istanbul ulaşım kongresi yapıldı

advertisement
İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ YAPILDI
ların işlerine son verilmesini
isteyen Mühendis ve Mimar
Odaları İstanbul Şubelerinin
01 tak açıklamasında şu görüş
ler yer alıyor
Odaları olarak, tstanbul Ula
şım Kongresi'nde ortaya çı
kan görüşlerin ışığında, aşa
ğıdaki hususların vurgulan
masını zorunlu görmekteyiz:
"Bugün trafik sorunu olarak
ortaya konulan sorun, gerçek
te ülkemizin ekonomik, poli
tik ve kültürel koşullarının
bir sonucu olan ulaşım soru
nudur. Ancak boyutlarının ve
etki alanının gözden kaçırıl
ması için, trafik sorunu ola
rak empoze edilmektedir.
" • Kara, /deniz ve hava ula
şımı, halk yararına bir
kalkınma ve üretim politi
kası çerçevesinde ve den
geli olarak planlanmalıdır
Dış güçler tarafından dik
te edilmiş, tek çözüm ola
rak karayolu ulaşımına
ağırlık verme politikasın
dan mutlaka vazgeçilmeli
dir.
"Dışa bağımlı, tüketime dönük
montaj sanayiinin zorunlu bir
sonucu olarak ulaşım sorunu
da dışa bağımlı ve tüketimi
kamçılayacak yönde çözüm
lenmek istenmektedir
"Ülkemfzin çeşitli sorunları
nın sahte sanayileşme ve
sağlıksız kentleşme doğrul
tusunda en yoğun biçimde
yansıdığı alan istanbul'dur.
"istanbul ulaşım sorununun ele
alınması ülke ulaşım sorunu
nu açıklamak bakımından zo
runlu bir örnek olmaktadır
Öte yandan Ietanbul ulaşım
sorunu, Türkiye ulaşım soru
nu bütünlüğü içinde ele alın
dığı ölçüde çozume ulaştırı
labilir
İstanbul'da bulunan Mühendis
ve Mimar Odaları Şubelerinin
birlikte düzenledikleri İSTAN
BUL ULAŞIM KONGRESİ,
810 mayıs günleri, istanbul
Maçka Maden Fakültesi salo
nunda yapıldı
Kongrede sunulan bildiriler ve
yapılan tartışmalar geniş bir
ilgili topluluğu tarafından iz
lendi. Basının kongreye gere
ken ilgiyi göstermemesi, aynı
günlerde gazetelerde tam say
fa olarak yayınlanan otomobil
üreticilerinin reklamlarıyla
birlikte düşünüldüğünde anlam
kazanıyordu
üç glin süren ve ulaşımla ilgi
li çeşitli uzmanların hazırla
dığı 16 bildirinin tartışıldığı
İstanbul Ulaşım Kongresinin
son gününde, kongreyi düzen
leyen Mühendis ve Mimar Oda
ları Şubeleri yayınladıkları or
tak görüşte, ulaşım sorununun
ülkenin genel ekonomik ve po
litik yapısının doğal bir sonu
cu olarak ortaya çıktığını be
lirttiler. Ortak görüşte, dışa
bağımlı, tüketime donuk mon
taj sanayiinin zonınlu bir so
nucu olan ulaşım sorununun
gene dışa bağımlı ve tüketimi
kamçılayacak yönde çözümlen
mek istendiği anlatılarak,
"sorunun çozumu temelde, bir
politik tercih yapılmasına bağ
lıdır ve bu tercih halk yararı
na olduğu ölçüde sorun, halk
yararına çözümlenebilecektir"
deniliyor
"Gelir vergisinin •? 50'sini,
Kurumlar vergisinin c! 40'
ını ödeyen istanbul, halkının
konut, beslenme ve ulaşım
ihtiyacının yoğunlaşması ile
giderek iç ve dış çıkar çev
relerinin de iştahım çeken
bir pazar haline gelmiştir.
Bu nedenle çıkar çevreleri
İstanbul ulaşım sorunu ile
ilgili girişimlerde bulunmak
tadırlar.
"istanbul ulaşım sorunu el
bette bir çözüme bağlanacak
tır. Ancak bu çözüm çıkar
çevrelerinin kârları açısın
dan ele alındığı surece ülke
çıkarları ve halk yararına
ters bir yönde gelişecek ve
veni çıkmazlar yaratacaktır
Bu çıkmazın ekonomik ve po
litik boyutlarının yanında,
yoğun ulaşım sıkıntılarına
rağmen, toplumda yaratılan
araba sevdası kültürel boyu
tunu da vurgulamaktadır.
Şehircilik ve ulaşım sorunla
rının çözümünü vabancı çıkar
lar doğrultusunda programla
yan anlaşma ve projelerin ip
tal edilmesi ve yabancı uzman I "istanbul Mühendis ve Mimar
"•Bu doğrultuda Dünya Ban
kası ile yapılan anlaşma
lar ve yabancı çıkarları
programlayan paket pro
jeler derhal iptal edilme
li, yabancı uzmanların İsi
ne son verilmelidir. Çün
kü "İstanbul Ulaşım Kong
resi", ulaşım olayının
inin kendi alc
Dlanla
mantarımızla gercekles
tirilebileceiHni cok acık
bir biçimde belgelemiştir.
"• Ulaşım sorununu bir sis
tem olayı olarak ele ala
cak, gelişmeleri sürekli
olarak kontrol edecek ve
karar verecek, özerk ka
mu kuruluşları derhal ku
rulmalıdır.
" • Otom ati v sanayiinin kendi
iç rekabeti ile de hızlandı
rılacak olan "otomobil sa
hibi olma tutkusunu" kö
rükleyengirişımlerın ya
ratacağı sömürU önlenme
lidir. Ayrıca otomobilleş
menin tüm olumsuz sonuç
ve mahiyetleri bundan çı
karları olanlara ödettiril
melıdir
"•Bu sorunun çözümü temel
de, bir politik tercih ya
pılmasına bağlıdır Ve bu
tercih halk yararına oldu
ğu olçude sorun da halk
yararına çözümlenebile
cektir
"Mühendis ve Mimar Odaları
olarak ulaşım olayına halk
vararrfia çözümler getirecek
lum girişimleri destekleyece
ğimizi ve aksi yönde girişim
lere kararlı olarak karşı çı
kacağımızı duyururuz "
Download