Çocuklarımız güzel, mutlu kıvançlı ve coşku doluydular

advertisement
Boz kur t
2 ü N LÜ I< T A R A F S IZ S İY A S Î
Ç A T I
O»
ır a
*
IT T île I I E R Ş i l . *
*
B U U
ŞdfflAdorenz
M H A M ÜKEM M EL
( . 0 lit'Y i t' *
Sahibi ve Genel Yayın Müdürü
CEMAI. TOGAN
Sorumlu Yası ljle r t Müdürü
SADİ
B
A U I «Ci 1TOGAN
W AN
g a zete
»Ti
NİSAN 1984 - YEL: 33 — SAYI; 11589 - FÎATI 30 TL - TEL: 71567
Denktaş’tan Kiprianu’ya mektup
• HOLGER ARACILIĞIYLA KIPRİANU’YA GÖNDERİLEN
MEKTUP
YENİ
ÖNLEMLER ÜZERİNDEKİ KKTC ÇALIŞMALARI IŞIĞINDA HAZIRLANDI
.
*
sı
LEFKOŞA: Kıbrıs Türk tarafının olum
suz Rum tutumları nedeniyle Kıbrıs
konusunda alacağı yeni önlemler üze
rindeki çalışmaların ilk sonucu dün
sabah Rum tarafına iletildi. Kıbrıs
Türk tarafının önümüzdeki günlerde,
uygulayacağı önlemlere ilişkin ça lışmalar arasında Birleşmiş Millet­
ler 'in Kıbrıs’taki askeri gücünün,
durumu, Avrupa Konseyi ve 2 Ocak önerilerinin içeriğine ilişkin görüş
ler de bulunuyor.
MEKTUBUN İÇERİCİ
Resmi olmayan, fakat güvenilir kay
naklardan alınan bilgiye göre, Ku­
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı
Rauf Denktaş, Kıbrıs Rum
Yönetimi
Başkanı Spiros Kiprianu’ya bir mek­
*-• v v
ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE YUNAN ORDUSUNU MODERN SİLAHLAR­
LA DONATMAK İÇİN BİR PLAN HAZIRLANDI..
ATİNA: Yunanistan Başbakanı Papan dreu, "Türkiye'nin Yunanistan'dan
taleplerinin herhangi bir
azalma
göstermediğini, bu nedenle Türkiye'
nin tehditlerine karşı koyabilmesi
için ülkesinin modern silâhlara ge­
reksinme duyduğunu" iddia etti.
Yunan askeri birliklerini ziyaret
ettikten sonra konuşan Papandreu,bü
tün dünyada, özellikle Doğu Akdeniz
bölgesinde zor bir dönem yaşanmak­
ta olduğunu belirtti, "Kıbrıs mese­
23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağının altında, ayrı bir gurur ve coşku
ile
kutlanıyordu.. Resim, bağımsızlığımızın simgesi KKTC Bayrağını, kutlama törenlerinin ve gösterilerin yapıldığı Yusuf Kaptan Sa­
hasında yansıtmakta r..
(Resimler: ENF. HALİL KAYMAKLILI).
Eurucu
U lu ş a l^ jje m e n J^
Çocuklarımız güzel, mutlu
kıvançlı ve coşku doluydular
• 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK
BAYRAMINI
SELANİK’ TE
ATATÜRK’ÜN
EVİNDE KUTLAMAK İSTEYEN TÜRK ÖĞREN­
CİLERE YUNAN HÜKÜM ETİ VİZE VERMEDİ
iEFKOŞA: 23 Nisan Ulusal
-gsnenlik ve Çocuk Bay ra
mı dün Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
EVREN YIKICI GİRİŞİMLERİN
VARLIĞINA İŞARET ETTİ
ANKARA: Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 23 Ni
Şan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıy
“ Kumladığı mesajda, istikrar, güven ve huzu­
ra kavuşan Türkiye'nin bu durumunu sarsmak için^
uğraşan iç ve dış yıkıcı ve bölücü mihrakların,
faaliyetlerini yine sürdürmeye başladıklarının
“kirlendiğini, bunun ise ülkeyi 12 Eylül ^ c e s i
ne döndürmekten başka hiçbirşey getirmeyeceğini
elirtti. Evren, bu girişimlerin başta parlamen0 olmak üzere bütün uyanık güçlerce önleneceği­
ne güvendiğini de b i l d i r d i .
M İ L Y O N L A ^ .
M İL Y O N U **^
L*,*A
••
Lİ * A ~
h»lyoni-A*c
Gazetemiz ile
SİGORTA. T .A .S .
TARAFINDAN 15 OKURUMUZA
NİSAN AYI ÇEKİLİŞİNDE VERİLECEK OLAN
FERDİ KAZA SİGORTASINDAN
SIZ DE YARARLANIN.
d l * ntöF.R BÖLGELERDE
Gazi Magosa'da Atatürk
Büstüyle Belediye
Spor
1 devamı sayfa 4 'de)
MİLYONLARCA LİRA
KA M P A N YA S I
kupon u
AYI ÇEKİLİŞİNE
3» ADET 62 KUPONU
nisan
VE
(BİR KATILMA FİŞİ İLE)
SIZ DE KATILIN
HOLGER - ERTEKÜN GÖRÜŞMESİ
OUn sabah saat 10.00'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesine geçe
rek Dışişleri ve Savunma Bakanı Ne­
cati Münir Ertekün'le yarım saat gö
rüşen Birleşmiş Milletler Genel Sek
«■eteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ,
James Holger'in Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş'ın mektubunu Rum Yönetimi­
ne vermesi bekleniyor.
r # Papandreu, silahlanmayı
hızlandıracaklarını açıkladı
İ
ile dış temsilcilikler­
de törenlerle kutlandı.
Ankara'daki ilk tören,
sabah saat 08.00'de Tür­
kiye Milli Eğitim, Genç­
lik ve Spor Bakanı Vehbi
Dinçerler'in başkanlığın
da öğretmen ve öğrenci lerden oluşan bir heye tin Anıt Kabir'e; Kıbrıs
tâki törenler ise Milli
Eğitim, Kültür ve Genç lik Bakanı Orhan
Zihni
Bilgehan'm okulları tem
silen öğretmen ve öğren­
ci gruplarının sabah sa­
at 08.50'de Lefkoşa Ata­
türk Anıtı'na çelenk koy
maları ile başladı.
TÖRENLER
Gazi Magosa, Girne, Güzelyurt, Lefke, Yeni İs­
kele ve Kuzey
Kıbrıs
Türk Cumhüriyeti'nin tüm
bölgelerinde de
parlak
törenler düzenlendi. Lef
koşa'daki törenlerin gös
teri bölümü saat 09.15'de Yusuf Kaptan Spor Ala
nı'nda gerçekleştirildi.
Milli'Eğitim, Gençlik,
Kültür ve Spor Bakanı Or
han Z. Bilgehan'm öğren
çileri denetleyip bayram
larını kutlamasından son
ra, Atatürk ve Şehitle rin manevi huzurunda iki
dakikalık saygı duruşun­
da bulunuldu. Tören ge­
çit resminden sonra sunu
lan gösterilerle sona er
tup gönderdi. Cumhurbaşkanı Denktaş
ın Kiprianu'ya mektubunu Kuzey Kıb­
rıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri ve
Savunma Bakanı Necati Münir Ertekün
dün sabah saat 10.00'da Kıbrıs Özel
Temsilci Vekili ve Barış Gücü Siya­
sal Danışmanı James Holger'e verdi.
toplanıyor
lesinin seyrinin cesaret verici ol­
madığını, Yunanistan'ın egemenliği­
ne yönelik kaba tehditler bulunduğu
nu" iddia etti. Bu nedenle
Yunan
Silâhlı Kuvvetlerinin moralini çok
yüksek bulduğunu öne. süren Papan dreu, "devlet silâhlı kuvvetlere mo
dern silâhlar sağlamak zorundadır..
Bu nedenle önümüzdeki on yıl içinde
Yunan ordusunu modern silâhlarla do
natmak konusunda bir plânın görüşül
mesi safhasında bulunuyoruz" dedi.
LEFKOŞA: KKTC Kurucu Meclisi bugün saat 10.30'da
toplanacak.
Heclis'in bugünkü gündeminde 13 yasa tasarısı
ile "Narenciye üretimi Pazarlaması ve İşçilerin
Sorunları" hakkında bir de genel görüşme bulunu­
yor .
Meclis Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Kâtiple
rinin seçiminin de bulunduğu gündemde yasa tasa­
rılarının bazıları şunlardır:
"Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasa Tasarısı, Yü
rürlükten Kaldırma Yasa Tasarıaı, Şehit ve Hadi­
se Kurbanı Aileleri ve Malûllere Yardım (Değişik
lik) Yasa Tasarısı, Sosyal Konut (Değişiklik) Ya
sa Tasarısı, Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri
ve
Savunma Bakanlığı Dışişleri Dairesine Atama Ya, (devamı sayfa 4 ’de)
Milli Piyongo 23
Nisan özel çekilişi
500142
026552
389858
315110
803593
447135
459976
50
40
30
20
10
8
6
MİLYON
MİLYON
MİLYON
MİLYON
MİLYON
MİLYON
MİLYON
LİRA
LİRA
LİRA
LİR^
LİRA
LİRA
LİRA
4 MİLYON LİRALAR:
¡*5.
866692 940395
V iil t
M
p s f
K f ı
*l
*»
*
2 MİLYON LİRALAR:
010481 286787 486827 658463 962393
1 MİLYON LİRALAR:
1,
013302 080462 309031 387124 492114 667815 708191.
836924 906526 948130
m
¡H
500 BİN LİRALAR:
165843 198332
445738 453068
724127 741374
256467 288560 353114 355302 368800
473577 599810 602921 603241 697412
812580 886587 889745 960114
400 BİN LİRALAR:
\
Minik öğrencilerimiz Yusuf Kaptan Sahasında müzik eşliğinde birbirinden gü­
zel gösterilerini ve danslarını sunarken, tribünlerdeki arkadaşları da ken­
dilerine KKTC ve Türk Bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunuyorlardı.. Yu­
karıda, bil coşku ve kıvanç’tablosunu tamamlayan iki ayrı görünüm..
ÎLÎŞKI KESME KARARINDAN SONRA
LibyalIlar İngiltere’den ayrılmazsa
Libya Elçiliğine girilecek
LONDRA: İngiltere'nin Libya ile dip
lomatik ilişkilerini kesme kararın­
dan sonra Libya Halk Bürosu’nu sa­
ran İngiliz Kuvvetleriyle içeride­
ki personel arasında temaslar sürü­
yor. Temasların uyum içinde sürdüğü
bildirilirken, geçen akşam
Libya
Halk Bürosu çevresinde Büro görevli
lerinin binadan serbestçe çıkabilme
lerini sağlamak amacıyle özel koruganlar inşa edildi. İngiltere İçiş­
leri Bakanı Leon Brighton,
geçen
gün yaptığı açıklama ile Libya ile
(devamı sayfa 4 'de)
015792
291610
452631
659437
991218
020193
322777
533044
806181
994724
028384 092317
339155 379941
539544 548276
815831 868133
179740
422468
553471
868208
256039 258801
432891 441972
632725 641804
902353 908343
300 BİN LİRALAR:
031165
185545
361275
506056
668221
823527
132859
212316
439193
528832
669723
894205
142485
252545
441786
545423
713064
929137
144427
276320
447347
546098
755357
929883
156723
318538
457523
582059
793558
982403
159021
331376
473342
614318
795209
170026
350388
496306
621893
820231
085051
195717
306081
428335
527109
661776
911037
099097
243609
352646
429045
554121
669521
9İ4821
117948
271733
365818
464107
628539
677931
915975
125537
278169
370516
471355
632214
682162
963798
200 BİN LİRALAR:
037177
149918
282055
395729
480812
635768
809408
998229
052358
151357
288572
407556
492515
641167
819893
076107
177316
297652
413203
526393
641184
896480
100 BİN LİRALAR:
007143 019083 034208 054766 065823 073076 074732
devanı sayfa 4 'de)
Papandreu,
Yunanistan
hâlâ en popü]
lideri
ADİ DEĞ!§K TAKSİM..
I;!
Geçmişte de yakınıyorduk bugün de
Kıbrıs sorunu^hangi kez görüşmeler
İl
i
i
liiifih ;
M
i
h :ü i
U a!
;i
;l
K?hraS1T " V ? 8UnlU8U iSİne g is iverse
Kıbrıs Türk halkı ile özellikle bası
m tum olanları hem de bizim tarafın
Sok gizlidir deyişlerine karşılık bi
ırcık bircik Rum basınından öğrenivermektedir.
Nitekim bu tutumdan şimdilerde pek
S°k basın mensubu arkadaşımız da ya­
kınmaya başlamıştır.
En taze örneğini Sayın Denktaş' m
B .M . Genel Sekreteri Cuellar'ın Öne­
rilerine Gobbi aracılığı ile verdiği
karşı önerilerin Kum basınında sal kim saçak yayınlanmasında görüverdik
Türk basını bir kez daha Rum bası­
nı tarafından atlatılırken doğrusu a
S11 atlatılan bizim siyasilerimiz ol
duğu gerçeğine de dikkat etmek gere­
kir. Çünkü çok gizli patentini taşı­
yan olanca siyasi olguların y ı l l a r ­
dır Rum basınına hem de o gizliliği
taşıması gereken ilgililer tarafın dan sızdırılması sürüp gitmektedir .
İğin kısası Rum basını resmen Kıbrıs
sorununa burnunu sokmuş tüm bizim dı
şımızdaki siyasiler tarafından adeta
beslenmektedir.
İnsanın aklına tatsız nedenler de
gelmektedir anta biz bunları geçerek
son D e n k t a ş ' m karşı önerilerine göz
atalım:
-Ağırlık yine Federal sistemin ku­
rulması amacına yönelik Denktaş<-Kiprianu zirve görüşmelerine başlamayı
içeriyor.
Maddeler sıra halinde gelmiş olsa
da öteden beri bilinenlerdir:
Ekonomik ambargo kaldırılmalı. Dış
işleri Türk ve Rumlar tarafından müş
terek yürütülmeli, Lefkoşa hava ala­
nı işletmeye açılmalı, Kuzeye gele cek turistlerin gelişine engel olunmamalı, Rum liderliğinin Kıbrıs Cum­
huriyeti oluş niteliğini kaldırmala
rı buna karşılık KKTC'nin dondurulma
sı, M a r a ş ' m bu şekilde bir bölümü nün Rumlara açılması...
Bir tekine bile Rumlar hayır dese
tümünün de geçersiz sayılacağı bu önerilerin birbirleriyle olan ilinti­
leri çok düzgün bir politikanın hesa
b ı. .
Kiprianu'nun hatta yeni yeni tüm
Rum siyasi çevrelerinin kabul etmiye
ceği bu önerileri daha şimdiden başa
rısız saymakla yarar olacaktır.
Çünkü ekonomik ambargoyu kaldırın,
kendinizi devlet olarak lanse etmek­
ten vaz geçin, bizimle görüşün demek
politika dilinde biz bu konularda
çok sıkındı içerisindeyiz demektir.
Kum ise her halde bu çok sıkıntılı
durumumuzu düzeltmemiz için "kabul"
demiyecektir. Yani Maraş'a rağmen,da
ha bir direnecektir.
Nitekim B.M Güvenlik Konseyine koş
turmaları çok büyük açmazlıklarından
değil, halâ 1974'leri anımsatan tu tumlar içinde önerilerle kendilerine
barış çağrısı yapmamızdandır.
Çünkü değişmeyen önerilerde değiş­
meyen bir Kuzey Kıbrıs gerçeği gör mektedirler. Daha açıkçası yakalamak
tadırlar.
Nitekim biz KKTC'yi bile dondurma­
ya söz veriyoruz. Eğer kendileri Kıb
rıs Cumhuriyeti oluş iddiasından vaz
geçerlerse..
