finansal yönetim - dt

advertisement
3. Bölüm
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY
AMAÇLARIMIZ:
Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir:
 Sermaye piyasası araçları
 Menkul kıymetler
 Menkul kıymetlerin özellikleri
 Menkul kıymet türleri
Anahtar Kavramlar
 Finansal sistem
 Sermaye piyasası
 Menkul kıymetler
İçindekiler
1. Sigortacılık Mevzuatı
1.1. Genel Olarak Sigortacılık Kanunu
1.2. Kanun’un Amacı
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
1
FİNANSAL SİSTEM
Finansal sistem, bir ekonominin can damarı olan fon dolaşımının sağlanmasında;
piyasalar, araçlar, aracılar ve çeşitli hukuki düzenlemelerden oluşan bir düzenek olarak
tanımlanabilir. Bu sistemin devamlılığı, öncelikle ekonomik birimlerin tasarrufta
bulunmalarına ve farklı nedenlerle bu tasarruflara gereksinim duyan çeşitli ekonomik
birimlerin varlıklarına bağlıdır.
Finansal sistem, tasarruf sonucunda fon fazlası olanlarla, gerçekleştirmek
istedikleri yatırımlar için fon açığı olanların bir araya geldiği ve fon transferinin
gerçekleştiği finansal piyasalardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, finansal sistemin; finansal
piyasalar, finansal kurumlar ve finansal araçlardan oluşan üç temel bileşeni bulunmaktadır.
Bu çerçevede, finansal piyasalar, kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerinin karşılıklı
etkileşimde bulunduğu organizasyonlar olarak tanımlanmaktadır. Finansal piyasaların
çalışabilmesi, finansal sistemin ekonomi içerisindeki etkinliğine bağlıdıri.
1. Finansal Piyasalar
Yukarıda da belirtildiği gibi, finansal piyasa; bir ülkede fon kullananlar ile fon arz
edenler arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar, bu akımı sağlayan araç ve gereçler
ile bu işlemleri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan doku şeklinde
tanımlanabilmektedir.
Finansal piyasaları çeşitli kıstaslara göre sınıflandırmak mümkündür: Piyasada
oluşan işlemler, kullanılan araçların vadeleri ve türleri, piyasayı düzenleyen kurallar
bunlardan bazılarıdır.
İşlemlere göre finansal piyasalar; spot piyasalar, futures ve forward piyasalar,
tezgâhüstü (over-the-counter, OTC) piyasalar, opsiyon piyasaları, swap piyasaları olarak
gruplandırılabilir. Finansal aracın vadelerine göre finansal piyasalar, para piyasası ve
sermaye piyasası olarak ikiye ayrılmaktadır. Finansal aracın türlerine göre finansal
piyasalar; hisse senedi piyasası, tahvil piyasası, döviz ve altın piyasası olarak
sınıflandırılabilir. Piyasayı düzenleyen kurallara göre finansal piyasalar, örgütlenmiş ve
örgütlenmemiş piyasalar olarak bir ayrıma tabi tutulmaktadır.
i
İlhan Uludağ ve Erişah Arıcan, Finansal Hizmetler Ekonomisi, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2001, s. 116.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
2
1.1. Finansal Araçların Vadelerine Göre Piyasalar
1.1.1. Para Piyasaları
Para piyasası kavramı gerek batıda gerekse Türkiye’de aynı anlamda
kullanılmaktadır. Batılı kaynaklarda para piyasası; kısa vadeli likiditesi yüksek, riski düşük
piyasa olarak tanımlanmaktadır. Vadesi en çok bir yıla kadar olan fon arz ve talebinin karşı
karşıya geldiği piyasaya para piyasası denilmektedir. Bu piyasanın kurumları daha çok
ticari bankalar, işletmeler ve kamu kurumlarıdır. İşletmeler genellikle bankalardan
sağladıkları kısa vadeli kredilerle “işletme sermayesi” gereksinimini karşılarken, devlet de
hazine bonosu, devlet tahvili gibi kısa vadeli finansal araçlar ihraç ederek fon
sağlamaktadır.
Para piyasalarında kısa vadeli likidite fazlası olanlarla, kısa vadeli likidite açığı
olanlar karşı karşıya gelmektedir. Likidite fazlası olan bu tasarrufu karşılığında bir ödül
yani faiz talep etmekte, likidite açığı olan ise tasarruf açığını belirli bir bedel, yani faiz
ödeyerek kapatmak istemektedir.
Para piyasalarının genel kabul görmüş temel özellikleri şöyle sıralanabilirii:

Bu piyasalar iyi örgütlenmiş bir kurumsal yapıya sahiptir.

Piyasada iyi eğitilmiş, piyasa deneyimi olan profesyoneller işlem
yapmaktadır.

Piyasada işlem yapan katılımcıların kredibilitesi çok yüksektir, bu nedenle
normal koşullarda işlemler teminat istenmeden yapılmaktadır.

Para piyasalarında işlem gören ürünler standart özelliklere sahiptir. Ancak
katılımcıların isteklerine uygun ürünler de piyasada bulunabilir.
Para piyasasındaki her bir birim, hem arz eden hem de talep eden konumda
olabilir. Para piyasasından borç alanlar, para piyasası araçlarını arz eden; ancak fon talep
edenlerdir. Ödünç verenler ise para piyasası araçlarını talep eden; ancak fon arz edenlerdir.
Bu piyasada; mevduata dayalı belgeler, kısa vadeli senetler ve devletin çıkardığı hazine
ii
Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, ECU Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti:
İstanbul, 2000, s. 23.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
3
bonoları gibi finansal araçlar işlem görmektedir. Para piyasasındaki işlemlerin vadesi en
çok bir yıl olduğundan bu piyasadan sağlanan fonlar, kısa sürede paraya çevrilebilen
varlıkların finansmanında kullanılmaktadır.
Para piyasası araçlarını arz eden en önemli ekonomik birimlerden biri de devlettir.
Devletin çıkardığı finansal araçların miktarının büyük boyutlarda olması, fon
gereksiniminin boyutu konusunda da bir fikir verebilmektedir. Devlet dışında para piyasası
araçlarını arz eden en önemli birimlerden bir diğeri ticari bankacılık sistemidir. Ticari
bankalar, işletmelerin ve tüketicilerin kredi ihtiyaçlarını karşılamak için gereksinim
duydukları fonların büyük bir kısmını para piyasasından elde ederler.
Merkez Bankası ise, para ve kredi işlerini ticari hayatın ihtiyacına ve devletin
ekonomi politikasına göre düzenlemeye çalışan, senyoraj hakkını kullanan, bankaların
nakit rezervlerini koruyan, bankalar arasındaki takas işlemlerini düzenleyen, uluslar
arasındaki ödemelerde döviz gelir ve gider hesaplarını tutan ve ülkenin döviz ve altın
rezervlerini tutan bir finansal üst kurumduriii. Merkez Bankası’nın işlevlerini yerine
getirirken kullandığı işlemler arasında; munzam karşılıklar, açık piyasa işlemleri, açık
piyasadan geri satın alma anlaşmaları ve reeskont işlemleri sayılabilir.
1.1.2. Sermaye Piyasaları
En geniş tanımı ile sermaye piyasası, sermaye arz ve talebinin karşılaştığı
piyasadır. Çeşitli menkul kıymetlere dayalı olarak aracı kuruluşlar aracılığı ile orta, uzun
ve sonsuz vadeli fon arz ve talebi bu piyasada karşılaşmaktadır. Bu tanımın içine girmeyen
her türlü sermaye hareketi, kredi, döviz, altın, ticari senet gibi doğrudan veya dolaylı
olarak fon transferlerine sebep olan bütün ticari işlemler sermaye piyasasından daha geniş
bir kavram olan mali piyasa çerçevesinde yer almaktadır. Bu nedenle, sermaye piyasası da
mali piyasanın bir parçasıdır.
Mali piyasada genel finans sistemi içinde kısa vadeli fonların arz ve talep edildiği
bölüm, para piyasası olarak bilinmektedir. Para piyasasına geçici ve mevsimlik nakit
sıkıntısının giderilmesi için; sermaye piyasasına ise genellikle sabit yatırımlar ve devamlı
işletme sermayesinin finansmanı için başvurulur. Para piyasasının kaynakları; vadeli ve
vadesiz mevduat, sermaye piyasasının kaynakları ise devamlılık arz eden tasarruflardır.
iii
Uludağ ve Arıcan, s. 12.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
4
Farklılıklarına rağmen her iki piyasa da birbirleriyle ilişkilidir. Fon talep edenler,
yatırım araçlarının türüne göre bu iki piyasadan birine veya her ikisine de başvurabilirler.
Sermaye piyasasında arz ve talep, menkul kıymetler yoluyla karşılaşmaktadır. Dolayısıyla
sermaye, menkul kıymetlerin alım satımı yoluyla el değiştirdiğinden, sermaye piyasası ile
menkul kıymetler piyasası birlikte ele alınmalıdır.
Sermaye piyasaları, farklı kriterlere göre çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır. Bu
ayrımlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
1- Menkul Değerlerin Sermaye Piyasasında İşlem Görme Şekilleri
Bakımından
Sermaye piyasasında fonlar kıymetli evrak hükmündeki belgeler karşılığında el
değiştirdiğine göre, fon sahipleri bu belgeleri iki şekilde satın alabilirler: ya ilk ihraçtan, ya
da ikinci elden. Buna göre;
a- Birincil Piyasa
Tasarruf sahiplerinin tahvil ve hisse senedi gibi hak temsil eden belgeleri
doğrudan doğruya ihraç eden kuruluşlardan veya bunlara ihraçta aracılık eden kurumlardan
alabildikleri durumlarda birincil piyasa (primary market) söz konusuduriv.
b- İkincil Piyasa
İkincil piyasa (secondary market), menkul kıymetlerin nakde dönüştürülmesini
sağlayan piyasadır ve menkul kıymetlerin likiditesini artırarak birincil piyasaya talep
yaratır, onun gelişmesini sağlarv. İkincil piyasanın en iyi teşkilatlanmış bölümü, menkul
kıymet borsalarıdır.
c- Üçüncül Piyasa
Borsaya kayıtlı hisse senetlerinin borsa dışında alınıp satılmasıyla oluşan
piyasadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaygın olan ve “tezgah üstü”
(over the counter) olarak adlandırılan bu tür piyasalarda alım ve satım işlemi belli bir
iv
David S. Kidwell, Richard L. Peterson and David W. Blackwell, Financial Institutions, Markets and
Money ,6. Edition , USA:The Dryden Press, 1997, s. 75.
v
Kidwell, Peterson and Blackwell, s. 267-268.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
5
mekâna ve zamana bağlı olmadan gerçekleştirilmektedirvi. Bu piyasaların yapısı, organize
olmayan sermaye piyasası ile benzerdir. Piyasadaki aracılar için, her yer bir pazar niteliği
taşımaktadır. Aracılar, borsaya kayıtlı olan büyük menkul kıymet stoklarına sahiptirler.
Dolayısıyla bu piyasadaki aracılar, organize borsadaki acentelerin rakibi durumundadırlar.
Bu rekabet, acentelerin komisyonlarının düşmesine neden olabilirvii.
d- Dördüncül Piyasa
Aracı kurumların tamamen ortadan kaldırıldığı, işlemlerin doğrudan doğruya
yatırımcılar arasında gerçekleştirildiği piyasalardır. Bu tip işlemler daha çok,
kurumsallaşmış büyük yatırımcılar tarafından yapılmaktadır. Bu işlemlerin avantajlı yönü,
işlem giderlerinin tümüyle ortadan kalkabilmesidirviii. Dördüncül piyasada faaliyet
göstermenin nedenleri arasında; daha iyi bir fiyat sağlama, komisyon giderlerinden
tasarruf, işlemlerin hızla sonuçlandırılması, işletme adının gizli tutulması gibi etkenler
sayılabilir. Sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde, gerçek kişilere ait dördüncül
piyasa işlemleri yapan kurumlar bulunabilir. Bu kurumlar, alıcı ve satıcı arasındaki
haberleşmeyi telefon veya doğrudan görüşme ile sağlamaktadırlarix.
2- Kurumsal Piyasa Yerinin Olup Olmaması Bakımından
a- Örgütlenmiş (Organize) Sermaye Piyasaları
Menkul Kıymet Borsaları, örgütlenmiş sermaye piyasalarına en iyi örnektir. Genel
olarak borsa kavramından; alıcı ile satıcının veya onların vekillerinin, emtia, menkul
kıymet ve buna benzer misli emtia veya kıymetten sayılan diğer şeyler üzerinde alım-satım
yapmak amacı ile bir araya geldikleri, belirli sürelerde belirli yerlerde kurulan, belli
kurallarla çalışan organize edilmiş merkezi pazarlar anlaşılmaktadırx.
Borsalar genel olarak iş konularına göre adlandırılmaktadırlar: Döviz borsası
(foreign exchange bourse), ticaret borsası (commodity exchange), altın borsası (gold
exchange), menkul kıymetler borsası (securities exchange) gibi. Vadeli işlemler borsası
vi
William F. Sharpe, Gordon J. Alexander and Jeffery V. Bailey, Investments, Sixth Edition, USA:
Prentice-Hall International, Inc., 1999, s. 59.
vii
Ali Ceylan ve Turhan Korkmaz, Sermaye Piyasası ve Menkul Değerler Analizi, Bursa: Ekin Kitapevi,
2000, s. 18.
viii
Sharpe, Alexander and Bailey, s. 62.
ix
Ceylan ve Korkmaz, s. 19-20.
x
Kidwell, Peterson and Blackwell, s. 57.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
6
(futures exchange) ve opsiyon borsası (options exchange) da menkul kıymet borsalarından
türetilmiş organize borsalar arasında yer almaktadır.
b- Örgütlenmemiş (Serbest) Sermaye Piyasaları
Bu tür örgütlenmemiş piyasalar, menkul kıymetler piyasasının tamamlayıcısıdır.
Bu piyasaların merkezi bir yerleşimi yoktur. Burada borsaya kayıtlı olmayan üyeler de
işlem yapabilirlerxi.
3- Piyasanın Coğrafi Genişliği Bakımından
a- Yöresel Piyasalar
Belli bir yörede faaliyet gösteren mahalli nitelikteki piyasalardır.
b- Ulusal Piyasalar
Faaliyetleri belli bir coğrafi alan ile sınırlı olmayan, tüm ülkede faaliyet gösteren
piyasalardır. Bu tür piyasalarda, mali işlemin iki tarafı da aynı ülkede yerleşik kişi ve
kurumlardır.
c- Uluslararası Piyasalar
Fon arz ve talebinin farklı ülkelerde oturan kişi veya kurumlar arasında
karşılaştığı piyasalardır. Bir başka ifade ile, ulusal fonların yabancılara veya yabancı
fonların yerli kullanıcılara sağlandığı durumlarda sermaye piyasaları uluslararası bir nitelik
kazanırxii.
1.2. Finansal Araçların Türlerine Göre Piyasalar
1.2.1. Hisse Senedi Piyasaları (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası)
1985 yılında faaliyete geçen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’ndaki
ilk hisse senedi işlemleri, 1986 yılında gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasaı Kurulu (SPK)
tarafından aracılık faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi verilmiş olan aracı kuruluşlar
(aracı kurumlar ve bankalar), İMKB’ye üye olabilirler. İMKB’de sadece İMKB üyeleri
işlem yapabilirler. İMKB’de alım satım yapmak isteyen yatırımcıların emirleri, borsa
xi
xii
Kidwell, Peterson and Blackwell, s. 271.
Kidwell, Peterson and Blackwell, s. 59.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
7
üyeleri aracılığıyla borsaya iletilir ve borsa üyeleri de üye temsilcileri tarafından Borsa'da
temsil edilirler.
Birincil ve ikincil piyasa işlemlerinin gerçekleştirildiği İMKB Hisse Senetleri
Piyasası'nda aşağıda belirtilen beş tür pazar bulunmaktadır:

Ulusal Pazar

İkinci Ulusal Pazar

Yeni Ekonomi Pazarı

Gözaltı Pazarı

Fon Pazarı
“Açığa Satış” emirleri, Gözaltı Pazarı hariç, İMKB pazarlarındaki tüm hisse
senetleri ve Fon Pazarı’nda işlem gören borsa yatırım fonları katılma belgesi payları için
açığa satış yapma yetkisini İMKB’ye bildirmiş üyeler tarafından girilebilmektedir. Açığa
satış emirlerinin geçerlilik süresi tek seanstır. Tüm gün, yani birinci ve ikinci seans için
geçerli olan açığa satış emri verilemez.
Bir piyasada, bir seansta veya belli bir dönemde alınıp satılan (el değiştiren)
menkul kıymet adedi ise işlem miktarıdır. Borsa'da, her işlem günü, her iki seansın
işlemleri için ayrı ayrı olmak üzere hisse senedi işlem miktarları yayınlanır. Farklı
pazarlarda gerçekleşen işlem miktarları toplandığında, İMKB'nin o günkü işlem miktarı
ortaya çıkar. Ancak birincil piyasadaki işlemler ayrı olarak yayınlanır.
Her bir hisse senedinde gerçekleşen sözleşmelerdeki hisse senedi sayıları ile işlem
fiyatlarının çarpılması sonucu bulunan miktar, işlem hacmidir. Tüm hisse senetlerinin
işlem hacimleri toplamı, hisse senetleri piyasasının toplam işlem hacmini oluşturur.
Bir sermaye piyasası aracının, kendisi veya katları ile işlem yapılabilecek asgari
sayısı veya değeri işlem birimi olarak ifade edilir. Hisse senetleri piyasasında işlem birimi
olarak lot kullanılır. 1 lot 1 adet hisse senedine veya 1 TL nominal değerli hisse senedine
denktir. Fon Pazarında da 1 lot, 1 adet borsa yatırım fonu katılma belgesinden
oluşmaktadır.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
8
1.2.2. Vadeli İşlem Piyasaları
Vadeli piyasalarda alım satıma konu olan menkul kıymetler; hisse senedi ve tahvil
gibi herhangi bir işletmenin veya devletin çıkardığı değerler olmayıp, önceden belirlenen
bir vadede ve standart büyüklükte, üzerine yazılan mal veya kıymetin teslimini içeren türev
araçlardır. Türev ürünler özellikle 1980’li yıllarda, uluslararası finans piyasalarında
yatırımcıların finansman ve risk yönetimi gibi karmaşık ve rekabete yönelik çeşitli
gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla ortaya çıkan gelişmiş ürünlerdir. Para,
sermaye ve mal piyasalarının mevduat, mevduat sertifikası, hazine bonosu, hisse senedi,
tahvil gibi araçlarına alternatif olarak geliştirilmiş işlemler ve sermaye piyasası araçları
geleceğe yönelik belirsizliklerde her zaman yeteri kadar esnek olamamaktadır. Üstelik bu
piyasaların katılımcıları da her zaman ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacak araç ve
piyasalara kolaylıkla ulaşamamaktadırlar. Türev ürünler, piyasalarda karşılaşılan bu
güçlükleri gidermek ve piyasaların faaliyetlerini genişletmek amacıyla kullanılırlar. Bu
ürünlerin türev ürünler şeklinde adlandırılmaları, varolan finansal araçlardan doğrudan
türetilmesinden değil, piyasanın gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmiş olmalarından
kaynaklanmaktadır. Türev ürünler, piyasaya belirli bir likidite sağlarken, yatırımcı istediği
nakit akımını elde edebilmekte, bunun yanında borçlanan taraf da ucuz finansman
sağlayabilmektedirxiii.
Tarihsel olarak en eski türev işlemlerinden biri future işlemleridir. Future
işlemleri, belirli bir değerin -ki bu değer mal, döviz, altın ve benzeri olabilir- önceden
belirlenmiş gelecekteki bir tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan teslimine yönelik
işlemleri ifade etmektedir. Bu işlemler bir kontrata dayanmakta ve fiziki piyasalar
(borsalar) aracılığıyla gerçekleştirilmektedirler. Satıcı taraf, kontratta yer alan varlığın
standart bir miktarını önceden belirlenmiş bir fiyattan ve önceden belirlenmiş bir tarihte
teslim etmeyi taahhüt ederken, alıcı taraf ise teslimatı almayı taahhüt etmektedir. Future
işlemlerinin en temel özelliklerinden birisi, kontratların standart miktarlar üzerinden
düzenlenme zorunluluğudur.
Future işlemlerin yapıldığı borsalar organize borsalar olup, belli kurum ve
kurallara sahiptir. Bu borsalara, içerisinde alınıp satılan mal veya hizmetlerin özelliğinden
dolayı vadeli işlem borsaları da denilmektedir.
xiii
Naci Arıkan, “Türev Ürünleri Menkul Kıymet midir?”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:200 (Nisan, 1998),
s. 94.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
9
Diğer bir vadeli işlem türü olan opsiyon sözleşmesi ise, bir pirim karşılığında
üzerinde anlaşılan bir mal veya finansal aracı ileriki bir tarihte satın alma veya satma hakkı
veren bir menkul değerdir. Opsiyon sözleşmelerinde, future sözleşmelerinde olduğu gibi
bir taahhüdün yerine getirilmesi zorunluluğu yoktur; sadece bir alım veya satım hakkının
varlığı söz konusudur. Opsiyon sözleşmelerinde bir hak söz konusu olduğu için belli bir
pirim karşılığı vade tarihindeki koşullara göre satın alma hakkı kullanılır veya
kullanmaktan vazgeçilebilir xiv.
Vadeli işlem piyasalarının temelini oluşturan future ve opsiyon işlemleri
çoğunlukla organize borsalarda işlem görmekte, bunun doğal bir sonucu olarak da, vade,
sözleşme büyüklüğü, alınacak teminatlar, fiyat adımları gibi işlem kriterleri, ilgili borsalar
tarafından belirlenmektedir. Organize borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin
(future ve opsiyon sözleşmeleri) standartlaştırılmasının en önemli nedeni, piyasanın likit
olmasını sağlamaktır.
Future ve opsiyon işlemlerinden farklı olarak forward işlemlerinin en temel
özelliği ise, organize borsalarda yapılmaması, dolayısıyla da fiyat, miktar vade gibi
unsurların standart olmayıp karşılıklı anlaşmayla belirlenmesidir. Forward işlemleri, belli
miktarda malın veya finansal aracın (hisse senedi, tahvil, döviz vb.) önceden belirlenmiş
bir fiyattan ve önceden belirlenmiş gelecekteki bir tarihte satın alınması veya satılması
yükümlülüklerini içeren sözleşmeye dayalı işlemlerdir. Bu sözleşmede; varlığın özelliği,
teslim ve ödemenin yapılacağı tarih, teslim yeri ve yöntemi, miktarı ve fiyatı olmak üzere
tüm ayrıntılar yer almaktadır. Forward sözleşmelerinde alıcı belirli bir ihtiyacını
karşılayacak bir varlık için sözleşme yapmak ister. Bu sözleşmenin gerçekleşebilmesi için
de aynı özelliklere sahip ve aynı miktarda mal veya finansal aracı teslim etmeye istekli
başka bir tarafın bulunması gerekir. Forward sözleşmelerinin özelliği, işlemin gerçekleştiği
anda, alıcı ve satıcı arasında para alış-verişinin olmayışıdır. Alıcı ile satıcı arasında
kararlaştırılan forward fiyatı, söz konusu varlığın gelecekteki değişim fiyatıdır. Forward
fiyatı teslim anında ödenir. Sözleşmenin sonunda iki taraf da, her yönü sözleşmede
belirtilen şartlara bağlı kalırxv.
xiv
xv
Niyazi Berk, Finansal Yönetim, 7. Baski, İstanbul:Türkmen Kitabevi, 2003, s. 339.
Berk, s. 343.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
10
2. Finansal Araçlar
Finansal piyasalar genel olarak, literatürde, vadelerine göre işlem gören araçlar
açısından ikiye ayrılmaktadır: Para piyasası ve sermaye piyasası. Para piyasasında, kısa
vadeli veya bir yıldan daha fazla kısa süreli işlemler (hazine bonoları, banka kabulleri ve
mevduat sertifikaları gibi) yapılmaktadır. Sermaye piyasasında ise bir yıldan uzun vadeli
tahviller ve hisse senetleri işlem görmektedir. Ancak uygulamada her iki piyasanın
karşılıklı bir ilişki içerisinde olduğu gözlenmektedir. Çünkü, ekonomik sistem içerisinde
arz ve talep edenler her iki piyasayı da kullanabilmektedirlerxvi.
Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır
(SPKn, md.3).

