4.sınıf hematolojı derslerı

advertisement
4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI
DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER
S.BEŞIŞIK
Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir ?
a.
b.
c.
d.
e.
Retikülosit artışı
Normokrom normositer aneminin tespiti
Endirekt bilirubin artışı
Direkt Coombs testinin pozitif bulunması
Endirekt Coombs testinin pozitif olması
DERS 2: HEMOLİTİK ANEMİLER-2
S.BEŞIŞIK
Aşağıdakilerden hangisi edinsel hemolitik anemidir?
a.
b.
c.
d.
e.
Herediter sferositoz
G6PD eksikliği
PNH
Talassemi
Orak hücreli anemi
DERS 3: TALASEMİLER,ANORMAL HEMOGLOBİNLER
A.S.YAVUZ
Hangisi talasemi komplikasyonlarından değildir?
a.
b.
c.
d.
e.
Kronik anemi
Kemik iliğinde genişleme
Vücutta demir birikimi
Akut lösemiye dönüşüm
Kronik hemoliz
DERS 4: MİYELODİSPLASTİK SENDROM
M.AKTAN
Aşağıdakilerden hangisi miyelodisplastik sendromlardan biri değildir?
a.
b.
c.
d.
e.
Refrakter Anemi
İdyopatik miyelofibroz
Artmış blastlı refrakter anemi
Prelösemi
Kronik miyelomonositer lösemi
DERS 5: HEMOSTAZ İNCELEMESİNDE KULLANILAN TESTLER
M.YENEREL
Aşağıdaki testlerden hangisi pre-op hemostazın değerlendirilmesinde ilk basamakta kullanılmaz?
a. Protrombin zamanı (PT)
b.
c.
d.
e.
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)
Trombosit sayımı
Von Willebrand faktör aktivitesi(X)
Kanama zamanı
DERS 6: KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI
M.AKTAN
Hemofili için hangisi yanlıştır?
a. Travma sonrası erken tipte kanamalar olur
b. Kalıtsal bir hastalıktır
c. Koagülasyon bozukluğudur
d. Primer hemostazda sorun yoktur
e. İntrensek yoldaki moleküllerde sorun vardır
DERS 7: MULTİPL MİYELOM
S.BEŞIŞIK
Multiple myeloma tanısı konulması için aşağıdakilerden hangisi majör kriterdir?
a.
b.
c.
d.
e.
Kemiklerde litik lezyon
Yüksek eritrosit sedimentasyon hızı
Böbrek yetmezliği
Amiloidoz
Kemik iliğinde > %30 plazma hücre artışı
DERS 8: TROMBOSİT HASTALIKLARI
A.S.YAVUZ
Yanlış olanı işaretleyiniz. İmmunolojik mekanizma ile trombosit yıkımına bağlı trombositopeni şu
hastalıklarda görülür:
a. Kronik idyopatik trombositopenik purpura
b. Yaygın damar içi pıhtılaşması
c. Sistemik lupus eritematozus
d. Kronik lenfoid lösemi
e. Hodgkin dışı lenfoma
DERS 9: TROMBÜS OLUŞUMU VE ANTİTROMBOTİK TEDAVİ
M.YENEREL
Yanlış olanı işaretleyiniz. Venöz tromboza eğilim yaratan durumlar şunlardır :
a.
b.
c.
d.
e.
Uzun süren hareketsizlik
Cerrahi girişimler ve travmalar
Oral kontraseptif kullanımı
Behçet hastalığı
Aterosklerotik damar hastalığı
DERS 10: LÖSEMİLER-1
D.SARGIN
Elli yaşında herhangi bir şikayeti olmayan bir erkekte sağlık taraması sırasında lökosit sayısı
55.000/mm3, hemoglobin düzeyi 14 g/dl, trombosit sayısı 510.000/mm3 bulunuyor. Hastanın 10 cm.
sol kosta kenarını geçen splenomegalisi var. Periferik kan yayma preparatında lökositlerin çoğunu
miyeloid serinin tüm hücreleri oluşturuyor. Bu hasta için en olası tanı ne olabilir?
a.
b.
c.
d.
e.