Demek ki bizim zorluğumuz halâ geç
memiştir ki KKTC olarak eskisinden
bir tırnak ilerilere KTFD olarak gi­
demiyor hatta Otonom Kıbrıs Türk Yö­
netimi oluştan bile fazla yarar sağ­
layanı ıyoruz .
Her şeye rağmen her zamanki gibi
yine şöyle diyeceğiz ama:
-Rumlar siyasi aland'a kaybetmeye
mahkumdurlar.
Bizim kazancımıza gelince:
Pek birşey olmayabilir. Nevar ki
geçmiş günlerde kafamızı dürtüp du ran şu "Taksim" düşüncesini ortaya a
t iverince sandıktı ki hani geçmişler
de olduğu gibi şu Bağımsız
Kıbrıs
Türk Devletini savunduğumuz dönemler
de'etki tepki gelecektir.
Oysaki iki parti hemen ardımızdan
(bizimle ilgisi olmadığını da kabul
ederek) basında son çare olarak Taksim'i işaretlemek zorunda kaldılar.
Birisi Ulusal Birlik Partisinden
Enver Emin, diğeri de çeşitli çözüm­
leri sıraladıktan sonra "küçümseme yin" diyerek kaçınılmazlığı ortaya
kovan DHP Başkanı İsmet Kotak'tı..
Taksim sözcüğü ilk anda 1958'lerin
o makûs talihinde belki kaynayan bir
slogan olarak dudak kıvrıntıları ara
sında geçiştirilebilir. Fakat insaf­
la vurgulayalım:Bugün ada gerçekten
taksim edilmemiş midir?..
Adı ise değişik:KKTC ve Rum İdare­
si.. Rum tarafı içinse Kıbrıs Cumhu­
riyeti ve yine vurgulayalım KKTC!..
Ankara elçimizi tanıdığı için gidi yorlar Güvenlik Konseyine..
Geriye ne kaldı?.. Dünyayı bu ger­
çeğe inandırmak. Rumların inanması
kabul etmesi önemli değildir. Önemli
olan dünyanın kabullenmesidir. Çünkü
Kıbrıs siyasal sorununun öyle olması
nı isteyen Rumlar olmuştur...
1984 MODEL LOEWE (LÖVE) RENKLİ
TELEVİZYONLARIMIZ VASIL OLMUŞTUR
LÖVE GARANTİLİ OLUP ÖDEMEDE BÜYÜK
KOLAYLIKLAR YAPILIR .
GENEL ACENTELERİ :
M . ATAILER VE OĞULLARI ŞİRKETİ
LEFKOŞE: SARAY OTEL ALTI TEL: 74775
GÜZELYURT: TELEFON DAİRESt KARŞISI
TEL: 42543
G1RNE: 73, HÜRRİYET CADDESİ
DORANA HOTELİ CİVARI TEL: 53355
^
/üt\
\
SUN Rent-A-Car Ltd.
KIRALIK ARABA SF.RVtSt
C
020 - 71871 - 020 * 72303
020 - 71734
MÜNHAL
1) M EFRUŞAT REYONUNDA TEZGÂ İFTARLIK YAPABİLECEK
ELEMANA İHTİYAÇ VARDIR.
fcjg
BİR ERKEK
ARANAN EVSAF:
ASKERLİĞİNİ YAPM IŞ OLM ASI SÜRÜŞ EHLİYETİ OLMASI 35 YAŞIN
DAN BÜYÜK OLMAMASI
2) MUTFAK BÖLÜMÜNDE TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞABİLECEK BİR KA
DİN İŞÇİYE İHTİYAÇ VARDIR.
Müracaat:
‘SONGURLAR” HÜSEYİN SONGUR
TEL: 71161 LEFKOŞA
Güvenli, sağlam , güçlü
konforlu, tutumlu ve
alımlı otom obil...
"131
KANSER KONUSUNDA
BİLİNÇLENEREK
KANSERE DUR
DİYELİM
ATİNA- Yunanistan'da yapılan bit kamuoyu
ması,Başbakan Papandreu'nun ülkenin en
*
deri olduğunu ortaya koydu.
Evrodim isimli şirket tarafından yapılan ,
Vima gazetesinde yayınlanan kamuoyu yoklama
göre Yunan halkının yüzde 50'si en popüler Je
larak Papandreu'yu seçti.
MUHALEFETTEN MEMNUN DEĞİLLER
Cumhurbaşkanı Karamanlis oyların yüzde 48'
_
i Parti
D o *- t , Lideri
7 i N/vv i Florakis
L*! a . nL 1m yüzde
i -321
. . s:ı.'.FuB
Komünist
M,
lefet Lideri Averof ise yüzde 23'ünü alabilip
Kamuoyu yoklamasında bulunan "liderlerin gÖrey‘
lerini yapmalarından memnun musunuz?" sorusuna
rilen cevaplarda ise .halkın yüzde 80'i Başbakan^
Papandreu'dan memnun. Muhalefet liderinin iae g8
revini yapamadığını belirtenlerin sayısı yat
fazla.
DIŞ POLİTİKADAN DA ONAY ALDI
"Hükümetin uyguladığı dış politika konusu,
ise, olumlu cevap verenlerin sayısı'yüzde 5 0 '
faz İd. Papandreu'nun dış politikasını hiç et
e tk il
bulamayanlar ise yüzde 24. Kamuoyu yoklamas
re, Yunanlıların yüzde 38'i Batı Avrupa yüzde
Balkan ülkeleri, yüzde 17 'si Akdeniz (ilkel
eleri,de 17 'si Doğu Bloku ülkeleri yüzde 3'ü üçüncü i
ya ülkeleri ile çok sıkı ilişkiler istiyor.
Hükümetin ekonomik politikasını içeren sorı
verilen cevapta, halkın yüzde 60'1 yabancı sı
yenin gelişinin engellenmemesini, yüzde 58'i
sanayicilerin teşvik edilmelerini istediler.
VII M A 7 r i i N C V B A C I m f i v n p
Kaçak Yılmaz Günev ve karısı Fatoy Güney, PaT ILMfU. UUIİ L T D H 9 IÇ E R İ TU n
ris’ten başlatılarak Strasbourg’da sona erdirile­
cek vUrüyüştin başını çekiyor. Göstericiler, Türk temsilcilerin Avrupa Parlamentosu'na kabul edilmemesi
amacıyla bu yürüyüşü yapıyor.
Avrupa'nın
çeşitli
kentlerindeki Türk kaçak
lar, Başbakan Turgut 0zal hükümetini ve Türki­
ye'deki insan haklarını
protesto amacıyia.yürüyüş
ler düzenliyor. Fransa'­
da 200 kişilik bir kaçak
grubu, Paris'ten Strasbo
urg'a 384 kilometrelik
bir yürüyüşe başlarken,
Federal Almanya'nın
da
Frankfurt Kentinde de aş ı n sol görüşlü 100 ki­
şilik bir grup,Türk Baş­
konsolosluğu önünde ya­
rım saat süren gösteri­
ye yeltendi.
Fransa'da, çoğunluğu nu belü'zvlscin oluşturdu
Japonya, 25 yıl
sonra kendi
tuzağına düştü
Güney Kore, Hong Kong ve Tayvan, Japon
mallarının taklitlerini üreterek ucuz fiyat­
la ihraç etmeye başladı
DIŞ GÖRÜNÜŞÜAYNI
Japonya'nın dümapazadannda çok satılanfotoğraf maklnalarinlnmarkalarındayapılanküçük
harf dağlşlkllklart, alıcıtan kandı­
rıyor. Hanlmax yartna Panlmas,
Kontça yartna Nonlca markalan
la aatdantakMIar Aç şörünüşlaıi
amamdan kuaurauz, kalıtsal İm.
İyi daŞII...
Kalkınma sürecinin or­
talarında Batı Avrupa ve
Amerikan ürünlerini tak­
lit eden ve bunları ulus
lararası piyasalarda pa­
zarlayan Japonya,25 yal
sonra aynı taktikle kar­
sı karşıya kaldı.
Güney Kore, Hong Kong,
ve Taiwan şirketleri ta­
rafından Japon malları nın taklitleri, dünya nın pek çok yerinde alı­
cıların yanılmasına yol
açıyor. Taklit edilen ürünler arasında fotoğraf
makineleri, kol saatle­
ri ve küçük hesap makine
leri başta geliyor.
TEKNOLOJİK AVANTAJ
Japonya'nın bu gelişme
karşısında en büyük kor­
kusu pazarlarını kaptır­
manın ötesinde, elindeki
teknolojik avantajlar dan olmak. Ancak Japonya
nın da teknolojisini ba­
tıdan taklit yolu ile ak
tardığına dikkat çeken,
teknoloji uzmanları,Hong
Kong, Taiwan ve Güney- Ko
re, Japonya düzeyine ula
şıncaya kadar korsanlı gın sürmesinin kaçınıl maz olduğunu ileri sürü­
yorlar.
Yakın zamana kadar Tür
klye'dc de Jap" ’ malları
ğu grubun başında kaçak
Yılmaz Güney ve
karısı
Fatoş Güney yürüyor.Gru­
bun, Türkiye konusunu ele alacak Avrupa Konseyi
nin toplantısının başla­
masından önce, 7 Mayıs'ta Strasbourg'a varacağı
bildirildi. Konsey top lantısı ise 9
Mayıs'ta
açılacak.
Frankfurt'taki gösteri
ye katılan kişilerin, 18
Nisan'da Bonn'daki yürü­
yüşü başlatanlar oldukla
rı belirtiliyor. Bunlar
7 Mayıs'ta Paris'ten yo­
la çıkan grupla Strasbourg'da birleşecek. Yarım
saat süren Başkonsolos luk önündeki gösteri sı­
rasında Alman polisi çok
sıkı güvenlik
önlemle­
ri aldı. Türkiye aleyhin
de sloganlar atan grubun
içinde Yeşiller Partisi
üyeleri de vardı.
Bu tekerlekli koltuk her
biliyor.F
taklit ve ka,li,tesiz ol dukları gerekçesi ile tü
keticiler tarafından il­
gi ile karşılanmamış,Ja­
ponya, uluslararası piya
şada kabul edildikten
sogra salgından Türkiye
de etkilenmişti.
DIŞ GÖRÜNÜŞÜ KUSURSUZ
Taklitçi
ülkelerin,
kullandıkları en önemli
yöntem, ünlü Japon marka
larını andıran
marka lar basarak ürünlepini
piyasaya sürmeleri. Hani
mex yerine Paimex, Citi­
zen yerine Acitizeno gi­
bi markalar geliştiren ü
rün korsanları,fazla bi­
linçli olmayan bir alıcı
nın rahatlıkla aldanması
na yolaçıyorlar.Bunun dı
şında, mal gümrükten geç
tikten sonra Acitizenonun başındaki A ile so nundakl 0'yu atan itha latçılar,mallarını Citi­
zen haline getirerek ikinci bir suç işliyor lar. Kusursuz bir dış gö
trünüm
' i i n ı î m sağlayan,ancak
c j a n l a u a n a n n u l / ftek
a l/
nolojileri yetmediği için kusursuz bir üretimi
gerçekleştiremeyen şir ketler, fotoğraf makine­
lerinden Mamiya, Hanimex
ve Konica'yı, saatlerden
Citizen'!, hesap makine­
lerinden ise
Casio'yu
taklit ediyorlar.
TİCARET SAVAŞI
Japonya Dış Ticaret ve
Sanayi Bakanlığı M1ÎI'nın bu konuda
kapsam!ı
bir çalışma hazırladığı­
nı belirten ilgililer de
yaygın bir ticaret sava­
şının çıkmasının an meşe
leşi olduğunu vurguluyor
lar. Çıkacak ticaret sa­
vaşında alanın bütün dün
ya olacağı ve savaşın da
bir zamanlar taklit etti
ği Batı Avrupa ve Ameri­
ka'ya katılan Japonya ve
Uzak Doğu'nun diğer ülke
leri arasında
geçeceği
İleri sürülüyor.
ıerdivenden inip çıka*
BU TEKERLEKLİ KOLTUK
HER MERDİVENDEN İNİP
ÇIKABİLİYOR
Stuttgart (DaD)- Alman cankurtarma Vakfı Björn
Steiger, merdivenlerden çıkıp inebilen bir teker
lekli kiotuk(resim) geliştirdi. Yeni koltuk, J
rüyemeyen sakat kimselere, başkalarının yardımı01
gereksinim duymadan hareket olanağı sağlıyor •
. . .
. «-M
P»
lektrik akımı ile işleyen aracın motörü bir
dolduruldumu, 25-30 kilometre yol a lab iliy or 7
da birkaç yüz basamağı inip ç ık a b iliy o r. Aracın
doldurulabilen motörîukademesiz olarak saatte
kilometreye kadar h ı z l a n d ı r ı l a b i l i y o r . Koltuğun
SANDY ALLEN
I
Daha fazla
uzamamak
iKiçır
için ameliyat oldu
T0R0NT0(KANADA): 2 met
re 30 santimetre boyuyla
dünyanın en uzun boylu
kadını olarak bilinen Ka
nada'lı Sandy Ailen' in
bir beyin ameliyatı ile
uzamasının durdurulduğu
bildirildi.
28 yaşında olmasına
karşın boyunun uzaması
hala süren Sandy Ailenin
beynindeki boyunun uza­
masıyla yükümlü kısmın a
1 ındıgı, hastanın durumu
nun ise iyi olduğu belir
tildi.
ek fren tesisi merdiven inip çıkarkenki güven
artırmaktır. Almanya Federal Cumhuriyetinde ge­
liştirilen yeni tekerlekli koltuk hareket ye
ğinde mahrum sakatları bağımsız hale getirme
ve bunları meslek yaşamına girebilm elerini 0
laşt ırmaktad ır.
NÖBETÇİ
«Mutlar Ç ar«« • • İM T l« » «
Sİ!
S K
sK
Girne:
RIZKI ECZANESİ
Eftal Akcan Sok.»0
Güzelyurt:
TURK-SEN ÇARE
r
»
Lefkoşa:
CANAN ECZANESİ
Polis Sok.No:4/A
Magosa:
FAYSAL ECZANESİ
Polat Paşa Cad.
Evkaf Apt. NotlfZ’
EMLAK LTD
»ti
«ft:
EC ZA N ELER
TÜM EMLAK
İŞLERİNİZDE
7S
g(#
u
N»
fix
•
NESİ
„ ,«
Ecevit Cad. No.
NİŞAN
Ss
KİRALIK Ev
BİZLER
FAHRİYE
ile
DOGAY
Çağlayan bolj8*
Abdullah î«-1®
bir ev k ir a l ık
nişanlandık mutluyuz.
LEFKOŞA.
^
S
M B O Z K U R T )•
. MAU M NİSAN
■
L
-zM
- -»
,
Cfel
IV
L
I
IT&S
M
^
,JE & ? S S g m t£ ? Â
Í
SNŞJ*
gs¡M
R :;V .
;v
? * •*
'« *
'•
N
e,
■%
,***
* >r
» * .# ^ *
m oa*
ROMA: Afrika'da başta Jlozambik, Tanzanya, Zambia vc Zimbabvc olmak üzere 24 ülkede açık sorununun
yfP1İ??,V^
e3na ra9Ten clddl..boyutlarda devam ettiği açıklând .. ’Merkezi Roma'da bulunan b i r l e ş
■iş Milletler Gıda ve Tarım örgütü, 24Afrıka ülkesinde yaşam savaşı veren 150 milyon insana 1 mil yon ton yiyecek gerektiğini bildirdi. Açlık sorunu ile karşı karşıya bulunan Afrika ülkelerine bir
'de bugün
B R T
18.25 Açılış
18.30 Türkçe ‘Haberler
18.40 Rumca Haberler
18.50 KKTC’DEN HABERLER
(Rumca Aktüalite Filmi)
19.00 İngilizce Haberler
19.10 23 Nisan özel
Programı
19.35 Din ve Ahlâk
Konuşması
19.50 Müzik Müzik Müzik
20.30 Diğer Yayınlara
Geçiş
TRT
20.30 HABERLER
21.00 HAVA DURUMU
21.10 MAGAZİN
Müzik ve magazin bölümle
rlnden oluşan programın
müzik bölümlerinde Neco,
Modern Folk üçlüsü, Sü reyya Davulcuoğlu'nu is­
leyeceğiz. Magazin bölüm
lerinde ise
Sürmene'de
ahşap ve saç tekne yapı­
mı, Antalya'da süren ka­
le içi onarım çalışmala­
rı, yeni oluşturulan Sam
sat ilçesi gibi konular
yer alıyor.
21.35 TV'DE SİNEMA
Yönetmen s3ean Renoir
Oynayanlar:Paulette Goddard,Burgess Meredith,
Hurd Hatfield,
Francis
Lederer, Dudith Anderson
Florence Bates,irene Ryan, Reginald Owen.
Yapım yılı:1946
Süresi:86 dakika.
Celestine, oda hizmetçi­
si olarak çalışmak için
Lanraie Malikanesine gi­
der. Bu sırada evin oğlu
George, hasta ve perişan
bir halde, daha önceden
terk ettiği evine döner.
George'un annesi, Celes­
tine 'nin güzelliğinden
yararlanarak oğlunu eve
bağlamaya çalışmaktadır.
Evin uşağı Joseph'in de
gözü Celestine'dedir.Ai­
lenin olanaklarını kulla
narak kendine bir gele cek hazırlamaktadır.Olay
larla dolu günlerden son
ra Celestine, George ile
kaçar.
23.30 HABERLER
23.30 AÇIK ÖĞRETİM
24.00 KAPANIŞ
4
k INTKKNVnONAl.#^*
lıcralo«a&ft&nbunc
başladı
LONDRA: İngiltere'nin
syni anda kalp ve akci ger nakli yapılan üçüncü
hastası olan Brenda Bar!her'in sağlık durumunun
$ok iyi olduğu açıklandı
30 yaşındaki genç kadı
aın eşi Stephen ile bir­
likte hastane bahçesine
Çıkarak güneşlenmeye baş
ladıgı ve vücudunnn nak­
dilen organları kabul
ettiği bildiriliyor.
Bundan önce aynı anda
kalp ve akciğer nakli ya
PÜan diğer iki hastanın
."fayelerinin kalp ve akcıgeri reddetmeleri sonu
cu hayatlarını yitirmele
F* ®renda Barber'e yapı­
lan ameliyatı daha önem1 hir hale getirmişti.
3 yaşında Samantha a aınt*a bir de kız çocuğu
? , Brenda'nın giderek
fileşmesi İngiliz dok °rları da gelecek için
““»tland ırıyor. Doktor lar
♦ a
B renda B arb e r
yakın bir gelecekte
bu
tür ameliyatların hemen
herkese rahatça uygulana
bileceğini ve yaygınlaş­
ma ortamı bulabileceğini
kaydediyor 1ar•
Brenda Barber'in ameli
yat öncesinde yaşama san
sının yok denecek karad
az olduğunu vurgulayan
doktorlar,genç kadının ö
nümüzdeki günler içeri sinde taburcu olabilece­
ğini vurguluyorlar.
*
M Ü JD E
Kütüphanenizi bütçenizi
sıkmadan
zenginleştirmek sizin elinizde . .Her ne
vi kitap ve ilmi Ansiklopediler, Çc“z
fiyatlarla ve kredi ile sizin olabilir
Ayrıca kart postallar ve kırtasiye çe­
şitlerimizle sizlere hizmet vermek bi­
zi mutlu kılar. Unutmayın Kültür her
kapının anahtarıdır ve bu da bizdedir.
ŞEHITOGLU TİCARET LTl).,
(Çapa Binaları Altı),
Tel: 74025.
YILDIZ FALI
"Türkiye Ortadoğu'da
uzlaştırıcı rolü
oynamayı Washington'a
kabul ettirdi"
PARİS: International Herald Tribüne gazetesi­
nin 17 Nisan tarihli sayısında yayınlanan ve Ame
rika - Türk savunma ittifakını konu alan bir ya­
zıda, Türkiye'nin Ortadoğu'ya yönelik bir mudaba
lede Amerikan Acil Müdahale birliği'ne üs kolay­
lığı sağlamayı reddettiği belirtildi.
Yazıda, Acil Müdahale Birliği ile, Basra Kör­
fezine yönelik muhtemel bir Sovyet saldırısın dan çok Körfez yöresindeki ılımlı Arap ülkelerin
deki rejim aleyhtarı hareketlerin hedef alındı­
ğına işaret edilerek bu gerçeği ve Ortadoğu ülke
leriyle geliştirdiği ticari ilişkileri gözönünde tutan Türkiye'nin projeye katılması yolundaki
Amerikan tekliflerini geri çevirdiği kaydedil di.
TÜRKİYE'NİN POLİTİKASI
İki müttefik arasında Ortadoğu politikası ko­
nusunda mutabakat bulunmadığı, Türkiye'nin ortak
savunma ittifakını ancak Sovyet tehdidi çerçeve­
sinde sürdürmekte kararlı olduğu ve İsrail'in de
saldırganlığı üzerine kurulu bir ittifakı onayla
madiği belirtiliyor. Ortadoğu diplomasisini ta­
rafsızlık ilkesi üzerine bina eden Türkiye'nin,
bu kararlılığı karşısında, Washington'un müttefi
kinin bblgede uzlaştırıcı bir işlev üstlenmesi­
ne rıza gösterdiği kaydediliypr.
Aymanda kalp ve akciğer nakli
geçiren kadın güneşlenmeye
çok ülke ve birçok kuruluş tarafından bugüne kadar önemli miktarlarda gıda yardımı yapıldığını be­
lirten FAO yetkilileri, kıtada hüküm süren kuraklık nedeniyle açlıksorununun giderek arttığını kay­
dettiler. FAO yetkilileri, ülkeleri, Afrika ülkelerine gıda yardımı yapmaya ve yardımı artırmaya
davet etti..
İngiliz
istihbarat
örgütleri
alarmda
LONDRA: Ingiliz Karşı
Casusluk Teşkilâtı M-15
mensubu.Michael Batteney
in Sovyetler Birliği he­
sabına casusluk yaptığı
gerekçesiyle 23 yıla mah
kûm ^dilmesinden sonra
tüm Ingiliz İstihbarat
örgütlerinin alarma geçi
. rildiği bildiriliyor.Son
yıllarda bir dizi çifte
casusluk olayına konu olan güvenlik örgütlen nin güvenilirliğini yi tirdiğine işaret edlli yor.
SORUŞTURMA AÇILIYOR
İngiltere İçişleri Ba­
kanı Leon Brittan kuru lus yılı 1909'dan bu ya­
na ilk kez bir M-15 men­
subunun casusluk suçun dan hüküm giydiğine işa­
ret etti.Brittan, güve nilirliğini yitiren ha beralma ve karşı casus luk teşkilâtlarının çok
sayıda çift casus barın­
dırdığından kuşku duydu­
ğunu belirtti.
Ote yandan,Başbakan Ba
yan Margaret Thatcher'ın
İngiliz İstihbarat örgüt
leri hakkında soruşturma
açılması isteminde bulun
duğunu bildiriyor. Soruş
turma,Güvenlik Komisyo­
nu Başkanı Lord Bridge,
denetimindeki bir uzman
grup tarafından yürütüle
cek. Soruşturma
grubu%
güvenlik mensuplarının
özgeçmişleri,politik fa­
aliyetleri ve genelde is
tihbarat ağının İşleyişi
ni gözden geçirecek
ve
sistemin reorganizasyonu
na ilişkin yeni öneri ler getirecek.
■'STALIN'İN ÇOCUKLARI"
Hükümete yakın çevre ler,1930'lı yıllarda gü­
venlik örgütlerine sızan
Oxford ve Cambridge üni­
versitesi mezunu "Stalin
in Çocukları'nı" İzleyen
ikinci dalga Sovyet Kös­
tebeklerinin İngiliz İs­
tihbarat örgütlerini kal
bura çevirdiğini öne sü­
rüyorlar .Birinci
dalga
Stanilislerden
Antony
Blunt,Kim Philby ve Ceor
ge Blake 1960'lı yıllar­
da yakayı ele vermişler-
K0Ç(21 Mart-20 Nisan):Oziediğiniz bir kimseye k a ­
vuşmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Huzurlu gün­
ler gelmek üzere.,
B0GA(21 Nisan-20 Mayıs):0na güvenmekte acele etme
yiniz. Size bağlı fakat biraz fazla etki altında
kalan bir tip.
IKİZLER(21 Mayıs-20 Haziran):Hiç beklemediğiniz
bir olay size ve yakınlarınıza büyük bir mutluluk
getirecek. Yol var.
■*
YENGEÇ(21 Hazlran-20 Temmuz):Yarın öğleden sonra
uzak bir yerden çok İyi bir haber alacaksınız. So
nuç umduğunuzdan İyidir.
ASLAN(21 Temmuz-20 Ağustos):Yapıcı olmaya çalışı­
nız. Bir şeyi yıkmaktan daha kolay şey olamaz.Piş
man olabilirsiniz.
YAKIŞIKLI AMA, Fransızlar onu pilot Henri Dg Mönpezat olarak tanımışlardı.Danimarka ise onu Marggrethe'in eşi Prens Henrik adıyla benimsedi.Krali
çe'nin eşi,yakışıklı ve sportmen bir erkek olarak
dikkati çekiyor.Ama parası yok...Bu da yakışıklı
prensin mutluluğuna gölge düşürüyor.
Kraliçenin
meteliksizkocası
• "Hüküm dar eşiyim, ihtiyacım olduğu zaman
karımdan harçlık alıyorum ’ diyen Danimarka
Prensi Henrik'e yardım yapılması kararlaştırıldı..
Kaşları çatılm'ıştı.Yai
dızlı oymalı koltuğunda,
ikide bir kıpırdanıyor,e
ü n d e tuttuğu altın kale
mİ sinirli sinirli evi rip çeviriyordu. Zihnini
kurcalayan önemli bir so
run olsa çerekti..
Danimarka Sarayı'rıın,
konferans salonunda top­
lanan gazeteciler, Krali
çe Margrethe'in eşi
olan Prens Henrik'in, ba­
sın toplantısında neden
bu defece sinirli ve hu­
zursuz olduğunu anlayama
dılar..Prens'in bu hali­
ne bir anlam veremediler
Basın toplantısı yapma
isteği Prens Henrik'ten
gelmişti...
Gazeteciler,birer bi­
rer sorularını sıralar ken Prens Henrik de kısa
cümlelerle soruları ce­
vaplandırmaya çalıştı.
Danimarka Kralİçesi'nin 49 yaşındaki Fransız
asıllı eşi,güncel olayla
ra ilişkin düşünce ve gö
rüşlerini açıklarken.biraz rahatlar gibi olmuş­
tu. Toplantının
sonuna
doğru bir gazeteci:
"Sayın Prens Hazretle­
ri, toplantı başlarken si
zin fazla huzursuz ve si
nirli olduğunuz dikkati
mi çekti. Sanırım burada
ki arkadaşların hepsi de
sizi üzen sorunu öğren mek istiyorlar.Acaba bi­
ze derdinizi açıklayabi­
lirinsiniz?"
Prens Henrik de kendi­
sine böyle bir soru yö neltilmesini bekliyor muş gibi hiç duraksama dan, soruyu cevaplandır­
dı:
"Danimarka
Sarayında
yaşıyorum.Hükümdar eşi yim. Ama cebimde metelik
yok.Paraya ihtiyacım ol­
duğu zaman karıma durumu
bildirip ondan harçlık
alıyorum. Bir gelirim de
yok. Evlenmeden önce pi­
lottum. Hem de başarılı
bir havacıydım. Beni ge­
çindirmeye yetecek kadar
para kazanıyordum.
Ama
Danimarka'ya gelip Krali
çenin kocası olunca, her
şey bitti. Diğer ülkeler
de, hükümdar*
eşlerine,
aylık ödenek veriliyor..
Hükümdar eşlerinin çeşit
11 kazanç kaynakları var
Ama Danimarka'da
durum
farklı. Parsız kaldıkça,
karımdan para
İstemek,
benim İçin onur kırıcı o
lan bir durum.İşte mutlu
luğuma gölge düşüren tek
olay bu..Parasızlık. El­
li yaşına gelmiş bir er­
keğin ekonomik açıdan ba
ğımsız olamaması gerçek­
ten çok büyük bir acı."
Prens Henrik'İn bu açıklamaları,Danimarka ga
zetelerinde yayınlanır
yayınlanmaz,Danimarka Sa
nayi Odası Meclisi»Prens
adına bir vakıf
kurmak
üzere harekete geçti.
BAŞAK(2İ Ağustos-20 Eylül):Hafta sonunda bir gün
çok güzel vakit geçireceksiniz. Bir seyahat İhti­
mali gitgide güçleniyor.
TERAZİ(21 Eylül-20 Ekim):Bir konuda yanılabillrsi
niz. Vakit geçirmeden eski duruma dönmeye çalışı­
nız. Mektubunuz var.
AKREP(21 Ekim-20 Kasım):İşlerinizi düzene koyacak
yepyeni bir umut kapısı jğuyor. Bu işte başarı nız kesin olpcak.
YAY(21 Kasım-20 Aralık):Gününüz sıkıntılı geçebi­
lir, fakat akşama alacağınız bir müjde size
her
şeyi unutturacaktır.
0CLAK(21 Aralık-20 0cak):Bir insandan yana mutlu­
luk duyacaksın*?. Sanki üzerinizden bir yük kalk­
mış gibi olacak.
K0VA(21 0cak-20 Şubat') :Bir eşyanızı değiştirmek,
ve bazı şeyler almak olanağı elde edeceksiniz. Yo
lunuz var.
BALIK(21 Şubat-20 Mart):İşlerinizden şimdilik kim
şeye söz etmeseniz İyi edersiniz. Çevrenizde sizi
çekemeyenler olabilir.
DUYURU
I. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının DİKMEN te
sislerinde çalıştırılmak üzere DOZER ve KEPÇE MAKİNASI kullanacak OPERATÜR'e ihtiyaç vardır.
2. Evsafı ve durumları uygun görülenler geçici
işçi statüsü ile işe alınacak, ücret olarak ayda
net 50 bin TL verilecektir.
3. Müracaat edeceklerin, 25 Nisan 1984 tarihine
kadar kimlih kartı, sürüş ehliyeti ve EGM.den ala
cakl an sabıka kaydı ile birlikte, şahıen, G.K.K.
lığı Personel Şube Müdürlüğün^ başvurmaları duyu­
rulur.
M-255
GÜVENLİK KUVVETLERİNE
BAĞIŞTA BULUNMAK
VATANDAŞLIK GÖREVİDİR
i :
•SANYO
Bozkurt
•SANYO
DUUİp Basıldığı T er:
BOZKURT MATBAACILIK Ş T t.
14Z G izse Cad. U tk o ş •
G Ü N L Ü K T A R A F S I Z S İY A S Î G A Z E T E
< 9 OKUT Ltd.
SALI 24 NİSAN 1984 - YIL: H - SAYI: 11589 - F1ATI: 30 TL - TEL: 71567
DAIHATSU
EN *
■ÜSTÜN
[H asel Ltd.,
I020 *74438
IF
W*l«|
IM n T )S W M P !)U ra o f= « n d î!llc
Kupa’da çeyrek final
ilk maçları oynandı
Çetinkaya'nın genç kalecisi Reşat, gelişen bir Ga
ziveren atağında topu önlerken..
Ne Ekersek...
1984 Kıbrıs kupası esas turnuva çeyrek fi­
nal ilk maçları geçtiği
miz Cumartesi ve Pazar
günleri yapıldı.3 gali­
biyet ve bir beraberlik
le neticelenen çeyrek
final ilk maçlarında sa
dece sekiz gol kaydedil
di.
