Danıştay üyeliklerine Mahmut Nedim Oğut, Celâl Önen ve

advertisement
— 964 —
Danıştay üyeliklerine Mahmut Nedim Oğut, Celâl Önen ve Kâmil Kayam'ın seçil­
dikleri hakkında
(Resmî Gazete üe ilâm : 22.1.1952
- Sayı : 8014)
No.
1752
Açık bulunan Danıştay üyeliklerine, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Muavini
Mahmut Nedim Oğut, İçişleri Bakanlığı Zatişleri Umum Müdürü Celâl önen ve
Danıştay Başyardımcılarnıdan Kâmil Kayam seçilmişlerdir (Cilt : 9 - Sayfa : 171
ve Cilt : 12 - Sayfa : 35,143 :146,148, 160, 182).
16 Ocak 1952
Danıştay üyeliğine Şükrü Gilisralıoğlu'nun seçildiği hakkında
(Resmî Gazete ile ilâm : 23 . I . 1952 - Sayı : 8015)
No.
1753
Açık bulunan Danıştay üyeliğine, Danıştay Başyardımcılarından Şükrü Gilisrahoğhı seçilmiştir (Cilt : 9 - Sayfa : 171 ve Cilt : 12 - Sayfa : 35, 143 : 146, 148,
160, 182, 195, 196).
18 Ocak 1952
Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında
(Resm,î Gazete ile ilâm : 30 . I . 1952 - Sayı : 8021)
No.
1754
Düzce içme suyu ikinci kısmı inşaatmda çalıştırdığı işçi ve hizmetlilere öde­
nen ücretleri gösterir aylık bordroları, işçi Sigortaları Kurumunca yapılan tebli­
gata rağmen süresi içinde vermediğinden dolayı suçlu sanılan Bolu Milletvekili
Kâmil Kozak'a isnat olunan suçun. Anayasamın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı
suçların dışında kaldığı anlaşıldığından İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu
Download