KONSİNYE SATIŞ f SATIŞ İÇİN BIRAKMA) SÖZLEŞMESİ

advertisement
KONSİNYE SATIŞ f SATIŞ İÇİN BIRAKMA) S Ö Z L E Ş M E S İ
MADDE 1TARAFLAR:
Bir tarafta ....
adresinde ikamet eden Eczacı ..,
diğer tarafta
adresinde ikamet eden
arasında aşağıdaki koşullarla bir satış için bırakma sözleşmesi akdolunmuştur.
ile,
i ş b u sözleşmede ;
n
Eczacı" olarak anılacaktır.
MADDE 2KONU :
işbu sözleşmenin konusu,
amacıyla Eczacıya bırakılmasıdır.
ürününden
....
adetin
satış
MADDE 3T A R A F L A R I N YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
, sözleşme konusu ürünleri ../../200.. tarihinde satıcıya teslim edecektir.
Satıcı, sözleşme konusu ürünleri dört
sattıklarının bedelini her hafta sonu
ödeyecektir.
Satıcının komisyonu satış bedelinin %
Ürünlerin eczacıya tesliminden
sorumludur.
ay boyunca eczanesinde sergileyecek ve
tarafından eczaneye gönderilecek elemanına
'sidir.
itibaren olabilecek
her türlü ziya ve hasardan
Eczacı
Eczacı, işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren dört ay sonunda, satılmayan ürünleri
iade edecektir.Sürenin sonunda ürünlerin
tarafından geri alınmazsa bu sözleşme
ve ürünlerde meydana gelecek ziya ve hasardan eczacının hiçbir sorumluluğu kalmaz.
MADDE 4YETKİLİ MAHKEME :
İşbu sözleşmeden doğması muhtemel u y u ş m a z l ı k l a r için Ankara Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme,
edilmiştir.
../../200.. tarihinde
'da iki nüsha olarak imzalanmış ve teati
Download
Study collections