EAOM3 BROS TUR V02.cdr - Onaran Elektrik ve Bobinaj

advertisement
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý, 72x72 DIN Boyut
EAOM-3
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý
Kontak Anahtarlý, 72 x 72 DIN Boyutu
EAOM-3-HM
EAOM-3-ALT
EAOM-3-MAG
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý
K o n t a k A n a h t a r l ý v e J e n e r a t ö r Vo l t a j ý n d a n
Aþýrý Hýz Algýlama, 72 x 72 DIN Boyutu
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý
Kontak Anahtarlý ve Manyetik Pikap’tan
Aþýrý Hýz Algýlama, 72 x 72 DIN Boyutu
EAOM-3-HM-ALT
EAOM-3-HM-MAG
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý
Kontak Anahtarlý, Motor Çalýþma Süre Gösterge, Kontak Anahtarlý,Motor Çalýþma Süre Gösterge,
J e n e r a t ö r Vo l t a j ý n d a n A þ ý r ý H ý z A l g ý l a m a ,
72 x 72 DIN Boyutu
72 x 72 DIN Boyutu
Kontak Anahtarlý,Motor Çalýþma Süre Gösterge,
Manyetik Pikap’tan Aþýrý Hýz Algýlama,
72 x 72 DIN Boyutu
EAOM-3-STP
EAOM-3-STP-ALT
EAOM-3-STP-MAG
EAOM-3-HM-STP
EAOM-3-HM-STP-ALT
EAOM-3-HM-STP-MAG
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý
Kontak Anahtarlý, Stop Butonlu,
Kontak anahtarlý ve Stop Butonlu,
J e n e r a t ö r Vo l t a j ý n d a n A þ ý r ý H ý z A l g ý l a m a ,
72 x 72 DIN Boyutu
72 x 72 DIN Boyutu
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý
Kontak Anahtarlý,M o t o r Ç a l ý þ m a S ü r e G ö s t e r g e Kontak Anahtarlý,Stop Butonlu,Motor ÇalýþmaSüre
G ö s t e r g e , J e n e r a t ö r Vo l t a j ý n d a n A þ ý r ý H ý z A l g ý l a m a ,
ve Stop Butonlu, 72 x 72 DIN Boyutu
72 x 72 DIN Boyutu
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý
Kontak Anahtarlý,Stop Butonlu
Manyetik Pikap’tan Aþýrý Hýz Algýlama,
72 x 72 DIN Boyutu
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý
Kontak Anahtarlý,Stop Butonlu,Motor Çalýþma Süre
Gösterge, Manyetik Pikap’tan Aþýrý Hýz Algýlama,
72 x 72 DIN Boyutu
Özellikler
Göstergeler
Arýza Göstergeleri
Arýza durumunda otomatik motor durdurma
Alarm ve durum bilgisi
Yardýmcý motor durdurma giriþi
Þarj alternatörü uyartým akýmýný verir
Takometre ölçüm çýkýþlarý ve aþýrý hýz koruma
opsiyonu
Opsiyonel mekanik, resetlenemez jeneratör
çalýþma saati ölçümü ve gösterimi
Opsiyonel stop butonu
Kolay montaj
Ön ýsýtma
Motor çalýþma süresi
Düþük yað basýncý
Yüksek motor sýcaklýðý
Batarya þarj arýzasý
Aþýrý Hýz (opsiyonel)
Kontroller
Motor yakýt veya motor durdurma çýkýþý
Marþ motoru çýkýþý
Ön ýsýtma çýkýþý
Harici alarm çýkýþý
EAOM-3 manuel motor start üniteleri ön paneldeki 3 konumlu kontak anahtar ile motor kontrolü için tasarlanmýþtýr.
Bu ünite motoru çalýþtýrmak, durdurmak ve arýza durumu tespit edildiðinde otomatik durdurmayý saðlamak için
kullanýlýr. LED’ler hata durumlarý ve motor arýzalarýnýn otomatik gösterimini saðlar, ilk gelen arýza gösterilir.
Opsiyonel olarak; Aþýrý hýz korumasý, çalýþma süresi ekraný ve stop butonlu tipleri mevcuttur.
Çalýþma
EAOM-3 unitesi ön panele montajlý 3 konumlu kontak anahtar ile çalýþtýrýlýr, OFF (0), RUN (I) ve START (II)
konumlarý. OFF konumunda Z kaynak üniteden kesilmiþ, yakýt ve marþ rölesi çýkýþlarý enerjsizdir. Anahtar RUN’a
çevrildiðinde, ünite enerjilenir, yakýt rölesi enerjilenerek motor yakýt sistemi aktif olur. Anahtarýn START konumuna
getirilmesi ile marþ motoru aktif olur. Motor çalýþtýrýldýðýnda anahtar serbest býrakýlmalý ve RUN konumuna
dönmesi saðlanmalýdýr.
LED Göstergeleri ve Alarmlar
EAOM-3 ünitesi üzerindeki LED ler ile düþük yað basýncý, yüksek motor sýcaklýðý, þarj alternatörü arýzasý, harici
durdurma ve (opsiyonel) aþýrý hýz algýlamalarý için arýza durum bildirimi saðlar. Arýzanýn oluþmasý yakýt rölesinin
enerjisinin kesimine neden olur (þarj alternatörü arýzasý dýþýnda), bu nedenle motor güvenli bir þekilde kapatýlýrken
korna rölesi aktif olur.
Her alarm durumunun kendisine ait LED göstergesi vardýr. Eðer alarm aktif olursa, diðer alarm durumlarý kabul
edilmez ve gösterilmez. Alarmlar kontak anahtarýnýn OFF konumuna döndürülmesi ile kolayca resetlenebilir.
Arýza Bekleme Süresi
Anahtar RUN (I) konumuna getirildiðinde ünite enerjilenir. Kullanýcý bundan sonra anahtarý START (II) konumuna
getirerek marþa basmalý ve motoru çalýþtýrmalýdýr. Ünite, enerjilendikten sonra Arýza Bekleme Süresi boyunca
arýzalara bakmaz. Bunun nedeni, motor çalýþtýktan sonra devrini almasý ve Yað basýncýnýn normal düzeye çýkmasý
içindir. Bu süre dolduðunda motor korumasý aktif hale gelir.
Tanýtým Broþürü. TÜR EAOM-3 01 V02 08/13
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý, 72x72 DIN Boyut
Aþýrý Hýz Koruma (Opsiyonel)
EAOM-3 ünitesi opsiyonel olarak aþýrý hýz korumasýna sahiptir. Ayrýca ünite tarafýndan okunan motor hýzý oransal
olarak 0/1 mA çýkýþa verilir (takometre göstergesi için). Aþýrý hýz okumasý jeneratör voltajý yada manyetik pikap
sinyalinden elde edilir. Takometre kalibrasyonu ve aþýrý hýz motor durdurma seviyeleri arka paneldeki potlardan
ayarlanabilir.
Motor Çalýþma Süresi Ölçümü (Opsiyonel)
EAOM-3 opsiyonel olarak, motorun çalýþtýðý saatleri kayýt eden ve gösteren mekanik sayýcýya sahiptir. Bu sayýcý
motor bakýmý planlamasý için kullanýlýr. Görünürlüðü yüksek 7 dijit elektro-mekanik sayýcý resetlenemez ve batarya
voltajý uygulamadan okunabilir.
Stop Butonu (Opsiyonel)
EAOM-3 opsiyonel olarak stop butonuna sahiptir.
Motoru durdurmak için kullanýlýr, stop butonuna basýldýðýnda
stop rölesi 20 saniye boyunca enerjilenir. Motor tamamýyla durduktan sonra anahtar OFF (0) konumuna
alýnmalýdýr. Yakýt kesme tipli yakýt sistemlerinde kullanýlýr.
Spesifikasyonlar
Cihaz Türü
Fiziksel Özellikler
Panel kesiti
Koruma Sýnýfý
Aðýrlýk
Çevresel Þartlar
Çalýþma / Saklama Sýcaklýðý
Çalýþma / Saklama Nem
Aþýrý gerilim kategorisi
Elektriksel Kirlilik
Çalýþma Modu
Jeneratör setleri için elektrikli kontrol cihazý
72mm yükseklik x 72mm geniþlik x 120mm derinlik
69mmx69mm
IP30 ön panel, IP20 arkadan
Yaklaþýk 0.4 kg
Standart,deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliðe kadar,yoðun nem olmayan ortamlarda
-25ºC - +70ºC / -40ºC - +85ºC
90% max. (Yoðunlaþma olmayan ortam)
II
II, Normal ofis veya iþ ortamýnda iletken olmayan kirlenmelerde
Sürekli
EMC
EN-61000-6-4, EMC generic emission standard for industrial equipment
EN-61000-6-2, EMC generic immunity standard for industrial equipment
EN-61010-1, safety requirements for electrical equipment for measurement, control and
laboratory use
8-32 VZ
batarya gerilimi marþ sýrasýnda max 100msn 0 V Z gerilimine düþebilir
(marþtan önce batarya voltajý nominal deðerinde olmalýdýr)
Jeneratör voltajý ya da manyetik pikap tan
10-110 Hz (@30-300 VL-NV RMS)
35 Hz-10kHz (@3-35V tepe deðeri)
Elektriksel Güvenlik
Besleme Gerilimi (Z)
Marþ sýrasýndaki gerilim düþümü
Jeneratör Hýz Ölçümü
Alternatör Frekans Aralýðý
Manyetik Pikap Frekans Aralýðý
Çýkýþlar
Arýza Göstergeleri
Start Röle Çýkýþý. 12A (@8-32VZ)
Yakýt Röle Çýkýþý. 12A (@8-32VZ)
Alarm Röle Çýkýþý. 5A (@8-32VZ)
Ön ýsýtma Röle Çýkýþý. 250mAZ transistor çýkýþ (PNP)
Takometre Analog Çýkýþý. 0 - 1mAZ
Düþük Yað Basýncý
Yüksek Motor Sýcaklýðý
Þarj Alternatör
Aþýrý Hýz (opsiyonel)
Harici Motor Durdurma
Durum Göstergeleri
Koruma Aktif
Ön ýsýtma Aktif (stop butonu olmayan bazý tipler)
Alarm Süresi
Devamlý
Ön ýsýtma süresi
10 saniye
20 saniye
Koruma aktif süresi
Jeneratör aþýrý hýz kapatma ayarlarý 10 – 110 Hz arka paneldeki pot ile seçilebilir ( Jenerator)
35Hz – 10 kHz arka paneldeki pot ile seçilebilir (Manyetik Pikap)
Arka paneldeki pot ile ayarlama
Analog Kalibrasyon
Gösterge Ekraný
Uyarý Ledleri
7 dijit elektromekanik sayýcý 0’ dan. 999999.9 saat
Saat Ölçer(HM Opsiyonel)
2
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý, 72x72 DIN Boyut
Kurulum
c
Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki
uyarýlarý dikkatle okuyunuz.
Paketin içerisinde,
- 1 adet cihaz
- 2 adet Montaj Aparatý
- Garanti belgesi
- Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr.
Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol
edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan
yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir.
Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin
enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz.
Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini
kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.
Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý
gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve
olabilecek kazalarý engelleyecektir.
Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve
montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir.
Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn
hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir.
Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz.
Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli
tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir.
Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan
sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin
olacak þekilde montajýný yapýnýz.
Cihazýn , bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasý durumunda
tüm sorumluluk kullanýcýya aittir.
Garanti
Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti
belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi
halinde yürürlükte kalýr.
Bakým
Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn
enerjisini kesiniz.
Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol , Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn
temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir.
Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz.
Cihazýn, ortalama kullaným ömrü 10 yýldýr.
3
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý, 72x72 DIN Boyut
72mm
Boyutlar
10mm
72mm
69mm
Panel Kesiti
69mm
4
97mm
13mm
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý, 72x72 DIN Boyut
Terminal Baðlantýlarý
EAOM-3-MAG, EAOM-3-HM-MAG
EAOM-3, EAOM-3-HM
12 13 14 15
Internal Connections
Magnetic
Pickup
-
Keyswitch
Run
Start
Start (Max.12A)
+Battery(8 to 32Vdc)
+Battery Out (Max.1A)
- Battery
Fuel (Max.12A)
Alarm (Max.5A)
Preheat (Max.250mA)
Auxiliary Shutdown
-
+
Tachometer
0...1mA
Off On
1
2
3
4
Aux-2
GND
SGN
12 13 14 15 16
+
DIP SWITCH
Conf.Output
Solenoid
Aux1 In Conf.
Aux2 In Conf.
Off
Preheat
Fuel
S.Down
S.Down
On
Alarm
Stop
Warning
Warning
-Battery
Tachometer
0...1mA
Magnetic
Pickup
-
Low Oil Press.
High Temp.
D+(W.L.)
EAOM-3-STP-MAG,
EAOM-3-HM-STP-MAG
Internal Connections
N L
(Max. ~300V)
(Ph-N)
Charge Gen.
Start (Max.12A)
+Battery(8 to 32Vdc)
+Battery Out (Max.1A)
- Battery
Fuel (Max.12A)
Alarm (Max.5A)
Preheat (Max.250mA)
Auxiliary Shutdown
Low Oil Press.
Charge Gen.
D+(W.L.)
High Temp.
-Battery
Off
Alternator
Voltage
+
Tachometer
0...1mA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EAOM-3-ALT, EAOM-3-HM-ALT
12 13 14 15
Keyswitch
Run
Start
Off
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-Battery
Internal Connections
SGN
GND
Keyswitch
Run
Start
Off
Internal Connections
Keyswitch
Run
Start
Off
Start (Max.12A)
+Battery
(8 to 32Vdc)
9 10 11
+Battery Out
(Max.1A)
- Battery
8
Solenoid Out.
(Max.12A)
Pre-Heat Out.
OR Alarm Out.
(Max.250mA)
Auxiliary-1
Low Oil Press.
12 13 14 15 16
N L
1
2
3
4
+
DIP SWITCH
Conf.Output
Solenoid
Aux1 In Conf.
Aux2 In Conf.
Internal Connections
5
Keyswitch
Run
Start
4
5
6
7
8
9 10 11
Start (Max.12A)
3
- Battery
-Battery
2
On
Alarm
Stop
Warning
Warning
Off
Solenoid Out.
(Max.12A)
D+(W.L.)
Start (Max.12A)
1
Off
Preheat
Fuel
S.Down
S.Down
-Battery
Tachometer
0...1mA
(Max. ~300V)
(Ph-N)
9 10 11
+Battery
(8 to 32Vdc)
-
Off On
+Battery
(8 to 32Vdc)
Alternator
Voltage
Keyswitch
Run
Start
+Battery Out
(Max.1A)
8
- Battery
7
Solenoid Out.
(Max.12A)
6
Pre-Heat Out.
OR Alarm Out.
(Max.250mA)
Auxiliary-1
Low Oil Press.
High Temp.
Charge Gen.
D+(W.L.)
-Battery
5
7
+Battery Out
(Max.1A)
On
Alarm
Stop
Warning
Warning
Aux-2
Off
Preheat
Fuel
S.Down
S.Down
Off
4
6
Pre-Heat Out.
OR Alarm Out.
(Max.250mA)
Internal Connections
3
5
Auxiliary-1
DIP SWITCH
Conf.Output
Solenoid
Aux1 In Conf.
Aux2 In Conf.
Low Oil Press.
Aux-2
1
2
3
4
High Temp.
Off On
-Battery
2
4
EAOM-3-STP-ALT,
EAOM-3-HM-STP-ALT
Charge Gen.
14 15 16
3
High Temp.
D+(W.L.)
-Battery
EAOM-3-STP,
EAOM-3-STP-HM
1
2
Charge Gen.
1
Start (Max.12A)
+Battery(8 to 32Vdc)
+Battery Out (Max.1A)
- Battery
Fuel (Max.12A)
Alarm (Max.5A)
Preheat (Max.250mA)
Auxiliary Shutdown
-Battery
Low Oil Press.
High Temp.
D+(W.L.)
Charge Gen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý, 72x72 DIN Boyut
Elektriksel Baðlantý
START
YÜKSEK SICAKLIK
D+(W.L.)
BATARYANIN EKSÝ UCU TOPRAKLANMALIDIR
EAOM-3-ALT
Jeneratör Voltajýndan Hýz Okumasý
JENERATÖR
12
TAKOMETRE
(0....1mA)
SÝGORTA
-2
L
N
13
15
14
START
NOT : SÝGORTA-1 16A. T önerilir
SÝGORTA-2 1A. T
6
D+(W.L)
4
YEDEK MOTOR DURDURMA
2
ÞARJ JENERATÖRÜ
ÖN ISITMA
(MAKS. 250mA)
3
YÜKSEK SICAKLIK
40A
B+
ÞARJ
JEN.
BATARYANIN EKSÝ UCU TOPRAKLANMALIDIR
1
DÜÞÜK YAÐ BASINCI
BATARYA
MARÞ
MOTORU
5
6
ALARM
(MAKS. 5A)
7
(MAKS. 12A)
8
-BATARYA
SÝGORTA-1
START
RÖLESÝ
c
1
9
+BATARYA
ÇIKIÞ(MAKS. 1A)
11
YAKIT
RÖLESÝ
10
40A
OFF
RUN
KONTAK ANAHTARI
YEDEK MOTOR DURDURMA
4
ÞARJ JENERATÖRÜ
ÖN ISITMA
(MAKS. 250mA)
ALARM
(MAKS. 5A)
ÞARJ
JEN.
2
DÜÞÜK YAÐ BASINCI
40A
3
1
B+
MARÞ
MOTORU
c
1
5
6
(MAKS. 12A)
+BATARYA
ÇIKIÞI
(MAKS. 1A)
SÝGORTA-1
BATARYA
START
RÖLESÝ
7
8
YAKIT
RÖLESÝ
9
11
-BATARYA
10
40A
RUN
OFF
KONTAK ANAHTARI
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý, 72x72 DIN Boyut
EAOM-3-MAG Manyetik Pikap’tan Hýz Okumasý
Manyetik
Pikap
ÝÞARET
GND
c
2
TAKOMETRE
(0....1mA)
13
12
15
14
4
2
YÜKSEK SICAKLIK
D+(W.L.)
YEDEK MOTOR DURDURMA
3
DÜÞÜK YAÐ BASINCI
TAVLAMA
(MAKS. 250mA)
ALARM
(MAKS. 5A)
YAKIT
RÖLESÝ
(MAKS. 12A)
1
B+
ÞARJ
JEN.
MARÞ
MOTORU
BATARYA
5
6
ÞARJ JENERATÖRÜ
7
8
-BATARYA
SÝGORTA-1
START
RÖLESÝ
c
1
9
40A
11
+BATARYA
ÇIKIÞ(MAKS. 1A)
10
40A
OFF
RUN
START
KONTAK ANAHTARI
BATARYANIN EKSÝ UCU TOPRAKLANMALIDIR
NOTE : SÝGORTA-1 16A. T ÖNERÝLÝR
c
1- Üniteyi yukarýdaki þemada gösterildiði gibi baðlayýnýz. Batarya uçlarýnýn doðru baðlandýðýndan ve
bataryanýn eksi ucunun topraklandýðýndan emin olunuz. Baðlantýlarý kolaylaþtýrmak için baðlantý uçlarý
geçmeli klemens tipinde yapýlmýþtýr.
2- Manyetik Pikap baðlantýsýnda ekranlý kablo kullanýlmalýdýr, ekranýn sadece bir ucu topraklanmalýdýr.
Opsiyon
Ürün Seçim Tablosu
Ürün Kodu
EAOM-3
EAOM-3-ALT
EAOM-3-MAG
EAOM-3-HM
EAOM-3-HM-ALT
EAOM-3-HM- MAG
EAOM-3-STP
EAOM-3-STP-ALT
EAOM-3-STP-MAG
EAOM-3-HM-STP
EAOM-3-HM-STP-ALT
EAOM-3-HM-STP-MAG
Jeneratör Voltajýndan Manyetik Pikap’tan
Aþýrý Hýz Algýlamasý Aþýrý Hýz Algýlamasý
Motor çalýþma
saati
Stop Butonu Stop/Yakýt Seç. Ön ýsýtma Yar.Gir-1 Yar.Gir-2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ürün Kodlarý
EAOM-3
EAOM-3-ALT
EAOM-3-MAG
EAOM-3-HM
EAOM-3-HM-ALT
EAOM-3-HM- MAG
EAOM-3-STP
EAOM-3-STP-ALT
EAOM-3-STP-MAG
EAOM-3-HM-STP
EAOM-3-HM-STP-ALT
EAOM-3-HM-STP-MAG
Manuel Start & Motor Koruma Kontrol Cihazý,Kontak anahtarlý, 72x72x107 mm
EAOM-3 Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlamalý Jeneratör Kontrol cihazý , 72x72x107 mm
EAOM-3 Manyetik Pikap’tan Aþýrý Hýz Algýlamalý jeneratör Kontrol Cihazý, 72x72x107 mm
EAOM-3 Çalýþma Süresi Göstergeli jeneratör kontrol cihazý , 72x72x107 mm
EAOM-3 Çalýþma Süresi Göstergeli ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlamalý Jen. Kon. Cih., 72x72x107 mm
EAOM-3 Çalýþma Süresi Göstergeli ve Manyetik Pikap’tan Aþýrý Hýz Algýlamalý Jen. Kon. Cih., 72x72x107 mm
EAOM-3 Stop Butonlu Jeneratör Kontrol Cihazý, 72x72x107 mm
EAOM-3 Stop Butonlu ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlamalý Jen. Kon. Cihaz,72x72x107 mm
EAOM-3 Stop Butonlu ve Manyetik Pikap’tan Aþýrý Hýz Algýlamalý Jen. Kon. Cih., 72x72x107 mm
EAOM-3 Çalýþma Süresi Göstergeli ve Stop Butonlu, 72x72x107
EAOM-3 Stop Butonlu, Çalýþma Süresi Göstergeli ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlamalý Jen. Kon. Cih., 72x72x107mm
EAOM-3 Stop Butonlu, Çalýþma Süresi Göstergeli ve Manyetik Pikap’tan Aþýrý Hýz Algýlamalý Jen. Kon. Cih., 72x72x107mm
7
Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol Cihazlarý, 72x72 DIN Boyut
Diðer Bilgiler
Üretici Firma Bilgileri:
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369
BURSA
Tel : (224) 261 1900
Fax : (224) 261 1912
Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri:
Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No:6 16369
BURSA
Tel : (224) 261 1900
Fax : (224) 261 1912
Emko Elektronik ürünlerini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.
Teknoloji ortaðýnýz
www.emkoelektronik.com.tr
8
Download