M. Mocliai B : 37 7 . 2 . 1063 0 : 1 temliki ilo ilgili olarak

advertisement
M. Mocliai
B : 37
temliki ilo ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kuru­
munca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Ara olunur.
T. O.
Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığı
Sayı : 02/8012/113
31 . 1 . 1063
I O b t Meclisi Başkanlığına
11j i : 10 . 1 . 1CG3 gün, Kanunlar Müdürlüğü:
7/588-5545/33672 sayılı yasıma.
Tekirdağ Milletvekili Kemal ITebioğlu'nun
«Sosyal Sigortalar Kurumunca Ereğli de inşa
olunan meskenler» o mütedair yazılı soru öner­
gesinin cevabı ilişik elarak sunulmuştur.
Bilgilerinize ara ederim.
Enorji vo Tabiî Kaynaklar Bakanı
Eofet Seagin
Tekirdağ Milletvekili Kcral ÎTcMoğlu'nun
«Sosyal Sigortalar Kurumunca Ereğli'de inşa
olunan meskenler» e mütedair yaa.li soru
önergesi cevabıdır
1. Sosyal Sigortalar Kurumunca (İsçi Si­
gortalan Kurumu) finanse edilerek, Zongul­
dak ta Ereğli Kömürleri imletmesi Mücssesemizce
inşa ettirilen evlerin adedi 1 000 dir.
Bundan başka, yine Sosyal Sigortalar Kuru­
munca finanse edilerek, Zonguldak Maden İşçi­
leri Sendikasının bâzı üyeleri tarafından kuru­
lan işçi Yapı Kooperatifinin ortakları için yap­
tırılan KG isçi Kooperatif evi de bulunmakta­
dır.
2. a) Baksi geçen evlerin yaptırılması için
Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan kredi
miktarı şöyledir;
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun te­
şekkülünden öne s Etibank camiasına dâhil mü­
esseselerde 1 59G aded isçi evi inşa ettirilmesi
b'n Sosyol Sigortalar Kurumunca Etibanka
13 033 033 Tl. kredi verilmiştir.
1952 de Etibank camiasına dâhil olup, bu­
gün Kuruma bağlı bulunan EKİ Müessesemizde
inşa ettirilen 1 000 işçi evi bu İcredidon harca­
nan paralarla yapılmıştır.
b) Yine Zonguldak'ta yaptırılmış olan 140
isçi Yanı Kooperatif evi için de 1951 de Sosyal
Sigortalar Kurumunca Etibanka verilen kredi
miktarı 1,5 milyon Tl. dir.
ı
^ - 314
7 . 2 . 1063
0:1
3. a) 1 030 aded isçi evi tip II ve tip IH ol­
mak üaero iki ayrı tipte h r a edilmiştir.
Tip II : İkiler ailelik bloklar halinde; her
blok 2X51=102—M2, blok takribi maliyeti
13 630 Tl. dır.
Tip III : Birer ailelik bloldar halinde, hsr
blok 56,5 M2 beher blokun taîıribi maliyeti
8 050 Tl. dır.
b) 14G İşçi Kooperatif evinin 85 adedi: 3 er
odalı, beheri G3,5 M2 ve talaibi maliyeti 17 003
Tl.; 61 adedi; 2 şer odalı; beheri 55 M2, tak­
ribi maliyeti 13 503 Tl. dir.
4. Yukarıda bahsi geçen evlerden 1 000
adedi için, Sosyal Sigortalar Kurumundan alı­
nan kredi ile ilgili protokolda, evlerin inşasın­
dan sonra mülkiyetlerinin mal" y etleri Hacrinden,
23 yıl vâde ile işçilere devri mevzuubahistir.
Ancak, halen isletmede çalışmakta bulunan
işçilerin ikametine rletme malı lojman elarak
tahsis ed'bn bu evlerin;
a) işçilere devri düşünülmemektedir.
b) Bu statüden ayrı olarak u r a ettirilen
yukarda, bahsi gecen 1<1G işçi Yanı Kooperatif
evi mülkiyetinin, kooperatif ortağı isçilere devri
için lüaumlu formalitelerin son cafhasma ulaşıl­
mış bulunulmaktadır.
c) Ereğli Kömürleri imletmesi Müessesesi­
nin istihsal belgelerinde inşa edilmiş 1 003 aded
işçi evinin işçilere devri mümkün görülememek­
tedir.
Zira; mezlnir evlerin arsaları arasında vakıf,
Hasineden temlik edilen, istimlâk olunan, im­
tiyaz sahası meyanmda bulunan ve bilhassa or­
man arazisinden olan kısımlar mevcut bulundu­
ğu cihetle, mülkiyetin akare devrinde kanuni
zorluklar bulunmaktadır.
Ayrıca;
a) 1 030 işçi lehine yaratılacak menfaat di­
ğer işçilerin hoşnutsuzluğunu tevlidedcccktir.
b) Halen Müsssese isçisi olan bu kimselerin,
ibride türlü sebeplerle Müesseseden ayrılmaları
i b istihsal bölgebrinde bulunan bu evler, ya­
bancılar tarafından işgal edileceğinden ocakların
çok yakınında bulunan bu cakalarda, ya' anal­
ların ikâmeti sebebi ile işletme emniyeti sağlanamıyaoaktır.
9. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya
Ekin'ii'nin, Devlet Demiryolları memurlarının
fazla çalışma ücretlerine dair sorusu ve Ulaşiır-
Download