Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(METEB) Ders İçerikleri TDB 103

advertisement
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(METEB)
Ders İçerikleri
TDB 103 Türk Dili I
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme.Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini
kavrayabilme.Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme. Araştırma, okuma ve diriltme
kabiliyetlerini uygulayabilme.
ATB 193 Atatürk İlk. Ve İnkılâp Tarihi -I
İnkılâp ve benzeri kavramları anlayabilme. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına
yapılan çalışmaları ve bunların Atatürk dönemi inkılâplarına olan etkisini kavrayabilme. Türk İstiklâl
Savaşını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu kavrayabilme.
YDB 131 Yabancı Dil -I (İngilizce)
Konuşma; Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Dinleme-Anlama; Normal hızda
konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Yazma; Dil bilgisi ve yazım kurallarını
uyarak amaca uygun yazabilme. Okuma-Anlama; Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu
anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme.
MUH 103 Genel Muhasebe
Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi , Bilanço Hesapları , Gelir Tablosu Hesapları
İŞP 101 Genel İşletme
İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri , İşletmelerin Sınıflandırılması,
İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi , İşletme Fonksiyonları
MUH 211 Finansal Yönetim
Finansmanla İlgili Temel Kavramlar ve Finansal Analiz Araçları (Oranlar), İşletme Sermayesi Yönetimi,
Yatırım (Sermaye) Bütçelemesi ve Yatırım Kararları, Kaynak Maliyeti
MUH 210 Mali Tablolar Analizi
Malî Analizin Tanımı, Kapsamı ve Çeşitleri, Malî Tabloların Çeşitleri ve Düzenlenmesi,. Malî Analiz
Teknikleri
KAP 101 Genel Hukuk Bilgisi
Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve
Dava Türleri , Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler , Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve
Ehliyetleri , Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar, Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri , Borç
Kavramı ve Sözleşme Türleri , Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı
MAP 101 Matematik
Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Lineer Denklem Sistemleri ve
Matrisler, Türev, İntegral
İKP 101 İktisada Giriş
Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve
Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge
MUH 105 Bilgisayara Giriş
Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Temel Kavramlar, Bilgisayarın Yapısı ve İşleyişi , Bilgisayar İşletim
Sistemi
MUH 101 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları, Büro Yönetiminin Fonksiyonları, Dosyalama ve Arşivleme
Teknikleri. İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı , Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi
MUH 108 İşletme Becerileri Grup Çalış.
İşletme Yönetiminde Sorun Çözme, İletişim, İnsan İlişkileri ve Grup Çalışması, Kendini Geliştirme ve
Kendi Kendini Yönetme
MUH 104 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar, Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları
(Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları), Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi
İŞP 116 Ticaret Hukuku Bilgisi
Ticarî İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku
MUH 106 Ticari Matematik
Yüzde Hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları, Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar,
Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri, Faiz Hesapları, İskonto
İKP 102 Makro İktisat
Millî Gelir ve İstihdam, Para ve Para Politikaları, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Ekonomik
Dalgalanma ve Gelir Dağılımı
MUH 102 Bilgisayar Büro Programları
Kelime İşlem Programı, Çalışma Tablosu Hazırlama, Internet ve Elektronik Posta
İSP 102 İstatistik
Temel Kavramlar, Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim ve Dağılım
Ölçüleri, İndeksler, Olasılık Kuramı ve Tesadüfi Değişkenler, Regresyon, Trend ve Korelasyon
TDB 104 Türk Dili II
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri. Noktalama ve Yazım Kuralları. Anlatım Bozuklukları
