“Hükümet Proqramı”nda verqiler

advertisement
;ğ,;£:m TğğğğğA’
“Hükümet Proqramı”nda verqiler
.1
YENİ HÜKÜMET GEÇEN HAFTA KURULDU VE HÜKÜMET
PROGRAMI DA AÇIKLANDI. PROGRAMDA VERGİ
MEVZUATINDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERE
İLİŞKİN BÖLÜMLER DE VAR. BU YAZIDA BUNLAR ÜZERİNDE
DURACAĞIZ YAZIDA AYLIK NET ASGARI ÜCRETİN BİN 300
URAYA ÇIKARIUIASI DURUMUNDA BRÜT ASGARİ ÜCRErE VE
İŞVERENE MAÜYErİNE İLİŞKİN HESAPLANALAR DA VAR.
Başbakan Ahmet Davutoğlu
geçtiğimiz günlerde TBMM Genel
Kurulunda 64. Hükümet Programını
açıkladı. Programda
demokratikleşme ve yeni anayasa,
istikrarlı ve güçlü ekonomi, bilim,
teknoloji ve yenilikçi üretim,
yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir
çevre gibi başlıklar altında,
hükümetin önümüzdeki dön yıla
ilişkin planlan ve öngörülen yer
alıyor. Programdaki kadınlar ve
gençlerle ilgili yenilikler, asgari ücret
artışı, emeklilerin, muhıarlann,
polislerin, uzman erbaş ve erlerin
maaşlarında yapılacak artışlar
kamuoyunda en fazla merak
uyandıran konular oldu.
Biz ise bu yazımızda, hükümet
programının, vergi mevzuatında
önümüzdeki dört yıllık sürede
yapılması öngörülen değişikliklerle
ilgili bölüınleh üzerinde duracağız.
Bu kapsamda aylık net asgari ücretin
bin 300 liraya çıkarılması durumunda
brüt asgari ücret ve işverene
maliyetine ilişkin hesaplamamıza da
yer veriyoruz.
GELİR VERGİSİ
Gelir ve Kurumlar Vergisi
kanunlarının birleştirilmesi
çalışmaları uzun yıllardır gündemde.
Hükümet programında vergi
mevzuatının sadeleştirilmesi
çalışmalarına devam edileceği ve bu
kapsamda yeni Gelir Vergisi
Kanunu’nun çıkanlacağı belirtiliyor.
58 Ekonomisi 2QKasırıı 2015
Yeni yasa;yatrım, üretim,
istihdam ve usarnıfların teşvik
edilmesi, vergiye gönüllü uyumun
artırılması ve kayıtlı ekonomiye
geçişin hızlandırılması, vergi
tabanının genişletilmesi, vergi
adaletinin pekiştirilmesi, vergi
güvenliğinin güçlendirilmesi amaçları
çerçevesinde hazırlanacak.
Bu yasada, gayrimenkullenin
elden çıkanlmasından sağlanan
kazancın (değer artış kazancı)
vergilendirilmesine yönelik
uygulamaların gözden geçirileceği ve
finansal araçlar ile bunlann dayanak
varlıklarına ilişkin vergi
uygulamalarının uyumlu hale
getirileceği belirtiliyor. Mükellef ve
meslek mensupbrını yakından
ilgilendiren dördüncü dönem geçici
vergi beyannameleri kaldırılması da
yeni yasa ile düzenlenecek olan bir
başka konu. Aynca basit usul
mükelleflerine kayıtlannı kendilerinin
tutabilmesine imkan sağlanacağı da
programda belirtiliyor. Programın
Girişimcilik ve KOBI’le( bölümünde
ise basit usulde vergilendidlen esnafın
yıllık 8 bin liraya kadar
kazançlarından hesaplanan verginin
alınmayacağı ifade ediliyor.
Programın “Gençlik” başlıklı
bölümünde, yeni iş kuran gençlere üç
yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti
sağlanacağına da yer veriliyor.
