Bursa Tarım Kongresi 2014 - Kastamonu İl Gıda Tarım ve

advertisement
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof. Dr. Erdoğan BARUT
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Ümit ARSLAN
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Prof. Dr. A. Osman DEMİR
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği
Bölümü
Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR
Uludağ Ü, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Hasan VURAL
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof. Dr. A. Vahap KATKAT
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü
Prof. Dr. Murat ZENCİRKIRAN
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Prof. Dr. Ümran ŞAHAN
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
KONGRE KATILIM
Kongreye katılım ücretsizdir. Kongreye bildiri, poster
sunum amacı veya konuk (dinleyici) olarak
katılacakların BURTARIM 2014 web adresindeki
katılım formunu doldurmaları veya kongre duyuru
ilanında verilen formları doldurarak kongre
sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Şehir
dışından Kongreye katılacak bildirileri sözlü sunum
olarak kabul edilen yazarlardan ilk isim yazarların
(veya
sunumu
yapacak
meslektaşımızın)
konaklamaları TÜYAP BURSA AŞ tarafından
sağlanacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER
Başvuru Formu Gönderilmesi
Bildiri Özetinin Gönderilmesi
Bildirilerin Kabulü Bildiri
Metinlerinin Gönderilmesi
: 02 Haziran 2014
: 16 Haziran 2014
: 07 Temmuz 2014
: 18 Ağustos 2014
GENEL BİLGİLER
Kongre Yeri
: Bursa Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi / Bursa
Kongre Tarihi
: 16-17-18 Ekim 2014
Tel
: +90 224 211 50 81 Dahili:
2144
Fax
: +90 224 211 61 31 - 211 22
Ayrıntılı Bilgi
:16
www.tuvap.com.tr
: www.burtarim.com
: www.bursatarimfuari.com
:
www.bursahayvancilikfuari.com
İLETİŞİM
İlgililer
: Nihal ALTINTAŞ
Esen OCAK
e-mail
: [email protected]
Tel
Fax
: +90 224 451 88 66 - 00
:+90 224 451 88 08
Bursa Tarım Kongresi 2014
BURSA Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi
16-17-18 Ekim 2014
www.bursatarimkonqresi.com
www.bursalarmkongresi.org
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi
www.zmo.orq.tr
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Başkan
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY
TMMOB ZMO Bursa Şubesi Yönelim Kurulu Başkanı
Kongre Sekreteri
Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU
TMMOB ZMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu
Üyeler
TMMOB ZMO Bursa Şubesi
Orhan SARIBAL
Veli KOÇ
Dr. Nurşen Çil
Taner GÜLER
Sadettin IŞIK
Dr. Fevzi ÇAKMAK
Abdullah Tayyar DEMİR
Dr. Murat ALKAN
Ayşen AYDIN
Sönmez ERBİL
İlker DURMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Barış B. AŞIK
U.Ü. Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet SİNCİK
Yrd. Doç. Dr. İlker KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Nazmi İZLİ
Dr. Gamze BAYRAM
Bursa Ziraat Odaları İl
Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı
TÜYAP Bursa Fuarcılık
A.S.
Murat ÖZKAYA
İsmail TEKDOĞAN
Özge ŞAHİN
Bursa Tarım Kongresi 2014
KATILIM FORMU
l - KATILIMCININ
Adı Soyadı
:………………………………………….
Görevi
:…………………………………………..
Adresi ……………………………………………………..
……………………………………………………..................
Telefon
:…………………………………………..
e-posta
;………………………………..............
II - KONGREYE KATILIM ŞEKLİ
Bildiri
Poster
Dinleyici
Bildiri/Poster Başlığı:…………………………………………
…………………………………………………………………
…………………..……….……………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
KONGRE KONU BASLIKLARI













Kuraklık, tarımsal üretim ve kıtlık
Bitkisel üretim
Hayvansal üretim
Tanmsal üretimde alternatif ürünler ve üretim
olanakları
Organik tarım ve İyi tarım uygulamaları
Tohum, fide / fidan yetiştiriciliği ve sorunları
Gıda güvenliği
Tarımsal üretimde genetiği değiştirilmiş
organizmalar
Tarımda finansman, örgütlenme ve pazarlama
sorunları
Tarım ve çevre ilişkileri
Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı
Sürdürülebilir kırsal kalkınma
Yerel Yönetimler Yasası ve Kırsal Yaşama
Etkileri
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiri ve Poster özetleri en geç 16 HAZİRAN 2014 tarihine
kadar kongre Sekreterya'sına e-posta ile İletilmelidir.
