PD–039 Fenol Kirliliği ve Fenol Arıtımında Fenton

advertisement
şeklindendir. Kök uzunluğu bakımından değerlendirme yapıldığında ise %50 Arıtılmış>Çeşme
Suyu>%25 Arıtılmış>Saf su>%100 Arıtılmış>%25 Arıtılmamış>%50 Arıtılmamış>%100
Arıtılmamış şeklinde sıralanmaktadır. Sonuçlara bakıldığında %100 Arıtılmamış ve %50
Arıtılmamış su örneklerinde köklenmenin yok denecek kadar az olduğu gözlemlenmiştir.
Elde edilen sonuçların mitotoik indeks yüzdesi; %50 Arıtılmış>%25 Arıtılmış> Saf su>Çeşme
suyu>%100 Arıtılmış> %25 Arıtılmamış>%50 arıtılmamış> %100(kökler ezme preperat
yönteminin kullanılması için yeterli uzunluğa ulaşamadığında örnekleme yapılamamıştır).
Arıtılmamış şeklinde hesaplanmıştır. Yapılan ışık mikroskobu incelemelerinde özellikle
arıtılmamış sızıntı sularında gelişen örneklerde ekvator tablasında kayma, kromozom köprüsü ve
kutuplarda kayma gibi anomalilere rastlanmıştır.
Sonuçlar: Elde edilen sonuçlara bakıldığında, çok yeni bir tesis olan Çanakkale katı atık çöp
deponi alanında arıtılmanış suyun, soğan kök sayısı ve uzunluğu ile mitotik hücre sayısının
indirgenmesinde belirli oranda etkili olduğu, ancak arıtılmış suların; saf suda çimlendirilen kök
uçlarına benzer şekilde çok düşük birkaç anomali dışında negatif etki göstermediği ve hatta %50
konsantrasyona sahip arıtılmış suyun kök sayısı, uzunluğu ve mitotik indeks açılarından pozitif
etki gösterdiği sayım sonuçları ve fotoğraflarda gözlenmiştir. Genotoksik açıdan arıtma işleminin,
çevre biyoçeşitliliğinin lehine bir ortam oluşturduğu açıkça görülmektedir. r. Bu durum katı
atık deponi alanında arıtma işleminin gerekli olduğu ve su temizliğini arttırdığı, ikincil açıdan
bu işlemlerin sorumlu kuruluş tarafından bu süreç içerisinde sağlıklı yürütüldüğü olgusunu
kuvvetlenmiştir.
Anahtar Kelimler: Çanakkale çöp deponi alanı, Sızıntı suyu, Allium testi, Genotoksisite, Mitotik
indeks
PD–039
Fenol Kirliliği ve Fenol Arıtımında Fenton Prosesinin Verimliliği
Muhammed Kamil Ödena, Ali Özdönera, Celalettin Özdemirb, Erkan Kalıpcıc, Serkan Şahinkayac
a
Selçuk Üniversitesi, Sarayönü M.Y.O., Çevre Koruma ve Kontrol Programı, Konya,
[email protected]
b
Selçuk Üniversitesi, Mim.-Müh. Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Konya
c
Nevşehir Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Nevşehir
Amaç: İnsan faaliyetlerinin artması, teknolojinin hızla gelişmesi, nüfus artışına paralel tüketimin
artması ve giderek endüstrileşmeye artan talep yüzünden çevre kirliği çok ciddi boyutlara
ulaşmaktadır. Çevre kirliliğinin bu denli artmasına elbette ki yetersiz sayıda olan ve düzenli
çalışmayan arıtma tesislerinin katkısı da büyük olmaktadır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde
kirliliğin önüne geçmek için sanayi ve endüstri kuruluşları, hayvancılık ve konutların kullanımı
sonucu oluşan atıksuların deşarjı için sınır değerler getirilmiştir. Buradaki amaç, çevre ve insan
sağlığını koruyarak, sürdürülebilir su kullanımını sağlamak, ekolojik ve estetik açıdan bir düzenleme
getirmektir. Fakat bazen bu amaçları sağlamak atıksu içerisindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik
kökenli kirletici parametreler yüzünden pek mümkün olamamaktadır. Bu kirletici parametreler
arasında en çok dikkat çekenler arasında fenol, 2-klorofenol, 4-klorofenol ve türevleridir. Toksik
özelliğe sahip bu organik maddeler en zehirli 126 kimyasalın içinde 11.sırada yer almaktadır. Fenol
ve türevleri birçok endüstrinin faaliyeti sırasında kaynaklanabilmektedir. Bunlar arasında; kimya
