Turizm geliri, Tahminleme, Yapay Sinir Ağları. JEL kod

advertisement
Turizm, döviz miktarını arttırma ve istihdam yaratma özellikleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan, uluslararası
düzeyde kültürel alışverişe zemin hazırlayan bir sektördür. Türkiye için de önemli bir döviz kaynağı oluşturarak, yeni
istihdam olanaklarının meydana getirilmesinde dolayısıyla da işsizliğin azaltılmasında ve ödemeler dengesi
problemlerinin giderilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizde turizm gelirinin dış ticaret açığını kapatmadaki
payı 1980 yılında % 6 iken 2012’de % 43 olmuştur (TURSAB e) . Ülke ekonomisine olan katkısından dolayı önemi
sürekli artan turizm sektörünün, endüstri merkezleri dışında kalan bölgelerin dengeli kalkınmasına ve gelişmesine de
yardımcı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, turizmin Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemini, gelişimini ve ikincil verileri
kullanarak analiz etmektir. Çalışmada uluslar arası turizm hareketleri temel alınmıştır. Yani yurtdışından ülkemize
gelen yabancı turist sayısı, ülkemizde geçirecekleri gün sayısı, yatırımcıların konaklama imkanları, reklam ve tanıtımlar
ve ülkelerin para birimlerinin ülkemizdeki değeri genel olarak bu çalışmadaki turizm gelirinin tahmininde ilgilenilen
değişkenlerdir. Çalışmada Türkiye’deki turizm geliri tahminlemesi için yıllık veri kullanılarak Yapay Sinir Ağları
(YSA) yöntemi uygulanmıştır. YSA yönteminde tahmin ve sınıflandırma problemleri için en çok kullanılan geri
yayılımlı ağ (backpropagation network) tercih edilmiştir.1975-2012 yıları arasındaki veriler dikkate alınmıştır. Turizm
gelirinin tahminlemesi ve bağımlı değişkenlerin belirlenmesi ülkedeki turizm politikalarının geliştirilmesi, sektördeki
özel işletmelerin bu alanda yapacağı yatırımlar için rehber görevi görmesi açısından önemlidir. Anahtar Kelimeler: Turizm geliri, Tahminleme, Yapay Sinir Ağları. JEL kod: J44, J45
Download