1. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün

advertisement
1. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?
A) İçerikte sınırlamaya gidilmez.
B) Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.
C) Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.
D) Özgünlük ve subjektiflik vardır.
E) Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine
cevap verir.
2.
Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi,
yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruznâme”dir. Anıya çok benzer.
Anı, yaşandıktan sonra; ... ise her gün yazılır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Röportaj
B) Fıkra
C) Deneme
D) Günce
E) Eleştiri
3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi
değildir?
A) Nurullah Ataç
B) A. Hamdi Tanpınar
C) Suut Kemal Yetkin
D) Halikarnas Balıkçısı
E) Falih Rıfkı Atay
4. Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı, durumu, kısa; fakat ilgi
çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan
kaçınılır, kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekan dardır.
Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öykü
B) Roman
C) Deneme
D) Anı
E) Fıkra
5. Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim, hangi eserle
vermiştir?
A) Montaigne – Denemeler
B) John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
C) Boccacio – Decomeron
D) Cervantes – Don Kişot
E) Moliere – Cimri
6.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi nesir türü değildir?
Fıkra
Roman
Makale
Deneme
Trajedi
7.
İki tür hikaye tarzı vardır:
1. “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu olan “olay hikayesi”
2. “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya dayanmayan, modern
“durum hikayesi”
Yukarıda özellikleri verilen hikaye tarzlarının Türk edebiyatındaki
en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Mithat Efendi Emin Nihat
B) Ömer Seyfettin S. Faik Abasıyanık
C) S. Faik Abasıyanık Ömer Seyfettin
D) Emin Nihat Ömer Seyfettin
E) Ömer Seyfettin A. Mithat Efendi
8. Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ...
örneğidir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fabl
B) Mektup
C) Eleştiri
D) Otobiyografi
E) Anı
9.
Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta
uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve
düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım
okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin
sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.
Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden
hangisiyle isimlendirilebilir?
A) Anı
B) Makale
C) Söyleşi
D) Eleştiri
E) Röportaj
10. Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan
etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen
kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye
içinden geçirmiş.
Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.”
demiş.
Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek
gösterilebilir?
A) Roman
B) Öykü
C) Trajedi
D) Fabl
E) Anı
11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir “gezi yazısı” yazarı
değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Ahmet Haşim
C) Evliya Çelebi
D) Reşat Nuri Güntekin
E) F. Rıfkı Atay
12. Aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisi diğerlerine göre daha
sonra gelişme göstermiştir?
A) Makale
B) Eleştiri
C) Anı
D) Gezi yazısı
E) Deneme
13. “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin
ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar
ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak
önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak
ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor
örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık
kazandırıyor.
Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Fıkra
D) Söyleşi
E) Eleştiri
14 . Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?
A) Roman
B) Hikaye
C) Tiyatro
D) Masal
E) Makale
15. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatımız Hakkında Bazı
Mülahazat-ı Şamildir” başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden
hangisinin ilkidir?
A) Eleştiri Yazısı
B) Makale Yazısı
C) Deneme
D) Mektup
E) Fıkra
16. O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok
nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan
bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma
gelmiyor nedense.
Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
B) Deneme
C) Fıkra
D) Makale
E) Gezi yazısı
17. Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki
hangi nesir türünün ilkidir?
A) Eleştiri
B) Biyografi
C) Otobiyografi
D) Makale
E) Mektup
18. – Güncel konularda yazılır.
– Kanıtlama yoluna gidilmez.
– Kesin yargılara varılmaz.
– Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sohbet
B) Anı
C) Fıkra
D) Deneme
E) Makale
19. Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını
ortaya koyan yazı türüne ne denir?
A) Fıkra
B) Söyleşi
C) Eleştiri
D) Röportaj
E) Makale
20
I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.
* İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam
öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.
II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.
* Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan
yazılardır.
Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini
yansıtırlar?
A) Anı-Deneme
B) Biyografi-röportaj
C) Gezi-eleştiri
D) Makale-otobiyografi
E) Röportaj-deneme
21
I. Olaylar hayal ürünüdür.
II. Yer ve zaman kavramı belirsizdir.
III. Evrensel konuları işler.
IV. Olaylar –miş’li geçmiş zamanda anlatılır.
V. Birtakım tekerlemelerle başlar.
Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Masal
D) Fabl
E) Fıkra
22. Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik değerlerini
bazen överek, bazen ise ye-rerek vermektir.
Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Otobiyografi
B) Biyografi
C) Deneme
D) Anı
E) Günlük
23. I. İlk edebi roman
II. İlk realist roman
III. İlk tarihi roman
Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde
sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Mai ve Siyah Cezmi Araba Sevdası
İntibah Araba Sevdası Cezmi
Araba Sevdası İntibah Karabibik
Karabibik Eylül Telemak
İntibah Mai ve Siyah Cezmi
24.
Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete
yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve
düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama
zorunluluğu yoktur.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?
A) Günlük
B) Sohbet
C) Söylev
D) Fıkra
E)
Röportaj
25. 1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum.
Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu
ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini
yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun
yaşamıma.
Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük
B) Özyaşamöyküsü
C) Yaşam öyküsü
D) Anı
E) Portre
26. Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğruyu yanlıştan, güzeli
çirkinden, eksiği fazladan ayırmaya çalışır. Yazar, “Aklın yolu birdir”
ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana
atılmayacak etkileri olsa
bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazetelerde
köşe yazarlarına konuk olmaktadır.
Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için
söylenmiş olabilir?
A) Eleştiri
B) Söyleşi
C) Fıkra
D) Deneme
E)
Makale
27.
I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
II. Yaratıcı yazılardır.
III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.
IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm
özellikleri üzerinde durularak işlenir.
V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.
Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve
öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız IV B) II ve IV
C) Yalnız V
D) II-IV-V
E) IV ve V
28. Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi
tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini,
çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla
karşılık bulmuştur.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
B) Makale
C) Fıkra
D) Otobiyografi
E) Biyografi
29. Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma
olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak
istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı.
Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o
zaman başlamıştı sanırım.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?
A) Biyografi
B) Otobiyografi
C) Anı
D) Günlük
E) Deneme
30.
Artık “armut piş ağzıma düş” devri sona erdi. Günümüz
muhabirleri eskiden olduğu gibi masa başı mesai doldurarak haber
yapmıyorlar. Bir gezgin gibi Türkiye’yi karış karış dolaşıyorlar.
Haberleri birinci ağızdan alıp olay yerinde bire bir görüntülüyorlar.
Ardından bunları yazılı ve görsel medya aracılığıyla insanlığa iletiyorlar.
Bu parçaya göre günümüz gazetecilerinin insanlığa ilettikleri
aşağıdakilerden hangi-siyle adlandırılabilir?
A) Fıkra
Röportaj
B) Gezi yazısı
C) Eleştiri
D) Makale
E)
31. Volker, barın kapısını itip içeri girdi. Barın duvarlarından gelen ağır
bir sıcaklık şakaklarını sıkıyor, onu boğuyordu. Alt kattaki lavaboya
kadar kendini sürükledi. Musluğu açtı. Yüzüne su çarptı.
Bu parçanın alındığı yapıtın türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Öykü
Fıkra
B) Roman
C) Deneme
D) Tiyatro
E)
32. Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve
meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür.
Antalya’nın yedi türlü elması olur. İzmit’in misket ve ferik elmasından
daha tatlı ve suludur.
Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?
A) Eleştiri
B) Anı
C) Fıkra D) Gezi yazısı
E)
Röportaj
33. Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini açıklar.
B) Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.
C) Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
D) İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
E) İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.
34.
Yazınsal tür
Ünlü sanatçısı
I. Makale
Şinasi
II. Fıkra
Çetin Altan
III. Eleştiri
Namık Kemal
IV. Deneme
Abdülhak Hamit
V. Anı
Ziya Paşa
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
35. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış
simalarından değildir?
A) Şevket Süreyya Aydemir
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Behçet Necatigil
D) Şeyhi
E) Ömer Seyfettin
36. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek
ya da bir savı savun-mak, desteklemek amaçlı yazılan yazılardır. Daha
çok siyasal ve toplumsal olaylara, sanat ve bilince yönelik olarak yazılan
bir yazınsal türde anlatım nesneldir.
Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Eleştiri
C) Makale
D) Deneme
E)
Biyografi
37.
A)
B)
C)
D)
E)
Makale türünün bizde ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
Şinasi – Mukaddime
Ahmet Haşim – Bize Göre
A. Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan
Cenap Şehabettin – Hac Yolunda
F. Rıfkı Atay – Denizaşırı
38.
………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya
benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu.
Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer
yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek
olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir
burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt
yollarını!
Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?
A) Deneme
Röportaj
B) Makale
C) Gezi
D) Anı
E)
39. Türk edebiyatında ilk öykü sayılan “Leta-if-i Rivayât”ın yazarı
kimdir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Sami Paşazâde Sezai
C) Ömer Seyfettin
D) Abdülhat Hamit Tarhan
E) Ziya Paşa
40. Emir, Beyoğlu’nun dar sokaklarına girdi. İlk gördüğü ahbabına
takılarak her günkü sonu bitmez yolculuğuna başladı. Önce gece
mesaisini doldurmayı bekleyen garsonun yanına uğradı. Bir iç
geçirmeyle, ezile büzüle karnını doyurdu. Ardından lavaboları
temizlemeye aşağı indi. Patronun isteklerini yerine getirdi. Cebine
koyduğu üç kuruş, suratına inen belki bininci tokattı.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Öykü
C) Makale
D) Anı
E)
Deneme
41.Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir
görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar
ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın
görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.
Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Fıkra
C) Makale
D) Eleştiri
E) Röportaj
42.
I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.
II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.
III. Gündelik bir dil kullanılır.
IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
Fıkra
B) Anı
C) Biyografi
D) Mülakat (Görüşme) E)
43.
“Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması
makalenin en önemli özelliğidir.”
I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı
dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime
uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu
bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye
geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından
etkilenmişlerdir.
Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç
numaralı cümle çıkarılmalıdır?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
44.Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli
insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan
edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı
olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü
geniştir. Kahramanları çoktur.
Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye
B) Masal
C) Roman
D) Fabl
E) Biyografi
45.
I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
46.Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve
düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak
zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye,
yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.
Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
D) Makale
B) Deneme C) Tenkit (eleştiri)
E) Otobiyografi
47.
I. Makale
II. Fıkra
III. Deneme
IV. Günce (Günlük)
V. Eleştiri
Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
48.
I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
II. Kişi kadrosu geniştir.
III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye
B) Deneme
C) Roman
D) Masal
E) Fabl
49.
I. Biyografi
II. Anı
III. Günlük
IV. Masal
V. Otobiyografi
Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan
yazı türlerine girmez?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
50.
I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
II. Yer ve zaman belli değildir.
III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye
B) Fabl
C) Roman
D) Masal
E) Günlük
51. Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını
zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır;
ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür
yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar
“yaratıcı yazılar”dır.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar
grubuna girmez?
A) Tiyatro
B) Masal
C) Makale
D) Hikaye
E) Roman
52.
I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.
II. Uzman kişilerce yazılır.
III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.
IV. Kesin sonuçlara varmaz.
V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda
yazılabilir.
Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin”
özelliklerinden değildir?
A) Yalnız III
E) I-II-V
B) I-II-IV
C) IV-V
D) III-IV
53.
I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı
anlatıyor.
III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin
göstergesi gibi.
IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını
diliyorum.
V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla
çınlıyor kulaklarımda.
Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış
olamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
54.Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve
vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin
günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden
olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli
hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu
belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen
hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma
çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak
değerlendirmiyorum.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Fıkra
B) Deneme
C) Eleştiri
D) Biyografi
E) Anı
55. Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi,
kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının,
çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle
düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür
sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı
arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum;
uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Anı
B) Deneme
C) Röportaj
D) Gezi
E) Öykü
56. Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp
değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün
motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık
evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir
tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama,
bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir
köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Günlük
B) Deneme
C)Anı
D) Gezi
E) Makale
57. Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara
varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve
toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.
I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.
II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.
III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul
ettirme çabasındadır.
IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak
niteliğindedir.
V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.
Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?
A) I
1E
2D
3D
4A
5C
6E
7B
8A
9C
10 D
11 A
12 E
B) II
C) III
D) IV
Düzyazı (Nesir) Türleri Cevapları
13 A
25 D
37 A
14E
26 A
38 C
15 A
27 E
39 A
16 B
28 E
40 B
17 B
29 C
41 B
18C
30 E
42 E
19 C
31 E
43 B
20 B
32 D
44 C
21 C
33 E
45 D
22 B
34 D
46 B
23 B
35 E
47 D
24 D
36 C
48 C
E)V
49 B
50 D
51C
52D
53E
54 C
55 B
56 C
57 E
Download