.
Vizyonunda "şeffaflık" yer almayan
hiçbir kişi ve kurumun bilgi
Toplum olarak yitirdiğimiz değerleri toplumunda varlığını sürdürmesi
beklenmemelidir. Şeffaflık, kontrol
bir daha yitirmemek üzere yeniden
sistemlerinin tasarlanmasında,
inşa ederek sahip çıkmak için
denetim yöntemlerinin
2002’nin bir başlangıç olmasını
geliştirilmesinde, geleneksel reaktif
diliyoruz.
yaklaşımlar yerine, çağdaş proaktif
yaklaşımları gerektirmektedir.
2001’i bu duygu ve düşüncelerle
geride bırakırken, yeni bir yıla
Ülkemizde yaşadıklarımız ve
mesleğimiz ile ilgili ulusal ve
dünyamızdaki gelişmelere
uluslararası düzenlemeler ile girdik.
baktığımızda da; öz değerlendirme,
BDDK tarafından hazırlanan
özeleştiri, açıklık olan ortamlarda
"Bankaların İç Denetim ve Risk
krizler, yolsuzluklar yerine büyüme
Yönetimi Sistemleri Hakkında
Yönetmelik" uygulaması ülkemizde
ve ilerleme söz konusu olmaktadır.
başlarken, Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü (IIA-Inc.) tarafından,
Bu gerçekler, denetimin ve risk
"Uluslararası Mesleki Uygulama
yönetiminin sadece bankacılık
Standartları"nın revize edilmiş yeni
sektörü için değil, reel sektör içinde
şekli yürürlüğe girdi.
bir gereklilik olduğunu
göstermektedir. Bankacılık, sektör
olarak yeni düzenlemelerle kendini
Bankacılıkta yaşanan kriz ve
yolsuzluklarla birlikte önemi anlaşılan disipline ederken, kaynak aktardığı
sektör ve kuruluşları da iç denetim
erken uyarı sistemlerinin, yürürlüğe
ve risk yönetimi sistemlerinin varlığı
giren yeni düzenlemelerle
ile değerlendirecek, sistemler yok
iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi
hedeflenirken, sektörün güvencesi için veya yetersiz ise hizmet sunmaktan
Bektaşi'nin önüne iki testi şarap
koyup sormuşlar; "Hangisi daha iyi?"
Bektaşi şarabın birini yudumlamış,
"öteki daha iyi" demiş. Tadına
bakmadan nasıl anladığını sormuşlar.
Yüzünü ekşitip cevap vermiş:
"Bundan kötü olamaz."
önemli bir adım atılmıştır. İç Denetim
ve Risk Yönetimi Sistemi ile
bankaların sermaye yeterliliği
ilişkilendirilerek sektörün özkaynak
yapısının güvence altına alınması
hedeflenmektedir.
kaçınacaktır.
İç denetimi olmazsa olmaz kılan bu
gelişmelerle birlikte, çağdaş mesleki
örgütlenme, uluslararası standartlar
ve etik kurallar, mesleki yetkinliği
belgelendiren sertifikasyon
Organizasyon yapısı, risk bazlı
programının varlığı, iç denetçiler için
denetim anlayışı, istatistiki veri tabanı profesyonel gelişim fırsatı sunuyor.
ihtiyacı, sektörün iştiraklerinin de
denetim kapsamına alınması,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü, ulusal
bankaların kurum içi ve düzenleyici
ve uluslararası kimliği ile iç
otorite ile iletişim ve raporlama
denetçiler, üst yönetim ve
disiplini, bankalarımızda alışılagelen düzenleyici otoritelerin yanı sıra
yönetim ve denetim anlayışından
kurum ve kuruluşların diğer tüm
farklı yeni bir yapılanmayı ortaya
paydaşlarına sunduğu hizmetlerle
çıkarmıştır.
destek veriyor. Profesyonel olmanın
sorumluluğu ile geleceğimizin
yaratılmasında yer almak için TİDE’
Ekonomik koşulların ve yasal
düzenlemelerin sonucu, ülke
de birlikte olalım.
ekonomisi ve sektörün geleceği
açısından önem taşıyan yeniden
yapılanma sürecinde, Türkiye İç
Denetim Enstitüsü’nün varlığı,
Bir sonraki sayıda tekrar buluşmak
sektörün profesyonelleri ve
dileğiyle...
meslektaşlarımız açısından
uygulamanın kalite güvencesini
oluşturmaktadır.
Sevgi ve saygılarımla,
Ayrıca, Uluslararası İç Denetim
Mesleki Uygulama Standartlarında
Ali Kamil UZUN
"1300-Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı" ile ilgili yer alan
[email protected]
standartlar, BDDK yönetmeliği ile
yürürlüğe giren uygulamanın
etkinliğinin bankalarımız ve BDDK
açısından değerlendirilmesine referans
kaynak oluşturacak niteliktedir.
Öte yandan; bankalara sermaye
desteği için hazırlanan ve reel sektöre
kaynak yaratma amacını da taşıdığı
ifade edilen yasanın yürürlüğe girmesi
ile birlikte, "Denetim" ve "Risk
Yönetimi" açısından bankacılıkta ve
reel sektörde önemli gelişmelerin
başlayacağı kanısındayız.
Download