İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi

advertisement
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
MODÜL
:
: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE
KALİTE YÖNTEMİ
MODÜLÜN KODU :
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım (sunuş) metodu, Anlatım (uygulama) metodu
GENEL AMAÇ
: Öğrenci/Kursiyer, bu modül ile uygun ortam hazırlandığında
İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yöntem
sitemini mevzuata uygun çalışabilmek
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer;
1. İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını
uygulayabilecektir.
2. Çevre koruma mevzuatına uygun çalışabilecektir,
3. Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışabilecektir.
İÇERİK
A. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, TEHLİKE, RİSK VE ACİL DURUM
KURALLARI
1. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları
uygulama
a. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlenen eğitimlere katılma
b. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğindeki kendisi ile ilgili
yükümlülükler Uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda
yerleştirme
c. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruma ve müdahale araçlarını
kullanma
2. Tehlikeleri ve riskleri azaltma
a. İş elbiseleri ve koruyucu donanım
b. Ağaçların devrilmesi ve boylanması sürecinde personelin
güvenliği
c. Makine ve araç gereçleri tertip ve düzen içerisinde kullanma
d. Yanıcı-parlayıcı maddeleri kontrol altında tutma
e. Makine ve aletlerde emniyet kurallarına uygun olarak çalışma
f. İlk yardım araç ve gereçlerini kullanma
3. Acil durum prosedürlerini uygulama
a. Tehlike durumlarını üstlerine bildirme
b. Acil durumlarda kaçış prosedürlerini uygulama
B. ÇEVRE KORUMA
1. Çevre koruma standart ve yöntemleri
2. Çevresel risklerin azaltılması
a. Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı
3. Doğal kaynakların tüketiminde tasarruf
a. Doğal kaynakları ve işletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli
kullanma
C. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARI
1. İşe ait kalite gereklilikleri
a. Ağaç kesme ve boylama ile ilgili talimatlar
b. Kullanılan makine ve aletlerin kalite gereklilikleri
2. Kalite sağlamadaki teknik prosedür
a. Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama teknikleri
3. Yapılan çalışmaların kalitesi
a. Kesme ve boylaması yapılan ürünlerin öngörülen özelliklere
uygunluğu
1
Download