Menkul Kıymetler

Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Menkul Kıymetlerin Tanımı ve Unsurları
Menkul Kıymetler; ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil
eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde
çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır (SPKn, md.3).
Yukarıdaki tanıma göre menkul kıymetin unsurları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Menkul kıymetlerin tanımında en önemli unsur, kıymetli evrak
olmalarıdır. Kıymetli evrak niteliğindeki bir belgenin temsil ettiği hak,
belgeden ayrı olarak kullanılamayacağı ve devredilemeyeceği gibi, hakkı
elde tutarak belgeyi devretmek de mümkün değildir. Bu hak, ancak senet
ibraz edilerek kullanılır ve senet devredilerek devredilir.

Standart ve yuvarlak meblağlı, mislî nitelikte, belli şekil şartlarına haiz
kıymetlerdir.
xvi
Uludağ ve Arıcan, s. 132.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
11

Çok sayıda ihraç edilip, halka arz edilen kitle senetleridir. Bono, poliçe
gibi tek bir ticari ilişki için düzenlenmezler.

Az veya çok devamlılık arz eder, alacak veya ortaklık haklarını temsil
ederler.

Periyodik (dönemsel) gelir sağlarlar.

Her birinin bir itibari (nominal-üzerinde yazılı) değeri, bir de piyasada arz
ve talebin oluşturduğu piyasa değeri vardır. Tahviller, ihraç eden tüzel kişi
tarafından vade sonunda nominal değer üzerinden ödendikleri için piyasa
değerleri genellikle nominal değerin fazla altında veya üstünde oluşmaz.

Menkul kıymetler nama (registered) ve hamiline (bearer) yazılı olabilirler.
Hamiline yazılı kıymetler para gibidir, kimin elinde ise onun malı sayılır,
sadece teslimle sahip değiştirir. Nama yazılı kıymetlerde ise ciro hanesi
vardır, buraya ciro işlemi kaydedilir.

