İcra ve İflâs Hukuku

advertisement
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
y
Preface
VW
Yayin Kurulu
IX
Halûk KONURALP'in Özgeçmişi
XXV
Halûk KONURALP'in Yayınlan
XXIX
ÖZEL
YAZILAR
Murat ATALI
XXXIII
Ece GÖZTEPE
XXXVII
Osman Berat GÜRZUMAR
EmcJHANAĞASI
XLI
XLIII
Muhammet ÖZEKES
XLV
Hakan PEKCANITEZ
LIII
Banş TORAMAN
LV
ÖĞRENCİLERİNDEN.
LIX
FOTOĞRAFLARLA
LXXXI
KATKIDA BULUNANLAR
XCV
MAKALELER'
CİLT II: İcra ve İflâs Hukuku
Nur BOLAYIR
Tarafların İflâsı veya İcra Takibine Uğramasının
Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi
Makaleler, yazarların soyadına göre sıralanmıştır.
3
XII
İÇİNDEKİLER
Ali Cem BUDAK
İpotekli Borcun İcra Dairesine Tevdii Yoluyla İpoteğin Terkini
37
Alper BULUR
İflâs Hukukunda Rehinli Olmayan (Adi) Alacakların
Sırası ve Sıralar Arasındaki İlişki
53
Pınar ÇİFTÇİ
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin Kararları Işığında
Haksız Haciz Sebebiyle Alacaklının ve Devletin
Manevî Tazminat Sorumluluğu
79
Adnan DEYNEKLİ
Bankaların İflasında İflas İdaresinin Yargısal Denetimi
247
İbrahim ERCAN
Konkordatoda Rehinli Taşınır ve Taşınmazların
Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi (İİK m. 298la)
157
İbrahim ERMENEK
İşsizlik Sigortası Kanununa Göre İşverenin
Aczi ve Aciz Halinin İcra ve İflas Hukuku Bakımından
Doğurduğu Sonuçlar (Ücret Garanti Fonu)
167
Wolfgang FORSTER
Vom Schandstein zum Konkursverfahren: Rechtsdogmatische
Beobachtungen zur Geschichte des Insolvenzrechts
199
Yusuf KARAKOÇ
Kamu İcra Hukukunda Menfi Tesbit Davası
229
Abdurrahim KARSLI
İflâsın Ertelenmesinde Bazı Problemler
263
Andreas KONECNY
Zur Neugestaltung der Durchsetzung von Geldforderungen
282
Baki KURU
İflâsın Ertelenmesi Kararından Önce
İcra Takiplerinin Durdurulması Hakkında
İhtiyatî Tedbir Kararı Verilebilir mi ?
303
İÇİNDEKİLER
XIII
İbrahim ÖZBAY
Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Muhalefet Edenlerin
Cezalandırılması (İİKm. 25la; İİK. m. 341)
329
İzzet ÖZGENÇ
İflâs Suçları
333
Azzem ÖZKAN/Ahmet BAŞÖZEN
İflâsın Ertelenmesi Talebini İçeren Borca Batıklık Bilançosunda
Kefalet Borçlarının Durumu
369
Selçuk ÖZTEK
İflasın Ertelenmesi Yargılaması Çerçevesinde İleri Sürülen
İhtiyati Tedbir Taleplerine İlişkin Bazı Sorun ve Düşünceler
406
Burak PINAR
Kamu İcra Hukukunda (Hacizden Doğan) İstihkak Davaları
425
Walter H. RECHBERGER /Ursula SCHRAMMEL
Das österreichische Mahnverfahren als Vorbild
für die Verordnung zur Einführung eines
Europäischen Mahnverfahrens (VO[EG]Nr. 1896/2006)
463
Mustafa SALDIRIM
Bankanın Talep Ettiği İhtiyati Hacizde Teminata İlişkin Sorunlar
455
Daphne-Ariane SIMOTTA
Mahnverfahren und a limine-Zurückweisung wegen
internationaler Unzuständigkeit
507
Sema TAŞPINAR AYVAZ
Türk Hukukunda Bir İcra Sicili Düzenlemesi Örneği
"Aciz Belgesi (Vesikası) Sicili"
579
Talih UYAR
İflasta Sıra Cetveline İtiraz (İİK. mad. 235)
623
Wolf-Dietrich
WALKER
Das Europäische Mahnverfahren
655
Ejder YILMAZ
İcra Tazminatı
675
XIV
İÇİNDEKİLER
CİLT II: Kamu Hukuku
Tekin AKILLIOĞLU
Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartı'nda Toplu Şikayet Usulü
757
Mustafa AKKAYA
Bir Benzeri Mali Yükümlülük TRT Payı
783
Hüseyin ALTAŞ
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında
Türk Telekom'un Özelleştirilmesi
793
Ali Şafak BALI
Hukuk ve Toplumsal Gerçeklik
817
Halil CİN
Mağrib Ülkeleri Üzerinde İslâm'ın ve Türklerin İdarî ve
Hukukî Te'sirleri
#39
Onat ÇOPUR
Fransız Beşinci Cumhuriyeti Karşısında Polonya Hükümet Sistemi
853
Hilal ELVER
The Role of International Influences and
Transnational Incentives in Constitution Making:
The Cases of The EU v. Turkey & the EU v. CEE Countries
877
Gülnur ERDOĞAN
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi Bakımından Uyuşmazlık
(Niza/Dispute) Kavramı ve Benthem-Hollanda Karan
922
Ayşen FURTUN
Do We Have A Reason to Opt for the Choice: External,
Internal or Incorporationist (Mild or Robust) Legal Positivism ?