KURUMLAR VERGİSİ
Programda halka açık şirketlerin
destekleneceği, devamında ise öz
kaynak kullanımına vergi kolaylığı
sağlanacağı belirtiliyor. Bu konuda
gerekli yasal düzenleme yapıldı ve 1
Temmuz 2015’ıe yürürlüğe girdi
zaten. Böylelikle öz sermaye ile
finansmana vergi kolaylıkları
getirilmiş oldu. Bu kapsamda 1
Temmuz 2015 tarihinden itibaren
nakdi sermaye amrımı yapan
şirketler anınlan sermayenin belli bir
kısmını her yıl kurum kazancından
indirebiliyorlar. Yasal düzenleme
yürürlüğe girmiş olmakla birlikte,
birçok konuda tereddütler
bulunuyor. Maliye Bakanlığı’nın
konuya ilişkin ayrıntılı bir tebliğ ile
bu tereddütleri ortadan kaldırması
bekleniyor.
USUL YASASI
Programda, ekonomik ve sosyal
politikalara uyum sağlamak, sade ve
daha kolay uygulanabilir bir hale
geıirmek amacıyla yeni Vergi Usul
Kanunu’nun çıkarılacağı belirtiliyor.
Bu kapsamda; mükellef haklarını
amran, vergi denetiminde adaleti,
eşitliği ve güven duygusunu
sağlayan, vergi idaresi
uygulamalarında şeffaflığı ve hesap
verebilirliği artıran, uyuşmazlıkların
çözümünü kolaylaştıran. değerleme
hükümlerini mükellef lehine
iyileştiren. vergiye uyum
maliyetlerini düşüren düzenlemeler
yapılacağı ifade ediliyor.
DİĞER VERGİLER
Programda kayıt dışılığın
azaltılması, yatırım ve üretim
üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve
mükerrerliklerin önlenmesi amacıyla
Damga Vergisi Kanunu’nun gözden
geçirileceği belirtiliyor. ‘Tanm ve
Gıda’ başlıklı bölümünde yem ve
gübrede KDV’nin kaldırılacağı ifade
ediliyor.
1
?‘
‘•“••
•‘ ‘•••••
‘h şş şrrrhı’<’ .-...
ı4.__şwŞgŞŞŞ”1’ :-. -.
“:‘.
r
—
1
Programın “Gençler” başlıklı
bölümünde ise öğrenim gören
gençlerin pasaport harcının
kaldınlacağı, “Tasarmflar” başlıklı
bölümünde imalat sanayii makineteçhizat yatınmlarının finansmanında
banka ve sigorta muameleleri vergisi
t BSMV) istisnasının getirileceği
belirtiliyor.
asgari ücret vaadiyle ilgili olarak
Asgari Ücret tespit Komisyonuna
teklifte bulunulacağı belirtiliyor.
Ayrıca yapılan işin tehlike sınıfına
göre, asgari ücrette farklılaştırma
sağlanmast da öngörülüyor.
Asgari ücretin net bin 300 lira
olabilmesi için, brüt ücret ve işverene
maliyetinin ne kadar olması gerektiği,
şu anda geçerli olan tutarlarla
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki
tabloda yer alıyor.
Ayrıca asgari ücretin 2016 yılının
kapsamlı bir analize ıhi tutulacağı,
• Vergileme alanında vatandaşa
hizmeti sunarken, teknolojinin
imkünlanndan daha çok
yararlanılacağı,
• Vergi Idaresinin heşeri ve
teknik kapasitesinin amrılacağı,
• Büyük ölçekli yatırımlar ile
stratejik sektörlerin teşvikine devam
edileceği,
KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE
• Inorganik kimya, biyoyakıt,
Uygulamaya konulacak olan
alternatif kompozit malzemeler gibi
‘Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması
alanlarda AR-GE faaliyetlerinin teşvik
öncelikli Dönüşüm
edileceği,
Programı kapsamında
Net asgari ücret ve işverene maliyeti
• Yüksek teknolojili
• Kayıt dışı ekonominin
ürünlere yönelik yatınmian
boyutu ölçülerek, kayıt
Net Asgari Ücret Hesabı
2015 /7-12
2016
ülkemize çekmek üzere
dışıhğın yol açtığı etkiler
Günlük Brüt Ücret
42,45
54,90
