T\MUZ - TBMM

advertisement
M. G. Konseyi
B : 169
Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tes­
pit ive kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulu­
nan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.
Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halin­
de olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm,
yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.
Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni
ile aracın durdurulmasıdır.
Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araç­
ların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yükle­
mek:, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir
süre için durdurulmasıdır.
Park etme : Araçların, durma ve duraklaması
gereken haller dışında bırakılmasıdır.
Geçiş hakkı : Yayaların ve araç ıkullananların
diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullan­
mak sırasındaki öncelik hakkıdır.
Yüklü ağırlık : 'Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşı­
makta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın top­
lam ağırlığıdır.
Dingil ağırlığı : Araçlarda aynı dingile bağlı te­
kerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır.
Azamî dingil ağırlığı : Araçların karayolu yapı­
larından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil­
meleri için saptanan dingil ağırlığıdır.
Azamî toplam ağırlık : Araçların karayolu yapı­
larından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebil­
meleri için saptanan toplam ağırlıktır.
Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile
kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer
işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkili
«-. « « « , ^ i *
işaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet
üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve
yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tra­
fik tertibatıdır. Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede 'kul­
lanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle ku­
manda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde
çeşitli renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli
yanma süresi olan, İşık veya sesle özel bir talimatın
aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
İşaretleme : Taşıt yolu ile bordur, ada, ayırıcı,
otoıkorkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çe­
şitli renkte, çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı
ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağ­
layan tertibattır.
Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve
terimlerle, karayollarının sınıflandırılmasına ve tra­
fikten men hükmünün uygulanmasına ilişkin usuller
yönetmelikte gösterilir.
Taşıma sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle
taşıyabileceği en çolk yük ağırlığı veya yolcu sayısı­
dır.
Azami ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği aza­
mî yükle birlikte ağırlığıdır.
Yüksüz ağırlık : Üzerinde insan veya eşya (yüık)
bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir ara­
cın taşıması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile bir­
likte toplam ağırlığıdır.
O: 1
Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda
belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve
aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulma­
sıdır.
Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, 'belirli araç
sürücülerinin can ve mal güvenliğini (tehlikeye sok­
mamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına
bağlı olmamalarıdır.
Gabari : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak
ıkarayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzun­
luk, genişlik ve yüksekliklerini 'belirleyen ölçüler­
dir.
10 * 10 . 1983
BAŞKAN — Bunların daha birçoklarını yönet­
meliğe bıraksak zannediyorum en iyisi olacakmış.
Nasıl olsa sonunda, «yönetmelikte gösterilir» demi­
şiz. Yani, burada akaryakıt istasyonunun tarifini
yapmasak, bir akaryakıt istasyonunda bir hadise ol­
sa, hâkim, bunun tarifi yapılmamıştır diye akarya­
kıt istasyonunun ne olduğunu bilmeyecek mi? «Akar­
yakıt istasyonunun tarifi, muayene istasyonunun ta­
rifi...» Yolcu ne demek? Vasıtaya binip işine giden
kimse yolcudur. Hâkim, bunun tarifi, yok diye, yol­
cu hakkında karar vermeyecek mi? Yani bir tek te­
kerleğin, direksiyonun, anamilin kardan milinin tarifi
kalmış; onları da tarif etsek iyi olacakmış.
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ­
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar
Dairesi Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu Ko1
misyonun dikkatini çekmiştir. Çünkü, Hükümet, es­
ki Karayolları Tüzüğündeki tarifleri yasaya getirmiş
idi. Tabiî tüzüğü yürürlükten kaldırdıkları için, yö­
netmelikle bir sayın bakanın imzasıyla tekemmül
edecek bir müessese olduğu için, pek de o kadar bağ­
layıcı olmuyor.
BAŞKAN — Niçin? Bunlar basit hususlardır.
Mesela burada troleybüs yok; otobüs var, tramvay
var; ama troleybüsü göremedim burada.
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
*^™?T\MUZ™
»*
muKUK işleri, Kanunlar ve Kararlar
— 294 —
Download