Öğr. Gör. Uğur DÜNDAR - Erciyes Üniversitesi IIBF

advertisement
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dersin Kodu:
Dersin Adı:
Öğretim Yarıyılı ve Yılı
Bölümü:
Öğretim Elemanı:
I. GENEL BİLGİLER
MLY.203
Maliye ve Vergi Tarihi
/ 2006
GÜZ
Maliye
Öğr. Gör. Uğur DÜNDAR
İletişim Bilgileri
Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
38039
KAYSERİ
e-posta: [email protected]
Telefon: + 90 352 4374901 / 30650
II. DERS TANITIMI
DERSİN AMACI
1.
Üst sınıflarda alınacak Kamu Ekonomisi, Bütçe, Hazine, Devlet Borçları, Maliye Teorisi, Parafiskal Gelirler
gibi branş derslerinin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi edinme
2.
Üst sınıflardaki branş derslerinde müfredatın rahatlatılmasının sağlanması
3.
Sosyal bilimlerde sıkça kullanılan tarihsel metod ile ampirik metod arasında ilişki kurmak
4.
Sosyal Yapı-Mali yapı gelişimi arasındaki ilişkiyi fark etmek
ELE ALINACAK KONULAR
Devlet Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Yerel Yönetimlerin Tarihsel Evrim Süreci, Kamu Girişimciliğinin Evrimi, Fon
Sistemi ve Fon Ekonomisi, Kamu Harcamalarının Gelişimi, Kamu Gelirlerinin Tarihsel Gelişimi, Hazine Yönetimi
Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı Tarihsel Evrimi, Kamu Muhasebesi Tarihsel Gelişimi konuları işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEMİ
1. Tarihsel Metod.
2. Tartışmaya dayalı anlatım
3. Araştırma ve Sunu
4. Kütüphane Kaynak Taraması
DERSİN GEREKLERİ
Katılım: Öğrencilerin derslere ve ödevlere belirtilen tarih ve saatte katılmaları ve teslim etmeleri gerekmektedir. Ne
kadar çok derse (devam ederseniz) katılırsanız, o kadar çok öğrenirsiniz. Başkası sizin için öğrenemez. Bu nedenle
derslere katılmanız sizin yararınızadır! Soru sormak için e-posta kullanabilirsiniz! Ofis saatlerim de gelebilirsiniz!
Derse gelmeden önce tavsiye edilen kitabı veya makaleyi mutlaka okumalısınız. Okunacak materyallerin listesi
aşağıda verilmiştir. Derse ilişkin materyal bularak içerik zenginleştirmek derse katılımı güçlendirecektir.
Gecikme: Benden sonra derse alınmayacağınızı ve ödevleri zamanında getirmediğinizde kabul edilmeyeceğini
bildirmek zorundayım. Hiçbir öğrenciye ayrıcalık tanınmayacaktır
Akademik dürüstlük: Bütün öğrencilerden Üniversite kurallarına ve bilimsel dürüstlüğe sadık olmaları beklenir. Her
hangi bir bilimsel sahtekarlığa kesinlikle taviz verilmeyecektir. Bilimsel Sahtekarlık; belirli bir sınırlama olmamakla
birlikte, KOPYA ÇEKME, İNTİHAL (AŞIRMA), AKEDEMİK YAYINLARI TAHRİF ETMEK VE İZİNSİZ ÇOĞALTMAK
vb. içerir.
Dersin Gerekleri: İktisada Giriş, Matematik dersleri temel bilgileri biliniyor kabul edilecektir. Eksiklikleri gidermek
öğrencinin görevidir.
MLY.203 Maliye ve Vergi Tarihi - Öğr. Gör. Uğur DÜNDAR
DERS GEÇME KOŞULLARI
Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40 final sınavı notunun ağırlığı da % 60 olacaktır. Eski
yönetmeliğe tabi öğrenciler için başarı notu 50 iken, diğer öğrenciler için başarı notu bağıl not sistemi ile belirlenir.
GEREKLİ DÖKÜMAN VE ARAÇLAR
1.
Filiz GİRAY, Maliye Tarihi, Bursa 2001.
2.
Nihat FALAY, Maliye Tarihi Ders Notları, İstanbul 1996.
3.
Abdullatif ŞENER, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İstanbul, 1990.
4.
Ahmet TABAKOĞLU, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul 1985
5.
Yusuf HALAÇOĞLU, 14 ve 17. YY'da Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara, 1995
6.
Tevfik GÜRAN, Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları, Ankara, 1989
7.
S.A. SIDDIKİ, İslam Devletinde Mali Yapı, İstanbul, 1980
8.
Abdulkadim ZELLUM, İslamda Maliye, Ankara, 1997
9.
Alptekin MÜDERRİSOĞLU, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Ankara, 1990
10.
Şevket PAMUK, Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi: 1500-1914, İstanbul, İletişim Yayıncılık, 2005
11.
A. TABAKOĞLU, Türk İktisat Tarihi, İstanbul, 2004
12.
Erdoğan ÖNER, Mali Olaylar ve Düzenlemeler Işığında Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde
Mali İdare, Ankara, 2001
13.
Faruk YILMAZ, Devlet Borçlanması ve Osmanlıdan Cumhuriyete Dış Borçlar, İstanbul 1996
14.
MB-APK, İhsaiyat-ı Maliye: Maliye İstatistikleri 1885-1909, Ankara2000
15.
MB,-APK, Osmanlı Bütçeleri:1909-1918, Ankara 2000
16.
MB-APK, Osmanlı Maliyesi Hakkında İngiliz Raporları: 1861-1892
17.
Korkut BORATOV, Türkiye'de Devletçilik, İmge Kitabevi, Ankara, 2006
18.
Mustafa A. AYSAN, Atatürk'ün Ekonomi Politikası, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, Ankara,
19.
Çoşkun ÇAKIR, Osmanlı Maliyesi 'Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi', Küre Yayınları, İstanbul, 2001
20.
Türkiye Maliye Sempozyumu Bildirileri
Web Kaynaklar:
http://www.canaktan.org
http://www.ceterisparibus.net
http://kutuphane.erciyes.edu.tr/veritabanlari.html
http://www.maliye.gov.tr
http://www.hazine.gov.tr
http://www.tesev.org.tr
http://www.ifs.org.uk
http://www.ifa.nl
http://www.fiscalpolicy.org
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/all-courses.htm
http://www.dcfpi.org
http://www.mahfieğilmez.nom.tr
http://idari.cu.edu.tr/igunes
MLY.203 Maliye ve Vergi Tarihi - Öğr. Gör. Uğur DÜNDAR
DİĞER BİLGİLER
Yerel Kredisi: 3
ECTS Kredisi: 5
Ön ders:
Dil: Türkçe
DERS TİPİ ve DÜZEYİ:
ÖĞRENCI YÜKÜ:
Teorik Anlatım
Konferans
Seminer
Öğrenci sunumu
Öğrenci ile birebir çalışma
Alan çalışması
Diğer
Bireysel çalışma
TOPLAM
Zorunlu:
Temel: X
Seçmeli: X
Basit:
Orta:
İlişkili:
X
Saat
39
10
10
5
60
125
HAFTALIK DERS PLANI
1. HAFTA
2. HAFTA
3. HAFTA
4. HAFTA
5. HAFTA
6. HAFTA
7. HAFTA
8. HAFTA
9. HAFTA
10. HAFTA
11. HAFTA
12. HAFTA
13. HAFTA
14. HAFTA
15. HAFTA
Maliye Bilimi Tarihsel Gelişimi
Mali Yapının Tarihsel Gelişimi
Devlet Kavramının Tarihi Gelişimi
Kamu Harcamalarının Tarihi Gelişimi
Kamu Harcamalarının Tarihi Gelişimi
Kamu Gelirleri Tarihsel Gelişim Süreci
Kamu Gelirleri Tarihsel Gelişim Süreci
VİZE SINAVLARI
Kamu Bütçelerinin Tarihsel Gelişimi
Kamu Girişimciliğinin Tarihsel Gelişimi
Hazine Kavramı Tarihsel Gelişimi
Kamu Muhasebe Sistemi Tarihsel Gelişimi
Borçlanmanın Tarihsel Gelişimi
Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi
FİNAL SINAVI
Az İlişkili:
İleri:
Download