M. Meclisi B : 36 17 . 1 . 1966 O : 1 tıkları müracaatler

advertisement
M. Meclisi
B : 36
tıkları müracaatler sonunda müsaade almışlar­
dır.
Yabancı ortağı bulıınmıyan yerli firmalar
ise, muhtelif tarihlerde ana imalâtçı firmalarla
yaptıkları patent anlaşmalarının Maliye ve Sa­
nayi Bakanlıklarında kabulünden sonra, yatı­
rım kotalarımızdan bu maksatla aldıkları tah­
sislerle gerekli tesisleri kurmuş ve sanayici ko­
talarından faydalanmak suretiyle faaliyete geç­
mişlerdir.
Montaj sanayii ile uğraşan yerli ve yabancı
bütün firmaların faaliyetleri 5383 sayılı Güm­
rük Kanununun 12 ve 13 ncü maddelerine isti­
naden çıkarılan dış ticaret rejimi karalarına
ve bu kararlara bağlı ithalât yönetmeliklerine
istinaden düzenlenmiş idi. Aynı kanuna istina­
den çıkarılan montaj sanayii talimatnamesi
14 . 4 . 1964 tarihinde yürürlüğe konulduktan
sonra da mezkûr talimatneme esasları dairesin­
de yürütülmektedir.
Traktör montaj ve kısmî imalâtı sahasında
halen faaliyette bulunan üç firmanın çalışmaya
başladıkları tarihten bu yana imâl ettikleri
traktörlere dair istenilen bütün bilgiler elimiz­
de mevcut 9 sayfalık cetvellerde gösterilmiştir.
Bu bilgilerin teferruatı soru sahibi arkadaşımın
ve konu ile ilgilenecek diğer arkadaşların Ba­
kanlığımda emirlerine amadedir.
*
Bugün için memleketimizde biçer - döver
montaj veya kısmî imalâtı yapılmamaktadır.
Montaj Sanayii Talimatnamesi, 5383 sayılı
Gümrük Kanununa dayanan dış ticaret rejimi ve
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına istinaden
hazırlanmış ve 14 . 4 . 1964 tarih ve 6/2905 sa­
yılı Kararname ile yürürlüğe konulmuştur.
Talimatnamenin gayesi, yerli imalâtın muay­
yen bir disiplin altında ve plân hedeflerine uy­
gun olarak inkişafını sağlamaktır.
Koalisyon kabinelerinde görev alınış arka­
daşlarımızın da pek iyi bildikleri gibi, montaj
ve kısmî imal, sanayileşmemizin ilk merhalesi
olarak telâkki edilmiş ve sanayileşmeyi hızlan­
dıracak en kısa yol olarak seçilmiştir.
Nitekim bu talimatname ile konulan disiplin
altında montaj ve kısmi imalâtı memleketimizde
yapılan mamullerin her yıl artan nisbetlerde ye­
dek aksam parçaları, türemekte olan yerli sa­
nayii tarafından temin edilmektedir.
Yerli imalât nisbetlerine ait esaslar söz ko­
nusu talimatnamede gösterilmiştir.
17 . 1 . 1966
O : 1
Bugün ulaşılmış bulunan yerli imalât nisbeti
traktörlerde % 40 dır.
Montaj Sanayii Talimatnamesi ile ilgili Ka­
rarname, bilâhara çıkarılan sirkülerler ile ay­
nen tatbik edilmekte ve Talimatnameye göre
ithalât tahsislerinden faydalanan imalâtçı fir­
malar Kararname hükümlerine uymaktadırlar.
Bu husus, Sanayi, Tarım, Ticaret bakanlık­
ları ile Devlet Plânlama Taşkilâtı Müstaşarlığı
ve Türkiye Odalar Birliğince takip ve kontrol
edilmektedir.
Traktör montajında kullanılan yerli yedek
parça ve aksam, her yıl tedricen artırılmak su­
retiyle halen % 40 a ulaşmıştır.
Memleketimizde kısmen imal ve montajı ya­
pılan traktörlerin satış fiyatı ile aynı takatte
traktörler komple olarak ithal edildikleri tak­
dirde satış fiyatları arasında fark yoktur.
Rekabet dolayısiyle yerli imalâtçılar bu hu­
susa bilhassa dikkat etmek mecburiyetindedir­
ler.
Yerli imalâtta kullanılan bâzı parçaların,
Gümrük resimleri dolayısiyle pahalı olduğu hal­
lerde montaj * müesseseleri kanuni kârlarından
fedakârlık ederek, ithalâtçının komple ithalât­
taki fiyat seviyesini aşamamaktadırlar.
Montajı Türkiye'de yapılan traktörlerin aynı
marka ve takatte olanlarının komple olarak it­
haline müsaade edilmemektedir.
Montaj yolu ile tüm imalâta geçme tecrübesi,
Yugoslavya, İspanya ve Brezilya'da yapılmış ve
halen bü metodu, Pakistan, Hindistan ve Ar­
jantin'in de denemekte oldukları bilinmektedir.
Yugoslavya ve İspanya muvaffak olmuşlar­
dır.
Memleketimizin bu sahadaki muvaffakiyeti,
motor ve dişli sanayiinin kurulup gelişmesine
bağlıdır. Bu yolda da atılmış adımlar ve teşeb­
büsler vardır.
Montajdan tüm imalâta geçişte takibedilen
bu usul ile muvaffak olunacağına inanıyorum.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan.
Muhterem arkadaşlarım, yazılı nutukların 20
dakikayı tecavüz etmemesi lâzım. Sayın Bakanın
vazıh nutukları 20 dakikayı tecavüz etmiştir.
Bu bakımdan devamı hususunda Yüce Meclisin
oyunu alacağım. Kabul edenler... Etmiyenler..
Kabul edilmiştir.
— 427 —
Download