TÜREV SPEKTROFOTOMETRlSl ÎLE İÇECEK TOZLARINDAKİ ÎKÎLl

advertisement
XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, 1997
TÜREV SPEKTROFOTOMETRlSl ÎLE İÇECEK TOZLARINDAKİ ÎKÎLl BOYA
KARIŞIMLARININ ANALlZl
Yük, Kim. Müh. Sm a TOPTAN1; Doç. Dr. Sacide ALTINÖZ2;
Prof. Dr, Aytekin TEMİZER1.
1. Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Başkanlığı, ilaç ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü
06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKlYE.
2. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabîliın Dalı,
06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
Gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen sürede bozulmalarım önlemek, kalitelerini
arttırmak, İşlem sırasında bozulan renklerini geri vermek ve görünümlerini daha cazip hale
getirmek amacıyla, üretimleri sırasında çeşitli gıda kaikt maddeleri kullanılmaktadır. Bu gıda katkı
maddelerinin en önemli bölümünü oluşturan gıda boyalarının sindirim sistemi, kan ve metabolizma
üzerine etkileri, çeşitli toksisite ve kat sin ojen iteleri bulunmaktadır.
Bu çalışmada, yapay İçecek tozlarında { Oralet, Lezzo, vb.) bulunan Sunset Yellow
(E-l 10) ve Tartrazine (E-102) boyalarının UV Türevsel Spektrofotometrik ayırımı hedeflenmiştir.
Sunset Yellow ve Tartrazine boyalarının katıldığı, Kağıt Kromatografisi veya İnce Tabaka
Kromatografîsi ile tanımlanmış olan yapay içecek tozlan, pH 7 fosfat tamponu ortamında direkt
olarak çözülerek birinci türev spektrofotometrisi ile Sunset YeIIow, 522 nm, Tartrazin 482 nm
dalga boylarında analiz edilmiştir.
Geliştirilen UV Türevsel Spektrofotometrik yöntem, diğer spektrofotometrik
yöntemlerden farklı olarak ön ayımın işlemlerine jiorek duyulmadan ve bulanık çi^dltlrıılo <lı'
uygulama kolaylığı sağlamış, bulunan sonuçlar diğer spektrofotometrik yöntemleıin sonuçlanyla
karşılaştırılmışım
SÖZEL SUNU İSTENMEKTEDİR.
Download