tetramethyl lead

advertisement
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
TETRAMETHYL LEAD
ICSC: 0200
TETRAMETİL KURŞUN
Tetramethyl plumbane
Pb(CH3)4 / C4H12Pb
Moleküler Ağırlığı: 267.4
ICSC # 0200
CAS # 75-74-1
RTECS # TP4725000
UN #
1649
EC #
082-002-00-1
Nisan 21, 2005 Onaylanmış
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
MARUZ
SEMPTOMLAR
KALMA
Parlayıcı. Yandığı zaman zehirli Açık alev olmamalı, Kıvılcım
buharlar veya gazlar çıkar.
çıkmasına ve sigara içilmesine
YANGIN
izin verilmemeli.
37.8°C nin üstünde patlayıcı
37.8°C nin üstünde kapalı
buhar/hava karışımı oluşabilir. sistem, havalandırma ve exPATLAMA
proof elektrik ekipmanı ve
aydınlatma.
HİJYEN KURALLARINA
MARUZ
TİTİZLİKLE UYULMALI
KALMA
Kas kasılması nöbetleri. Baş
Havalandırma, yerel aspirasyon
dönmesi. Başağrısı. Mide
veya solunum koruyucuları.
TENEFFÜS
bulantısı. Baygınlık. Belirtiler
ETME
geç ortaya çıkabilir. (Nota
bakınız).
EMİLİM YOLUYLA TESİR Koruyucu eldiven. Koruyucu
CİLTLE
EDER. (bakınız teneffüs etme). elbise.
TEMAS
İLK YARDIM/YANGINLA
MÜCADELE
Parlayıcı. Yandığı zaman zehirli
buharlar veya gazlar çıkar.
37.8°C nin üstünde patlayıcı
buhar/hava karışımı oluşabilir.
HER DURUMDA HEKİME
DANIŞIN.
Temiz hava. Dinlenme. Sağlık
yardımı için başvurun.
Madde bulaşmış giysilerinizi
çıkarınız. Cildi su ve sabunla
yıkayın. Tıbbi yardım alın.
Solunum koruyucu ile birlikte Önce bol su ile birkaç dakika
Yüz siperi veya göz
yıka (kontak lens varsa çıkar)
GÖZ
koruyucusu.
hekime gidin.
Karın ağrısı. Yanma hissi. İshal. İş esnasında yemeyin, içmeyin Ağzı su ile çalkalayın. İçilecek
Donukluk. (bakınız teneffüs
ve sigara kullanmayın.
suya aktif kömür bulamacı
YUTMA
etme).
Yemekten önce ellerinizi
katınız. Tıbbi yardım alın.
yıkayınız.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Tehlikeli bölgeyi tahliye edin.
Yangına dayanıklı. Güçlü
Parçalanmayan ambalaj; parçalanabilir
Uzmana danışın! Kişisel korunma:
oksitleyicilerden, güçlü asitlerden,
ambalaj içinde ise bunları her türlü
Kendinden hava sağlayan solunum
gıda ve gıda katkı maddelerinden ayrı şartlara uygun konteynırlar içine
aparatları (Hava tüplü maske) ve
depolayınız. Serin. Kapları iyice
koyunuz. Gıda ve gıda katkı maddeleri
komple koruyucu elbise. Mümkün
kapatınız. Depolama alanının
ile birlikte taşınmaz.
olduğu kadar sızan sıvıları sızmaz
atıklarının kanal veya kanalizasyona Deniz kirliliği.
kaplarda toplayınız. Bu maddeyi kuma ulaşmasını engelleyiniz.
Not: A, E, 1 (Tehlikeli Maddelerin ve
veya inert absorsant kullanarak
Müstahzarların Sınıflandırılması,
emdirin ve güvenli bir yerde muhafaza
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
edin. Bu kimyasalın çevreye yayılması
Hakkında Yönetmelik Ek-2)
önlenmelidir.
T+ Sembol
N Sembol
Risk Durumu: 61-26/27/28-33-6250/53
Güvenlik Tavsiyeleri: 53-45-60-61
UN Tehlike Sınıfı: 6.1
UN Ambalaj Grubu: I
Tercüme:Müjdat AYDIN
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ÖNEMLİ VERİLER
TETRAMETHYL LEAD
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
ÇEVRESEL
VERİLER
ICSC: 0200
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
KAREKTERİSTİK KOKULU, RENKSİZ
SIVI.
MARUZ KALMA YOLLARI:
Bu madde solunum, deri ve yutma ile
vücuda tesir eder.
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
Buharı havadan ağırdır.
TENEFÜS ETME RİSKİ:
Bu maddenin 20°C buharlaşmasıyla
havadaki zararlı kirliğine çok hızlı ulaşır.
KİMYASAL TEHLİKELER:
90°C üstünde ısındığında patlayabilir. Bu
madde yandığında kurşun, kurşun oksitleri
ihtiva eden zehirli dumanlar çıkarır. Güçlü
oksidanlarla şiddetli şekilde reaksiyona girer.
Güçlü asitler ile reaksiyona girer, nitrik asit ile
şiddetli reaksiyon girer. Kauçuğa tesir eder.
KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
ETKİLERİ:
Bu madde beyin hasarıyla sonuçlanacak
şekilde merkezi sinir sistemini etkiler.
Etkileri gecikebilir. Maruziyet ölümle
sonuçlanabilir. Tıbbi gözetim gerekir.
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ: UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
TLV: (kurşun gibi) 0.15 mg/m³ as TWA (cilt) MARUZ KALMA ETKİLERİ:
(ACGIH 2005).
MAK: 0.05 mg/m³
Pik sınır kategorisi: II(2);
Cilt absorbsiyonu (H);
Hamilelik risk grubu: D;
(DFG 2004).
OSHA PEL: TWA 0.075 mg/m3 cilt
NIOSH REL: TWA 0.075 mg/m3 cilt
NIOSH IDLH: 40 mg/m3 (Pb gibi) bkz.: 75741
Kaynama Noktası at 1.33 kPa: 110°C
Buharın rölatif yoğunluğu/20°C deki hava
Erime noktası: -27.5°C
karışımı (hava = 1): 1.23
Rölatif yoğunluk (su = 1): 2.0
Parlama noktası: 37.8°C c.c.
Suda çözünürlük: yok
Kendi kendine tutuşma noktası: 254°C
Buhar basıncı, kPa 20°C de: 3.0
Patlama limitleri, havadaki hacim % si
Rölatif buhar yoğunluğu (hava = 1): 6.5
olarak: 1.8-?
Oktanol/su partisyen katsayısı (logaritma
üssü olarak): 6.2
Bu madde su organizmalarına çok toksik etkisi vardır. Bu kimyasalın besin zincirinde
(örneğin balıklar ve yumşakcalar) biyolojik birikimi meydana gelebilir.
NOT
Ticari ürünler saf değildir, kırmızı portakal veya mavi renkli olup 1,2 diklor etan, toluen stabilizörleri içerir. Maruz
kalma süresine bağlı olarak, periyodik sağlık muayenesi önerilir yapılmalı. Koku ve mesleki maruz kalma limiti
arasında bir ilişki gösterilemez. İş giysileri eve kesinlikle götürülmemelidir.
Ulaşım Acil Durum Kartı: TEC (R)-61S1649
NFPA Kod: H 3; F 3; R 3;
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Tercüme:Müjdat AYDIN
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards