Örnek Güncelleme Tablosu (Türkçe)

advertisement
Program
Dersin Adı
Ders Kodu
Dersin Seviyesi
HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ
ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı
Java Programlama - I
BİS215
Ön lisans
Yarıyıl
3 (Güz)
Ders
Koordinatörü
Dersin
Yardımcıları
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön koşul
Dersleri
Eğitim Türü
Dersin Amacı
Dersin
Hedefleri
Teorik
Uygulama
Kredi
AKTS Kredisi
1
2
2
3
Türkçe
Seçmeli
Yok
Yüz Yüze
Programlama temel kavramlarını öğrenmek, Java dilini kullanarak nesne
yönelimli programlama tekniklerini öğrenmek, Grafik ara yüz (GUI) geliştirmeyi
öğrenmek, Java dili ile dosya ve veri tabanı uygulamaları geliştirmek.
Java veri tipleri ve operatörleri, Java ile basit giriş-çıkış işlemleri, Diziler, Kontrol
yapıları (döngüler ve seçimli yapılar), Java ile string işlemler, Arama ve sıralama
algoritmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
A-C
1. Programlama temel kavramlarını (program, derleyici,
1, 2, 4, 5
yorumlayıcı gibi) bilir
2. Java programlama dilinin yapısını, özelliklerini ve diğer
A-C
1, 2, 4, 5
dillerden farkını bilir
3. Java Programla dili için kullanılacak editör (program,
A-C
1, 2, 4, 18, 19
derleyici, yorumlayıcı gibi) bilir
4. Nesne yönelimli programlama ve temel kavramlarını
A-C
1, 2, 4, 5
(sınıf, nesne, metot, inheritance, encapsulation,
polymorphism, ..) bilir
5. Java dili ile değişken tanımlama, Java veri tipleri ve
A-C
1, 2, 4, 18, 19
operatörlerini bilir
6. Basit giriş-çıkış (klavyeden bilgi girişi, ekrana yazdırma)
A-C
1, 2, 4, 18, 19
işlemlerini yapabilir
7. String veri tiplerini ve kullanımı önceden tanımlı
A-C
1, 2, 4, 18, 19
fonksiyonları bilir
1, 2, 4, 18, 19
8. Döngü komutlarını, karar yapılarını bilir
A-C
9. Java ile tek ve çift boyutlu dizileri tanımlayabilir ve
A-C
1, 2, 4, 18, 19
dizilerle işlemler gerçekleştirebilir
10. Arraylist ile dinamik dizi tanımlayabilir ve string
A-C
1, 2, 4, 18, 19
işlemleri gerçekleştirebilir
1: Anlatım Yöntemi, 2: Soru cevap, 4: Gösteri Yöntemi, 5: Örnek Olay, 18:
Öğretim Yöntemleri
Bireysel Çalışma, 19: Gösterip Yaptırma Yöntemi
Ölçme Yöntemleri
A: Sınav, C: Ödev,
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Arazi/Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Adet
1
Yüzde (%)
30
1
10
1
60
Yıl içinin Başarıya Oranı
% 40
Finalin Başarıya Oranı
% 60
DERSİN AKIŞI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ön Hazırlık
Konular
Temel kavramlar (Program, Derleyici, Yorumlayıcı, vs.), Programlama
dilleri ve Java dilinin diğer programlama dillerinden farkı, Java
programlama dilinin yapısı
Java programlama dili için kullanılacak editör (program, derleyici,
yorumlayıcı vs.) ‘nin kurulumu ve kullanılması
Java programlama dili kod yazılımının algoritması, iskeleti ve basit
kütüphanelerinin anlatımı
Değişkenler, değişken tanımlama kuralları, veri tipleri, çıkış (escape)
karakterleri, Operatörler (aritmetiksel, mantıksal, karşılaştırma, bit işlem,..)
ve öncelik sıraları
Basit Giriş(Okuma), Çıkış(Yazma) İşlemleri ve bu işlemler için gerekli
komutlar (Import, Package, Scanner, System.out.print(), JOptionPane(),..
deyimleri)
String veri tipleri ve özel fonksiyonları ile ilgili programlar
Seçimli (Karar) Yapıları (if, if/else, switch/case deyimleri)
Ara Sınav
Döngüler (for, while, do/while)
Atlama (Yönlendirme) Deyimleri (return, goto, break, continue)
Diziler (Dizi tanımlama, Tek boyutlu diziler (vektörler), Çift boyutlu
diziler (Matrisler))
Arraylist sınıfı ile dinamik dizi tanımlama
Arama ve Sıralama algoritmaları
Math Sınıfı ve Yöntemleri (Rastgele sayı üretimi)
Math Sınıfı Uygulamaları
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
[1]Java Eğitim Notları, Academy Tech Eğitim Merkezi, 2008
[2]Eclipse dökümantasyon, http://www.eclipse.org/documentation/
(Erişim Tarihi: 01 Eylül 2013)
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
NO
ÖĞRENME ÇIKTILARI
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt
yapıya sahip olmak
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak,
verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları
tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları
ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve
projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında
çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel
çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip
edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve
mesleki etik bilincine sahip olmak.
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip
olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve
donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini
izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
X
X
X
X
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14x toplam ders saati
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
Kısa Sınav
Ödev
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
SAYISI
14
14
1
0
1
1
Süresi
(Saat)
3
2
10
0
10
10
Toplam
İş Yükü
(Saat)
42
28
10
0
10
10
100
3,3
3
NOT:
Üniversitemizin Tüm birimlerinde ortak kodlu öğretim yöntemlerinin kullanılması için
aşağıdaki kodları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
1. Anlatım yöntemi
2. Soru-cevap
3. Tartışma
4. Gösteri yöntemi
5. Örnek olay
6. Problem çözme
7. Proje
8. Beyin fırtınası
9. Altışapkalı düşünme
10. Gezi-gözlem
11. Rol oynama/dramatizasyon
12. Benzetim
13. Mikro öğretim
14. Programlı öğretim
15. Bilgisayar destekli öğretim
16. Bireyselleştirilmiş öğretim
17. Ev ödevi
18. Bireysel çalışma
19. Gösterip yaptırma yöntemi
20. Laboratuvar yöntemi
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards