Resmî Gazete

advertisement
10 3 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Resmî Gazete
9 Mart 2014 PAZAR
Sayı : 28936
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar S ayısı : 2014/6052
Ekli “2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar
Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
4/3/2014 tarihli ve 3485 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 4/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUM HURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
H. YAZICI
A. İSLAM
A. Ç. KILIÇ
F. IŞIK
Adalet Bakanı V.
Aile ve Sosyal P olitikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı V.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
A. BABACAN
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
M. M. EKER
H. YAZICI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
2014 YILINDA TARIMS AL S ULAMAYA İLİŞ KİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN
ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR DES TEKLEME
ÖDEMES İ YAPILMAMAS INA İLİŞ KİN KARAR
MADDE 1 – (1) Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçları ödeninceye kadar, 2014
yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri yapılmaz.
MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.
MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140309-11.htm
1/1
Download