Meteoroloji - Piri Reis Üniversitesi

advertisement
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisans Programı
Ders Katalog Formu
Dersin Adı : Meteoroloji
Derece: Lisans
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Kodu
Yıl/Yarıyılı
DECK 212
2/3 (güz)
Kredisi AKTS Kredisi
4
Ders
5
Uygulama
Laboratuar
4
Bölüm
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
NAZIM ÇUBUKÇU
GÖKHAN ABUR
İletişim Bilgileri
05336121323-
Görüşme Saatleri
Pazartesi 13.00-15.00
Ders Notları için web adresi
www.pirireis.edu.tr
Dersin Türü
Zorunlu
[email protected]
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Önkoşulları
Dersin mesleki bileşene katkısı,
%
Temel
Bilim
Temel
Mühendislik
Mühendislik Tasarım
40
40
20
İnsan ve Toplum
Bilim
Ders;
Öğrencilere ileride yapacakları gemi görevlerinde oldukça fazla kullanacakları
meteoroloji bilimini meydana getiren temel bilgileri içerir.
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Bu Kapsamda;
Atmosfer, sıcaklık ve ısı,bulut oluşumu, görüş, yağış, sis,atmoferik
basınç,cepheler, alçak ve yüksek basınç merkezleri, hava tahmini, deniz ve ölü
dalga, rota planlaması konuları incelenmektedir
Öğrencilere Meteoroloji bilimi alt yapısını kazandırmaktır
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
Dersin Öğrenme
Çıktıları
I.Meteoroloji hakkında bir alt yapı kazanmış olacak ve hava raporlarının
yorumunu yapabilecektir.
II.Havanın durumunu ve süresini tahmin edebilecektir.
III.Kötü hava şartlarından olumsuz olarak etkilenmemek için seyir rotasında
değişiklikler yapabilecektir.
IV.Kötü deniz ve hava koşullarında gemisini nasıl kullanması gerektiğine dair
bilgi sahibi olacaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Varsa, Uygulamanın (staj)
yapıldığı yer
Eş dönemli koşul
Ders Kitabı
Maurice M. Cornish.; Maritime Meteorology, second ed.Thomas Reed Pud.
Ahrens, C.D.; Meteorology Today, An Introduction to Weather, Climate and
Environment, Sixth Edition, Brooks/Cole, 2000
Stull, R.B., Meteorology for Scientists and Engineers. Second Edition
Brooks/Cole 2000
Weisberg, J., H. Parish; „Introductory oceanography“ Mc Graw. Hill Book Comp,
1974
Bhatt, J.J.; “Oceonography”, D.Van Nostand Comp., 1978
Thurman, H.V.; “Introductory Oceanography”, Charles E. Merrill Publishing
Comp., 1984
Roberts, C.W., Maritime Meteorology, Thomas Reed Publications Limited
London 1995
Öney, S., Yılmaz. A., “Denizcilik Meteorolojisi”, Görsel Sanatlar Matbaacılık,
2000
Diğer Kaynaklar
Ödevler ve Projeler
Laboratuar Uygulamaları
Bilgisayar Kullanımı
Yarıyıl içi Çalışmaları
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
Konular
Meteorolojiye giriş ve atmosferin yapısı
Sıcaklık
Buharlaşma, yoğunlaşma ve nem
Görüş Uzaklığı sis ve nem
Yağmur
Atmosfer basıncı
RüzgarlarARA SINAV
Hava kütleleri ve cepheler
Alçak basınç ve yüksek basınç merkezleri
Hava tahmini
Hava tahmini
Dalgalar, deniz ve ölü deniz
Seyir planlamasında meteorolojik faktörlerin kullanılması
Genel tekrar
Adedi
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
1
40
1
60
100
40
60
100
Dersin
Çıktıları
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I-II-IV
I-II-III
I
III-IV
I-II-III-IV
Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
NAZIM ÇUBUKÇU
Tarih
İmza
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download