ATB 194 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi II
Atatürk Dönemi İnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti, Atatürk İlkeleri
YDB 132 İngilizce II
Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama
MUH 203 Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması, Maliyet Unsurları,
Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Maliyet Hesaplama Sistemleri
MUH 205 Şirketler Muhasebesi
Şirket Kavramı, Türleri ve Şahıs Şirketleri, Şahıs Şirketlerinin Özellikleri ve Muhasebe Kayıtları,
Sermaye Şirketleri, Kooperatifler ve Muhasebe Kayıtları
MUH 201 Bilgisayarlı Muhasebe I
Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço ve Gelir Tablosu, Paket Program Kullanımı
İKP 215 Vergi Hukuku
Vergi Hukukun Temel İlkeleri, Vergiye İlişkin Temel Kavramlar ve Vergilendirme İşlemleri, Vergi İdaresi
ve Görevleri , Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
MUH 209 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile İlgili Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Dış
Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Gümrükleme, Kambiyo
Mevzuatı
MUH 207 Yönlendirilmiş Çalışma I
Plân, Hazırlık ve Yazım, Anlatım
MUH 213 Muhasebe Sistemleri Ve Organizasyonu
Muhasebe Sistemleri, Muhasebe Organizasyonu, Hesap Plânı
MUH 215 Kooperatif Muhasebesi
Kooperatifler, Kooperatiflerde Muhasebe Sistemi, Kooperatif İşlemlerine Ait Muhasebe Uygulamaları
İŞP 235 Borçlar Hukuku
Borçlar Hukukunun konusu ve Kaynakları, Borç ve Sorumluluk Kavramı, Borçların Doğumu, Borçların
Hükümleri, Borçların Özel Durumları, Borçların Sona Ermesi
İKP 201 Kamu Maliyesi
Kamu Maliyesinin Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Mali Olaylar, Kamu Harcamalarının Önemi, Çeşitleri ve
Ayrımı, Kamu Gelirlerinin Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Bütçe, Türk Bütçe Sistemi, Devlet Borçları,
Maliye Politikası
MUH 217 İnşaat Muhasebesi
İnşaat Taahhüt ve Onarım İşleriyle İlgili Temel Kavramlar, İnşaat İşlerinde Tekdüzen Muhasebe
Sistemi, İnşaat İşlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
YDB 221 Mesleki Yabancı Dil I
Konuşma,. Dinleme - Anlama,Yazma, Okuma - Anlama
MUH 204 Muhasebe Denetimi
Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişim, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu,
Süreci ve Plânlaması, Denetim Kanıtları ve Teknikleri, Çalışma Kağıtları, İç Kontrol Sistemi, Varlık ve
Kaynak Hesaplarının Denetimi, Sonuç Hesapları ve Malî Tabloların Denetimi
MUH 206 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Plânı, Döviz, Menkul
Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, İthalât ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
MUH 202 Bilgisayarlı Muhasebe II
İşletme Hesabı Esasının Paket Programda Uygulanması, İşçi Takip ve Sigorta İşlemleri, Kart İşlemleri
ÇEP 202 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku, Toplu
İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Uygulaması
İKP 202 Türk Vergi Sistemi
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlâk Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi,
Katma Değer Vergisi
MUH 208 Yönlendirilmiş Çalışma II
Plân, Hazırlık ve Yazım, Anlatım
MUH 212 Banka Muhasebesi
Banka ile İlgili Temel Kavramlar ve Kuruluş İşlemleri, Bankaların Kaynak Sağlama ve Muhasebe
İşlemleri, Bankada Yapılan Kredi İşlemleri, Bankada Yapılan Kambiyo İşlemleri, Bankada Yapılan
Hizmet
MUH 214 Enflasyon Muhasebesi
Enflâsyonun Muhasebe Üzerindeki Etkileri, Enflâsyon Muhasebesine Yönelik Muhasebe Standartları
ve SPK Tebliği, Enflâsyon Muhasebesi Uygulaması ve Ülkemizdeki Enflâsyon Muhasebesi ile İlgili
Uygulama Örnekleri
MUH 216 Konaklama Muhasebesi
Konaklama İşletmeleri Organizasyonu ve Muhasebe İşlemleri, Konaklama İşletmelerinde Resepsiyon -
Muhasebe, Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Bölümü-Muhasebe, Konaklama İşletmelerinde
İşçilik ve Ücretler, Oda ve Yemek Maliyetinin ve Satış Fiyatının Tespiti
MUH 218 Masaüstü Yayıncılık
Masa Üstü Yayıncılıkta Kullanılan Araçlar, Bilgisayar Büro Programları, Yazı Yazma Teknikleri,
Yazışma Teknikleri, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
YDB 222 Mesleki Yabancı Dil II
Konuşma, Dinleme - Anlama, Yazma, Okuma - Anlama
Download