Tebliğ - VergiNET

advertisement
Tebliğ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2006/3)
Başvuru
Madde 1- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üreticiler BOSSA Ticaret ve Sanayi İşletmeleri
T.A.Ş., Güney Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Berdan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özbucak Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve
Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden
dokunmuş mensucat”ın ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın
devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle
başvuruda bulunmuşlardır. Başvuru, Akın Tekstil A.Ş. firması tarafından da desteklenmektedir.
Şikayetçi firmalar ile şikayeti destekleyen firmaların toplam Türkiye benzer mal üretiminin %70’ini
gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.
Başvuru konusu madde
Madde 2- Başvuru konusu madde 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) yer alan
“sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”tır.
Mevcut önlem
Madde 3- Halen, 15/02/2001 tarih ve 24319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin 2001/2 sayılı Tebliğ ile, ÇHC menşeli söz konusu maddenin Türkiye’ye ithalatında CIF değerin %87’si
oranında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.
Gerekçe
Madde 4- Yapılan incelemede, ÇHC menşeli önleme konu maddenin dampingli ihracatının devam ettiği, mevcut
önlemin yürürlükten kaldırılması halinde bu ülkeden önemli miktarlarda dampingli fiyatlı sentetik veya suni devamsız
liflerden dokunmuş mensucatın Türkiye’ye ihraç edilebileceği ve dolayısıyla yerli üretim dalında zararın devam edebileceği
konusunda yeterli delillerin bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Karar ve işlemler
Madde 5- Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut
olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca ÇHC menşeli söz konusu madde için,
Yönetmelik'in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik'in 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar
devam eder.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
Madde 6- Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından soruşturma kapsamında
normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün
üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu
Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda Yönetmelik’in 5 inci maddesi,
aksi takdirde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde
ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
Madde 7- Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla söz konusu maddenin Genel Müdürlükçe bilinen
Türkiye’deki ithalatçılarına, yurt dışındaki üretici ve ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru
formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları
gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makûl bir süre içinde soru formunu alamayan
tarafların en geç bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunması ve soru formlarını
doldurarak 8 inci maddede belirtilen süreler içerisinde Genel Müdürlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.
Ayrıca, soru formunun ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak
amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.
Süreler
Madde 8- Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37
gündür. Tebliğ’in 7 nci maddesinde de belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı
tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, Tebliğ’in
yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir.
Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci maddede belirtilmeyen diğer ilgili tarafların
da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren
sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe
bildirmeleri gerekmektedir.
İşbirliğine gelinmemesi
Madde 9- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere,
taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi
reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut
verilere göre alınacaktır.
Yetkili merci ve adresi
Madde 10- Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi
gerekmektedir:
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 77 26 veya 204 77 05
Faks: +90 (312) 205 09 17
Soruşturmanın başlangıç tarihi
Madde 11- Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download