DÜZENLEYEN TMMOB Peyzaj Mimarları Odası DESTEKLEYEN

advertisement
DÜZENLEYEN
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
DESTEKLEYEN
Çevre ve Orman Bakanlığı
SEMPOZYUM KONULARI
Koruma ve Yasal Yönetsel Yapı
Korumanın Sosyo-Ekonomik Boyutu
Enerji-Madencilik ve Koruma
Koruma ve Kültürel Peyzajlar
Doğal Kaynaklar-Koruma ve Peyzaj Yönetimi
Kentleşme-Yerel Yönetimler ve Koruma
DÜZENLEME KURULU
Oğuz YILMAZ, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı
Ayşegül ORUÇKAPTAN, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Redife KOLÇAK, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri
Mustafa ARTAR, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Aynur GÖNÜL, Çevre ve Orman Bakanlığı, DKMPGM, Peyzaj Koruma Şube Müdürü
Ömer Lütfi GÜLKAL, Çevre ve Orman Bakanlığı ÖÇKK
Amaç-Kapsam
SEMPOZYUM SEKRETERİ
Mustafa ARTAR, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi
1994 yılında TMMOB‘nin 33. Genel Kurulu ile kuruluş sürecini tamamlamış Peyzaj Mimarları Odası, ülke kaynaklarının korunarak
kullanımı konusunda politikalar üretme konusunda kararlılığını kurulduğu günden bugüne sürdürmektedir. Kuruluş yıldönümü olan 13
Mayıs tarihi etkinlikleri kapsamında yurt çapında gerçekleştireceği haftalık etkinliklerin önemli bir bölümünü "Koruma ve Peyzaj
Mimarlığı" konusunda davetli bir ulusal sempozyum ile sürdürmek istemekteyiz.
Ülkemizde Peyzaj Mimarlığının dört yıl süren eğitimi süresince meslektaşlarımız Peyzaj Mimarlığında Planlama-Tasarım-Onarım ve
Yönetim konularında aldıkları bilgi ve birikimlerle, üniversitelerle birlikte odamızca düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay vb. ile
güncel durumu paylaşma şansı yakalayabilmektedirler. Ülkemizde doğa koruma ve peyzaj planlama çalışmaları, ülkemizde korunan
alanlar ve yasal-yönetsel durum, kentsel ve kırsal peyzaj alanlarının korunmasında koruma kurulları ve peyzaj mimarlarının etkin
rolü konularını tartışmak, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi‘nin koruma konusunda getirecekleri, Bologna süreci ile kurumlarla ortak çalışma
olanaklarının yeniden masaya yatırılması amacıyla düzenlediğimiz sempozyumda birlikte üretmeyi hedefliyoruz.
Bu kapsamda sempozyumun amacı; koruma ve peyzaj mimarlığı ile ilgili araştırma, bilgi ve birikimlerin paylaşılarak tartışılacağı bir
ortam yaratmaktır. Konu ile ilgili deneyimlerin ve gelişmelerin kayıt altına alınması ile de sempozyumun bu alanlarda gerek bilimsel
gerekse uygulama konularında çalışmalar yapanlar için yararlı olacağını düşünüyoruz. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, doğal ve
kültürel peyzajın korunması ve kamu yararına kullanılması konularında bugüne değin üzerine düşen görevi göstermiş ve göstermeye
de devam edecektir. Bu konuda oda-akademi-sektör birliktelikleri ile de gelecekte ülke kaynaklarının sürdürülebilir yaşam ilkelerine
uygun kullanılacağı düşünce odağında çalışmalarını sürdürmekte kararlıdır.
KORUMA ve PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU
12 – 13 Mayıs 2011 /Çağdaş Sanatlar Merkezi-Çankaya /Ankara
I. Gün 12 Mayıs 2011 Perşembe
9.30 – 10.00
KAYIT
10.00 – 10.45
Açılış Konuşmaları
Mustafa Artar / Sempozyum Sekreteri
Oğuz Yılmaz / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar Dostbil / Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü
10.45 – 11.15
ARA
11.15 – 12.15
I.
OTURUM / Koruma ve Yasal Yönetsel Yapı
Oturum Başkanı: PROF.DR. K. TULUHAN YILMAZ
Prof. Dr. MUZAFFER YÜCEL, Peyzaj Mimarı, ÇUKUROVA ÜN., "TÜRKİYE'DEKİ KORUNAN ALANLARLA İLGİLİ YASAL VE YÖNETSEL
SORUNLAR"
Dr. BUĞRA GÖKÇE, Şehir Plancısı, GAZİ ÜN., ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN YRD., “KORUMA BÖLGE KURULLARININ YAPISI,
NİTELİĞİ VE SORUNLARI”
Doç. Dr. İLHAMİ BAYRAMİN, Ziraat Müh. ANKARA ÜN., “5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM YASASI İLE
TOPRAKLARIMIZI KORUYABİLİYOR MUSUNUZ?”