serbest bölgelerin
araştırılacak ve bir envanter
‘Aylık Brüt Ücret
1273,50
1.647,00
cazibesinin arnnlacağı,
çalışması yapılacak,
SGK Primi Işçi Payı
178,29
230,58
• Dühilde işleme
• Denetim kapasitesi
işsizlik Sigortası işçi Payı
12,74
16,47
Rejiminde aksaklıklart
güçlendirilecek,
Gelir Vergisi Matrahı
1.082,47
1.399,95
engellemeye yönelik
• Eğitici ve kapsayıcı
Hesaplanan Gelir Vergisi
162,37
209,99
gerekli tedbirlerin
yöntemlerle top[umun tüm
Asgari Geçim Indirimi (Bekar)
90,11
alınacağı,
123,53
kesimlerinde farkındalık
Kesilecek Gelir Vergisi
72,26
• Lüks ve/veya ithalat
86,47
artırılacak,
Damga Vergisi
yoğunluğu yüksek tüketim
9,67
12,50
• Gümrük kapıları ve
Net Asgari Ücret
mallarına caydırıcı
1.000,54
1.300,98
gümrükler modernize
Yasal Kesintiler
vergilendirme yapılacağı,
edilerek yenilenecek,
Gelir Vergisi
• Altın bankacılığı
72,26
86,47
• Sosyal yardım alanlann
SSK Primi lşçi Payı
başta
olmak üzere, altın
178,29
230,58
gelirlerinin. kayıtlı işe başlar
lşsizlik Sigortası Işçi Payı
şeklinde
tutulan
12,74
16,47
başlamaz kesilınemesi ve
Damga Vergisi
tasarmfların
sisteme
9,67
12,50
belirli bir süre veya geliri
çekilmesi
Kesintiler Toplamı
için
çeşitli
272,96
346,02
yeterli bir noktaya erişinceye
Işverene Maliyeti
mekanizmalar
kadar devam ettirilmesi
gelişürileceği,
Brüt Ücret
1.273,50
1.647,00
sağlanacak.
Payı*
• Bireysel emeklilik
SGK Primi Işveren
197,39
255,29
sisteminde
kesinti
lşsizlik Sigortası lşveren Payı
25,47
32,94
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI
oranlarının
uluslararası
lşverene Maliyeti
1A96,36
1.935,23
Seçimlerden önce hemen
düzeylere
yaklaştırılaca
ğı
‘5510 sayılı Kanun’un 87. maddesinin (ü bendine göre. bentte belirtilen
şartları sağlayan işverenlere, 5<3K primi işveren payında 5 puanlık ındinm
her pan1 asgari ücretle ilgili
ve “otomatik katılım
sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SOK primi işveren payı
vaatte bulundu. Bin 300 lira,
(%20,5-5 Puan e) % 75.5 olarak dikkate alınmıştır.
sisıemi”nin pilot
bin 500 lira diyenin yanında, iktidara
tamamında uygulanmak üzere, aylık
çalışmasının yapılacağı,
gelmeleri durumunda asgari ücreti 5
net bin 300 lira olarak belirlenmesi ve
• Kıdem tazminatı sisteminde
bin liraya çıkaracağını söyleyenler
vergi dilimlerinin yeniden değerleme
yaşanan sorunların çözümü amacıyla
vardı, Ancak bilindiği gibi asgari
oranında artırılması halinde, ekim
sosyal tamilarla diyalog içinde gerekli
ücret devleti değil esas itibarıyla
ayından itibaren yıl sonuna kadar
düzenlemelerin yapılacağı,
işverenleri ilgilendirivor. Bu ücretin
vergi amşına paralel olarak aylık net
• 51 ilde uygulanmakta olan
ne kadar olacağı konusu da her yılın
ücrette bir düşüş (yaklaşık 70 lira)
yüzde 6 oranındaki Işveren Sigorta
sonuna doğru işçi ve işveren
olacağını da hatırlatmak isteriz.
Primi indiriminde esas alınan 10 işçi
temsilcileri ile devletin katıldığı bir
çalıştırma zoranluluğunun
komisyon ıarafından belirleniyor.
DİĞER HUSUSLAR
kaldırılacağı,
Bu kapsamda Hükümet
Hükümet programında ayrıca;
konularına da yer verildiği
Programında net bin 300 liralık
• Istisna, ınuafiyeı ve indirimlerin
görülüyor.
t’
29 K,ısıııı 2915 üiumm 59
Download