935
Ekaterini ILIADOU
Constitutional Aspects of the "Regulatory State"
961
Gürsel KAPLAN
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin İlgili Kararlan Çerçevesinde
f r ansız Devlet Şûrası Nezdindeki "Hükümet Komiseri" Hakkında
Kısa Bir Değerlendirme
979
İÇİNDEKİLER
Hakan
XV
KARAKEHYA
Ceza Muhakemesinde Suçluluğun İspatının Tek Delile Dayanması
993
Tuğrul KATOĞLU
Kabahatler ve Zaman Yönünden Uygulamaya İlişkin
Kimi Sorunlar
1021
Tekin MEMİŞ
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nin
Bazı Maddelerinin İptalinin Yürürlüğünün Ertelenmesine İlişkin
Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi
1035
Kâmil MUTLUER
Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi
2055
İrfan NEZİROĞLU
Sivil Toplumun Türkiye Büyük Millet Meclisinde
Kanun Yapım Sürecine Katılımı
2073
İrfan NEZİROĞLU
Anayasa Değişikliği Tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde
Kanunlaşma Süreci
2203
Veli Özer ÖZBEK
Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (CMK m. 62-73)
2229
Christian RUMPF
Das Verhältnismäßigkeitsprinzip
2255
Haluk TOROSLU
Ceza Hukukunda Gönüllü Vazgeçme
2273
Nevzat TOROSLU
Ceza Hukuku Sistemleri
2222
Mehmet TURHAN
Ronald Dıvorkin'e Göre Anayasanın Ahlaksal Temelleri
2225
Turgut TURHAN
Kıbrıs'ta Trenin Kısa Tarihi
2249
Turan YILDIRIM
Kısmi Statülü Öğretim Üyeliği
1283
XVI
İÇİNDEKİLER
Mehmet YÜKSEL
Türk Hukukunun Sektiler Kaynaklan: İmparatorluk'tan
Cumhuriyet'e
CİLT l: Medenî Usûl Hukuku
Jens ADOLPHSEN
Intellectual Property im Heidelberg Report zur EuGVO
Mine AKKAN
Elektronik Ortamda Tebligat Yapılmasına İlişkin Gelişmeler
Tolga AKKAYA
Temyize Başvuru Hakkının Sınırlandırılması ve
İzne Bağlı Temyiz Sistemi
Christoph ALTHAMMER,
Arglistiges Klägerverhalten im Europäischen Zuständigkeitsrecht
(EuGWO) -Bedarffür ein allgemeines Missbrauchsverbot ?
Oğuz ATALAY
Delil Kavramı Üzerine
Murat ATALl
Medenî Usul Hukukunda Hâkimin Vakıalar Hakkında
Dava Dışında Edindiği (Şahsî) Bilgisini Kullanması
Nilüfer BORAN GÜNEYSU
İşlem Türleri ve Usulî İşlemin Bu İşlem Türleri Arasındaki Yeri
Diederich ECKARDT
Die zweite Tatsacheninstanz im geltenden und künftigen deutschen
Zivilprozessrecht
Güray ERDÖNMEZ
Alman Hukukunda Verilmiş Bazı Mahkeme Kararları Işığında
Gizli Yargılama Kavramına Genel Bir Bakış
1303
İÇİNDEKİLER
XVII
Evrim ERİŞİR
Para Alacaklarında İhtiyati Tedbirler -11.10.2006 Tarihli
Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Tasarısı ve Borçlar Kanunu Tasarısı Bakımından Düşündürdükleri Rıfat ERTEN
ABD Tahkim Hukukunda Mahkemelerin Tahkim Yargılamasına
Yardımları: Hakem Kararı Öncesi Geçici Hukukî Koruma
Önlemlerine İlişkin Yaklaşımlar
Bernhard FINK
Zur Zulässigkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Widerruf
eitles gerichtlichen Vergleiches
Andreas GEROLDINGER
Verfahrenseröffnung
nach der EulnsVO: Ermitteln und Ausweisen der
Kompetenzgrundlage
Mustafa GÖKSU
(Hukuk Yargılamasında)Vakıa ve Hukuk
Emel HANAĞASI
Kolektif Menfaatin Hukuki Himayesi Biçimi Olarak
Topluluk Davaları
Wolfgang HAU
Prozesskostenhilfe fiir Ausländer und Auslandsansässige im deutschen
Zivilprozess
Peter JUNG
Die Stellung der Gesellschafter im Zivilprozess der Gesellschaft nach
deutschem und schweizerischem Recht
Serdar KALE/Müjgan TUNÇ YÜCEL
Sigortacılık Kanununda Tahkim
Ahmet KARAKOCALI
İflâs Davasında Taraf Sıfatının İncelenmesi
XVIII
İÇİNDEKİLER
Didem (Özdemir) KAYALI
Uluslararası Ticari Sözleşmelerde
Basamaklı Uyuşmazlık Çözüm Şartları
Elif Kısmet KEKEÇ
Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanan
Temel Taktikler
Evren KILIÇOĞLU
Özel Dedektif Tarafından Gerçekleştirilen İzlemenin ve
Görüntü Kaydının Hukuka Uygunluğu ve
Sigorta Uyuşmazlıklarında Delil Olarak
Kabul Edilebilirliği Sorunları Hakkında
İsviçre Federal Mahkemesinin İki Kararı
Michael KNOPP (çev.: Tolga AKKAYA)
İspat Aracı Olarak Dijital fotoğraflar
Georg E. KODEK
Die Beziehungen zwischen der Türkei und Österreich
auf dem Gebiet des Zivil- und
Zivilverfahrensrechts - ein Überblick über die letzten 150 Jahre
Xandra E. KRAMER (çev.: Ayşe Gülin GÜRALP)
Avrupa'da Usul Hukukunun Yeknesaklaştmlmasma
Yönelik Büyük Bir Adım: Avrupa Küçük Talepler Usulü
Avrupa Yeknesaklaştırma Çalışmalarının Basanları,
Yeni Özellikleri ve Bazı Temel Sorular
Hilmar KRÜGER
Zur Anerkennung ausländischer Urteile in arabischen Golfstaaten
Martin LÖHNIG
Über Beweislast und „Lebenserfahrung" bei Zuwendungen an
Schwiegerkinder nach deutschem Recht
Nedim MERİÇ
Zamanaşımı Define İlişkin Bazı Medeni Yargılama
Hukuku Meseleleri
İÇİNDEKİLER
Bettina
NUNNER-KRAUTGASSER
Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen - eine Untersuchung
unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsbeziehungen zwischen
Osterreich und der Türkei
Muhammet ÖZEKES
Dava Dilekçesinde Hukukî Sebep Bildirmek Zorunludur
Muhammet ÖZEKES
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısında
Yargılama Usûlleri Bakımından Getirilen Yeniliklere
Genel Bir Bakış
Hakan PEKCANITEZ
Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen
Delillerin Değerlendirilmesi
Hanns PRÜTTING
Entwicklungstendenzen im deutschen Rechtsmittelrecht
Herbert ROTH
Argumente und Prinzipien im Recht der internationalen
Zuständigkeit von Direktklagen gegen den Versicherer nach
Art. II Abs.2 EuGWO und Art. 10 Ab s.2 LugÜ
Peter SCHOLZ
Die Vorlagepflichten gemäß §§ 142, 144 ZPO:
Ein gelungener Beitrag zur Fortentwicklung
des deutschen Zivilprozesses?
