Test 1`in Çözümleri Değişken Akım ve Elektronik

advertisement
27 Değişken Akım ve Elektronik
1
Test 1’in Çözümleri
1.
Cihazların şarj edilmesinde alternatif akım kullanılmaz. Bu cihazları şarj etmek için alternatif akım
doğru akıma çevrilir.
Cevap D dir.
5.
Frekansının değişmesi R direncini değiştirmez.
Bu nedenle i3 akımının büyüklüğü değişmez.
Kondansatörün kapasitansı;
XC =
bobinin indüktansı;
XL = 2rfL
olduğundan f nin değişmesi hem XC hem de XL
yi değiştirir. Bunun sonucunda da bu elemanların
olduğu devrede akım şiddeti değişir.
2.
R
1
2rfC
Cevap A dır.
XC
Z
Ve
Şekil I
6.
R
2
XL
R
R
2
Z
XL
XC
Z
Ve
Şekil II
Zʹ < Z olduğundan Şekil II deki empedans azalır.
Ve
bağıntısına göre ie artar.
ie =
Z
Ve sabit olduğundan V1 azalacağından V2 artar.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Ve
R
2
Şekil I
R
A
XL
Z
R
2
Ve
Pal ı nan
i s · Vs
Verim =
Verim =
Buna göre verim % 80 dir.
Pverilen
=
i p · Vp
XL
R
Cevap E dir.
3.
R
16 · 5
80
=
50 · 2
100
Şekil II
Şekil I ve Şekil II de XL değişmez. Şekil II deki
empedans Şekil I dekinden küçüktür. Bu nedenle
i1 azalır.
Cevap C dir.
Cevap A dır.
4.
Bobinin gövdesine demir sokulması onun L öz
indüksiyon katsayısını büyütür. XL =ωL gereğince
XL büyür. XL büyüdüğü için de devrenin Z empedansı büyümüş olur. Böylece kaynaktan çekilen
akım azalır. Bunun sonucunda lambanın parlaklığı azalır.
Cevap C dir.
7.
i 1 . V2
80
=
i 1 · V1
100
i2 ·1
8
=
i 1 · 80
10
i1
1
=
bulunur .
i2
64
Cevap A dır.
2
8.
DEĞİŞKEN AKIM VE ELEKTRONİK
Bir kondansatörün sığası;
fA
C=
d
bağıntısı ile verilir. Bağıntıdaki d artırılırsa C azalır.
Bir kondansatörün kapasitansı;
1
XC =
~C
dir. C azalınca buna bağlı olarak XC artar. XC nin
artmasıyla empedans da artar. Empedans artması
akımın azalmasına neden olur.
12.
p
anot (+)
katot (–)
Diyot: Silisyum gibi bir yarı iletken maddenin p ve
n-tipi olarak elde edilmiş iki türünün birleşiminden oluşan bir devre elemanıdır. Pozitif elektriksel özellik gösteren kutbu anot (p maddesi), negatif elektriksel özellik gösteren kutbu katot (n maddesi) olarak adlandırılır.
N1
=
V2
N2
240
40 N
=
V2
N
V2 = 6 volt
Bir yönde akıma yüksek direnç gösterirken ters
yöndekine neredeyse sıfır denecek kadar az
direnç gösteren diyotlar doğrultucu gibi davranırlar. Dolayısıyla bunlar, AC kaynaklarını doğrultup
DC ye çevirmek için kullanılırlar.
i 1 · V1 = i 2 · V2
Cevap E dir.
Cevap C dir.
V1
9.
n
i 2 = 0, 4 A
Cevap C dir.
10. Alternatif akım devresindeki etkin akımın şiddeti;
Ve
ie =
Z
bağıntısı ile bulunur. ie nin artması için Z nin azalması gerekir.
2
1
m
2 r fC
olduğundan f ile C artırılırsa Z azalır.
Kondansatörün levhaları arasındaki uzaklık artırılırsa C azalır. Bu nedenle I. ve II. önermeler Z nin
azalmasına neden olur.
Z=
R2 + c
Cevap D dir.
11. Kondansatörün levhaları arasına yalıtkan konuldu1
ğunda sığası artar. X C =
olduğundan kapa~C
sitansı azalır.
R 2 + X 2C
Z=
olduğundan devrenin empedansı küçülür. Buna
bağlı olarak da devrenin etkin akımı büyür.
Etkin akım büyüdüğünde R direnci VR = ie · R
gereğince daha fazla gerilim çeker. Ve değişmediği için VC = VMN azalır.
Cevap B dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
0, 01·240 = i 2 ·6
13. Belirli elektriksel olaylara bağlı olarak, elektrik akımını ileten veya iletmeyen ve son yörüngelerinde
4 elektron bulunduran maddelere yarı iletken maddeler denir. Yarı iletkenler etki edilmedikçe yalıtkan durumdadır. Son yörüngelerinden elektron
koparıldığında iletken, son yörüngelerine elektron
ilave edildiğinde ise yalıtkan olurlar. Bu özelliklerinden dolayı yarı iletken maddeler dış etken kontrollü malzemeler olarak elektronikte sıkça kullanılmaktadır. Elektronikte diyot, transistör gibi devre elemanlarında en çok kullanılan iki yarı iletken
maddesi germanyum ve silisyumdur. Bu iki madde
doğada kristal yapıda bulunur ve bu hâlleri ile iyi
birer yalıtkandır.
Germanyum ve silisyum kristallerinin atomları normal koşullarda son yörüngelerindeki elektronların
ortak kullanımına dayanan kovalent bir etkileşim
içindedir.
Cevap C dir.
DEĞİŞKEN AKIM VE ELEKTRONİK
18. Silisyum diyotun oku akım yönünde, germanyum
diyotun oku akıma ters yöndedir. Bu nedenle germanyumun olduğu koldan akım geçmez.
14.
i
3
Bir diyot üzerinden akımın geçebilmesi için akım,
diyotun oku yönünde akmalıdır.
Soruda üreticinin kutuplarına dikkat edilirse verilen
devreden akım geçmez. Bu nedenle diyotun uçları
arasındaki V2 gerilimi sıfır olur.
Cevap D dir.
20,7 voltluk gerilimin 0,7 voltluk kısmı silisyum
diyotun iletime geçmesi için harcanır. R direncinden geçen akım şiddeti;
i=
20, 7 (- 0, 7 - 4 )
= 8 mA bulunur.
2000
Cevap D dir.
19. verilen bilgi ve şekillerin hepsi doğru olarak verilmiştir.
15.
Cevap A dır.
6V
5,3 volt
Si
0,7 volt
Şekildeki devrede silisyum diyot kullanıldığı için
6 voltluk gerilimin 0,7 voltluk kısmı diyot üzerinde, geriye kalan 5,3 voltluk kısmı da direnç üzerindedir. Bu devrede diyotun direnci sıfır kabul edilir.
Buna göre devre akımı;
i=
5, 3
= 5, 3 mA bulunur.
1000
Cevap ?
16. Her dört şekilde de anot gerilimi katot geriliminden
büyük olduğundan diyotlar iletime geçer.
Cevap E dir.
17. Transformatörler kullanılarak alternatif gerilimler
alçaltılabilir veya yükseltilebilir. V alternatif gerilim,
N sarım sayısı olmak üzere;
Vgiriş
Ngiriş
=
Nçıkış
Vçıkış
ilişkisi vardır. Eğer transformatöre doğru gerilim
kaynağı bağlarsak, bu transformatör çalışmaz.
Cevap B dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
1 kΩ
Download