Yatırım amacı ile kullanılırlar.
Menkul kıymetler olarak; hisse senetleri, hisse senedi türevleri, geçici
ilmühaberler, yeni pay alma kuponları, tahviller, tahvil türevleri, tahvil faiz kuponları,
hazine bonoları, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, banka bonoları,
banka garantili bonolar, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gelir
ortaklığı senetleri, gayrimenkul sertifikaları, tertip halinde çıkarılan ve 2 yıl veya daha
uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri, borsa yatırım fonu katılma belgeleri, içtüzüğünde
kurucu dışındaki aracı kuruluşlarca serbestçe alım satımı öngörülen A tipi yatırım fonu
katılma belgeleri sayılabilir.
Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları kurulca belirlenen evraktır. Ancak çek,
poliçe, nakit, bono ile mevduat sertifikaları sermaye piyasası aracı olarak sayılmamaktadır.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
12
3. Sermaye Piyasası Araçları
Hisse Senetlerixvii
Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan,
 sirket sermayesine katılımı temsil eden,
 yasal sekil sartlarına uygun olarak düzenlenmis
kıymetli evraklardır.
Hisse senetleri sahiplerine asagidaki haklari saglamaktadirlar:
 Ortaklık hakkı,
 Yönetime katılma (oy) hakkı,
 Kar payı (temettü) ve temettü avansı alma hakkı,
 Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı),
 Bedelsiz pay alma hakkı
 Tasfiyeden pay alma hakkı,
 Bilgi edinme hakkı, sağlar.
Hisse senedi turlerini; Nama – hamiline yazılı hisse senedi, Adi – imtiyazlı
hisse senedi, Primli – primsiz hisse senedi, Bedelli – bedelsiz hisse senedi
olarak dort gruba ayirmak mumkundur.
Nama – hamiline yazılı hisse senedi
Hisse senetleri nama (isme yazılı) ya da hamiline yazılı olarak çıkarılabilir.
Adi – imtiyazlı hisse senedi
Hisse senetleri ana sözlesmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine esit haklar
sağlarlar. Bu tip hisse senetlerine adi hisse senetleri denir. Bir kısım hisse
xvii
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
13
senetleri ise adi hisse senetlerine göre kara katılmada, yönetim ve denetim
kuruluna üye seçiminde, oy hakkında ve benzeri konularda ana sözlesmeye
dayanarak sahiplerine imtiyazlı haklar tanıyabilir. Bir anonim ortaklıkla çesitli
imtiyazlara sahip hisse senetleri bulunuyorsa bunlar farklı grup isimleriyle
adlandırılırlar (A grubu, B grubu, C grubu gibi) ve Borsa'da farklı islem
sıralarında islem görürler.
Primli – primsiz hisse senedi
Üzerinde yazılı değer ile diğer bir deyisle nominal değerden ihraç edilen hisse
senetlerine primsiz, nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen
hisse senetlerine primli hisse senedi denir.
Bedelli – bedelsiz hisse senedi
Nakit/bedelli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisse senetlerine bedelli
hisse senedi, iç kaynaklardan sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisse
senetlerine ise bedelsiz hisse senedi denir.
Hisse senedi sahipleri temel olarak kar payı (temettü) geliri ve sermaye
kazancı olmak uzere iki tür gelir elde ederler.
Kar payı (temettü) geliri
Anonim ortaklıkların yılsonunda elde ettikleri karın ortaklara dağıtılmasından
elde edilen gelirdir. Hisseleri/payları Borsa’da islem gören anonim ortaklıklar,
karlarını Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği’nde yer
alan esaslar, ortaklık esas sözlesmesinde yer alan hükümler ve sirketler
tarafından kamuya açıklanmıs kar dağıtım politikaları çerçevesinde nakden
veya temettüün sermayeye ilavesi suretiyle hisse ihraç ederek dağıtabilir. 2009
yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar için herhangi bir asgari kar dağıtım
zorunluluğu bulunmamaktadır. Hisse senetleri Borsa'da islem görmeyen halka
açık anonim ortaklıklar ise Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğ hükümleri ve ilgili
Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtılabilir karlarının en az %20’sini
birinci temettü olarak dağıtmak zorundadır.
Sermaye kazancı
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
14
Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıstan elde edilen
gelirdir.
Hisse senetleri, doğal bir afet (deprem vb.) veya bir insan fiiliyle (çalınma,
yırtılma vb.) elinde bulunduranın iradesi dısında senedin elinden çıkması,
veya elinde bulunmakla beraber yıpranma bozulma gibi nedenlerle artık
kullanılamaz hale gelebilirler. Zayi olduğu ispat edilen hisse senetleri için,
mahkemeden iptal talebinde bulunulabilir. Hisse senedi mahkeme tarafından
iptal edildiğinde hak ile senedin arasındaki bağ kopar ve senedin verdiği
haklar senetsiz de talep edilebilir. Hisse senedinin bir mülkiyet senedi olması
ve vade tasımaması nedeni ile, zaman asımı söz konusu değildir. Ancak,
tasfiye bakiyesinden pay alma hakkı tasfiye tarihinden itibaren 10 yıllık zaman
asımına, kar payı hakkı ise 5 yıllık zaman asımına tabidir.
Oydan Yokun Hisse Senedixviii
Ortaklıkların esas sözlesmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla sermaye
artırımı ile ihraç edebilecekleri oy hakkı hariç, sahibine kar payından ve
istediğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer
ortaklık haklarını sağlayan hisse senetleridir.
Oydan yoksun hisse senedi sahiplerinin oy hakkı olmaksızın genel kurula
katılma ve bilgi alma hakları bulunmaktadır. Ihraçcı sirket açısından alternatif
kaynak yaratırken, sirketin ortaklık yapısı ve yönetim düzeni korunmaktadır.
Yatırımcılara ise alternatif bir yatırım aracı sunulmaktadır. Oydan yoksun
hisse senedi sahipleri için, esas sözlesmede gösterilecek oranda kâr payında
imtiyaz tanınması zorunludur ve imtiyazlı kâr payları nakden dağıtılır.
Ortaklık, üst üste 3 yıl kâr dağıtamazsa veya mevzuat uyarınca izin
verilmediği halde, herhangi bir nedenle bir yıl oydan yoksun hisse senedi
imtiyazına iliskin kâr dağıtımını yapmazsa, senet sahipleri, bu durumların
kesinlestiği genel kurul toplantı tarihini izleyen yıl, esas sermayeye katılmaları
ile orantılı olarak oy hakkını elde ederler ve buna bağlı olarak imtiyazlı bu
paylar adi pay haline dönüsür. Ayrıca esas sözlesmede hüküm bulunmak
xviii
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
15
kaydıyla, belirlenecek bir süre sonunda bu senetler adi hisse senedine
dönüsebilir.
Katilma Intifa Senedi
Sahiplerine, ortaklık hakkına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye
bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve belli bazı olanaklardan yararlanma
hakkı veren sermaye piyasası aracıdır. Katılma intifa senedi, esas sözlesmede
hüküm bulunmak kosulu ile genel kurul kararıyla ve süresiz olarak
çıkarılabilir ve nama veya hamiline yazılı olarak düzenlenebilir.
Tahvillerxix
Tahvil, devletin ya da özel sektör sirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli
fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arzedilerek
veya halka arzedilmeksizin satılabilir. Kamu borçlanma aracı dısındaki
tahvillerin ihraç ve halka arzı için bunların Sermaye Piyasası Kurulu’na
kaydettirilmesi gereklidir. Genel ve katma bütçeli idareler ile T.C. Merkez
Bankası’nca ihraç edilecek tahviller Kurul tarafından kayda alınmaz.
Tahvillerin halka arzedilmesi durumunda tahvil ihraç kosulları ve ihraççı
sirket hakkındaki hukuki ve mali bilgiler izahname ve sirkülerde yer alır.
Tahviller sahiplerine herhangi bir ortaklık hakkı vermez, sadece ihraçcıya
karsı alacaklılık hakkı sağlar.
Nominal değer, kupon oranı, vade ve itfa tahviller ile ilgili bilinmesi gereken
temel degiskenlerdir.
Nominal değer, tahvil ve bononun vadesinde yatırımcının eline geçecek olan
para miktarıdır.
Kupon oranı, nominal değer üzerinden yüzde olarak belirtilen, tahvil sahibinin
alacağı faiz miktarıdır. Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme kosullarına
iliskin esaslar, izahname ve sirkülerde açıkça belirtilmek kosuluyla
ihraçcılarca belirlenir.
xix
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
16
Vade, anaparanın ve son faiz ödemesinin yapılacağı tarihtir ve tahvilin vadesi
1 yıldan az olmamak üzere serbestçe belirlenebilir. Tahvillerin anaparası, vade
bitiminde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilir. Halka arz
edilecek tahvillerin taksitli itfa edilmesi durumunda itfaya iliskin esaslara
izahname ve sirkülerde yer verilir.
Itfa, borcun borçlu tarafından bir defada veya belirli dönemlerde yapılan
ödemelerle ortadan kaldırılması islemidir. Vade, anaparanın ve son faiz
ödemesinin yapılacağı tarihtir ve tahvilin vadesi 1 yıldan az olmamak üzere
serbestçe belirlenebilir. Tahvillerin anaparası, vade bitiminde bir defada veya
vade içinde taksitler halinde ödenebilir. Halka arz edilecek tahvillerin taksitli
itfa edilmesi durumunda itfaya iliskin esaslara izahname ve sirkülerde yer
verilir.