850
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
ve boya endüstrileri, kok ve petrol rafinesi, orlon üretim endüstrileri, plastik, reçine, tekstil, ilaç
endüstrisi, temizlik ürünleri, yağ rafineleri, dökümhaneler, kağıt endüstrisi, pestisit sanayinde
ve patlayıcı üretim tesisleri gibi daha bir çok alanda fenol ve türevleri kullanılmaktadır. Doğada
kolayca etkisiz hale getirilemeyen kompleks bir kimyasal olan fenol ve türevleri, özel yöntemlerle
arıtılıp, çevresel ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Klor yada brom ile bağlı fenollü türevlerin zehirlilik
özellikleri daha fazladır. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Örgütü (EPA) ve Avrupa
Birliği tarafından birincil kirletici olarak adlandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
fenoller için sularda izin verilebilir konsantrasyon 0.001 mg/L ve izin verilebilecek maksimum
konsantrasyon 0.002 mg/L olarak belirlenmiştir.Bu çalışma ile fenol kirleticinin arıtım metotları ile
fenton arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada; daha önce yapılmış olan biyolojik arıtım, adsorpsiyon,
biyosorpsiyon, iyon değiştirme, elektrokimyasal arıtım, fenton , ozon ve kimyasal oksidasyonu ile
ilgili akademik çalışmalar üzerinde durulmuş ve inceleme yapılmıştır.
Bulgular: Fenol arıtımında biyolojik arıtımda % 90, adsorpsiyonda % 78, biyosorpsiyonda % 60,
iyon değiştirme ile % 70 , elektrokimyasal arıtımda % 99,4, fenton ile % 40 - 100, ozon ve kimyasal
oksidasyonda % 89,5 oranlarında atıksudan fenol ve türevlerini giderme çalışmalarında verimler
elde edilmiştir. Bu çalışmamızda fenol gibi çok düşük konsantrasyonlarda bile ekosistem üzerinde
ciddi tahribatlara neden olan bu kirleticinin arıtımında diğer arıtım yöntemleri ile fenton prosesleri
üzerinde durulmuştur.
Sonuç ve Tartışma: Ortaya koymuş olduğumuz araştırma sonucunda, fenton prosesinin diğer
çalışmalar ile kıyaslanmış olup göz ardı edilmeyecek oranda fenol giderimi ortaya koyduğu tespit
edilmiştir. Fenton prosesinin bu kirleticinin gideriminde tercih edilebilecek bir proses olabieceği
öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fenol, Fenton, Çevre Kirliliği, Giderim, Verim
PD–040
Konya İl Merkezinde Trafik Kaynaklı Gürültü Kirliliği Ölçümü ve
İnsan Sağlığına Etkileri
Celalettin Özdemira, Erkan Kalıpcıb,, Muhammed Kamil Ödenc, Ali Özdönerc, Serkan Şahinkayab
a
Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Konya
b
Nevşehir Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Çevre Mühendisliği Bölümü, Nevşehir,
[email protected]
c
Selçuk Üniversitesi, Sarayönü MYO., Çevre Koruma ve Kontrol Programı, Konya
Amaç: Yapılan bu çalışma ile; hem Konya il merkezinin ana arterlerinde trafik kaynaklı gürültü
kirliliği seviyesinin tespit edilmesi, hem de şehirlerimizde yaşanan gürültü kirliliğinin insanlar
üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, kamuoyunu bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca;
yapılan ölçümlerin yetkili kurumlarca trafik kaynaklı gürültü kirliliğinin yüksek olduğu alanlar için
alınabilecek önlemlere veri tabanı oluşturması hedeflenmiştir.
Gereçler ve Yöntemler: Konya il merkezinde trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde toplam
40 adet ölçüm noktası belirlenmiştir. Yapılan gürültü ölçümleri TS ISO 3744, TS ISO 1996-1 ve
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
851
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards