HİNT YILDIZI`m

advertisement
îmtiya/ Sahibi
ve
Ya?.' içleri Müdürü
FEVZİ AL t HİZA
* •*
Pont a Kutusu 150
Telefon No. 687
LefUoşa— Kıbrıs.
y
»it a
• •
HUR SOZ
Sabah
Çıkar Gündelik
îimet Inönünun İngilizce bir Ansiklopedide
Irfijar Eden Müh’m Makalesi
iU u .a u a ru baka n la ra inmesi — Cburchill'in Adanaya
gelişi__Kahire m ülâkatı— Alm aıılar'a m'inasebatm
kes |mrxi — t Boğazlar hakkım la Rua notaları
Aoado'a Ajansı, “ Enoylo- kendilerini büyük kazançla
paedia Britannica” tarafın­ çıkmış kadar azimli ve ira­
dan “Hadiselerle do!u yıl” deli kılmıştı. Türkiye Cum­
namile ansiklopedi şeklinde huriyeti, milli ır *denin bu
noşredilen ve Chicago’da ba­ azimli kararile meydana gel­
sılan kıymetli bir eserde çı­ miştir. (1923)
kan, Cumhur Başkanı İsmet
Madara Bir Davlat
înönünün mühim bir maka­
Cumhuriyetin getirdiği de­
lesinin Türkçe aslını yayınla­ ğişiklik, sad* devlet şekline
mıştır İsmet İnönü bu ma­ münhasır kalmamış, milletin
kalesinde 1937 yılından 1946 siyasi ve sosyal bünyesinde
yılına kadar Türkiyeye mü. engin ve derin değişiklikler
teallik on senelik siyasi olay­ yaratmıştır. Osmınlı İm pa­
ları belirtmektedir. Yazı şöy­ ratorluğu, din ve şeriato isle bağlamaktadır;
tinad ediyordu. Yeni Türk
19İ4 de patlıyan Birinci devleti, lâik Cumhuriyet ol­
Cihan Harbi, 1918 sonbaha­ muş, ostüste kabul edilen re­
rında nibayetlenmiş ve 1919 formlar, devletin şeklini, Or­
ve 1920 de, mubaıibler barış taçağ es ıslarından, tamamile
imzalamışlardır Yaln zTürk modern esaslara çevirmiştir.
ler istisna teşkil ediyorlardı Kadınları kapalı bir cemiye­
Osmanlı imparatorluğu ola tin, şahsî hükümlerini tınzim
rak harbe iştirak*denTürkiye için Isriçre Codeoml’i kabul
1918 acnunda ve 1919 ba­ olun ouş, k a d ı n , oemişında Müttefikler tarafiudan yet hayatında ber vazifeye
geni» mikyasta istilâya uğra- girıuiş, Büyük Millet Mecli­
ymoa, Türk milleti, galiblere sine kadar, seçmek ve seçil*
karşı mevcudiyetini müdafaa mek hakları almıştır.
için heyeoanla ayaklanmıştı.
Türk dilinin yazılması için
Turkleriu “İstiklâl Savaşı” o zamana kadar kullanılan
dedikleri Milli Möcadala dört alfabe terkoluna: ak Lâtin
sene sürmü» ve bu suretle harfleri kabuledilmiştir(1928j
Birinoi Cihan Harbi, Terkler
Bunun gibi esaslı dev­
ivin, 1983 te L»usanne mu- rimler, reformlar yanında,
ahedesile sona ermiş bulu­ ballık olarak şapkanın kabul
nuyordu.
edilmeği, memleketin şeklini
Türkler,dokuz senelik harp dış görünüşte de değiştirmiştir
halinden, arazice bir impa­
işte as'rlann geleneklerini
ratorluk kaybetmiş, en ma­ beş altı sene içinde değiştir­
mur memleketleri buy Ok tah­ mek üzere kurulan Türkiye
ribata uğramı*, ve madde­ Cumhur’yeti, memleketi imar
ten yorgun bir halde yıkmış­ etmek, ekonomik, kürıüre!
lardı. Fukat milli davalarını ihtiyaçlarını kendi mombala­
botün dünyaya kabul ettir­ rından temin etmek mecbu­
1 miş okranın verdiği manevi riyetinde de bulunuyordu.
kuvvetler ve itimadı nefs,
— Devamı var —
Türkiye Maden Ocağında İnfilak
50 ölü 60 Yaralı Var
Filistin Hadyobunun verdifci bir haber* göre, Anadoludaki maden ocaklarından birinde vukubulan bir in­
filâk neticesinde 50 işçi ölmüş ve 60 kişi yaralanmıştır,
DÜNYA HARB TEHLİKESİNDEN KORKUYOR
Fransız Başvekili Kamadier ile Cumhur Reisi Vinoen';
Auriol verdikleri bir konuşma esnasında, Birleşmiş Dev­
letler Konseyinde çıkan anlaşmazlıklar yüzünden dünyamu barb tehlikesi karşısında izhar ettiği korkuyu apıklaınışlardır. Her ikisi de A'manya meselesinin bir an evvel
hallim istemişler ve bilhassa bunun Fransaya ileride za
rar vermiyccek bir -şekilde yapılması luzumuna işaret
etmişlerdir. Auriol ezoümle demiştir ki: “ Çok acı bir ue»
tice verıe?k bir hadise varsa o da düşmanı yenib sulhu
getiren liderlerin kendi aralarında sulh kurmıya muvaf­
fak olamayışlarıdır.”
Mısırda Nümayişler Yapılıyor
f
20 bin kişi yafasın Rusya, kahrolsun
İngiltere, Fransa. Amerika diya bağırdı
Nokraşi Paşa dun ilk defa olarak Iskenderiyeyi ziyaret
ve Çılgın bir heyecanla karşılanmıştır. 20 bin kiŞuleu fazla öir nümayişçi kütlesi sokaklarda dolaşarak
Kuaya lehinde şarkılar söylemişler ve yaşasın arkadaşı­
mız Uuaya diye bağırmışlardır.
v Ayni kalabalığın birçokları, kahrolsun İngiltere,
^ranea, Amerika ve Birleşmiş Devletler Konseyi diye
çağırmakta idiler. Polis bütün gün vazife başında kal
iniştir, Mühim bir vak’* çıkmamıştır.
EN MÜTTEHID VE
İSTİKRARLI MEMLErET
TURKİYEDİR
" Londra;
Saylav Philips
K, tırıs için Senoliji £ 2.
Hariy için Seneliği £ 3.
**•
Sayısı 1 Kuruştur.
3 ayİık a b o n ^ i l ^ şilindir
Adresinize Gönderilir.
Sayıl 8 7 0
Gaspeteıllr
Say'av Philips Pr'ce, Di>o*ki.
ÇARŞAMBA
24 Eyld 1947
Avrupanın İktisadını Düzeltme
Plânı Hazırlandı
4 Senede 22 Milyar Dolar Lazım.
16 devletin iştiraki ile hazırlaıııb Amerikaya göndolilen Avrupanın iktisadi plânı açıklanmış bulunmaktadır.
Price, Mauchester Guardian’- Gönderilen rapora göre 4 sene zarfında Avrupanın ta­
da İstanbul mahreoile neşret mamen düzeleceği bildirilmiş ve fakat bu zaman zarfııida
ti£i bir makaleJe Türkiye- 22 milyar dolara ihtiyaç hasıl olacağı ilâve edilmiştir.
nih istikrarını ve dahilî birli­ Bu paradan başka ayrıca 3 milyar kusur dolarlık bir
ğini ve koza dış siyaaetgüdü- para da demirbaş eşya almak için istenecektir.
münü hararetle övmektedir.
• Birlefntiş Devletler Konseyinde Rusyanın
Price diyorki:
“ — Dünyanın bu kısmın­
Har İtirazı Akim Kalmaktadır
daki devletler içinde TürkiBirleşmiş Devletler Konseyi azaları Polonya hariç ol­
yenm en istikrarlı ve en
duğu halde Marshalfm ileri sürdüğü teklifleri görüşmek
müttohid memleket olduğu
üzere korseye sunmuş bulunmaktadır. Rusya buna şid­
hususundaki intibaını , son
detli bir muhalefet göstermiş ve bu g:bi bir hareketin ana­
12 aylık hâdiseler asla de­
yasaya uygunsuz olduğunu iddia etmiştir, lugiliz müğiştirmemiştir.
megBili bu hususta Rusyanın doğru düşünmediğini çünkü
Türkiye, eski Osmanlı im ­
vetonun bundan böyle dünya sulhuna bir tehlike teşkil
paratorluğunun
sukutunu
ettiği için bir tahdidata tabi tutulması lâzım geldiğini
mucib olan “ büyük ekalli­
söylemiştir. Bundau sonra Rus mümessili Viçinski Kusyetler”
zaafından
art<k
mustarib değildir. Yeni Cum­ yanın bu husustaki muhalefetini takrar etmiş fakat me­
sele reye konduğu zaman kendisi ile beraber olaoak tek
huriyet, eski Impaıatorlu
ğun Türk halkına hâs olan bir devlet mümessili bulunmuştur, o da Polonya idi.
IvoDseye sunulan meseleler arasında, lıarb propagandasını
tabiî disiplini muhafaza et
menetmek meselesi de bulunmaktadır, Kusya tarafından
mektedir.
ileriye
s:irü!en bu meseleye kimse muhalefet gösterme­
Ruslarla olan münasebet­
miştir.
lerinde birçok asırlık teorüGirit Sükûnete Kavtışu
be, büyük şimal komşusuna
karşı nasıl muamele etmesi
gerektiğini Türklere öğret­
Y
miştir.
Türkler, her türlü
teoavüze karşı koyacaklarını
Atinadan gelen lıuberlere göre Girit adasındaki son
fakat barışmayı da arzu et­
çcteciler
de mağlub edilerek adanın ko trolü tamamen
tiklerini Ruayara gösterme­
hükümetin
eline geçn iştir. Ada şimdi tamamıyle sakindir.
ğe azmetmişlerdir. Bu hu.
Diğer
taraftan
Yunaııistandaki çete harblan İıala devam
susta şu ciheti kaydetmek
etmektedir.
Vistjs
dağlarında yap'lan bir çarpışmada
gerektir ki, bundan 18 ay
çeteciler
33
ölü
vererek
çekilmişlerdir. Makedanyada
evvel mezunon Ankaradan
Hassiya
dağında
baş';a
bir
çetnci
grupu 24 ölü ve 50
ayrılan Rus büyük elçisinin
yaralı
vermiştir.
Ayni
günde
67
çeteoi
kendi'iklerinden
henüz dönmemiş olmasına
teslim
olmışlar
ve
lıaleıı
muteber
olan
anlaşma
gereğinoe
ra&men Türkler, Moskovada
büyük elçilerini tutmakta hemen serbest bırakılmışlardır.
devam ediyorlar. Bu sahada
onhr da bizim yaptığımızı
Uzun zamandanberi idam hükmünün infazı için uğ­
yapıyorlar ve Rusyaya dost
oa işbirliğiniu arzu edildiğini raşılmakta olan Bulgar Muhalefet Partisi reisi Petkov
dün akşam idam edilmiştir. Böyleoe gsrok Ingiltere vo
isbat yolunda h’çbir gayret
gerekse Amerikanın Bulgaristan nezdindeki teşebbüsleri
ten geri durmuyorlar.
Bugünkü durum şudur ki, akim kalmış oluror.
tadil edilecek bir Montrö
Müsteşardan Cevap Alındı
sözleşmesi esası dahilinde
Çanakkale ve Karadeniz Bo
Bundan bir müddet evvel Fadıl’ın 28Ağu8tos'a müste^a
gazları, doğu ile
—
, batı arasın- Lel’ke Belediye 'Reisi Bay ra göndermiş r lduğu n ektu
da bir köprü olabilecek ıken .Nt Fadıl tarafından yapılan bak geçen 17Eylülde aşağıda­
-// .« Akdenizde
A 1r / t T n . ı a
t ? ■• e» lr> 1> I » _® ., •« .-.
.
doğa
Rus
tahak­ davet
üzerine
Letko;ada ki tevab almmıştır:kümünü önlemek içiıı şimdi Haydarpaja ilk mektebinde
bir set olmuşiur. I; to son bir top’antı yapılmış; Vali­ Sıyın Bcdlya R«(s Ih«;
12 ay içinde Rus siyasetinin
Türk mümessillerinin, meş­
nin toplayacağı Is'işare Mec­
elde ettiği netice budar.”
lisi için, bilhassa Türk Hukuk­ veret meclisindeki Türk aza
Price devamla ş ">yle yazı­
çu Türk Doktor ve Türk Tüc­ adedinin <;o »altılmasi hakkınyor:
daki
arzularını
bildiren
**— Türkiye, İngiltere ile carlarının da davet edilmele
farihli
olan münasebetlerini engelle­ rı lüzumu bdlirtilmi;ti. Meo- 28 Ağuetos 1947
mektubunuzu
aldığımı
bildir­
yecek tedbirler almak zorun­ lisin bu arzusunu, davetei
meğe
memur
edildim.
da bırakılmasına müsaade sıfatıyle Bay Fad l’ın, müste­
etmıyecektir. Bu, Arab dün­ şarlık vasıtasıyla Eksalâns Mektubunuza teşekkür eder
yası hakkında da böyledir.” Valiye bildirilmesi de ö gün­ ve muhteviyatının
imkân
Perioe’in
fikrine
göre, kü toplantıda tekaıriir et­ nisbetinde nazıra alınacağım
.bildiririm.
umumiyet itifarile Türkler mişti.
bugünkü dünya şartla ı için­
Lefke Belediye Re;ai Bay
imza
de bir heroümercin vukuuna
ancak Birleşik Amerikanın
mâni o'abileceği kanaatindedirler. Bütün mesele Ameri­
2 6 Eylül G U M A gUnd akşamı
kalıların yerinde ve zamanın­
BABA
KS
da hareket edip etmiyeceks a a t O da
leri ve İktisadî yardıma ken­
dilerini verip vrrmiyecekleriBugüne kadar gördüğünüz filmleri gölgede
dir.
Türkler, hercümeroin
bırakacak ı«nlü bir film olan;
kendi vatanlarında patlamıyacağına güveniyorlar. Fakat
yakın ve orta doğunun diğer
tjirkbtimiz bizzat sîzlere takdim oder.
memleketleri hakkında ayni
K_
E N T -Film Sinema Ş ir k e t i
güveni °gö^te’m'yorlar.
-w
^T
.
__ .
unanistanda Harb Hala Devam
Ediyor
Pelkov İdam Edildi
GiRNELiLERE MÜJDE!
RE
Sinemasında
HİNT YILDIZI’m
B» aksam çarşamba İSTANBUL da saat 8 de iki fi)m birden MİHRACENİN GÖZDESİ va devamı
m S ^ Û ^ R A F IN D A N
SAY ISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
(HOR SÖZ;
Sayfa 2
l.pyrr’on» dan
Köşe Penceresinden
$}
Tcplantı
Pazar günü LeymcsunTürk
Spor Ku ubu binasında Bi­
Karadâfldan Gelen Bir ŞlkâyeJ Mekfubn rinci Kooperatif Bankası
himdarlartnın bir toplantımı
v« HesjliyeUîz Kon^o’ ] Dairaıl j i!«
yapılmıştır. Bu toplantıda
Bankanın faaliyetleri ve mü­
Telefoncu Kızlar
fettişlerin raporu
Bankı
S
E
Y
İR
C
İ
Mes ulu Dt. Hüseyin Şrfık
Köşe Penceresi iv'in aşağı­ bu muazzam! dairenin mua­ tarafından izah edilmiştir
daki mektubu aldık, aynen zzam!! reisleri ila konugmak Ayni z» mand a sehimdarl r
n^reder ve Şirketin dikkat kadar muzzamsanızü telefonu bundan böyle borçlandırılaaçar, aksi takdirde her kes parelardan %6 faiz yerine
nazarını çekeriz.
toplantı halindedir biraz son­ %5 faiz alınmasını aızu et­
Sayın Bayım,
ra telefon etmeniz icab ede mişlerdir.
I^ARADAGr Madeni Ttrk cek. Tabii o zaman gene bir
Birinci Kooperat:f Ban
işçilerinin, candan arzu mazeret çıkacak ve emekler
kasının 350 sehimdarı olduğu
ettikleri, şikâyetleri size ya heba olacaktır. Bana kalirBa
halde toplantıda ancak 15 ki
25 Eylül Perjamb»
zıp bildirmeği ben üzerime bu daireye yep yeni bir isim
şi kadar vardı.r Toplantılara
almış bulunuyorum. Şikâyet­ lâzımdır. “ Mesuliyetsiz Kont­
gösterilen bıf alâkasızlığı te­
K R I S T A L D A
lerimizi gazetenizde neşreder* rol dairesi.’*
essüfle karşılar ve ileride hal­
şeniz
minnettarınız kala­
Q lG E R memleketlerde te- kımızın iyi maksatlar için
cağım.
yapılacak toplantılara daha
Biz Karadağ Türk işçileri, ■^lefon otomatiktiktir ve fazla alâka göstermesini' can­
8.30 da
şimdiki halde çoğunluğu teş­ istediğiniz numaraları çevir­ dan arzu ederiz.
kil ettiğimiz halde çok ihmal mekle aradığınızı bulur ko­
Konfaranc
nuşabilirsiniz, halbuki Letkoediliyoruz. Şöyle ki;
26 Eylül Cuma
şada
veya
Kibrisin
herhangi
Pazar
gün»,
28 9.47 Ley.
İş yerlerinde bilinmesi lâ­
bir
yerinde
telefonla
aradığı­
VE
mosun Türk Spor Kulûbunzım gelen tedbirler yalnız
Kumoa ve İngilizce olarak nızı bulmak, bir kaç telefo­ da Hukuk Üniversitesi Öğ­
27 Eylül Cumartesi
yazılmıştır. Burada Türkçeye ncu kızı insafına kalmış bir rencilerinden Bay A.M. Bermeseledir. 5 C a n ı isterse beroğlu “Amele ve Ahlâk”
yer verilmiyor.
2. üer kabaloının hesabını aradığınız kimse için meşgul konulu bir konferans vere­
gösteren hesap puslası yazı­ der, yahut eğlenmiş olsun cektir.
Okyanus denizinin derinliklerinde korkunç deniz
Halkımızı ve bilhassa ame
lıp yapıştırılıyor. Bu da sene diye beş on dakka sizi oya­
ejderleri ile müthiş boğulmalar, Filipin adalarının
le sicilini alâkadar eden ve
Kumca olarak yazılır. Türk lar alay eder durur.
tabii p’izellikleri, iki knrış boyunda ve altmı? y„.
kabaluıları bunu Kumlara
İşte size bir vak’a. Telefo­ onlara faydalı olan bu kon­
feransa
bütün
halkımızın
işti­
şındaki
cücenin komik rolü.
okutur ve hesabını anlar
nu açıyorum, ftHalo, filân
rak
etmesini
özler
ve‘
Bay
3. ödeme için kullanılan numarayı verirmisiniz? Biraz
Balık gibi denizin altında yajıyan insanların hayat’,
A.M.Berberoğlunu bu husus­
zarfların Üstü yalnız Kumca bekledikten sonra, ordaki
Şimdiye
kadar sinema perdesinde hiç görmediğiniz
seslenir, taki fedakarlığından dolayı
yazılıyor. B öylece Türkler kızlardan birisi
yep
yeni
bir mavzu.
hiçe sayılıyor. Maden Şirketi Finishü! Hayret diyorum, takdir ederiz.
(Türk Sinema Şirketi)
Spor Hey'e»! Sefildi
dairelerinde Türk memur ol­ başlamadan nasıl bitirmiş
— uıaga
masa bunlarıu yapılmasında o]urum; istediğimi vermedi­
Leymosun Türk Spor Ku
şirket iresullerini
sorumlu niz ki; tekrar sessizliği avdet lübü sporcuları lir toplantı
tutmazdık. Bu alâkasızlığa ediyor ve bekliyorum, bir«z yaparak aralarından 3 kişilik
S A R A Y
biz taşıyor ve üzülüyoruz. sonra ayni ses, “Fiuish.” bir Spor İdare Hey’eti seç­
B l s k u l l e r l
Mektubumda bu kadar açık­ kızıyor ve sesimi biraz yük­ mişlerdir. S o ç i 1 e n hey'et
Anadolu yaylalarılyn r fia sütü. Tereyağı v*
lamada bulunmadı şimdilik selterek tekrar ediyorum. Fi­ bir sene içiıı seçilmiş ve fut
yumurtası ile yap imiş İstanbul SARAY Biskuit’eri
kâfi
görüyorum. Lüzumu lân numarayı verirmisİDİz? bol, atletizm Te sair oyunla
gelmiştir.
halinde daha acı vak’aları Hanımın yüksek seele ko­ rın oynanmasını temiu ederek
Petit Beıırre, Şale ve Kremalı cinsleri mevcuttar.
her
nevi
Spor
faaliyetini
vazaoağımı bildiririm,
nuşmam gücüne gitmiş ola­
Kazalardan gelecek siparişler derhal gönderilir.
Karadağ İşçilerinden cak ki bana biraz ] daha ki­ idare edecektir.
Bu Hey’ete geçilenler Bay
Toptan Satış Merkezi
bar olmamı ihtar ediyor. Ve
H. SALİH
ayni dakkada aradığın nu Haşan Asovs, Bay İsmail
BOZKURT SAÎİŞYERİ
bahsedeceğimi maranın meşgul olduğunu Cumbulat ve Hüseyin Cahit
N EDEN:
Asaıa Altı No.79
tabii hemen anlamışsınız bildiriyor.
tir. Spor Hey’eti azalarına
•N LEFKOSA
dır değil mi? Oy.'e ya eşya
başarılar temenni ederken
Doğrusu
bu
kızların
hare­
kontrol dairesinden başka bir
bütOn sporculara da faal ol
şeye bu isim verilir mi. Ora­ ketinden hemen her tanıdık malarını hatırlatırız.
Sadece yük taşımak için
nın en ufak daire reisinden tu­ telefon sahibi şikâyetçidir.
Çeti li Ten sil p’ves ve ko­
kuşanılan otomobillerle bu medi Kıtap'arı bulmmaktatunda Mr. Ball’e kadar kim­ Acaba telefon şirketi müdürü LEFKOŞA MAHKEMESİNDE
gibi otomobil sıtın almağa dır.
seyi görmek mümkün değil­ her işi biraz tetkik edib şikâ
Bir See* Hapislik
dir. Kapıoılar sıkı emir al­ yetlerin önünü alamaz mıî
Alektrblerin,
Kulubların
Lisu (Bef) lu Harilaos Ef- niyet etmiş olanların malu­
mıştır, gelene meşguldur Telefon santra Harındı çalı­ stathiyu Paşaköylü Andoni mu olmak üzere ilân edilir ki bu
fı:s*tı
kaçırıramrları
cevabı verilib savılacik. Te­ şan kimselerin azami nezaket Yakumiye ait £10-5-3 kıy­ kendilerine yolcu taşıırak beırıni etle tavs ye oluaur.
lefonla konuşayım dermeniz sahibi olmaları icab ederken metinde Playeı’s sığara çal- içiu rufcsıt verilmiyecek tir.
dairenin santralındaki kız bu hanım kız’arın müfrit dığı için bir sene hapse mah­
Satış l&nı
Yolcu taşıma ruhsatları,
bir polis memuru gibi sizi laubaliliklerinin önü alınmaz kûm oldu.
eski bir otomobili olup ta
Evrihu sakinlerinden b ’O*
sorgudan geçirir ve sadec» mıî
ayni \ola yeni bir otomobil nida Kanellidı zevcesi LiliPolisi Dfvdfiler
koymak isteyenlerin müraca­ mahi lir. Mibailidunun Flâ*
Kuru
Manastırlı Cemal atları nazırı itibara alırdık- sı:da Ycfirgi mevkiinde kâ­
Mehmet Scfu ile Mustafa tan sonra verilecektir. Şövle in olan 6402 kayıd numaralı
Mehmed Sofu isminde iki ki yeni işleti ecek otomobi­
24/9/4
tarihli 7 dönüm 3
kardeş, dayılarının köpeğini lin eskisi tipindo olması ve
evlek
tarlasının
umumunu
Harman Sonu fdiminin tekrar tekrar gösteril­
vuran Boüs Minas Tabakiyi Icskı otomobilin durdurulma
L
433.0.0
mukabilinde
»e
mesi için sayın halkımızın gösterdiği şiddetli arzuyu
dövüp yaraladıkları için bi­ sı lâzımdır. Eğer otomobil
yine
ayni
keyde
Bokaematatmin maksadile filim önümüzdeki PAZAIl akşamı
rinci maznun £10 o: za ile £2 daha fazla yolcu taşımak
(28.9.47.)
tazminat £2 doktor parası içinse mesul makam haki­ dts mevkiinde kâin G75İ
ve ikinci maznun ise £5 ceza katen o yo’da daha fazla kayıd numaralı 15/9/47 ta­
YANIK KAVAL Fill«l He B a u b .r Bir Kere Deki
ile £1 tazminat ve 30/- mas yolcu taşımak ihtiyaoıum rihli 1 donum 1 evlek tarla­
GVsUrllattfcür.
sının umumu L 65 0 0 muka*
raf ödedi.
olup ölmediğim da tetkik bilinde Flasulu Omiro Iwi*
Bu vesi'e ile yakın şarkın en zengin ve
edecektir.
din’e Ltrfkoşa Tapusunun
en mükemmeli olarak madalya kazanmış olan FA­
Muallimlik:
İmtihanı
K IR ÇOCUKLARI ve AŞK ve FED AK ÂRLIK
36GU/47 numaralı satış evra­
Hayat
Pakalıhflı
(PIRLANTA) filimlerini pek yakında sayın halkımıza
kı mucibince satmağa mu­
KUtico!«ri
takdim edeceğimizi müjdeleriz.
1 Eylül 1947 de Hayat vafakat etmiş olduğu 26/945
1947 Muallimlik imtihanı pahalılığını gösteren
pilânço kanununun 23 üncü madde­
(H alk Sinema Şirketi)
nı geçen Türklerin isimleri
sine tevfık’.n ilân olunur.
şu şekilde idi;aşağıda gösterilmiştir.
Yiyecek
282
Turlıen Zihni
Limasol
Kira
201
Vedat Tezcao Ayyorgi-Solya
Elbiselik ve
Türkiyeniıı en büyük, öd
En yeni ve en lüks otomobillerde rahat yolouluk
Haşan Cengiz
Yenağra
Ayakkabı
güzel ve en olgun SİNEMA
3C0
Fikri Direkoğlu
Yelya
veya tenezzüh
Yakıt ve ışık 262
mecmuası olan PRENSES
Vefa Fikret
LimaBol
Diğer maddeler 367
in 1 ve 2 inci sayıları gelmi?’
Hüseyin Mehmet
Kouedra
tir.
Vasati
277
Sa'bri Hüseyin Akif Angolem
EBGENEKON KİTAP
Mehmed Said Hüseyiu Ipsillât
KULÜBÜ
Haean Mustafa Madi
1
^
7
2
2
TUrkiy* Kibriti
P:K. 363. Lef koşu. __
Pi Peristerona
r'rtsılUn'i yer ü u r ööz
Eaad Faik
Lâpta
Mümkündür.
KU LLAN IN IZ
remist.oklu Sokağı No. 29
«- d
- i.
ri-D i.
LEYLA
Yalnız bir gece saat
HACI RESUL
Yolcu Otomobilleri Deniz Kitabevinde
HARMAN SONU.Fiimi
KAMBİLILI TAKSİ YAZIHANESİ
ANCAK
leleton Etmekle
rronses
YE
**■
^0 ^1 ^
I pi *
mm* **
* * * * * ** *■>*•
Ufcnta* *
»
MrltMrmıimb
Mittin,m Tun hm *
jmbşilantmm m um »
sittMnm ıa u *i et r
Ittımnüû mu’* »K w >*■*
m * » mm .
pim nturnem ■İÜ
tmmttute umum
Itrb ijtuıyim » mu#pt
fittim «Uebm » -t^
roktada.
m mm
aa*
'w** <+
■
mm
Hywp« *
leudt
misil* inli
ank di^tı İK|W"! 1 1
itin
ıiiW * *
Via* u «* #
püMata *>**
llillelk opıtiltıp BÜK* ; i
______
tir.
**
m>m- mm
McNıilRit/mCmtf
Verip*
W
V\
ffogl,|0MI
KfiKeü. Ekv»] .li» .
Mt ebeıt'4 i
*)n*ira 'um *'
,! '1
'
!ıç^liftte
%
.
Li **
i“! ü
^
Nh
4(Wı .
"ı
“'1;"■■'N
S î
** .
Ht]ıh Z *
Hlmn . ı *
<
'
t*
% > 1 ,
> ıJrP \ î
iı
^
Ulllv
ki.
S î fc-'4tL"
Download