Ihraçcıların esas sözlesmelerinde veya varsa özel mevzuatlarında hüküm
bulunmak sartıyla tahvillere kardan pay verilmesi mümkündür. Halka arz
edilecek tahvillere kardan pay verilmesine iliskin esaslara izahname ve
sirkülerde
yer
verilir.
Ihraçcılar,
tahvillere
verilecek
kar
payının
belirlenmesinde asağıdaki esaslardan birini seçebilir: a) Faiz ve buna ek
olarak, tahvile kardan pay verilmesi, b) Kar payının faizden daha az olması
halinde, faiz ödenmesi; faiz getirisine esit veya daha fazla kar payı tahakkuk
etmisse kar payının ödenmesi, c) Bir faiz öngörülmeksizin tahvile kardan pay
verilmesi.
Tahvil sahibinin bir sirkete kullandırdığı sermaye, yabancı sermayedir. Tahvil
sahibi, tahvili çıkaran kurulusun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil sahibi
sirketin aktifi üzerinde, alacağından baska hiçbir hakka sahip değildir. Sirketin
yönetimine katılamaz. Buna karsılık sirketin elde ettiği kardan, önce tahvil
sahiplerinin faizleri, daha sonra hisse senedi sahiplerinin kar payları ödenir.
Tahvil sahibi ile sirket arasındaki hukuki iliski vade sonunda sona erer. Tahvil
sahibi tahvili çıkaran sirketin kar — zarar riskine katılmaz, sirket zarar etse de
günü gelince belli miktardaki anapara ve faizini alır. Tahvillerin getirilerini
etkileyen en önemli unsurlar, likiditesi ve sahip oldukları risktir. şirket
tahvilleri, sirketin iflas etmesi ve faiz, anapara ödemesinde temerrüde düsmesi
açısından devlet tahvillerine oranla daha yüksek risk tasıdıklarından,
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
17
genellikle devlet tahvillerinden daha yüksek faiz geliri sağlarlar. Tahvilin vade
tarihine kadar olan değeri faiz oranlarındaki değisikliklere paralel olarak
değisecektir. faiz oranları düstüğünde tahvilin değeri yükselecek ve bunların
vadesinden önce satılması halinde artı kazanç sağlanacaktır. Tersi durumda
faiz oranları yükseldiğinde, tahvillerin fiyatı düsecektir. Tahviller çoğu zaman
sabit getirili menkul kıymetlerdir. Tahvil sahibi enflasyonun kendisinden alıp
götürdüğü değerden daha fazla faiz aldığında kar elde etmis olur. Elde edilen
gelir enflasyonun altında kaldığında ise tahvilin gerçek geliri negatif de
olabilir. Tahvil bir borç senedi olduğuna göre, borcun anapara ve faizleri
gereğinde yargı yoluna basvurarak tahsil edilebilir. şirketin iflası veya
tasfiyesi halinde de, tasfiyede önce borçlar ödendiği için, tahvil sahipleri sirket
ortaklarından (hisse senedi sahipleri) önce alacaklarını alırlar.
Tahvilin anapara alacakları için zaman asımı en son kupon vadesinden veya
itfaya uğramıssa itfa tarihinden itibaren 10 yıldır. Tahvilin faiz alacaklarında
ise, zaman asımı 5 yıldır.
Hisse Senedine Donusturulebilir Tahvil (HDT)xx
Ortaklık tarafından çıkarılan ve ihraçcı ortaklığın sermaye artırımı suretiyle
çıkaracağı paylara veya izahname ve sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde
temin edilen ihraçcı paylarına dönüŞtürme hakkı veren menkul kıymetlerdir.
HDT’lerin vadesi 1 yıldan az olamaz. HDT’lerin hisse senetlerine
dönüŞtürülmesi vade baŞlangıç tarihinden itibaren en erken 1 yıl sonra
yapılabilir.
Degistirilebilir Tahvil (DET)xxi
Ihraçcı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda veya teskilatlanmıs diğer
piyasalarda islem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değistirme hakkı veren
menkul kıymetlerdir. DET’lerin vadesi 1 yıldan az olamaz. DET’lerin hisse
senetleriyle değigtirilmesi, vade baslangıç tarihinden itibaren en erken 1 yıl
sonra yapılabilir.
xx
xxi
www.spk.gov.tr
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
18
Finansman Bonosuxxii
Ihraçcıların borçlu sıfatıyla düzenleyip, iskonto esasına göre ihraç ettikleri
menkul kıymettir. Vadesi 1 yıldan fazla olamaz. Iskonto esasına göre satılan
finansman bonolarının iskonto oranı ihraçcı tarafından serbestçe belirlenir.
Kısa vadeli borçlanma aracı olup, isletmelerin kısa vadeli finansman
ihtiyacının karsılanmasını sağlar. Yatırımcılar açısından ise, kısa vadeli olması
nedeniyle faiz riskinden korunma sağlar.
Banka Bonolari ve Banka Garantili Bonolarxxiii
Banka bonoları; bankaların Kurul düzenlemeleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla
düzenleyip, Kurul'ca kayda alınmayı müteakip iskonto esasına göre ihraç
ettikleri menkul kıymettir., Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi
60 günden az 1 yıldan fazla olamaz. Tahsisli satılacak banka bonolarının
vadesi 15 günden az 1 yıldan fazla olamaz. Iskonto esası ile satılan söz konusu
bonoların iskonto oranı ihraççı banka tarafından serbestçe belirlenir. Halka arz
edilmek suretiyle satısa sunulan banka bonolarının satısında uygulanacak
vadeye uygun iskonto oranları yıllık bazda hesaplanarak, satısın yapılacağı
yerlerde satıs süresi içerisinde banka tarafından duyurulur.
Kiymetli Maden Bonolari (Altin, Gumus, Platin Bonolari) xxiv
Altın, gümüs ve platin bonoları, Istanbul Altın Borsası üyesi bankalar ile
kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden
ihraç ederek iskontolu veya iskontosuz olarak sattıkları menkul kıymettir.
Bonoların vadesi 60 günden az 1 yıldan fazla olmamak üzere belirlenir. Halka
arz edilmek suretiyle ve iskonto esasına göre satısa sunulan altın, gümüs ve
platin bonolarının satısında uygulanacak vadeye uygun iskonto oranları yıllık
bazda hesaplanarak, satısın yapılacağı yerlerde satıs süresi içerisinde ihraçcı
tarafından duyurulur.
xxii
xxiii
xxiv
www.spk.gov.tr
www.spk.gov.tr
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
19
Kar Zarar Ortakligi Belgesixxv
Anonim
ortaklıkların
finansman
ihtiyaçlarını
karsılamak
için
ihraç
edebilecekleri kar ve zarara katılma hakkı veren menkul kıymetlerdir. Bu
yolla toplanan fonlar anonim ortaklığın her türlü faaliyetinin finansmanı için
kullanılır. Bu aracın en önemli özelliği anonim ortaklığın zarar etmesi halinde,
yatırımcı açısından zarara da ortaklığın söz konusu olmasıdır. En kısa vade bir
ay, en uzun vade 7 yıl olmak üzere, vade ortaklık faaliyetinin özelliğine göre
muhtelif dönemlerde aylık ve katları olarak düzenlenir. Vade sonlarında kar
zarar ortaklığı belgesi bedelleri defaten ödenir. Kar garantisi olmayan bu
araçlarda, belli hesaplama kriterleri çerçevesinde yatırımcı kar ve zarara
katılmaktadır. Hisse senedi ile değistirilebilir nitelikte kar zarar ortaklığı
belgesi ihracı da mümkündür. Kısa vadede kar payı almak, uzun vadeli ortak
olmak isteyen faiz yerine kar payını tercih eden yatırımcı kitlesi için cazip bir
araçtır. Ihraç eden açısından ise kaynak yaratırken sirketin ortaklık yapısı ve
yönetim düzeni korunmaktadır.
Gayrimenkul Sertifikasixxvi
Gayrimenkul sertifikası belirli bir gayrimenkul projesini gerçeklestirmeyi
üstlenenler tarafından, insa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul
projelerinin
finansmanında
kullanılmak
üzere
ihraç
edilen
menkul
kıymetlerdir. Nominal değerleri esit ve hamiline yazılı olarak ihraç edilirler.
Gayrimenkul sertifikası ihraç edenlerin edimlerinin ve bu edimlerin yerine
getirilmemesi halinde ortaya çıkacak cezai sartların bir banka tarafından
garanti edilmesi zorunludur. Sertifika ihracı karsılığında elde edilen para
banka tarafından açılan özel bir hesapta toplanır ve bu para vekilin özen borcu
çerçevesinde bankaca gelir elde edilecek sekilde ihraççı adına değerlendirilir.
Gayrimenkul sertifikasına sahip olanlar, ellerinde eğer yeterli sayıda sertifika
varsa sertifikada belirlenen tarihte insa edilen gayrimenkulün bağımsız bir
bölümünü alabilirler. Bu hakkını kullanmak istemeyenler yada yeterli sayıda
xxv
www.spk.gov.tr
xxvi
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
20
sertifikaya sahip olmayanlar izahname ile ilan edilen oranda faiz veya
gayrimenkulün sertifika sahiplerince talep edilmeyen bölümünün banka
tarafından açık artırma ile satılması sonucu elde edilen gelirden payları
oranında hesaplanan tutarı da talep edebilirler.
Varliga Dayali Menkul Kiymetlerxxvii
Bankalar, finansal kiralama ve finansman sirketleri, ipotek finansmanı
kurulusları ve gerekli nitelikleri tasıyan aracı kurumların kurabileceği
―Varlık Finansmanı Fonları‖ tarafından fon portföyündeki varlıklar
karŞılığında ihraç edilen borçlanma senetlerine ―Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet‖ (VDMK) denilir. Bir diğer ifadeyle VDMK bankaların tüketici
kredileri, konut kredileri, ihracat kredileri; finansman Şirketlerinin kendi
mevzuatları uyarınca açmıs oldukları krediler; finansal kiralamaya yetkili
kurulusların finansal kiralama sözlesmelerinden doğan alacaklar; gayrimenkul
yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satıs veya satıs vaadi
sözlesmelerinden kaynaklanan senetli alacakları karsılığında doğrudan ihraç
edecekleri kıymetli evraktır.
Varlığa dayalı menkul kıymetler iskonto esasına göre satılabileceği gibi
