kabul edilmezlik kararı

advertisement
Priştine, 17 Haziran 2013
Nr. Ref.: RK426/13
KABUL EDİLMEZLİK KARARI
Başvuru No: KI110/12
Başvurucu
Dara Menković
Kosova Özelleştirme Ajansı tarafından hazırlanan % 20’lik nihai listenin
ilanına ilişkin karar hakkında anayasal denetim başvurusu
KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ
Mahkeme Heyeti:
Enver Hasani, Başkan
Ivan Čukalović, Başkanvekili
Robert Carolan, Üye
Altay Suroy, Üye
Almiro Rodrigues, Üye
Snezhana Botusharova, Üye
Kadri Kryeziu, Üye
Arta Rama-Hajrizi, Üye
Başvuru:
1. Başvuru Gilan Belediyesine bağlı Cernica köyü mukimi Bayan Dara Menković
tarafından yapılmıştır.
İtiraz Edilen Karar
2. Başvurucu, Gilan’daki INTEGJ Tekstil Şirketinin Kosova Özelleştirme Ajansı
(bundan sonra: KÖA) tarafından özelleştirilerek % 20’lik kısmına ilişkin
hazırlanan nihai listenin ilan edilmesi kararı ve ödenmeyişine itiraz etmiştir.
Başvurunun Konusu
3. Başvurucu, Gilan INTEGJ Kamu Şirketinin özelleştirilmesinden elde edilecek
gelirin % 20’si üzerinde pay hakkı olanların listesinde kendisinin yer alması
için gerekli tüm evrakı zamanında teslim etmiş olmasına rağmen listeye
alınmamasından şikayetçidir.
4. Başvurucu herhangi bir anayasal hükme atıfta bulunmamıştır.
İlgili Hukuk
5. Anayasa’nın 113.7 fıkrası, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli Anayasa
Mahkemesi Hakkında Yasa (bundan sonra: Yasa)’nın 22. maddesi ve Anayasa
Mahkemesi İçtüzüğü (bundan sonra: İçtüzük)’nün 56.2 fıkrası.
Başvuru Süreci
6. Başvurucu 1 Kasım 2012
Mahkemesi’ne başvurmuştur.
tarihinde
Kosova
Cumhuriyeti
Anayasa
7. Mahkeme, İçtüzüğün 36.4 fıkrası uyarınca 6 Kasım 2012 tarihinde
başvurucudan başvuru evrakını tamamlamasın istemiştir.
8. Başvurucu 22 Kasım 2012 tarihinde “Maaş Katsayısının Belirlenmesine İlişkin
Karar” adlı bir evrakı Mahkeme’ye teslim etmiştir.
9. Başkan’ın 4 Aralık 2012 tarih ve GJR KI110/12 sayılı kararıyla Üye Altay Suroy
raportör yargıç olarak görevlendirilmiştir. Başkan’ın aynı tarih ve KSH
KI110/12 sayılı kararıyla Üyeler Snezhana Botusharova (başkan), Ivan
Čukalović ve Arta Rama-Hajrizi’den oluşan Ön İnceleme Heyeti belirlenmiştir.
10. Mahkeme, başvurunun kaydedildiğini 14 Aralık 2012 tarihinde KÖA’ya
bildirmiştir.
11. Mahkeme Gilan INTEGJ Kamu Şirketi’nin özelleştirilmesinden elde edilecek
gelirin % 20’sinden yararlanacakların listesine başvurucunun hangi nedenle
kapsanmadığını ve ona neden ödeme yapılmadığı hakkında 15 günlük süre
içerisinde açıklama yapmasını talep ettiği bir yazıyı 5 Şubat 2013 tarihinde
KÖA’ya göndermiştir.
12. KÖA 14 Şubat 2013 tarihinde Mahkeme’nin sorularına cevap vermiştir.
13. Başkan 29 Nisan 2013 tarihinde KSH. KI110/12 sayılı kararla Ön İnceleme
Heyeti’nde üye değişikliği yapmıştır. KI110/12 sayılı başvurunun Ön İnceleme
2
Heyeti’ne Üye Arta Rama-Hajrizi yerine Başkan Prof. Dr. Enver Hasani
atanmıştır.
Olguların Özeti
14. Başvurucu, Gilan INTEGJ Kamu Şirketi’nin özelleştirilmesinden elde edilecek
gelirin % 20’sinden pay alacakların listesinden kendinsin isteği dışında
listeden çıkarılmasından şikayetçidir.
15. KÖA’nın Mahkeme tarafından talep edilen açıklamalara ilişkin 14 Şubat 2013
tarihli cevabında başvurucunun Gilan INTEGJ Kamu Şirketi’nin
özelleştirilmesinden elde edilecek gelirin % 20’sinden pay alma koşullarını
yerine getirenlerin nihai listesinde yer aldığını belirtmiştir. KÖA cevabında,
listeye itirazı olanlardan bazılarının başvurucunun bu tutardan pay alma
hakkına itiraz etmiş olduğunu, ancak başvurucunun bu listeden
çıkarılmadığını, KÖA’nın bu itirazlarla ilgili olarak Yüksek Mahkeme Özel
Dairesi’nin esasa ilişkin kararının beklediğini ve bunun neticesinde ödeme
işlemlerinin başlatılacağını belirtmiştir.
Başvurucunun İddiaları
16. Başvurucu, Gilan INTEGJ Kamu Şirketi’nin özelleştirilmesinden elde edilecek
gelirin % 20’sinden pay alma hakkı kazanmış olan çalışanlar arasında
meblağların pay edilmesi sürecinde çalışanların bir kısmına ödeme yapılmış
olduğundan 2004/3 sayılı Ayrımcılık Karşıtı Yasa’nın 2. madde 1. fıkra a ve b.
bentleri ile 4. madde a, i, j ve k. fıkralarıyla bağlantılı olarak 3. madde 1.
fıkrasına göre KÖA’nın ayrımcılık yaptığını iddia etmiştir.
17. Başvurucu bu listede yer aldığını, ancak kendisin bir meblağ ödenmediğini ve
kendi isteği dışında bu meblağın kendisine edeceği listeden çıkartıldığını işleri
sürmüştür.
Başvurunun Kabul Edilirliği
18. Başvurunun esas incelemesine geçmeden önce Mahkeme, başvurucunun
Anayasa’da belirtilip Yasa ve İçtüzük’te açıklanan kabul edilirlik koşullarını
yerine getirip getirmediğini değerlendirmek durumundadır.
19. Mahkeme bu doğrultuda Anayasa’nın 113.7 fıkrasına atıfta bulunmak ister.
Fıkra şöyledir: Yasalarla belirlenen tüm yasal yollar tükendikten sonra
bireyler, kamu otoriteleri tarafından kendi bireysel hak ve özgürlükler ihlal
edildiğinde dava açma haklarına sahiptirler.
20. KÖA’nın Mahkeme’ye gönderdiği 14 Şubat 2012 tarihli yazısında Gilan
INTEGJ Kamu Şirketi’nin özelleştirilmesinden elde edilecek gelirin % 20’si
üzerinde pay hakkı olanların başvurucunun pay almasına itiraz ettiklerini ve
KÖA’nın pay hakkı olanlara meblağlarının dağıtılma işleminin tamamlanması
için bu konu hakkında Yüksek Mahkeme Özel Dairesi’nin kararını beklediğini
belirtmiştir. Yüksek Mahkeme Özel Dairesi’nde süreç devam ettiği ve buna
ilişkin nihai bir karar olmadığı sürece başvurucunun tüm kanun yollarını
tüketmediği sayılır.
3
21. Kanun yollarının tüketilmesi kuralının gerekçesi, mahkemeler dahil, yetkili
otoritelere iddia edilen anayasal hak ihlallerini önleme veya düzeltme imkanı
sunmaktır. Bu kural, Kosova hukuk düzeninin anayasal hak ihlallerine karşı
etkili kanun yolları sağlayacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu, Anayasa’nın
tali olma özelliğinin önemli bir yanıdır (Bkz. mutatis mutandis, AİHM,
Selmouni v. Fransa, no 25803/94, 28 Temmuz 1999).
22. Bu Mahkeme, KI41/09 sayılı AAB-RIINVEST L.L.C. Priştine v. Kosova
Cumhuriyeti Hükümeti başvurusu hakkında 21 Ocak 2010 tarihli kararı ve
KI79/09 sayılı Mimoza Kusari Lila v. Merkez Seçim Komisyonu başvurusu
hakkında 23 Mart 2010 tarihinde çıkardığı kararında aynı gerekçelerden
dolayı başvuru kabul edilmezliğine hükmetmiştir.
23. KÖA’nın 14 Şubat 2013 tarihli yazısına dayanarak başvurucu tarafından bu
başvuruda ortaya konan meselenin Yüksek Mahkeme Özel Dairesi’nde
görüşülmekte olduğu anlaşılmakta olup başvuru erken yapılmıştır. Bu yüzden
başvurucu Mahkeme’ye başvurabilecek şekilde yasaların sunduğu kanun
yollarını tüketmemiştir.
BU SEBEPLERDEN DOLAYI
Anayasa’nın 113. maddesi ve İçtüzüğün 36. kuralı 1(a) bendi uyarınca Anayasa
Mahkemesi’nin 16 Haziran 2013 tarihinde yapılan duruşmasında oybirliğiyle:
I.
Başvurunun kabul edilmez olarak reddine,
II.
Kararın taraflara bildirilmesine,
III.
Yasa’nın 20.4 fıkrası uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar
verilmiştir.
IV.
İşbu karar derhal yürürlüğe girer.
Raportör Yargıç
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Altay Suroy, imza
Prof. Dr. Enver Hasani, imza
4
Download