RIO+20 ışığında KOBİ`ler için yenilikçi alternatifler

advertisement
RIO+20 ışığında KOBİ’ler için yenilikçi
alternatifler
Tolga YAKAR
UNDP Turkey
10
World
Africa
Billion people
8
Asia
6
Europe
4
Latin America and
Caribbean
2
Northern America
0
1900
1950
2000
Year
Sürdürülebilirlik
açısından günümüzde
hangi noktadayız?
2050
2100
2150
Oceania
2050 yılında dünya
nüfusunun 9 milyara
ulaşacağı tahmin
ediliyor.
Yeni bir kalkınma modelinin gerekliliği üzerine
tartışmalar yeni değil…
…yoksulluğun azaltılması; istihdam yaratılması;
eşitsizlik; iklim değişikliği; ekosistem degradasyonu;
su; enerji ve gıda güvenliği konularını bağlayan bir
kalkınma modeli…
Ekonomi
Toplum
Çevre
Ekonomi
Çevre
Toplum
Çevre
Ekonomi
Toplum
Doğal kaynaklar
serbest
varlıklardır…Toplumlar
ve çevre arasında bir
bağlantı veya etkileşim
bulunmamaktadır…
“Sürdürülebilir
kalkınma insanların
bugünkü ihtiyaçlarını,
gelecek nesillerin
kendi ihtiyaçlarını
karşılama
yeteneklerini
bozmadan
karşılamalarını
sağlayan kalkınmadır”
“Sürdürülebilir
kalkınma , destek
ekosistemlerin
taşıma kapasitesi
içerisinde yaşarken
hayatın kalitesini
arttırmak anlamına
gelmektedir.
İklim değişikliği, ekonomik kriz gibi yeni
tehditler?
Yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük
karbon/emisyonlu kalkınma konularındaki
tartışmalar?
Sürdürülebilir Kalkınma vs. Yeşil Büyüme
• Sürdürülebilir Kalkınma kamu ve özel sektör karar
alma süreçlerinde sosyal, ekonomik ve çevresel amaç
ve hedeflerin entegrasyonuna ve dengeli bir şekilde ele
alınmasına dayanır.
• Yeşil ekonomi/yeşil büyüme kavramı öncelikli olarak
çevre ve ekonominin kesişim noktasına odaklanır.
• Fakat ortak bir Yeşil Büyüme tanımı bulunmamaktadır.
Sürdürülebilir Kalkınma
Yükselen tehditler
(iklim değişikliği etkileri, hafifletme ve
adaptasyon)
YEŞİL BÜYÜME / YEŞİL EKONOMİ
DÜŞÜK KARBONLU KALKINMA/
DÜŞÜK EMİSYONLU KALKINMA
BM Genel Sekreteri’nin Küresel Sürdürülebilirlik
Yüksek Düzey Paneli
•50-50-50 sorunu: 2050 yılında günümüzdekinden
%50 daha fazla olacak dünya nüfusunun beslenme
ve bakımını sağlarken sera gazı emisyonunu nasıl
%50 düşürebiliriz?
2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio +20)
“Sürdürülebilir kalkınma gündemi, 21. yüzyıl için büyüme
gündemidir.”
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon
“Sürdürülebilir kalkınma bir seçenek değildir! İnsanlığın bu tek
gezegen üzerinde iyi bir hayat paylaşabilmesine izin veren tek
yoldur. Rio+20 jenerasyonumuza bu yolu seçme olanağı
vermektedir.”
Sha Zukang, Rio+20 Konferansı Genel Sekreteri
2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio +20)
Hedefler:
• sürdürülebilir kalkınma konusundaki politik kararlılığa yeniden vurgu
yapılması,
• sürdürülebilir kalkınma konusundaki başlıca zirvelerin çıktıları konusundaki
gelişmelerin ve eksiklerin ortaya konması,
• yeni ve yükselen tehdit ve konuların tariflenmesidir.
Konferansta tartışılacak konular:
• Sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması çerçevesinde yeşil
ekonomi ve
• Sürdürülebilir kalkınmanın kurumsal çerçevesi.
ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR İÇİN ANAHTAR SÖZCÜKLER:
Dönüşüm
Yeşil satın alma
Etkinlik
Yeşil bütçe
Sürdürülebilir tüketim
Piyasa mekanizmaları
Yeşil yatırım
Yeşil işler
Adaptasyon
Düşük karbonlu kalkınma
Entegrasyon
Ekosistem hizmetleri
Yinelenen politik kararlılık, kurumsal çerçeve…
…yeni bakış açısı, yeni yaklaşımlar, yeni hedefler, yeni araçlar?...
İş Dünyası İçin Riskler
Yeşil Vergiler
Sürdürülebilir Kalkınma İndeksi – İMKB
Sürdürülebilir Kalkınma Prensipleri – İşletme Strateji ve
Prosedürleri
SK Prensipleri – Çalışanların Farkındalık ve Uygulaması
Uluslararası rekabet ve yükselen trendlerin takibi
Sürdürülebilir Kalkınma ve
İD İle Mücadele’nin Kesişimi:
Düşük Karbonlu Ekonomi
“Düşük Karbonlu Ekonomiye” geçiş;
ülkelerin, bir yandan vatandaşlarının refah düzeyini
yükseltirken aynı zamanda emisyonlarını azaltmalarını
temel alan politikaların tamamını kapsamaktadır.
Düşük Karbon Rekabeti
Endeksinin Yapısı
Düşük Karbon Rekabet Endeksi: ülkelerin, düşük karbonlu dünyada
rekabet edebilme ve vatandaşlarına maddi refahı sağlama kapasitesini
ölçen, mevcut politika uygulamalarını temel alan göstergedir.
Düşük Karbon Gelişim Endeksi: ülkelerin geliştirdiği karbon rekabet
yeteneğinin göstergesidir. Bu endeksin hesaplanmasında doğrudan
doğruya Karbon üretkenliği ile kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
Oranı arasındaki oran (K.Ü ile GDP) kullanılmıştır.
Düşük Karbon Boşluk Endeksi: Atmosferin küresel sera gazı emisyon
değerinin 450 ppm CO2 ile sınırlandırılması için, ekonomik büyümesi
planlanmış her bir ülkenin gerçekleştirmesi gereken (payına düşen)
emisyon azaltım oranı ile gerçekleştirdiği emisyon azaltım oranı arasındaki
farkın göstergesidir.
Düşük Karbon Rekabet Endeksi
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Düşük Karbon Rekabet Endeksi
Düşük Karbon Gelişim Endeksi
Karbon Üretkenliği ile GDP Arasındaki Oran
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
hedefe ulaşmak için karbon üretkenliğindeki gerekli
dönüşüm
Düşük Karbon Boşluk Endeksi
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
Teşekkürler...
[email protected]
Download