dönemsel ve değisken faiz ödemeli olarak da ihraç edilebilir. Faiz/iskonto
oranı ihraca dayanak teskil eden alacakların getirisi dikkate alınarak ihraçcı
tarafından serbestçe belirlenir, sabit veya değisken faizli olarak ihraç
edilebilir. Vadenin belirlenmesinde ise ihraca dayanak teskil eden alacakların
vade yapısı dikkate alınır ve vade uyumu sağlanır. Varlığa dayalı menkul
kıymet ihracı ile varlıkların likit hale getirilmesi ve düsük maliyetle alternatif
fon kaynağı yaratılması söz konusudur.
Varlik Teminatli Menkul Kiymetlerxxviii
Varlık teminatlı menkul kıymetler bankalar, finansman şirketleri ve finansal
kiralamaya yetkili kuruluŞlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kendi
kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve
xxvii
www.spk.gov.tr
xxviii
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
21
kuruluşlarca, bilanço aktiflerinde yer alan varlıkların teminat gösterilmesi
suretiyle,
ihraç
ettikleri
borçlanma
senetleridir.
İhraçcıların
genel
yükümlülüğü niteliğinde olan bu araçlar tüketici kredileri, ticari krediler,
finansal ve operasyonel kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar, ihracat
işlemlerinden doğan alacaklar, bankalar tarafından esnaf ve sanatkarlarla
küçük işletmelere açılan ihtisas kredilerinden doğacak alacaklar, gayrimenkul
yatırım ortaklıklarının portföylerindeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi
sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar, T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı’nın gayrimenkul satışından kaynaklanan alacaklar, ikame
varlıklar, bankalar dışındaki, mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde bulunan
anonim ortaklıklar ile mevzuata göre özelleŞtirme kapsamına alınanlar dahil
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin müşterilerine yaptıkları vadeli satışlardan
doğan, senede bağlanmış alacaklar ve nitelikleri Kurulca belirlenecek diğer
varlıkların teminatı altında ihraç edilebilirler.
Söz konusu menkul kıymetler itfa edilinceye kadar teminat varlıklar teminat
amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu
alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına
dâhil edilemez ve ihtiyati tedbir kararı verilemez.
Yatirim Fonu Katilma Belgelerixxix
Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi
sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri
inançlı mülkiyet esasına göre yönetirler. Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu
portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olurlar.
Yatırım fonu katılma belgeleri yatırımcının fon portföyüne ortak olmasını
sağlayan belgelerdir. Yatırım fonlarındaki katılma belgelerini, şirketlerin hisse
senetlerine benzetebiliriz. Nasıl yatırımcılar, hisse senedi alarak şirketlere
ortak olurlar ve o şirketler üzerinde hak sahibi olurlar ise, benzer şekilde
yatırım fonlarında da katılma belgesi ile fon portföyüne ortak olunur. Ancak,
hisse senedi sahipleri şirket yönetimine katılabilirken, katılma belgesi
xxix
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
22
sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları yoktur. Yatırım Fonlarından 3
Şekilde getiri elde edilebilir.
1) İlk olarak fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kar payı, faiz olarak
menkul kıymetlerden gelir elde eder. Fon elde ettiği bütün gelirini fon portföy
değerine yansıtır. 2) Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir.
Eğer fon fiyatı yükselen bu menkul kıymeti satarsa sermaye kazancı elde eder.
Fon elde ettiği bu sermaye kazancını veya zararını fon portföy değerine
yansıtır. 3) Eğer yatırım fonu fiyatı yükselen menkul kıymeti satmıyor elinde
tutuyorsa katılma belgelerinin fiyatı artar. Yüksek fon toplam değeri yatırımın
yüksek değerli olduğunu gösterir. Böylece yatırımcılar katılma belgelerini
sattıklarında, yatırım fonlarının portföyünde o ana kadar gerçekleşen değer
artışlarından/azalışlarından paylarını alırlar. Ülkemizde yatırım fonlarının yıl
sonlarında ayrıca kar payı dağıtmaları söz konusu değildir.
Ortaklik Varantlarixxx
Ortaklık varantları, sahibine ihraçcı ortaklığın veya payları Borsada işlem
gören başka bir ortaklığın belirli sayıda hissesini, belirli bir fiyattan, belirli bir
dönem içerisinde satın alma hakkı veren sermaye piyasası aracıdır. Bu
yönüyle ortaklık
varantları hisse satın alma hakkı
veren opsiyon
sözleŞmelerine benzemektedir. İhraçcı ortaklığın kendi paylarını satın alma
hakkı veren varantlarda, varantın yatırımcı tarafından iŞleme konulması
durumunda ihraçcı şirket, varanttan kaynaklanan satın alma hakkını kullanan
kişilere yönelik tahsisli sermaye artırımı yaparak yatırımcıların değişim
talebini karşılamakta ve tedavüle yeni hisseler çıkarmaktadır.
Payları borsada işlem gören başka bir ortaklığın paylarını satın alma hakkı
veren varantlarda ise ihraçcı, varant sahiplerinin değişim taleplerini kendi
mülkiyetinde bulunan hisseleri kullanarak karşılamaktadır.
Ortaklık varantlarının tek başına ihracı mümkün olmayıp, bir menkul kıymet
(hisse, borçlanma aracı, vb.) ihracının yanında bu ihracın maliyetinin
xxx
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
23
düşürülmesi, daha fazla yatırımcının ilgisinin çekilmesi amacıyla promosyon
olarak verilmektedir.
Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları sırasında sermayenin
tamamının ödenmesi ilkesi çerçevesinde hisselerini asgari olarak nominal
değer üzerinden ihraç etme zorunluluğunda olmaları, bu ortaklıkların sermaye
piyasalarından yeterince faydalanabilmelerini engellemektedir. Bu nedenle
ortaklık varantı ihracı, daha fazla primli sermaye artırımı yapılmasına ve
özellikle hisseleri Borsada 1 TL’nin altında işlem gören ortaklıkların sermaye
artırımına daha fazla ortağın katılmasına yardımcı olacak ve sermayenin
tabana yayılmasını ve halka açıklık oranının artmasını sağlayacaktır.
Araci Kurulus Varantlarixxxi
Aracı kuruluş varantları, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da
göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir
tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da
nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası
araçlarıdır.
Alım hakkı veren ve satım hakkı veren olmak üzere iki türe ayrılan aracı
kuruluş varantları, İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine ve/veya
İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan
sepete veya Kurulca uygun görülmesi durumunda konvertibl döviz, kıymetli
maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler
gibi diğer varlık ve göstergelere dayalı olarak aracı kuruluşlarca ihraç
edilebilir.
Aracı kuruluşların kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları veya
Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen
uluslararası derecelendirme kuruluşlarından notlandırma ölçeğine göre yatırım
yapılabilir düzeydeki notların içerisinde en yüksek üçüncü ve üstü seviyeye
denk gelen uzun vadeli talebe bağlı derecelendirme notu almış olmaları
gerekmektedir.
xxxi
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
24
Aracı kuruluş varantları Avrupa tipi ve Amerikan tipi olmak üzere ikiye
ayrılmış olup, Avrupa tipi varantlar yatırımcısına dayanak göstergeyi alma
veya satma hakkını sadece vade sonunda sağlarken Amerikan tipi varantlar
Amerikan tipi varantlar vade sonuna kadar kullanım hakkı verir.
Söz konusu varantların vadesi ise 2 aydan az 5 yıldan fazla olmayacak şekilde
belirlenmelidir.
Kira Sertifikasixxxii
Kira sertifikası, ―Varlık kiralama şirketi olarak tanımlanan ve aracı kurumlar,
bankalar ve diğer anonim Şirketler tarafından, kira sertifikası ihraç etmek
üzere kurulmuş olan bir anonim şirketin, satın almak veya kiralamak suretiyle
devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve
sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi
olmalarını sağlayan menkul kıymettir. Kira sukuku olarak da tanımlanabilir.
Kira sertifikası ile ilgili detaylı bilgilere, Kurulumuzun Seri: III, No: 43 sayılı
Tebliği’nden eriŞilmesi mümkündür.
Turev Islem Sozlesmeleri
Türev işlem sözleşmeleri en genel anlamıyla, belirli bir finansal veya maddi
varlığı belirli bir vadede, belirli bir fiyattan alma ve satma hakkı tanıyan
sözleşmelerdir.
Daha
genel
tanımıyla,başka
ürünlerden
türetilmiş
ürünlerdir.(derivatives) Seçilen dayanak varlık üzerine alım-satım yapıldığı
için, kar ve zarar da dayanak varlık performansına bağlıdır. Finans
mühendisliğinin gelişmesiyle yapılandırılmış ürünlerin de terminolojiye
girmesi, türev işlem sözleşmesi tanımına girecek bir çok ürün sunsa da,
(Credit Default Swaps, Contracts For Difference, vb.) en genel anlamda vadeli
işlem sözleşmeleri (futures) ve opsiyonlar incelenecektir.
Türev işlem sözleşmeleri, 4 bölüme ayrılarak incelenmektedir.

xxxii
Forward İşlemler
www.spk.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
25

VİS-Vadeli işlem sözleşmeleri

Opsiyonlar

Swap ve diğer türev işlemler
Yukarıda belirtilen türev işlem çeşitleri, risk yönetim araçları başlığı altında
da sınıflandırılırlar. Bu işlemlerin kısa bir tanımlaması yapıldıktan sonra
vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlar üzerinde daha detaylı durulacaktır.
Forward işlemler alıcı ve satıcıdan oluşan iki taraf arasında belirli bir varlığı,
belirli bir vadede almak veya satmak üzerine yapılan sözleşmelerdir. En
önemli özelliği alıcı ve satıcının belirlediği özel şartlar yüzünden bu ürünlerin
organize borsalarda değil, tezgah üstü piyasalarda gerçekleşmesidir Dolar/TL
kurunun artacağını düşünen bir yatırımcının 2 ay sonrası için bugün
belirleyeceği sabit bir kur üzerinden dolar alma sözleşmesi yapması bir
forward sözleşmedir. Eğer kur beklediği gibi artarsa, yatırımcı bu işlemden
kar elde edecektir. Forward işlemler genelde riskten korunma amacıyla
yapılan işlemlerdir.
Vadeli işlem sözleşmeleri ise forward işlemlerden organize borsalarda işlem
görmesiyle ayrılır. Bu sözleşmelerde vade, minimum tutar, ürün çeşit ve
kalitesi standartlaştırılmıştır.
Swap işlemleri nakit akışının 2 taraf arasında değişime uğramasıdır. Faizlerin
yükseleceğini düşünen yatırımcının değişken faizli borcunu sabit faizle
değiştirmesi, faizlerin düşeceği beklentisindeki yatırımcının da karşı tarafı
oluşturması bir swap işlemidir. Swap işlemi VİS, forward ve opsiyon
işlemlerinin birleşimi gibidir ve genellikle, özel şartlara tabi olmasından
dolayı tezgah üstü piyasalarda işlem görürler. Swap işlemlerine karar
vermeden önce swap maliyeti hesaplanmalıdır:
Swap maliyeti =Swap puanı*(36000+($ faizi*Gün Sayısı)) / (Spot Kur*Gün)
Diğer türev işlemleri ise egzotik (exotic) ürünler olarak adlandırılan
yatırımcıya göre bir çok farklı unsur ihtiva eden türev sözleşmelerdir.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
26
Opsiyonlar isminde de belirtildiği üzere yatırımcıya işlemi yaptıktan sonra bir
opsiyon sunarlar. VİS’nden daha sonra işlem görmeye başlamışlardır.
Yatırımcıya belirli bir varlığı belirli bir zamanda alma (call) veya satma (put)
hakkı verirler. Yatırımcı bir opsiyon işlemi yapmak istediğinde alma hakkını
alabilir, satabilir, satma hakkını alabilir veya satabilir. Opsiyonu kullanmak
opsiyon alıcısının insiyatifindedir.
Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle üç amaçla kullanılır: • Korunma, •
Yatırım, • Arbitraj.
Korunma
Spot piyasada pozisyonu olup fiyat riskinden korunmak isteyen yatırımcılar
gelecekteki fiyatı sabitlemek amacıyla vadeli işlem piyasasında işlem
yaparlar.
Yatırım
Geleneksel yatırım araçlarının sunamadığı bazı özellikler türev araçlarda yer
almaktadır: • Türev araçlar geleneksel yatırım araçlarından daha az ilk yatırım
gerektirmektedir. Geleneksel yatırım araçlarının gerektirdiği ilk yatırımın
%10’u veya daha azı bir başlangıç teminatı yatırarak, ilgili aracın tüm getirisi
(veya zararı) elde edilmektedir. • Geleneksel yatırım araçlarına sadece
fiyatların yükselmesi beklentisiyle yatırım yapılabilir. Türev araçlarda
fiyatların düşmesi beklentisi içindeysek de yatırım yapılabilir. • Bazı yatırım
formlarını geleneksel yatırım araçlarında bulamayız. Örneğin hisse senedi
endeksini spot piyasada anlık olarak alıp satamayız. • Geleneksel yatırım
araçlarında riski sınırlandırmak çok zordur. Türev araçlarda ise riski
istediğimiz düzeye getirme imkânımız daha yüksektir (örneğin bir
sözleşmenin kısa vadelisini alıp, uzun vadelisini satmak suretiyle). • Bir
portföyde bulunması halinde riski düşürebilecek olan ve finansal piyasaların
genel trendlerinden farklı hareket eden emtiayı yatırım amacıyla geleneksel
piyasalardan almak veya satmak imkânsızdır. Bu piyasalarda ise emtia bir
yatırım aracı haline gelmektedir ve yatırım seçeneklerimizi artırmaktadır.
Arbitraj
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
27
Aynı anda, aynı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasalar
arasındaki fiyat farklarından veya spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki fiyat
farklılıklarından faydalanarak kar elde etmek amacıyla yapılan işlemlerdir.
Aynı anda bir piyasada alım, diğer piyasada da satım yapıldığı için açık
pozisyon taşınmamakta, yani herhangi bir risk alınmamaktadır.
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
28
ÇALIŞMA SORULARI
1) Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaları tam olarak tanımlamaktadır?
a) Finansal piyasa; bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasındaki fon
akımlarını düzenleyen kurumlar, bu akımı sağlayan araç ve gereçler ile bu işlemleri
düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan doku şeklinde tanımlanabilmektedir.
b) Finansal piyasa; bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasındaki fon
akımlarını düzenleyen kurumlar, fon kaynakları ve menkul kıymetler olarak
tanımlanabilmektedir.
c) Finansal piyasa; bir ülkede fon akımını sağlayan araç ve gereçler ile bu işlemleri
düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan doku şeklinde tanımlanabilmektedir.
d) Finansal piyasa; bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasındaki fon
akımlarını düzenleyen kurumlar olarak tanımlanabilmektedir.
e) Finansal piyasa; bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasındaki fon
akımlarını düzenleyen kurumlar, bu akımı sağlayan araç ve gereçler olarak
tanımlanabilmektedir.
2) Menkul Kıymetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlarlar
b) Belli bir meblağı temsil ederler
c) Riskleri yoktur
d) Yatırım aracı olarak kullanılırlar
e) Misli niteliktedirler
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
29
3) Ortaklıkların esas sözlesmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla sermaye artırımı ile ihraç
edebilecekleri oy hakkı hariç, sahibine kar payından ve istediğinde tasfiye
bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını sağlayan
hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oydan yoksun hisse senetleri
b) Kara katılımlı hisse senetleri
c) İmtiyazlı hisse senetleri
d) Adi hisse senetleri
e) Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller
4) Hisse senetlerinin sahiplerine sağladığı haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a) Ortaklık hakkı
b) Gelir sağlama hakkı
c) Oy hakkı
d) Temettü hakkı
e) Rüçhan hakkı
5) Tahvil ve bonoların vade sonunda yatırımcıların eline geçecek olan değer aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
a) İhraç değeri
b) İtfa değeri
c) Piyasa değeri
d) Nominal değer
e) Rayiç değer
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
30
6) Tahvil faizlerinde zaman aşımı süresi kaç yıldır?
a) Zaman aşımı yoktur
b) 2 yıl
c) 5 yıl
d) 10 yıl
e) Kupon tarihini izleyen 6. ay
7) Ortaklık varantlarının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Ortaklık varantları sahibine ihraçcı ortaklığın veya payları Borsada işlem gören
başka bir ortaklığın belirli sayıda hissesini, belirli bir fiyattan, belirli bir dönem
içerisinde satın alma hakkı verirler
b) Ortaklık varantları hisse satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmeleridir
c) İhraçcı ortaklığın kendi paylarını satın alma hakkı veren varantlarda, varantın
yatırımcı tarafından işleme konulması durumunda ihraçcı şirket, varanttan
kaynaklanan satın alma hakkını kullanan kişilere yönelik tahsisli sermaye artırımı
yaparak yatırımcıların değişim talebini karşılayabilir
d) Payları borsada işlem gören başka bir ortaklığın paylarını satın alma hakkı veren
varantlarda
ihraçcı, varant sahiplerinin değişim taleplerini kendi mülkiyetinde
bulunan hisseleri kullanarak karşılar
e) Ortaklık varantlarında temettü avansı ödemesi yapılır
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
31
8) Yatırım fonlarının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Kurucularından bağımsız mal varlıklarıdır
b) Tüzel kişilikleri vardır
c) Portföy yönetimi gerçekleştirilir
d) İçerdikleri menkul kıymet türlerine göre adlandırılırlar
e) Riskin dağıtılması ilkesi geçerlidir
9) Vadeli işlem sözleşmeleri kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a) Korunma
b) Yatırım
c) Arbitraj
d) Spekülatif
e) Manüpülasyon
10) Türev işlem sözleşmeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Forward
b) Futures
c) CDS
d) Opsiyon
e) Swap
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
32
Çalışma Soruları Cevap Anahtarı;
1.A…Cevabınız yanlış ise Finansal Piyasalar konusunu yeniden gözden geçiriniz
2.C…Cevabınız yanlış ise Menkul Kıymetler konusunu yeniden gözden geçiriniz
3.A… Cevabınız yanlış ise Menkul Kıymetler konusunu yeniden gözden geçiriniz
4.B… Cevabınız yanlış ise Hisse Senetleri konusunu yeniden gözden geçiriniz
5.D… Cevabınız yanlış ise Tahvil ve Bono konusunu yeniden gözden geçiriniz
6.C… Cevabınız yanlış ise Tahvil ve Bono konusunu yeniden gözden geçiriniz
7.E... Cevabınız yanlış ise Ortaklık Varantı konusunu yeniden gözden geçiriniz
8.B… Cevabınız yanlış ise Yatırım Fonları konusunu yeniden gözden geçiriniz
9.E…Cevabınız yanlış ise Vadeli Ürünler konusunu yeniden gözden geçiriniz
10.C… Cevabınız yanlış ise Türev Ürünler konusunu yeniden gözden geçiriniz
KAYNAKÇA
1- http://www.spk.gov.tr
2- http://www.imkb.gov.tr
3- http://www.tspakb.org.tr
4- http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr
© Her hakkı Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yazılı izin
olmadan kaynak olarak dahi gösterilip kullanılamaz. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
33
Download