YAZIM DÜZENİ
Bildiriler MS Word 6.0 veya üzeri sürümlerle yazılmalıdır.
Bildiri Başlık, Yazar(lar)ın Ad(lar)ı ve Kurum(u/ları), Türkçe
Özet, İngilizce Abstract (İstege bağlı), Anahtar Kelimeler.
Sorumlu Yazar, E-posta adresi. Giriş, Materyal ve Metod,
Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar kısımlarından
oluşmalıdır. Özet 200, anahtar kelimeler 5 kelimeyi
geçmemelidir, Sözlü bildiriler çizelge, şekiller dâhil olmak
üzere 10 (on) sayfayı aşmamalıdır.Özet ve anahtar
kelimeler sorumlu yazar ve e-posta adresi 9 punto
yazılmalı bölümler arasında 6 nk boşluk bırakılarak sağa
ve sola dayalı yazılmalıdır.
Sayfa yapısı A4 boyutunda olmalı tüm kenarlar 3 cm kenar
boşluğu bırakılmalıdır. Metin içerisinde paragraf girintisi
bırakılmamalı ancak paragraflardan önce 6 nk boşluk
bırakılmalı ve tüm metin 11 punto Times New Roman yazı
karakteri kullanılarak 1 satır aralığında yazılmalıdır. Bildiri
başlığı ortalanmış, koyu, sadece baş harfleri büyük
harflerle ve 12 punto yazı tipinde yazılmalıdır. Başlıktan
sonra 1 satır boşluk bırakılarak yazarların adları açık bir
biçimde (kısaltmasız) yazılmalı ve çoklu yazarlarda
sunucu isminin altı çizilmelidir. Bildiri içerisindeki ana
başlıklar büyük harfle, alt başlıklar ise ilk harfleri büyük
olacak biçimde Times New Roman 11 punto yazı
karakteriyle yazılmalıdır.
Kaynaklar, metin içerisinde yazarın soyadı ve yıl
esasına göre verilmeli, alfabetik sıra ile
yazılmalıdır.
BURSA TARIM KONGRESİ 2014
TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ. tarafindan 14 -18
Ekim
2014
tarihleri
arasında
Bursa'da
gerçekleştirilecek olan BURTARIM 2014; Bursa
12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve
Süt Teknolojileri ve Bursa 7. Uluslararası
Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarları kapsamında,
TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. nin desteğiyle Bursa
Tanm Kongresi yapılması planlanmış olup Bursa
Tarım Kongresi 16-17-18 EKİM 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirilecektir.
KONGRENİN AMACI
Ülkelerin, belirli aralıklarla ortaya çıkan küresel
ekonomik
krizlerden
en
az
zararla
kurtulabilmesinde en önemli sektörlerden biri oları
tarım, ekonomik bağımsızlık ve kalkınmanın en
temel yapı taşlarından biridir. Tarım, ülke
insanının yeler ve güvenilir gıdaya ulaşma, kırsal
nüfusun yerinde üreterek kazanma ve barınma,
sanayiye hammadde sağlama, İhracat, dengeli ve
sürdürülebilir kalkınma, sanayi ve hizmet
sektörlerinde İstihdam yaratma gücü gibi İşlevleri
nedeniyle stratejik bir sektördür. Son yıllarda
dünyamızı, ülkemizi ve ilimizi her geçen gün daha
fazla etkisi altına alan küresel ısınma ve buna
bağlı gerçekleşen kuraklık tarım sektörünü tehdit
eder duruma gelmiştir. Bu nedenle üçüncüsü
düzenlenecek olan tarım kongresinin teması
"kuraklık gölgesinde tarım ve kıtlık " olarak
belirlenmiştir.
Kongrede Tarım ve Tarımsal Üretim konusunda
çalışan bilim insanlarını, kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan uzmanları, sivil toplum
örgüt üyeleri ve üreticileri buluşturarak, Bursa
İlinden hareketle tarımsal üretimde ülkesel ve
bölgesel sorunlar, çözüm yolları, küresel ısınma
ve kuraklık gölgesinde sürdürülebilir, kendine
yeterli ve güvenli tarımsal üretimin unsurları,
gübre, su kullanımı ve toprak işlemeyi azaltan
toprak ve çevre dostu yeni üretim teknikleri ve
teknolojileri ile bu konuda yapılan çalışmaları
sunmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak
amaçlanmıştır.
Download