AYŞE IŞIK EZER, Şehir Plancısı, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, “PLANLAMA VE ÇED MEVZUATINDA PEYZAJ”
12.15 – 12.30
TARTIŞMA
12.30 – 13.15
YEMEK ARASI
13.15 – 14.30
II. OTURUM / Korumanın Sosyo – Ekonomik Boyutu
Oturum Başkanı: DR. GAYE ÇULCUOĞLU
Dr. MENAF TURAN, Kamu Yönetimi, YÜZÜNCÜ YIL ÜN., “KORUMANIN YASAL VE YÖNETSEL BOYUTLARI”
Dr. AYŞEGÜL ALTINÖRS, Şehir Plancısı, DOKUZ EYLÜL ÜN., “MEKÂN-ZAMAN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KORUMA VE YENİ
MEKÂNSAL KAVRAYIŞLAR”
Yrd. Doç. Dr. ALPAY TIRIL, Peyzaj Mimarı, SİNOP ÜN., “KÜLTÜREL PEYZAJLARIN KORUNMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”
SAFFET ATİK, Şehir Plancısı, “AİDİYET DUYGUSU VE KENTLİ HAKLARI AÇISINDAN KORUMA”
Yrd. Doç. Dr. EMEL AKIN, Mimar, ATILIM ÜN., “KORUMASIZ KORUMA”
14.30 – 14.45
TARTIŞMA
14.45 – 15.00
ARA
15.00 – 16.15
III. OTURUM / Kentleşme-Yerel Yönetimler ve Koruma
Oturum Başkanı: DR. AYŞEGÜL ORUÇKAPTAN
TUNÇ SOYER, Seferihisar Belediye Başkanı, “SAKİN ŞEHİRDE PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLARI ODASI- YEREL
YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ”
Dr. SULTAN GÜNDÜZ, Peyzaj Mimarı, “YEREL YÖNETİMLER YETKİ SINIRLARI VE PEYZAJLARIN KORUNMASI”
BEKİR ÖDEMİŞ, Eski Ürgüp Belediye Başkanı, “KAYAKAPI KÜLTÜREL VE DOĞAL ÇEVRE KORUMA VE CANLANDIRMA PROJESİ”
M. N. ÖZER, Y. Şehir Plancısı, N. SAYILGAN Y.Şehir Plancısı, A.ÖZKIR Dr. Peyzaj Y. Mimarı, G. SELÇUKHAN Mimar BAYINDIRLIK
BAKANLIĞI TAU GN. MD., “KIRSAL ALANLARDA KÜLTÜREL PEYZAJLARIN KORUNMASI ÇALIŞMALARINDA BAYINDIRLIK VE
İSKÂN BAKANLIĞI”
PROF.DR YALÇIN YÜKSEL, İnşaat Mühendisi. YILDIZ TEKNİK ÜN., "KIYI KENTLERİ, KORUNMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ"
16.15 – 16.30
TARTIŞMA
16.30 – 16.45
ARA
16.45 – 18.00
IV. OTURUM / Koruma ve Kültürel Peyzajlar
Oturum Başkanı: PROF. DR. NİLGÜL KARADENİZ
Prof. Dr. EMRE MADRAN, Mimar, “DOĞAL SİT ALANLARIN BELİRLENMESİNDEKİ ÖLÇÜTLER”
Dr. OKTAN NALBANTOĞLU, Peyzaj Mimarı, BİLKENT ÜN., “SANAYİ ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜ VE KORUNMASI: ZONGULDAK
LAVUAR VE SEKA KÂĞIT FABRİKASI ÖRNEKLERİ”
Yrd. Doç. Dr. MERYEM ATİK, Peyzaj Mimarı, AKDENİZ ÜN., “DOĞAL VE KÜLTÜREL PEYZAJLARIN TANIMLANMASINDA VE
KORUNMASINDA PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ”
Doç. Dr. NERİMAN ŞAHİN GÜÇHAN. Mimar, ODTÜ, “YER VE BAĞLAM İLİŞKİSİNİN “KORUNMASI: NEMRUT DAĞI TÜMÜLÜSÜ VE
KOMAGENE NEMRUT KORUMA GELİŞTİRME PROGRAMI “
Dr. GAYE ÇULCUOĞLU, Peyzaj Mimarı, BİLKENT ÜN., "TARİHİ KENTSEL PEYZAJ KAVRAMININ DUSUNDURDUKLERI”
18.00 – 18.15
TARTIŞMA
18.45
13 MAYIS ULUSAL PEYZAJ ÖDÜLLERİ KOKTEYLİ
II. Gün 13 Mayıs 2011 Cuma
10.00 – 11.00
V.
OTURUM / Doğal Kaynaklar-Koruma ve Peyzaj Yönetimi-1
Oturum Başkanı: DR. ÖMER LÜTFİ GÜLKAL
Prof. Dr. TULUHAN YILMAZ, Peyzaj Mimarı, ÇUKUROVA ÜN., "DOĞA KORUMAYA PEYZAJ YÖNETİMİ AÇISINDAN BAKIŞ: KIRSAL
VE KENTSEL PEYZAJLARIN KORUNMASI"
NİHAN YENİLMEZ ARPA, Peyzaj Mimarı, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, “KORUNAN ALANLARDA PEYZAJLARIN YÖNETİMİ”
Doç. Dr. ŞERİF HEPCAN, Peyzaj Mimarı, EGE ÜN., “DOĞA KORUMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR STRATEJİ OLARAK EKOLOJİK
AĞLARIN OLUŞTURULMASI”
SELÇUK ÖZMEN, Peyzaj Mimarı, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, Peyzaj Koruma Şubesi, “ÜLKEMİZDEKİ DOĞA KORUMA
ÇALIŞMALARINA GENEL BAKIŞ VE SUĞLA GÖLÜ MEVKİİ PEYZAJ YÖNETİMİ KORUMA VE PLANLAMA ÖRNEĞİ”
11.00 – 11.15
TARTIŞMA
11.15 – 11.30
ARA
11.30 – 12.45
VI. OTURUM / Doğal Kaynaklar-Koruma ve Peyzaj Yönetimi-2
Oturum Başkanı: DOÇ.DR. İLKDEN TALAY
Doç. Dr. ATİLLA GÜL, Peyzaj Mimarı, SÜLEYMAN DEMİREL ÜN., "DOĞAL SİT ALANLARIN YASAL BOYUTU VE UYGULAMA
SORUNLARI"
SERHAN ÇAĞIRANKAYA, Ziraat Yük. Müh. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, SULAK ALANLAR ŞB., “SULAK ALAN YÖNETİM PLANLARI”
Prof. Dr. NİLGUL KARADENİZ, Peyzaj Mimarı, ANKARA ÜN., “KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASINDA KATILIMCI SÜREÇLER”
BURAK TATAR, Veteriner, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, AV YABAN HAYATI DAİRESİ, “AV YABAN HAYATI SAHALARINDAKİ
KORUMA PLANLARI”
Doç. Dr. HAYRİYE EŞBAH, Peyzaj Mimarı, İSTANBUL TEKNİK ÜN., “PEYZAJ DOKU İNDEKSLERİ: DİLEK YARIMADASI BÜYÜK
MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI VE BAFA GÖLÜ TABİAT PARKI ÖRNEKLERİ”
12.45 – 13.00
TARTIŞMA
13.00 – 14.00
YEMEK ARASI
14.00 – 15.15
VII. OTURUM / Enerji-Madencilik ve Koruma
Oturum Başkanı: PROF.DR. MUZAFFER YÜCEL
Av. EMRE BATURAY ALTINOK, Avukat, “ENERJİ ve MADENCİLİK PROJELERİNE ÇED MUAFİYETİ ve KAPSAM DIŞILIK”
DR. GAYE YILMAZ, İktisat, BOĞAZİÇİ ÜN., “KORUMA”DAN, “KURTARMA”YA GEÇİŞ SÜRECİNDE DOĞAL VARLIKLAR: DOĞA VE
KÜLTÜRÜN METALAŞMASI”
Av. YAKUP OKUMUŞOĞLU, Avukat, “ÇEVRE HUKUKUNDA HİRDOELEKTRİK SANTRALLER (HES) ve İZDÜŞÜMÜ”
İBRAHİM YILMAZOĞLU, Maden Mühendisi, TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI, “MADEN VE ÇEVRE”
ARİF KÜNAR, Elektrik Mühendisi, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, “ENERJİ YATIRIMLARI VE YAŞAM ALANLARIMIZ”
15.15 – 15.30
TARTIŞMA
15.30 – 15.45
ARA
15.45 – 17.00
VIII. OTURUM / FORUM
Oturum Başkanı: PROF. DR. OĞUZ YILMAZ
17.15
KAPANIŞ
Download