l i 1 © A 1 IN I it«` 1 o fYVwffr r

advertisement
5*00004
\
Splendid Palace'a giriş ve otelin ana giriş kapısı.
Yukarıda da zikrettiğimiz gibi, Splendid’te akşamları orkestra çalar, konserler
ve balolar düzenlenirdi. 9 Ekim 1921 Pa­
zar günü Dârülelhân (Kadınlar Konservatuvarı) Fasıl Heyeti tarafından malûl gazi­
ler yararına bir Türk Musikisi konseri ve­
rilmiştir. Elimizdeki konser programında
da görüldüğü gibi, üç fasıldan ibaret olan
konserde, III. Selim, II. Mahmud, Itrî,
Dede Efendi, Arifi Haşan Ağa, Ziya Paşa,
Tamburi Numan Ağa, Hanende Manuk
Ağa, Hacı Arif Bey, Miskalî, Mahmud Celâleddin Paşa ve Hanende Andon Efen­
di’nin besteleri çalınmıştır.
?
İN
t
Kâzım Paşa'nın kızı Nazire Tokgöz Spelendid Palace’ın terasında (IV12).
j- G j*
J £'k' j r ~ y l)-**
¿VAz-i *a-V>
i r
::/
•>«!»* liry
j■‘•p-s*' lis-*S
9Mf-
I
N
I
%}
m
©
l
AO
ni oluşturan ve Şeyhülislâm Ürgüblü Hayrı
Efendi’nin o zaman kurmuş olduğu Nukud-ı Mevkufe (Vakıf Paralar) idaresinden
3 bin altın borç alıp icraya yatırarak eşya­
ları satın almıştı. Bu kez eşyası ile beraber
başkalarına kiraya verilen otel, savaş sıra­
sında Devletçe işgal edilerek hastahane
olarak kullanılmış, daha sonraki mütareke
yıllarında ise Rusya’dan gelen göçmenler
buraya iskân edilmişlerdi. 1921’den sonra
bina, tekrar otel olarak işletilmeye başlan­
dı. Ancak otelin kolayca taşınabilen bütün
değerli eşyalarının burasını bir veya iki
mevsimlik olarak kiralayan müstecirler ta­
rafından zamanla soyulduğu, yıpranan eş­
yaların yerine sıradan eşyalar konulduğu
ve restoran bölümünün iyi çalıştırılmadığı
görülünce, otel ilk şöhretini ve ihtişamım
kaybetmişti.
|
I
VN
i
1
1
it«'1o r
V
rift
i
fYVwffr
9 Ekim 1921 Pazar günü saat 14.00'de Malûl Gaziler
(Malûlin-i Guzzat) yararına Splendid Palas’ta Dârülelhan (Kadınlar Konservatuvarı) Musiki Fasıl
Hey’eti tarafından verilen Türk Musikisi konseri’nin
programını belirten el ilânı kapağı.
Kâzım Paşa'nın torunu Belma'ııın eşi Nihat Hamamcıoğlu (1943).
Kâzım Paşa’nın damatlarından İsmail Hakkı Bey,
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Splendid Oteli’nin
işletme işini üzerine almıştı.
9 Aralık 1922 günü Splendid Palas sa­
lonunda, akşam saat 22.00’de tanınmış
harpist Bayan Mehrabyan tarafından bir
konser verilmiş, kendisine Çellist Gatletz,
viyolonist Khutatyan ve piyanist Kuşnaryan eşlik etmişlerdir.150
16 Eylül 1922 günü akşam saat
22.00’de, yine harpist Bayan Helen Meh­
rabyan tarafından verilen konsere, Mos­
kova Operası kadm sanatçılarından Sop­
rano Yagovleva, keman virtüözü Mişel
Serpolov ve Prof. Braka konsere katılmış­
lardır.152)
Zamanın “Caz Kralı” olarak tanınan
Gregor,150 1935-1938 yıllarında, hafta
sonlannda kendi oluşturduğu caz orkes-
trası topluluğuyla düzenli olarak "Avrupa
Geceleri”programlan düzenlemiştir.
15 Aralık 1831 günü Büyükada Îttihad
Spor Kulübü tarafından muhteşem bir ba­
lo verilmiş, birçok seçkin kişi bu baloda’1
hazır bulunmuştur.(54)
İkinci Dünya Savaşı içinde (1941)
Kâzım Paşa’nın damadı İsmaü Hakkı
Bey(55), otelin işletilmesini üzerine aldı İs­
mail Hakkı Bey’in ölümünden (1957) son­
ra otelin işletme işi Kâzım Paşa’nın kızı
Belma’nın eşi Nihat Hamamcıoğlu(''’, tara­
lından günümüze kadar sürdürüldü. 19131963 yılları arasında otelin müdürlüğünü
Haralambos Melanidis yaptı.