Akut miyeloblastik lösemi
Hipersplenizm
Miyelodisplastik sendrom
Kronik miyeloid lösemi
Kronik lenfoid lösemi
DERS 11: LÖSEMİLER-2
D.SARGIN
Hangi tip lösemide dişeti hipertrofisi görülür?
a.
b.
c.
d.
e.
KLL
KML
AML
B hücreli ALL
T hücreli ALL
DERS 12: LÖSEMİLER-3
D.SARGIN
Hangisi akut lösemi tanısı ile tedavi edilen bir hastada tümör lizis sendromu geliştiği gösteren
laboratuar bulgusu değildir?
a.
b.
c.
d.
e.
Hipopotasemi
Hiperürisemi
Hipernatremi
Hipokalsemi
Hiperfosfatemi
DERS 13: KAN VE KAN ÜRÜNLERİ: TRANSFÜZYON İLKELERİ, ENDİKASYONLAR VE
KOMPLİKASYONLARI
M.YENEREL
Kan transfüzyonu ile ilgili yanlış olanı belirtiniz.
a. Hemolitik transfüzyon reaksiyonu tedavisinde izotonik sodyum klorür ve furosemid
kullanılır.
b. Bir ünite tam kan veya eritrosit süspansiyonu dört saat ısıtıldıktan sonra hastaya
verilebilir.
c. Bir ünite tam kanın hacmi 450 ml kadardır
d. Febril transfüzyon reaksiyonu multipar kadın hastalarda daha sık görülür.
e. Transfüze edilen kana steril fizyolojik serum dışında hiçbir ilaç eklenemez.
DERS 14: APLASTİK ANEMİ
M.AKTAN
Aşağıdakilerden hangisi aplastik anemide rastlanan bir bulgu değildir?
a.
b.
c.
d.
e.
Ortalama eritrosit hacmi (MCV) normal veya hafif artmıştır.
Hiperürisemi
Purpura
Retikülosit oranında azalma
Lökopeni ve nötropeni
DERS 15: DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, KRONİK HASTALIKLARDA GÖRÜLEN ANEMİLER
M.NALÇACI
Derin anemisi olan (hemoglobin 5 g/dl) bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi saptanamaz?
a.
b.
c.
d.
e.
Solukluk
Taşikardi
Ödem
İkter
Siyanoz
DERS 16: POLİSİTEMİ,MİYELOSKLEROZ, MİYELOFİZİTİK ANEMİLER
M.NALÇACI
Aşağıdaki bulgulardan hangisi polisitemia vera tanısı ile uyuşmaz?
a.
b.
c.
d.
e.
Eritrositoz
Splenomegali
Yüksek eritropoietin düzeyi
Lökositoz
Jak2 mutasyon pozitifliği
DERS 17: LENFOMALAR
M.NALÇACI
Ateş, gece terlemesi, boyunda şişlikleri olması şikayeti ile başvuran hastada servikal ve batın içinde
yerleşik lenfadenomegaliler saptandı. Hodgkin hastalığı tanısı konan hastada kemik iliğinde
infiltrasyon mevcuttur. Bu hastanın klinik evresi nedir?
a.
b.
c.
d.
e.
IIB
IIIA
IIIB
IVA
IVB
DERS 18: MEGALOBLASTİK ANEMİLER
A.S.YAVUZ
35 yaşında kadın hasta. Giderek belirginleşen saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılma, yorgunluk
halsizlik, efor sırasında nefes darlığı tanımlıyor. Fizik muayenesinde zayıf beden yapısında, soluk, dil
papillaları silik ve dili kırmızı gözlendi. Kan sayımında Hb 8.5 gr/dl, ortalama eritrosit hacmi 94 fl,
lökosit 3200/mm3, trombosit 123 000/mm3 olarak belirlendi. Bu hastanın ön tanısında
aşağıdakilerden hangisini öncelikle düşünürsünüz?
a.
b.
c.
d.
e.
B12 vitamini eksikliği
Demir eksikliği anemisi, tedavi altında
B12 vitamini ve folik asit eksikliği birarada
Demir eksikliği ile birlikte B12 ya d a folik asit eksikliği
Folik asit eksikliği
Download