MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Ek

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Ek-2
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiş diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Atık madeni yağdan baz yağı üretim faaliyeti, alt başlıklarına işletmek kaydıyla madeni yağ
lisansı sahiplerince yapılabilir. Atık madeni yağdan baz yağ üretimi madeni yağ üretim
faaliyetinin içinde yer alır.”
MADDE 2 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nin 15 inci maddesine beşinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“f) Madeni yağ lisansı veya madeni yağ alt başlıklı dağıtıcı lisansı sahiplerinin lisanslarında
yer alan madeni yağ üretimi ve baz yağ kullanımı bilgilerinin değiştirilmesi, baz yağ üretim
alt başlığı eklenmesi ile üretilecek madeni yağların bu lisanslara eklenmesine veya bu
lisanslardan çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,”
MADDE 3 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesine birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
birinci fıkradan gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde
madeni yağ üretimi ile iştigal edebilir ve lisanslarına alt başlık olarak işletmek kaydıyla atık
madeni yağdan baz yağ üretme faaliyetinde bulunabilirler.”
“Madeni yağ lisansı sahipleri, atık madeni yağdan üretilmiş baz yağı, madeni yağ üretiminde
kullanılabilir veya bu amaçla kullanılmak üzere madeni yağ lisansı sahiplerine satılabilir
veya ihraç edilebilirler.”
MADDE 4 - 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6– Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
31/05/2011 TARİHLİ VE 3242/2 SAYILI PETROL PİYASASINDA LİSANS
BAŞVURUSU AÇIKLAMALARI HAKKINDA KURUL KARARI İLE 31/05/2011
TARİHLİ VE 3242/3 SAYILI PETROL PİYASASINDA LİSANS TADİLİ
BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN KURUL
KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI
MADDE 1 – 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu
Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Atık madeni yağdan baz yağ üretimine ilişkin faaliyeti alt başlık olarak lisanslarına işletecek
olanlardan; lisansa konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon
Tesisleri - Genel Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik
Belgesini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından atık madeni yağların geri kazanımına ilişkin
Çevre Lisansını Kuruma sunarlar.”
MADDE 2 – 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu
Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 8/B maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Madeni yağ lisansına alt başlık olarak atık madeni yağlardan baz yağ üretimi faaliyeti
ekletmek için bu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan belgelere ilaveten, tadil
başvurusuna konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri
- Genel Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranır.
MADDE 3– Bu Kurul Kararı 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kurul Kararı hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
EK1
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
BAŞKANLIĞINA
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri taşıdığımı beyan eder, aşağıda yer
alan isteğime uygun lisansın verilmesini arz ederim.
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN
ADI-SOYADI
TARİH
İMZA
TÜZEL KİŞİLERDE KAŞE
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES:
TEL:
FAKS:
E-POSTA:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…… ……………………
…… ……………………
…………………………...
LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ
(Talep edilen lisans türünü X ile işaretleyiniz)
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
(1) Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında.
(2) Yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile taşıma yapılması.
(3) Rafineri tesisi içinde veya civarında.
(4) Taşıma araçları ve depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması.
(5) Sadece atık madeni yağdan baz yağ üretimi yapılmasını kapsar.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download