ısıl temas direnci

advertisement
Kaynak:
Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications
Fourth Edition
Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar
McGraw-Hill, 2011
Bölüm 3
SÜREKLİ ISI İLETİMİ
Hazırlayan:
Yrd.Doç.Dr. Nezaket Parlak
Bu bölümün amaçları:
• Isıl direnç kavramı ve sınırlamaları anlaşılmış olmalı,
uygulamadaki ısı iletim problemleri için ısıl direnç ağları
geliştirilebilmeli
• Çok katmanlı Kartezyen, silindirik ve küresel geometriler
içeren sürekli ısı iletim problemleri çözülebilmeli.
• Isıl temas direnç kavramını anlayıp geliştirebilmeli.
• Yalıtımın ısı geçişini artırabileceği uygulamalar
tanımlanabilmeli.
• Kanatlı yüzeyler çözümlenebilmeli, kanatlı yüzeylerin verimi
artırabileceği incelenebilmeli.
• Çok boyutlu ısı iletim problemleri çözülebilmelidir.
2
DÜZLEM DUVARLARDA SÜREKLİ ISI İLETİMİ
Bir evin iç ve dış duvarlarındaki sıcaklıklar
değişmiyorsa evin duvarlarındaki ısı iletimi
sürekli ve tek boyutlu olarak incelenebilir.
Duvarlardaki sıcaklıklar sadece bir yöne (xdoğrultusu) bağlı olur ve T(x) olarak gösterilir.
Sürekli durumda:
Sürekli durumda, duvardan olan ısı geçiş
hızı sabittir.
Fourier’in ısı
iletim yasası
3
İletim,duvar
İletim,duvar
Bir düzlem duvardan olan ısı geçişi,
ısıl iletkenlikle, alanla ve sıcaklıkla
doğru orantılı, fakat duvar kalınlığı ile
ters orantılıdır.
Herhangi bir x konumundaki sıcaklık
T(x), yukarıdaki denklem kullanılarak
hesaplanabilir.
Sürekli koşullarda bir düzlem
duvardaki sıcaklık doğrusu: dT/dx =
sabittir.
Resistans:direnç
Wall=duvar
Conduction=iletim
4
Isıl Direnç Kavramı
Bir duvarın iletim direnci: Isı
iletimine karşı duvarın ısıl
direncidir.
Bir ortamın ısıl direnci ortamın
geometrisine ve ısıl özelliklerine
bağlıdır.
Elektrik direnci
Isıl ve elektriksel direnç kavramları
arasındaki benzerlik
Isı geçişi oranı elektrik akımı
Isıl direnç elektrik direnci
Sıcaklık farkı gerilim farkı
current:akım
5
Newton’un Soğuma kanunu
Bir yüzeyin taşınım direnci: Isı
taşınımına karşı yüzeyin ısıl
direncidir.
Bir yüzeyde taşınım direncinin şematik gösterimi
Taşınımla ısı geçiş katsayısı çok büyük (h → )
olduğu durumda, taşınım direncinin sıfır ve Ts  T∞
olur.
Bu durumda yüzey taşınıma direnç göstermez ve
dolayısıyla ısı geçişini yavaşlatmaz.
Kaynama ve yoğuşma olaylarının olduğu yüzeylerde
bu durum gerçekleşir.
convection:taşınım
Solid:katı
6
Yüzeyde ışınım direnci: Yüzeyin
ışınımla ısı geçişine gösterdiği
dirençtir.
Işınım ısı geçiş katsayısı
Birleşik ısı geçiş katsayısı
Radiation: Işınım
Surrounding:çevre
Combined: birleşik
Bir yüzeyde taşınım ve ışınım
dirençlerinin şematik gösterimi
7
Isıl Direnç Ağı
Yüzeyleri taşınıma açık bir düzlem duvarda ısı geçişi için ısıl direnç devresi ve
elektrik benzeşimi
8
Total:toplam Network:ağ Anology:benzerlik
Sıcaklık düşümü
U toplam ısı geçiş
katsayısı
Bilinmeyen duvar yüzey
sıcaklığı
ısıl
direnç
kullanılarak hesaplanabilir.
Örneğin ısı geçişi biliniyorsa
aşağıdaki denklem ile T1
hesaplanabilir.
Bir düzlem duvarda sıcaklık düşüşü ısıl
direnç ile orantılıdır.
9
Çok Katmanlı
Düzlem Duvarlar
Her iki tarafında taşınım
olan iki katmanlı bir
düzlem duvarda ısı geçişi
için ısıl direnç ağı.