Yarı final ilk maçla­
rından
bir
tanesi
Girne 20 Temmuz stadın­
da iki ezeli rakip Türk
Ocağı İle Doğan
Türk
Birliği arasında oynan­
mıştı. Ezeli rekabet ma
gında Doğan Türk Birli­
ği 2-1 galip gelerek ,
rakibine bir yenilgi da
ha vermiş oldu. Ali Na­
ci Karaca stadında yapı
lan günün öteki maçında
Gönyeli zor da olsa ra­
kibi Vadiliyi 1-0 mag lup etti.
Pazar gün yapılan maç
laraan bir tanesi Gazi
Mağusa Canbulat stadın­
da, geçen yılın Kupa Şam
piyonu Türk Gücü
ile
son haftaların flaş ta­
kımı K.Kaymaklı arasın­
da oynandı.
Lig maçlarında istedi
gi yeri alamayan Türk
Gücü,kendi alanında yap
tığı ilk maçta rakibi K
Kaymaklı ile yenişemeyerek golsüz berabere»
kaldı.
Bir diğer karşılaşma
şampiyon, Yenicamiyi ku­
pa dışı bırakan Çetinka
ya ile Kupanın ikinci
lig temsilcisi Gazive ren arasında Başkent Şe
hit^üseyin Ruso stadın
da oynandı.
Gaziveren'in genellik
le daha bilinçli oynadı
ğı karşılaşmada Çetinka
ya 3-1 galip geldi ve
rövanş maçı için avan taj sağladı.
RÖVANŞ MAÇLARI
Kıbrıs Kupası çeyrek
final rövanş maçları ,
hafta sonu dört ayrı sa
hada oynanacak ve Kupa
da yarı finale kalacak
ekipler belirlenecektir
Rövanş maçlarının prog­
ramı şöyle:
28 Nisan,Cumartesi; ■
Girne'de:Doğan T.Birli­
ği- Türk Ocağı,Lefkoşadd:K.Kaymaklı-M.Türk Gü
cü.
29 Nisan,Pazar;Akdo ğan'dasVadili'-Gönyeli;
Güzelyurt'ta;GaziverenÇetinkaya.
Saat I6.30'da başlaya
cak olan rövanş maçla rında alınacak sonuçla­
ra göre kupada yarı fi­
nale kalan ekipler bel­
li olacak ve yarı final
kur'aları 30 Nisan Pa zartesi günü Futbol fe­
derasyonu lokalinde çe­
kilecek, takımlar eşleşecektir.
İZZET AYDINÛZ
Ve bir Şampiyonluk daha...
Minik masa tenisçilerimiz de Türkiye Şampiyonu
oldular.Kutlarız.
Bu yıl İlkokullarımız arasında ilk kez düzenle­
nen masa-tenisi şampiyonası şampiyonu Şehit Tun cer İlkokulu takımı Türkiye finellerine katıldı
ve iki minik tenisçimiz yaptıkları onaltışar maç­
ta hiç yenilgi almadan (32 şer set aldılar ve bi­
rer set verdiler) Şampiyon oldular.
İlkokullarımızda yeni başlayan bu spor dalında
Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmamızda kuşkusuz ki en
büyük pay bu miniklerimizi eğiten Masa Tenisi Fe­
derasyonunda görevliyöneticilerindirDnlan da bu
başarılı çalışmalarından dolayı kutlarken bu gü zel sporun daha da yaygınlaşması için Okuliçi S por Etkinlikleri Komiteleri ile daha sıkı işbirli
ği yapmaları; dahası onların üzerinde bir baskı
unsuru olma1arı ve ilgililerin de özellikle ilk okullarımızda Spor faaliyetlerine daha fazla ilgi
göstermeleri en büyük"dileğimiz...
Unutmayalım ki "NE EKERSEK ONU fİÇERİZ".
Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından düzenle
nen, bisiklet yarışları geçtiğimiz Pazar günü ya­
pıldı. 3 ayrı katagoride yapılan yarışlar,zevkli,
heyecenlı ve çekişmeli geçti.
Resimler (üstte).Minikler Chooper yarışında de­
receye giren sporcuları, Federasyon Başkanı GÜ*ner Burgul ve Asbaşkan Bülent Çıraklı ile (Ortada
Lefkoşa-Beşparmak Girne- Lefkoşa parkurunda yapı­
lan (Karma) bisiklet yarışına katılan bisikletçi­
leri çıkış anında ve (Yanda), Lefkoşa-BeşparmakGirne^-Lefkoşa parkurunda birinci gelen Öner Boz dağlıyı yansıtıyor.
Pazar günü oynanan Çetinkaya-dİazıveren maçından ilginç bir nörüntü;Gaziveren kalecisi Süleyman ofside'dan atılan golün filelere girişini izlerken
alkış tutmaktan kendini alamadı...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Fotoğraf:Cemal S. T0GAN)
Yenicami açıklama yaptı
Yenicami Yönetim Kuru­
lu adına sekreter Y.Kara
yusufoğlu dün yayınladı­
ğı bir basın bildirisi i
le bazı gazetelerde ant­
renör Ali Çağakan'ın is-*
tifa ettiğine dair veri­
len haberi yalanladı ve
konu ile ilgili açıklama
da bulundu.
Bildiri aynen şöyledir:
Değerli basınımızın iki gazetesinde 1983-84
sezonu antrenörümüz olan
Ali Çağakan'ın,kulübümüz
deki antrenörlük görevin
den istifa ettiğine dair
haberleri üzülerek oku muş bulunmaktayız.Haber
yanlış olup,doğrusunu ba
sına açıklama gereğini
görev addediyoruz.
föz konusu hocamız ile
kulübümüz araş ında’-i mu­
kavele şartlarından olan
altıncı maddeye göre,ku­
pa maçları sonunda muka­
vele bittiğinden vede 11
Mayıs 1984 tarihinde ya­
pacağımız olağan genel
kurulumuzdan sonra,göre­
vi devralacak yeni yöne­
tim kurulunun antrenör a
tama yetkisine sahip ola
cağından,mukavele ve tü­
züğümüz gereği görevimi­
zi yapmış bulunmaktayız.
Türkiye Amatör Küme şam­
piyonu ile yapacağımız
maç için,olağan genel ku
rulumuza kadar takımımı­
zı, Spor sorumlumuz Fevzi
Adanır ücretsiz olarak
çalıştıracaktır.
Centilmen takımlar
açıklandı
LEFKOŞA: Futbol Federasyonu Başkanı Ahmet
Sami
Topcan imzası ile yayınlanan son genelgede 198384 futbol sezonu, Kıbrıs 1., 2. ve 3. lig maçla­
rında "En Centilmen Takım" seçilen ekipler açık­
lanmıştır. Başkan Topcan imzası ile
yayınlanan
genelgede konuya ilişkin açıklama şöyle:
"1983-84 sezonunda, lig maçları sonunda derece
alan ve gelecek sezon başlarında merasimle kendi
lerine ARMAĞANLAR verilecek olan Kulüplerimizin,
açıklamaları şöyledir:
KÜME
1. Küme
I. Küme Genç
II. Küme
II. Küme Genç
III. Küme
ŞAMPİYON
Yenicami
D.T. Birliği
Binatlı
Gaziveren
Beyarmudu
İKİNCİ
Dumlupınar
ülkü Yurdu
Mormenekşe
Lefke
Düzkaya
1983-84 sezonunun EN CENTİLMEN takımları ise
şöyle belirlenmiştir:
I. Küme
I. Küme Genç
II. Küme
II. Küme Genç
III. Küme
Gönyeli (Aday)
K. Kaymaklı
Yeşilova
Lefke
Düzkaya
______
(FOTOĞRAFLAR:
MUSTAFA AVŞAR0CLU)
Sporseverlerin gözü aydın!
ANKARA: Kurulduğundan bu
yana spor yayınlarına uzak kalmasıyla eleştiri­
len TRT artık bu görüntü
sünden sıyrılmaya başla­
dı.