(51) VERÇİN LUR (Son Haber), İst. 10 Eylül 1922
(52) A.g.y. 15 Eylül 1922.
(53) Gregor’un biyografisi için.Bk. TUĞLACI P
Çağdaş Türkiye, c. II. İst. 1988.
(54) CUMHURİYET, 18 Kânunuevvel (Aralık)
(55) İsmail Hakkı Bey, Cumhuriyet döneminden ön­
ce AdaMr Belediyesi Reis Vekilliği yapmıştır.
(56) 1910 yılında İstanbul’da doğan Nihat Hamameıoğlu, iş adamı Münir Bey’in oğludur. Galata­
saray Lisesi’ni bitirdi (1930). Dedesinin babası
Ali Nuri Bey’in 1880 yılında kurmuş olduğu
Hamamcızâcle" ticarethanesinin yönetimini
devralarak geliştirdi. 1954’te Şişli’deki bugün­
kü yerine taşman müessese, başlangıçta balık ve
toprak ürünleri ihraç ederdi. Müessesenin
1920 yılında Romanya ve Yunanistan'da kurul­
muş olan şubeleri II. Dünya Savaşı sırasında ka-
567
Hötel Venezia (Venedik Oteli)
Çankaya Caddesi’nde (Nizam)3681
m2.lik bir alanda yer alan 23, 23/1 numa­
ralı, iki katlı, bodrumlu ve bahçeli kârgir
otel, köşk ve dükkân II. Abdülhamid’in
ekmekçibaşısı Mehmed Efendi kızı Fatma
hanım adma kayıtlı iken (Kasım 1925), sa­
tış yoluyla Emniyet Sandığı ile İsak Ergas
ve Jak Ergas’a (12 Aralık 1936), Yugoslav
uyruklu Salamon Ergas’a (23 Mayıs 1941),
Meliha Kibar’a (13 Mayıs 1943), Macit
Nusret Türen’e (22 Aralık 1944) geçtikten
sonra ifraz görmüş (1143 m2) ve yine satış
yoluyla Emine Nermin Topçu’ya (20 Hazi­
ran 1945) geçmiştir. Yapım tarihi 1887
olan bina, otel olarak inşa edilmiş ve 1945
yılına kadar aynı amaçla kullanılmıştır. Bu
tarihten sonra yapılan birtakım değişiklik­
lerle apartman haline dönüşmüştür. Eski­
den bahçesinde seyis odaları üe ahırlar bu­
lunan ve 1925 yılında İngiliz uyruklu Mal­
tız Mizzi ailesine geçen Otel’e “Venezia"
adı verilmiştir.
Splendid Oteli’nin giriş salonunda resepsiyon (1980).
ÉjRS SfU
m,i
Hötcl Venezia'nın konut olarak kullanılmakta olan binasının bugünkü durumu (/ytSU).
pandı (1942). 1946’dan sonra müessese, ihraca­
tı bırakarak ithalata döndü. Otomobil, motor,
kompresör ve ¿dizel motorlan üzerinde, çoğun­
lukla Amerikan firmalarıyla çalıştı. Balık ihra­
catı ile uğraştığı sıralarda müessese, Manyas,
Apollon, Akşehir, Salihli göllerini hükümetten
kiralar ve tutulan göl ve deniz balıklan (taze ve­
ya tuzlu) Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’a
ihraç ederdi. Günümüzde Hamamcıoğlu Müesseselerinin Sahip olduğu şirketler: 1-TURYAT
A.Ş. (Turizm Yatırım); 2- MATEK A.Ş. (Makı­
tın Teknik); 3- HAMAK A.Ş. (Hamamcıoğlu
Mhkine).
Nihat Hamamcıoğlu’nun halasının kocası
Hacı Âkif Bey, Hereke Fabrikasının müdürü
idi. Âkif Bey’in adı Hereke’de bir sokağa veril­
miştir. En büyük amcası Haşan Bey, II. Abdülhaınid’in teşrifat müdürü idi. Küçük amcası
Mehmed Rcşad Paşa (1877-1957) Iskeçc kay­
makamlığı yapmış, Cemil Topuzlu zamanında
da Fatih Belediyesi Encümeni Reisi olmuştur.
569
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi
*
0
0
1
5
0
0
0
0
7
0
0
6
*
Download