B : 99 14. 8.1961 O : 1

advertisement
B : 99
tur. Büyük bir birlik ve huzur içindedir,
tebşir ederim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
14. 8.1961
size
Şimdi 13 ncü sözlü soruya geçiyoruz.
13. — Temsilciler Meclisi Üyesi Halil Akyavaş'ın, ortaokul ve liselerde vazifeli yüksek okul
Ve fakülte mezunlarının da askerlik hizmetlerinin
aynı okullarda öğretmen olarak
yaptırılmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu Millî
Savunma Bakanı Vekili Fahri özdilek'in
sözlü
cevabı (6/70)
BAŞKAN — Sora sahibi burada, bakanlar
da burada. Soruyu okutuyorum, efendim.
Ankara, 31 Temmuz 1961
Temsilciler Meclisi Başkanlığına
İlkokul öğretmenleri askerlik hizmetlerini 97
sayılı Kanuna göre yine öğretmen olarak bulun­
dukları okullarda yapmışlardır.
İlkokuldan daha çok öğretmene ihtiyacı olan
ortaokul ve liselerde vazifeli yüksek okul ve fa­
külte mezunlarının da askerlik hizmetlerinin ay­
nı okullarda öğretmen olarak yaptırılması düşü­
nülmekte midir? Bu hususta Millî Eğitim ve
Millî Savunma Bakanlarının Temsilciler Mecli­
sinde sözlü olarak izahat vermelerine delâlet buyurulmasmı saygılarımla rica ederim.
Temsilciler Meclisi
Üyesi
Halil Akyavaş
BAŞKAN — Buyurun,
kanı.
Millî Savunma Ba­
MÎLLÎ SAVUNMA BAKAN VEKÎLÎ FAH­
RÎ ÖZDÎLEK —• Arkadaşlar, bu mevzuu Hazi­
ranın ilk haftasında Millî Eğitim Bakanlığı bi­
ze sormuştu. Ret cevabı verdik.
Halil Akyavaş arkadaşımıza bu ret sebep­
lerini arza çalışırken hemen belirteyim ki, 97
sayılı Kanun çıkmadan evvel, her sene iki de­
fada 9 500 - 10 bin arasında genci yedek subay
olarak yetiştirip orduya veriyorduk. 97 sayılı
Kanun çıktıktan sonra, yedek subay adedi 2 500
e inmiş oldu.
Yedek Subay Okuluna aldığımız çocuklar,
lisenin fevkinde öğrenim görmüş olan çocuk­
larımızdır. Bu miktar yedek subay, ordumuzun
yeni teşkilât ve kadrolarına ancak kifayet et­
mektedir.
O:1
Bu itibarla ilkokul öğretmenleri gibi, orta
öğretimde çalışan öğretmenlerin yedek subay­
lıklarının Millî Eğitim Bakanlığı emrinde ge­
çirmelerine imkân yoktur. Her sene biz 32 ya­
şını doldurmuş yedek öğretmeni kadroya aldık.
32 yaşını doldurmamış olan ortaokul veya lise
mezunu öğrencileri silâh altına alıyoruz. 32
yaşını aştığı takdirde mesaiye intibak edemiyecekler diyerek bu karara varılmış bulunmak­
tadır.
Yedek subay olarak bünyemize aldığımız ço­
cukları ordu saflarına katmakla bugünkü mo­
dern silâh ve teçhizata nüfuz etmeleri ve en
küçük kademelerdeki erlere varıncaya kadar
kendi bildiklerini erlere de öğretmeleri bakı­
mından bilgilerine ihtiyacımız vardır.
Aklımıza bugün için küçük kademelerde de
muvazzaf subaylar ile ikmal işini yapmamız ge­
lebilir. Fakat bundan önce geçirdiğimiz karan­
lık devir bunun aksini ve kötü neticelerini gös­
termiş bulunuyor. Böyle bir durum Meclisçe ve
Millî Müdafaa Bakanlığınca kabul edilmemiş,
muasır milletlerdeki askerî güce karşı ve on­
lara ayak uydurabilmek için biz de küçük kad­
rolarımızı aydın çocuklarımızla doldurmak mec­
buriyetini hissediyoruz.
Bir defa daha şunu Halil Akyavaş arkada­
şımızın ıttılalarına arz etmek için tekrar etmek
istiyorum: Ortaokul ve lise hocalarını 32 ya­
şına kadar tecil ediyoruz. 32 yaşma geldikten
sonra silâh altına alıyor ve kendilerine vazife
veriyoruz. Takdir buyurursunuz ki, 32 yaşma
kadar tecil etmek suretiyle birkaç devre ve
muayyen nisbette yetişmiş arkadaşları silâh al­
tına almıyoruz. Bunu miktar itibariyle açıkla­
mak istemem. Bunun dışında her hangi bir tat­
bikat, orduda açıklıklar yaratabilir. Bu suretle
mevzuu soru sahibi arkadaşıma ve Heyeti Umumiyeye arz etmiş bulunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
14. — Temsilciler Meclisi Üyesi Rifat Çini*nin, Anıt - Kabir ile ügîli bakım islerine dair,
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakılıç'ın sözlü cevabı (6/71)
>
— 640
BAŞKAN — Soruyu. okutuyorum.
1 Ağustos 1961
Temsilciler Meclisi Başkanlığına
Aşağıda arz ettiğim hususların Saym Millî
Download