C. Senatosu B : 34 imkân yoktur. Bunu temin ise, bütün

advertisement
C. Senatosu
B : 34
4 . 2 . 1979
imkân yoktur. Bunu temin ise, bütün insanlığın salahı
için şarttır.
İsİamın sağlamak istediği bu hayat ne bir ferdin,
ne bir milletin, ne de bir neslin davasıdır. Bunlar fa­
ili beşerin küçük bir idrak İle vakıf olabileceği mah­
dut ve muvaffak davalardır. İslamiyet bütün ufukla­
ra bakar. Her şeyi baştan sona, inceden inceye hesap
ederek, şümullü bir gayenin bütün insanlar için ger­
çekleşmesine çalışır. Bunun için İslam :
Fertte, beden ve ruh birliğini;
Hayatta, maneviyat ile maddiyat birliğini;
Fert ve cemiyet arasında, hedef birliğini;
Halk arasında, cemaatlerin müşterek menfaatleri
birliğini;
İnsan hakları arasmda, gaye birliğini;
Ardı ardına akıp giden nesiller arasında, onları
birbirine raptederek bağ birliğini;
Esas kabul eder.
Bunların tahakkuku için, mutlak vicdan hürriye­
tini, insanlar arasında tam eşitlik, sağlam sosyal tesa­
nüt olan İslam adaletinin dayandığı esasları vaz ve
tatbik eder. Çünkü, İslam şeref ve izzetin sağlanma­
sında çok titizdir. İnsanı hak ve adaletin muhafazası
'i!2 şeref kazanmaya ve onunla iftihar etmeye teşvik
eder. Bu ruh ve şuur kanunlarla sosyal adaletin ta­
hakkuku içindir.
İslamiyet; hayat, istikbal, makam, rızk endişesi ile
hâsıl olan korku şuuruna karşı durur ve mukavemeti
emreder.
İslamiyet, içinde en küçük bir eğrilik, en basit bir
ihtilaf, en cüzi bir boğuşma olmayan, ahenkli, müte­
kamil, yepyeni bir fikir manzumesi olarak meydana
çıkmıştır.
İslamiyet, ihtilaf halindeki kuvvetleri birleştirmek;
her türlü meyil ve şevkleri meczederek bunların isti­
kametlerini en iyi, ideal bir şekilde tanzim etmek;
insan, hayat ve tabiatın birbirlerinden ayrılmaz, mü­
tekâmil bir birlik halinde olduklarını insanlığa öğret­
mek ve bu hakikati cihana itiraf etmek iç'in gelmiştir.
İslamiyet, arz ve semai, tabiat kanunlarında dün­
ya ve ahreti dini nizamda birleştirerek, hepsini tek
yola irca etmek için gelmiştir. Bu yol Allah'a giden
yoldur.
İslam nazarında hayat, Müslümanlar arasında özel
olarak, insanlar arasında genel olarak esasları belli
prensipler dahilinde karşılıklı sevişme, yardımlaşma
ve merhametten ibarettir. «Fert şuurunda yerleşme­
yen adalet, kanunla sağlanmaz.» prensibine titizlikle
sadıktır. İslam davası akla, vicdana, kalbe hitap ile kaOİi-
O : 2
imdir. İslam öncesi dinlerde olduğu gibi, birtakım
mucize ve harikalara dayanan manevi baskı ve zor­
lamalardan tamamen uzaktır.
İslam insandaki idrak kuvvetlerine hürmet eden
ilk dindir. Onun içindir ki, İslam ile kılıç vesair si­
lahlarla maddi zorlama kapısı da kapanmış oldu. Ce­
maat üzerindeki maddi ve manevi tasarrufları bakı­
mından din adamlarıyla Devlet adamları arasında
en ufak bir çatışma yoktur. Çünkü, İslamiyet Hıristi­
yanlıkta olduğu gibi, iki zümrenin arasını açacak, ru­
hani ve idari bir tasarrufa yer vermemiştir. İslam hiç­
bir zaman ilmin ve âlimin düşmanı olmamıştır. Bila­
kis, ilim tahsilini ibadet mertebesinde dinen farz kıl­
mıştır. Engizisyon mahkemelerinin ilim ve fikir adam­
larına reva gördüğü işkence ve faciaları, İslam tari­
hinde görmek mümkün değildir. Siyasi bazı ihtiras
ve aşın bazı ayrışma ve milli cereyanlar sebebi ile
İslam tarihinde görülen nadir vakalar hiçbir zaman
İskamın hayatı için miyar değildir. Esasen bu gibi na­
dir hadiseler, Islamı iyi anlamamış bazı kimseler ta­
rafından meydana getirilmiştir.
İslam, bu kâinatı, ondaki yenilikleri ve bu yeni­
liklerin tarihi tekâmülünü getireceği sosyal, iktisadi
ve fikri inkılâplarının neticelerini en dakik olarak he­
sap eden ve herkesten bunu iyi bilen Allah tarafından
tesis ediien bir dindir. Bunun içindir ki, herkese şâ­
mil esaslara ve hiçbir devirde de değerini kaybetme­
yen kaidelere sahiptir. Bu genel kaide ve esaslar da­
hilinde zamanın gelişmesi ve ihtiyaçların doğması ile
tatbikatta genişlik esas tutulmuştur. Hikmeti değiş­
meyen cüzi meseleler hariç, diğer bütün cüzü mesele­
lerin tatbikatı serbest bırakılmış; böylece çok şümul­
lü. konularla asırlar boyunca tatbikat sahası garanti
edilmiştir.
Hülasa :
İslamiyet, enternasyonal bir davet, umumi bir ni­
zamdır.
İslamiyet, kuvvetini insani birlikten alan, fikriya­
tı ile bütün insanları kendi bayrağı altında eşit şart­
larla kardeş olarak toplamak isteyen, tamamen insa­
niyete mütemayil bir dindir.
İslam, insanlığın müşküllerine birlik fikrî ve kök­
lü esaslardan ve seçkin yollardan ibaret müstakil hal
çareleri takdim eder. Bu esasları anlayıp, bihakkın
tatbik edenlerde şahlanan İslam ruhu, mana ve dü­
şünceden vakıa ve şahsiyetlere inkılap ederek, tarih
sayfalarındaki esatiri kahramanlıkların ve harikala­
rın yaratıcısı olmuşjtur. Çünkü, İsİamın, fert Vicdanına
farz kıldığı daimi uyanıklık ve şuurunda duymaya mec­
bur olduğu hassasiyete sahiptir. Bir kaç misalle bu
Download