Rolf A. SCHÜTZE
Deutsche Parteien in US-amerikanischen
Sammelklagen wegen falscher Kapitalmarktinformation
Seyhan SELÇUK
Bir Yargıtay Kararı Işığında İkrar ve
Bölünüp Bölünemeyeceği Meselesi
Andreas SPICKHOFF
Zur Gesetzeskonkurrenz im Internationalen Privat- und
Zuständigkeitsrecht
XIX
XX
İÇİNDEKİLER
Rolf STÜRNER / Christoph KERN
Comparative Civil Procedure - Fundamentals and Recent Trends
Meral SUNGURTEKİN
ÖZKAN
Avrupa Topluluğu Yargılama Hukukunda Ön Karar Usulü
Süha TANRIVER
Adalet Müfettişlerinin Hukuk Mahkemeleri Hâkimleri
Üzerindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları
Süha TANRIVER
Yazılı Yargılama Usulünde Islah Yoluyla Zamanaşımı
Definin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği
Barış TORAMAN
Fransız Medenî Usul Hukukunda Belgelerin
Taraflar Arasında İletilmesi ve Zorunlu İbrazı
Doğuş Tayları TÜRKEI
Müvekkile İzafeten Acenteye Karşı Açılan Davalarda
Hukukî Dinlenilme Hakkıyla Bağlantılı Sorunlar
M. Fatih UŞAN/Cemil KAYA
Yargıtay ve Danıştay Kararlan Işığında İşçi ve İşveren Sendikalarınnı
Yargılama Hukukuna İlişkin Faaliyetleri
Gökçe Nazar UZAR
Milletlerarası Tahkimde Delillerin İkamesine İlişkin Yaklaşımlar
Ve Milletlerarası Barolar Birliği (IBA) Kuralları
Gülümden ÜRCAN
İşe İade Davasında Husumet
Gerhard WALTER
Die neue Regelung der Binnenschiedsgerichtsbarkeit
in der Schweiz
Özlem YAZAR
Kıyı Suyunun Kullanım Bedeli Hakkındaki
Menfi Tespit Davasına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
İÇİNDEKİLER
Ali YEŞİLIRMAK
Turkish International Procedural Laıv in the New Millenium:
An Overview
M. Kamil YILDIRIM
Bankacılık Kanunu Gereğince Açılan Şahsi Sorumluluk Davasında
ispat Yükü Kuralı Hakkında Düşünceler
Sevtap YÜCEL
Onalım Davası
CİLT III: Özel Hukuk
Burak ADIGÜZEL
Sigorta Hukukunda Sözleşme Serbestisi İlkesinin Sınırları Bakımından
Türk Ticaret Kanunu Ve Tasarı Hükümlerinin Karşılaştırılması
Hüseyin Can AKSOY
Kişisel Verilerinin İşlenmesi Kapsamında Rıza Unsuru ve
Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumv
Mustafa AKSU
4721 sayılı Türk Medeni Kanunıı'nun 181. Maddesinin İkinci Fıkrası ile
Alman Medeni Kanunıı'nun 1933. Paragrafının Birinci fıkrasının
Bazı Açılardan Karşılaştırılması
Pınar ALTINOK ORMANCI
İşlem Temelinin Çökmesi Ve Temel Hatası Arasındaki İlişki
Oğuz Sadık AYDOS
Bağlı Kredi Verenin Ayıplı Mal Nedeniyle Sorumluluğu
F. Ash BAYATA CANYAŞ
5718 Sayılı Yeni MÖHUK Uyarınca Doğrudan Uygulanan
Kurallar ve Özellikle Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan
Kuralları
Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK
Eşyanın Tamamen ya da Kısmen Deniz Yoluyla
Uluslararası Taşınmasına Dair Sözleşmeler Hakkında Taslak
Konvansiyonun Uygulama Alanının Belirlenmesi
XXI
XXII
İÇİNDEKİLER
Savaş BOZBEL
Fikri Eserlerin Umuma Erişilebilir Kılınması (FSEK m. 25/11)
Savaş BOZBEL
Markanın Alan Adı, Yönlendirici Kod (Metatag) ve
Anahtar Sözcük (Keywords) Olarak Kullanılması
(MarkaKHK. m. 9/II, E bendi)
Sylvie BRAHY
Le droit du divorce en Belgique
Yusuf BüYüKAY
Banka Teminat Mektuplarına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun
2004/4-351 £.,2004/339 K. ve 09.06.2004 Tarihli Kararının
Değerlendirilmesi
Ömer ÇINAR
Gayrimenkıde Dayalı Sermaye Piyasası Aracı Olarak
Gayrimenkul Sertifikaları
Murat DOĞAN
Franchise Sözleşmesinde Müşteri Tazminatı (Denkleştirme İstemi)
Hamit DÜNDAR
Yargıtay Kararları Işığında Aval ve Kefaletin Hukuki Niteliği ve
Farklı Yönleri
Osman R. GÜNVER
Para Hukuku Acısından Para Reformu
Aslı E. GÜRBÜZ USLUEL
Aracı Kuruluşlarda Bilgi İzolasyonu
Gönenç GURKAYNAK/K. Karhan YILDIRIM/
M. Hakan ÖZGÖKÇEN
Rekabet Hukukunda Delil
Osman Berat GÜRZUMAR
Türk Medenî Kanunu 'nün "Vakıflarda üyelik olmaz."
Hükmünü İptal Eden Anayasa Mahkemesi Karan Hakkında
İÇİNDEKİLER
Osman Berat GÜRZUMAR/Kerem Cem SANLI
Akaryakıt Bayileri ile Akaryakıt Dağıtım Şirketleri Arasında
Akdedilen Bayilik ve İntifa Hakkı Sözleşmelerinin
4054 Sayılı Kanun'ım 4. Maddesine Aykırı Kabul Edilmesi
İhtimalinde Ortaya Çıkacak Özel Hukuk Sorunları Hakkında
Bettina HEIDERHOFF
Scheidung „türkischer" Ehen durch deutsche Gerichte
Dominique JAKOB
Das Stiftungsrecht der Schweiz im Europa des dritten Jahrtausends
Eleftherios KASTRISIOS
Die Rückabioicklung von Leistungen nach UN-Kaufrecht
im Licht der Rechtsprechung des EuGH
Ismail KIRCA
Anonim Şirketlerde Sermayenin İadesi Yasağı (TTK 405/H) ile
İlgili Bir İnceleme (11. HD'nin 10.06.2008 Tarih ve E. 2007/12661,
K. 2008/7660 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi)
Erden KUNTALP
Sözleşme Boşluğunu Doldurmada Tipolojik Yöntem
Çağlar MANAVGAT
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun
İmtiyazlı Pay Çıkarma Yetkisi ve Sınırlan
Tekin MEMİŞ
Sigortalı Aracın Harici Satımı ve Menfaat Değişikliği
Wernhard MÖSCHEL
Verstärkter Privatrechtsschutz im Kartellrecht
Mehmet ÖZDAMAR
Türk Banka Hukukunda "Nitelikli Pay" Kavramı
Hasan PETEK
Sporcu Yaralanmalarında ve Ölümlerinde
Hukuka Uygunluk Sebepleri
XXIII
XXIV
İÇİNDEKİLER
Hamdi PINAR
Elektrik Satışları Üzerinden Alınan %2'lik TRT Payının
Hukukî Yönden Değerlendirilmesi
Hans-Bernd SCHÄFER/Hüseyin Can AKSOY
Economic Impossibility in Turkish Contract Law from
the Perspective of Law and Economics
Götz SCHULZE
Le contrat avec le spectateur d'un evenement sportif fondement juridicjiie et aspects du droit du sport
Wolfgang
SERVATIUS
Neuere Entwicklungen im deutschen GmbH-Konzernrecht
Vural SEVEN
Kara Taşımalarında (TTK ve CMRj Alt Müteakip Taşıyıcıların
Yükle İlgililere Karşı Sorumluluğunun Hukukî Temeli
Kemal ŞENOCAK
Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortada Sözleşme Öncesi
İhbar Külfeti
Banu ŞİT
internet ve Milletlerarası Yetki
Doruk UTKU
İşçi Buluşları
Ceren ÜNAL
Dijital Kimlik Yönetiminin Hukuki Boyutu
Mustafa Fadıl YILDIRIM
Şerhedilmiş Kira Sözleşmelerinde Şerhin Sağladığı
Korumanın Kapsamı
Download