Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatli olmak açısından

advertisement
Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatli olmak açısından adalet
ilkelerine uygun yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve satın
alınamaz oldukları hususunda toplumda hakim olan güvenin, inancın
sarsılmaması gerekir. Rüşvete ilişkin suç tanımı, bu güveni korumayı
amaçlamıştır.
İzlenen suç siyaseti gereğince bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine
aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma
çerçevesinde bir yarar sağlaması rüşvet olarak tanımlanmıştır.
Rüşvet suçunun oluşabilmesi için kamu görevlisinin elde ettiği menfaatin
belli bir amaca yönelik olması gerekir. Başka bir ifadeyle haksız menfaatin,
hukuki olmayan bir işin yapılması ya da yapılmaması amacıyla temin edilmiş
olması gerekir. Buna karşılık izlenen suç siyaseti gereğince haklı bir işin
gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine menfaat temininin rüşvet suçunu
oluşturmayacağı kabul edilmiştir. Çünkü bu gibi durumlarda, menfaati temin
eden kişi, işinin en azından zamanında yapılmayacağı konusunda bir endişeyle
hareket etmektedir. Bu nedenle haklı bir işin gördürülmesi amacına yönelik
olarak menfaat sağlanması halinde icbar suretiyle irtikap suçunu oluştuğunu
kabul etmek gerekir.
Rüşvet suçu menfaatin kamu görevlisi tarafından temin edildiği anda
tamamlanmış olur. Ancak, izlenen suç siyaseti gereği olarak, rüşvet suçunun
kamu görevlisi ile iş sahibi arasında belli bir işin yapılması veya yapılmaması
amacına yönelik menfaat teminini öngören bir anlaşmanın yapılması durumunda
dahi rüşvet suçu tamamlanmış gibi cezaya hükmedilecektir.
Rüşvet suçu bir karşılaşma suçudur, bu nedenle çok failli bir suçtur. Bir
tarafta rüşvet veren diğer tarafta ise rüşvet alan kamu görevlisi yer almaktadır.
Rüşvet veren ve alan aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemektedirler. Bu
itibarla veren ve alan açısından rüşvet suçu tek bir suçtur. Söz konusu suç,
menfaatin temin edildiği anda tamamlanmış bulunmaktadır. Menfaat temin
edilinceye kadar suça iştirak mümkündür. Bu nedenle söz konusu suç tanımı
kapsamında rüşvete aracılık eden kavramına yer verilmemiştir.
Rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin yapılmasına veya
yapılmamasına gerek yoktur.
Rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin kamu görevlisinin
görevine giren bir iş olması gerekir. Kamu görevlisinin görevine girmeyen bir
işin yapılması amacıyla menfaat temini halinde rüşvet suçu oluşmaz.
Download