Yeni Genel Müdür Profe­
sör Tunca Toskay'ın göre
ve getirilmesiyle birlik
te sporda atılıma geçen
132905
190715
283113
312605
461906
580007
653625
744628
906783
135033
217745
285338
349491
489150
590330
667053
744789
911479
135528
218263
288170
353150
507604
610324
669770
800530
915209
136720
227210
293538
377502
540585
616313
697661
802785
926976
151394
234940
297586
381922
557416
632347
737343
846979
981397
159588
263960
307951
418085
572889
632578
737663
862029
989821
SON BEŞ RAKAMA GÜRE 50 BİN LİRALAR:
01736
13627
43/92
63930
85630
03011
20870
44441
67204
86552
06918
21083
48116
69992
87675
07442
33507
56719
71038
88302
08038
36750
61790
79573
89491
08064
39472
62402
80559
95866
11709
39659
62797
81068
97001
11914
42165
63392
82980
99167
SON DORT RAKAMA GORE 20 BİN LİRALAR:
0383 1018 1192 1635 1903 2356 2943 3042 3131 3610
3671 4398 6014 6176 6549 7030 7053 7418 9127 9932
KİRALIK APARTMAN
DAİRESİ
Lefkoşa'nın Kumsal böl­
gesinde HARMAN Apartma nı'nda Kiralık Daire mev
cuttur.
MÜRACAAT
HARMAN APARTMANI
No: 5'e
yapılacak Avrupa Güreş
Şampiyonasında Türkiye
Güreşçilerinin müsabaka­
ları Nisan ve Mayıs ayı
içindeki önemli sportif
karşılaşmalar televizyon
dan renkli olarak naklen
yayıklanacak.
SPORSEVERLER ENDİŞE
ETMESİN
TRT Genel Müdürü Prof.
Tunca Toskay'ın "Sporse­
ver halkımız hiç endişe
etmesin. Onlara (Ahhi Şu
maç televizyondan yayın­
lansaydı) dedirtmeyece ğiz. Önemli karşılaşmala
rın naklen yayınını ku­
rum olarak görev bilece­
ğiz" dediği bildirildi.
TRT görevlilerinin
de
spor konusunda çalışmala
rını artırdığı kurumdaki
yeni anlayışa ayak uydur
maya gayret gösterdikle­
ri öğrenildi.
10 BİN LİRALAR:
(baştarafı sayfa l'de)
109663
164060
265409
309319
435177
576945
650579
738615
863080
televizyon Mayıs ayında,
Sporseverleri doyurmayı
plânladı.
Toskay'ın direktifiyle
ilk kez 800 bin liralık
barajı aşabak Trabzonspor
-Fenerbahçe maçını ^ a k ­
len yayınlayan televiz­
yon Mayıs ayı içindeki
tüm önemli spor karşı laşmalarını da naklen ya
yın programına aldı.
MANCHESTER UNITED JUVENTUS MAÇININ
RÖVANŞI DA EKRANA
GELECEK
Manchester United-Juven
tus maçını naklen yayın­
layan televizyon y a r m a k
şam bu karşılaşmanın rö­
vanşını da ekranlarımıza
getiriyor. Avrupa Kupala
rında final maçı da tele
vizyondan naklen yayınla
nacak.
Nisan'ın son haftasında
041 492 528 551 924 958.
SON İKİ RAKAMA G0RE
4 BİN LİRALAR:
'*02 07 25 63
SON RAKAMA G0RE 1000
LİRALAR:
Son rakamı Bir (1)
Son rakamı Sekiz (8)
KİRALIK DÜKKAN
Atatürk Caddesi, Şeref
özsoy Apt. bir dükkân ki
ralıktır.
MÜRACAAT:
Tel :73409
Kurucu Meclis bugün
(baştarafı sayfa l'de)
pılmasını Kolaylaştıracak (Geçici Kurallar) Yasa
Tasarısı, Sanayi Yatırımları Teşvik Yasa Tasarı­
sı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (Değişiklik) Yasa
Tasarısı, Maliye Komitesi'nin gündeminde bulunan
14 adet KIT ve diğer*kamu kurum ve kuruluşları nın bütçeleri ile ilgili raporu."
ilişki kesme
(baştarafı sayfa l'de)
olan normal ilişkilerin sürdürülme­
sinin ateş açma olayından sonra anlamsızlaştığmı ileri sürmüştü.
Libya Hükümeti ile
İngiltere'nin
sözkonusu kararı almasının beklenme
dik bir karar olduğunu duyurarakLib
ya Hükümetinin sürdürmekte olduğu,
olumlu girişimlerin dikkate alınma-
sini bildirdi. Gözlemciler, İngilte
re Hükümetinin almış olduğu
karar
gereğince Libya Halk Bürosu persone
linin geçen akşam gece yarısı Ingil
tere yi terk etmiş olmaları gerekti
ğını, aksi halde Ingiliz
Güven lik Kuvvetlerinin binaya girebilece
gıni kaydediyor.
Ulusal Egemenlik ve
(baştarafı sayfa l'de)
Alanı'nda; Girne'de Ata­
türk Heykeli ile 20 Tem­
muz Stadyumu'nda; Güzel­
yurt 'ta Atatürk Heykeli
ile Zafer Stadyumu'nda;
Lefke'de Atatürk Heykeli
ile 16 Ağustos Kurtuluş
Alanı'nda;. Yeni Iskele'de ise Atatürk Heykeli i
le Şehit İlker
Karte'r
İlkokulu Bahçesi'nde tö­
renler düzenlenerek coş­
ku ile karşılanan göste­
riler sunuldu.
ANKARA'DAKİ TÖRENLER
23 Nisan Ulusal Egemen­
lik ve Çocuk Bayramı'nı
kutlamak amacıyla Ankara
nın 19 Mayıs Hipodrumunda düzenlenen törene ka
t ilan KKTC ekibi, ülkemi
zi başarı ile temsil et­
ti.
KKTC ekibi Türk ve KKTC
bayrakları ile birlikte
tribünlerin önünden ge­
çerken büyük alkış topla
dı.
TRT'nin düzenlediği Uluslararası Çocuk Şenli­
ğine katılan‘KKTC Ekibi,
hipodrumdaki geçit res­
minde diğer ülkelerin ekipleri gibi yerel oyun­
lar sundu. '
Ankara'daki
törenler,
dün saat 10.00'da 19 Ma­
yıs Hipodrumunda İstik lâl Marşı ile başladı.T»
rende, Türkiye Milli Eği
tim Bakanı Vehbi Dinçerler, günün anlam ve öne­
mini belirten bir konuş­
ma yaptı. Çocuklar tara­
fından günün anlam ve önemi ile ilgili şiirle -
rin okunmasından ve ko*
nusmalardan sonra
resmi yapıldı. Konuşa* *
larda tüm dünya çoculcurına sevgi mesajları ı
tildi. Havanın çok s°«“
olması ve kar yagıŞ1
deniyle Ankara'daki
renler tamamlanamadan
na erdi.
Töreni, Milli
Bakanı Vehbi DinçerlerAnkara Belediye Ba§w^
ile resmi zevat H
izledi.
YUNANİSTAN V ^ i
Bu arada 23 NıS
sal Egemenlik ve
Bayramını 43 kı|il
renci ve öğretmen g«
la Selanik'te Atatürk
evinde kutlamak
Bursa Namık Süzeri
s i'ne Yunanistan
vermedi. Lise
jjr
rinin günlerden be
dürdükleri haztfUkU'
böylece boşa git»1!
du.
ç d p 'n İn
Bİinj^ - rrjn.
2 ll7 î” în3? 5 r«ı d‘r
lik ve Çocuk
layisiyle dün b
r i yayınlayan ^ .
Bayramını ı®1"
ğı altında
mutluluğunun ^ ^
olduğunu
l0l
w
günün ge"Sİer£" ı8bil*'
mine özgürce k*^,^.
çekleri ve k * ! ^ „¡r
etitek verebilen
„ı*
yurt kazandırmak*^ „
da önündeki •■« ^şır»
maya azı»*1
belirtildi*
Download