10
T∞1 ve T∞2 sıcaklıkları
verilmiş ve 𝑄 hesaplanmış
ise yüzey ve ara yüzey
sıcaklıkların bulunuşu
11
ISIL TEMAS DİRENCİ
Birbirlerine doğru bastırılan iki katı levha boyunca, mükemmel ve
mükemmel olmayan temas durumlarında sıcaklık dağılımı ve ısı akış
hatları
Layer: Katman Distribution:Dağılım İnterface:Arayüz Drop:düşüş Contact:Temas Actual:Gerçek
12
•
Şekildeki gibi iki yüzey
birbirlerine doğru
bastırıldıklarında iyi malzeme
teması sağlanır fakat girinti
çıkıntılarda hava boşlukları kalır
ve bir ara yüzey oluşur.
•
Bu ara yüzey havanın düşük
iletkenliği sebebiyle bir yalıtım
görevi görür ve ısı geçişine
karşı bir miktar direnç gösterir.
•
Birim ara yüzey başına bu
direnç; ısıl temas direnci, Rc
olarak adlandırılır.
Isıl temas direncini
bulmak için deney
düzeneği
13
hc ısıl temas
iletkenliği
Isıl temas direnci, Rc,
birim alan başına ısıl
temas direncini
gösterir ve;
• Yüzey pürüzlülüğüne,
• Malzeme özelliklerine,
• Ara yüzeydeki sıcaklık
ve basınç değerine,
• Ara yüzeyde
hapsedilen akışkanın
tipine bağlıdır.
Hesaplanan bu değerlere bakıldığında metaller gibi iyi iletkenler için
ısıl temas direncinin önemli olduğuna, yalıtım malzemelerinde ise
bu direncin ihmal edilebileceği sonucuna varılmıştır.
14
Farklı akışkanların olduğu ara
yüzeyde basınç 1 atm ve yüzey
pürüzlülüğü 10 mikron iken
alüminyum plakalar için ısıl
temas iletkenlikleri
Isıl Temas
Ara yüzey
İletkenliği
akışkanı
Isıl temas iletkenliğini en aza
indirgemek için yüzeylere;
• silikon yağ gibi ısıl gres yağı
• Helyum ve hidrojen gibi iletken bir
gaz
• Gümüş, bakır, nikel yada
alüminyum gibi yumuşak metalik
yaprak konulmalıdır.
Metalik kaplamaların ısıl temas
iletkenlikleri üzerine etkisi
15
Havadaki bazı metal yüzeylerin ısıl temas iletkenliği
Yüksek basınçta, pürüzsüz yüzeyli yumuşak metaller için ısıl temas
iletkenliği, en yüksek ve dolayısıyla temas direnci en düşük olmaktadır.
16
GENELLEŞTİRİLMİŞ ISIL DİRENÇ AĞLARI
Paralel iki
tabaka için ısıl
direnç ağı
17
Insulation: Yalıtım
Isıl direnç ağları kullanılarak çok boyutlu
karmaşık ısı geçiş problemleri tek
boyutluymuş gibi ele alınır ve genel
olarak iki kabul kullanılır:
(1) x-eksenine dik her düzlem duvar
izotermaldir.
(2) x-eksenine paralel olan her düzlem
adyabatiktir, yani ısı geçişi sadece xdoğrultusunda olur.
Isı geçişinin tek doğrultuda baskın olduğu
uygulamalarda bu yaklaşımlar gerçeğe
yakın, yeterli sonuçlar verir.
Birleşik seri-paralel düzen için
ısıl direnç ağı
18
SİLİNDİR VE KÜRELERDE ISI İLETİMİ
Uygulamada kalınlığı az bir boru
sıcaklıkları farklı iki akışkanı
ayırır, bu yüzden sıcaklık
gradyeni radyal doğrultuda
büyüktür. Eğer içteki ve dıştaki
akışkanların sıcaklıkları
değişmiyorsa ısı geçişi sürekli
olur.
Boru üzerinde ısı geçişi sürekli
ve tek boyutludur.
Bu durumda borunun sıcaklığı
yalnız bir doğrultuya T = T(r)
bağlıdır.
Isı bir sıcak su borusundan dışarıdaki
havaya radyal doğrultuda kaybolur ve
bu yüzden uzun bir borudan ısı geçişi
tek boyutludur.
Sıcaklık azimut açısı ve eksenel
mesafeden bağımsızdır.
Uygulamada bu duruma uzun
silindirik borular ve küresel
tanklar yakındır.
19
İç ve dış sıcaklıklar T1 ve T2 olan
uzun silindirik boru
Silindirik katmanın ısıl direnci
Cylinder: Silindir
20
İç ve dış yüzey
sıcaklıkları T1 ve
T2 olan küresel
katman
Küresel katmanda ısıl direnç
Spherical: Küresel
21
Silindirik tabaka için;
Küresel tabaka için;
İç ve dış taraflarında
taşınıma açık olan silindirik
(veya küresel) kabuklar için
ısıl direnç ağı.
22
Çok Katmanlı Silindirler ve Küreler
Her iki tarafından
taşınıma açık üç
katmanlı kompozit
silindirde ısı geçişi için
ısıl direnç ağı.
23
Tek boyutlu sürekli iletimde her
katman boyunca ∆T/R oranı sabit
𝑄‘ya eşittir.
Isı geçişi 𝑄, biliniyorsa birinci ve ikinci
katmanlar arasındaki T2 sıcaklığı
aşağıdaki bağıntılar ile hesaplanabilir.
24
KRİTİK YALITIM YARIÇAPI
Tavan araları veya duvarlara daha
fazla yalıtım eklenmesinin her
zaman ısı geçişini azalttığı
bilinmektedir. Isı transfer alanı A
sabit olduğunda, yalıtım ekleme ısıl
direnci artırdığı için ısı geçiş hızı
azalır.
Fakat silindirik boruya veya küresel
kabuğa yalıtım eklenmesi farklıdır.
Eklenen yalıtım yalıtım
tabakasındaki iletim direncini artırır
fakat taşınımın olduğu yüzey
alanını artırır.
Etkilerden hangisi baskın olduğuna
bağlı olarak borudan ısı geçişi
azalabilir de artabilir de.
Yalıtımlı borudan
çevredeki havaya ısı
kayıp hızı:
Dış yüzeyinden taşınıma açık bir
yalıtımlı silindirik boru ve ısıl direnç ağı.
25
Silindirik bir cisim için kritik
yalıtım yarıçapı:
Küresel bir kabuk için kritik
yalıtım yarıçapı:
Uygulamada karşılaşılabilecek
en büyük kritik yarıçap;
Sıcak su ve buhar borularını,
depoları yalıtırken endişe edilmemeli,
serbestçe yalıtılmalıdır. Asıl elektrik
kabloları gibi yarıçapı kritik
yarıçaptan küçük olabilecek
durumlarda dikkat edilmelidir.
Yalıtım dış çapı r2 ‘ye bağlı olarak Q ‘nın
değişimi.
r1 < rcr olduğunda boruyu yalıtılırsa ısı
geçiş hızı artar.
26
Critical: Kritik
KANATLI YÜZEYLERDEN ISI GEÇİŞİ
Newton’un Soğuma Kanunu: Sıcaklığı Ts olan bir
yüzeyden T sıcaklığındaki bir çevre ortama ısı
geçiş hızını verir.
Ts veT sıcaklıkları belirlendiği zaman ısı
geçişini artırmanın iki yolu vardır:
(1) Isı taşınım katsayısını artırmak. Bir pompa
veya fan kullanmak.
(2) Yüzey alanını artırmak, As . Yüzeye
alüminyum gibi yüksek iletkenlikli
malzemelerden yapılmış ve kanat olarak
adlandırılan genişletilmiş yüzeyler
ekleyerek mevcut yüzey alanını artırmak.
Kanatlı yüzeyler, bir yüzeye ince bir metal
levha sarılarak, ekstrüze edilerek veya kaynak
edilerek üretilirler. Kanatlar daha geniş bir
yüzey alanını taşınıma ve ışınıma açarak
yüzeyden olan ısı geçişini artırılar.
27
Fin: Kanat Design: dizayn Innovative: yeni-yenilikçi
Otomobil radyatörlerindeki ince plaka
kanatlar havaya olan ısı geçiş çok fazla
hızını artırırlar.
28
Kanat Denklemi
Bir kanadın x doğrultusunda uzunluğu
x, kesit alanı Ac, ve çevresi p olan
hacim elemanı.
Diferansiyel
denklem
Sıcaklık farkı
29
Diferansiyel denklemin genel
çözümü
Kanat tabanında sınır şartı:
1 Sonsuz Uzun Kanat
(Tkanat ucu= T)
Kanat ucunsa sınır şartı:
Kanat tabanı ve ucunda sınır şartları
Çok uzun kanatta sıcaklık değişimi;
Bütün kanattan sürekli koşullarda ısı geçiş hızı;
30
Sürekli koşullarda kanadın açık
yüzeylerinden ısı geçişi, tabanda kanada
olan ısı iletimine eşittir.
Alternatif olarak kanattan olan ısı geçiş hızı,
kanattaki bir diferansiyel hacim elemanından
olan ısı geçişi dikkate alınıp bütün kanat yüzeyi
üzerinden integral alınarak bulunabilir.
Üniform kesitli uzun dairesel
bir kanat ve bu kanat boyunca
sıcaklık değişimi
31
2 Kanat Ucunda İhmal Edilebilir Isı Kaybı
(Adyabatik kanat ucu, Qkanat,ucu= 0)
Kanatların uç sıcaklıkları çevre sıcaklığına yaklaşacak kadar uzun
olmaları ihtimali yoktur. Kanattan ısı geçiş yüzey alanıyla orantılı ve
kanat uç yüzeyinin alanı genellikle toplam alana bakıldığında ihmal
edilebilir olduğu için kanat ucundaki ısı geçişi ihmal edilebilir.
Kanat ucunda sınır şartı:
Kanat boyunca sıcaklık dağılımı;
Kanattan olan ısı geçiş hızı;
32
3 Tanımlı sıcaklık (Tkanat,ucu = TL)
Kanat ucundaki sıcaklık TL olduğu durumda;
Ki bu şart kanat Sonsuz uzunluklu kanat olarak kabul edildiği
durum ile benzerlik gösterir. Sonsuz uzunluklu kanatta kanat ucu
sıcaklığı çevre şartlarında kabul edilir, T.
Bu durumda kanat ucundaki sınır şartı;
Kanat ucunda tanımlı sıcaklık;
Kanat ucunda tanımlı sıcaklık durumunda ısı geçiş hızı;
33
4 Kanat Ucundan Taşınım
(veya Birleşik Taşınım ve Işıma)
Uygulamada kanat uçları çevreye açıktır ve bu yüzden kanat uçları için en
uygun sınır şartı, ışınım etkilerini de kapsayan taşınımdır. Bu durumda ikinci
sınır şartı için kanat denklemi çözülebilir, çözüm karmaşık ve uzundur.
34
Pratikte yalıtımlı uç durumundaki bağıntıda
kanat uzunluğu L yerine düzeltilmiş kanat
uzunluğu Lc yazılarak ifadeler çıkarılır.
t dikdörtgen kesitli kanatın kalınlığı
D dairesel kanatın çapı
Düzeltilmiş kanat uzunluğu Lc , ucu yalıtılmış Lc uzunluktaki bir
kanattan transfer edilen ısı, ucunda taşınım olan L uzunlukta
gerçek kanattan transfer edilen ısıya eşit olacak şekilde
tanımlanır. (Adüzeltilmiş = Akanat-yanal+Auç)
35
Kanat Verimi
36
Sıfır ısıl direnç veya sonsuz ısıl iletkenlik
durumunda kanadın sıcaklığı taban
değerinde üniformdur (Tkanat = Tb) ve
kanattan transfer edilen ısı maksimumdur.
Kanattan olan gerçek ısı geçiş hızı
Bütün kanat taban sıcaklığında olsaydı
kanattan olacak ideal ısı geçiş hızı
37
Dikdörtgen, üçgen ve parabolik kesitli düz kanatların verimi
38
Sabit kalınlıklı t, dairesel kanatların verimi
39
40
•
•
•
Üçgen ve parabolik kesitli kanatlar daha az malzeme içerirler ve
dikdörtgen kesitli olanlardan daha verimlidirler; bu yüzden uzay
uygulamaları gibi minimum ağırlık gerektiren uygulamalar için
uygundurlar.
Kanat verimi kanat uzunluğunun artması ile düşmektedir. Çünkü
uzunluk arttıkça kanat sıcaklığı azalmaktadır. Kanat veriminin
%60’ ın altına düşmesi istenmez, ekonomik değildir.
Pratikte kullanılan kanatların verimi %90’ nın üzerindedir.
41
Taban alanı Ab olan
kanattan ısı geçiş hızı
Kanat
Etkinliği
Alanı Ab olan yüzeyden
ısı geçiş hızı
Bir kanadın
etkinliği
•
•
•
Kanat malzemesinin ısıl iletkenliği k
yeterince büyük olmalıdır. Aluminyum,
bakır ve demir kullanılmalı.
Kanat çevresinin yüzey alanına oranı
p/Ac mümkün olduğunca büyük olmalıdır.
(İğne kanatlar gibi)
Düşük taşınım katsayısı olan ortamlar
için kanatlı yüzeyler tercih edilmeli.
42
Kanatlı bir yüzeyden olan toplam ısı
geçiş hızı:
Kanatlı yüzeyin Toplam etkinliği:
Kanatlı yüzeyin toplam etkinliği kanat
yoğunluğuna (birim uzunluk başına
düşen kanat sayısı) bağlıdır.
Kanatlı yüzeyin toplam etkinliği tek
kanadın etkinliğinden daha yüksektir.
Yüzey alanları:
Kanatsız yüzeyin alanı
Kanadın dışında kalan yüzey alanı
Kanadın yüzey alanı
43
Uygun Kanat Uzunluğu
Kanat boyunca giderek düşen sıcaklık
yüzünden kanat ucu civarındaki bölgenin ısı
geçişine etkisi azdır veya hiç yoktur.
Isı Geçiş Oranı:
mL = 5  Sonsuz uzunluklu kanat
mL = 1 sonsuz uzun bir kanadın transfer
edilebileceği ısının %76,2 sini transfer eder
44
Kanatların çözümlenmesinde kullanılan genel yaklaşım, kanat sıcaklığının
kanat boyunca değiştiğini varsaymaktır. Örneğin otomobil radyatöründeki
kanatlar gibi ince metal yapraklardan yapılmış kanatlar gibi.
Fakat kalın kanatlarda bu yaklaşım doğru olmayabilir.
Bu durumda;
ifadesi ile yaklaşım sorgulanabilir. Bu değer 0,2’den küçük
olduğunda tek boyutlu yaklaşım uygundur, aksi halde diğer yönlere
olan ısı geçişleri de dikkate alınmalıdır.
burada  kanadın karakteristik uzunluğu, t dikdörtgen kanatlar için
plaka kalınğığı ve D silindirik kanatlar için çapı ifade etmektedir.
45
•
Isı alıcıları: Özel olarak
tasarlanmış genellikle
elektronik cihazların
soğutulmasında kullanılan
kanatlı yüzeylerdir. Isı
alıcılarının genel olarak
performansı R ısıl dirençler
cinsinden yazılır.
•
Küçük ısıl direnç değeri, ısı
alıcı boyunca küçük bir
sıcaklık düşüşünü ve
dolayısıyla yüksek kanat
verimini gösterir.
46
Genel Düzenlemelerde Isı Geçişi
Bu bölüme kadar geniş düzlem duvarlar, uzun silindirler ve küreler gibi basit
geometrilerdeki ısı geçişi incelendi.
Bunun sebebi, böylesi geometrilerde ısı geçişinin tek boyutlu olarak ele
alınabilmesi ve basit analitik çözümlerin kolaylıkla elde edilebilmesidir.
Fakat uygulamada karşılaşılan birçok problem iki yada üç boyutludur ve basit
çözümlemeleri olmayan karmaşık geometrilere sahiptirler.
Isı geçiş problemlerinin önemli bir kısmı, sabit duvar sıcaklıklarında (T1 ve T2)
tutulan iki yüzeylileri kapsar.
Sürekli koşullarda bu iki yüzey arasındaki ısı geçişi:
S: iletim biçim faktörü
k: yüzeyler arasındaki ortamın ısıl iletkenliğidir.
İletim biçim faktörü yalnızca sistemin geometrisine bağlıdır.
Isı transferi yalnızca iletimle olduğu zaman iletim biçim faktörü kullanılabilir.
Isıl direnç ile iletim biçim faktörü arasındaki
ilişki
47
48
49
Belli bir geometride iletim biçim faktörleri biliniyorsa, bu denklem
kullanılarak toplam ısı geçişi hesabı yapılabilir.
50
Özet
• Düzlem levhalarda sürekli ısı iletimi
 Isıl direnç kavramı
 Isıl direnç ağları
 Çok katmanlı düzlem levhalar
• Isıl temas direnci
• Genelleştirilmiş ısıl direnç ağları
• Silindir ve kürelerde ısı iletimi
 Çok katmalı silindir ve küreler
• Kritik yalıtım yarıçapı
• Kanatlı yüzeylerden ısı geçişi




Kanat denklemi
Kanat verimi
Kanat etkinliği
Uygun kanat uzunluğı
• Genel düzenlemelerde ısı geçişi
51
Download