Önsöz - Grander - Su Yaşatma Teknolojisi

advertisement
Önsöz
“Su evrensel bir şeydir!” Bu husus, bana Johann Grander’in buluşunun bilimsel
olarak kabul görmüş metotlarla test edilmesi görevini verdiğinde, 1993 yılında
vurguladığı bir konuydu. Bu görevin sorumluluğu benim için çok heyecan verici
bir dönemin başlangıcıydı ve ilk defa “yaşam ve su” olgusuna daha fazla
yaklaştığım hissine kapıldım. Öte yandan, çok şüpheliydim, çünkü “su ve evren”
arasındaki ilişki benim için çok az şey ifade ediyordu.
Avusturya üniversite kurumlarının da müdahil olması ile, bir dizi laboratuar testleri ile iş
başladı. Prensip olarak, Grander® Teknolojisinin endüstriyel alanda pratik olarak
uygulanması ancak su analizi ilk şartları açık bir şekilde tanımladıktan sonra başladı. Ekipman
kurulduktan sonra, kimyasal ve bakteriyolojik testler her değişikliği belge altına aldı. Bu ise
akabinde, şunu ispatlayan veri çokluğu sonucunu doğurdu: Grander® Teknoloji kimyasallar
için daha düşük bir gereksinim duymakta, suyun bakteriyolojik kalitesi iyileşiyor ve içme
suyu yıllarca korunuyor.
Teknik uygulamalara ilişkin olarak şimdilik bu yeter. Ancak, ya bu hususların bilimsel
boyutu?
Bu tartışmalar esnasında, ara sıra şu hususla karşılaştım: Grander® Teknolojisi çok etkili
olabilir, fakat hiç kimse bunun nasıl çalıştığı prensibini gerçek anlamda bilmiyor, ve en
sonunda konunun tamamının inanarak (herhangi bir kanıt olmaksızın) kabul edilmesi
gerekiyor.
“İnancın” gerektiği düşüncesini geçersiz kılmak ve ortadan kaldırmak için ve ayrıca
kullanıcıların Grander® Teknolojisine güvenmesini ve itimat etmesini sağlayabilmek için, bu
broşürde ortaya konan sonuçlar bilimsel olarak kabul edilmiş metotlar kullanılarak elde
edilmiştir. Böyle olması sebebiyle, sonuçlar uygun donanıma sahip her laboratuar tarafından
kontrol edilebilir.
Bu bağlamda, şu önemli hususa dikkat çekmek istiyorum: burada açıklanan çalışmalar bilim
adamları yerine “ilgilenen sıradan/meslek dışı insanlar” için yazılmış ve ortaya konmuştur.
Karmaşık konu ve bağlamına rağmen, metnin evrensel olarak anlaşılabilir olması amaçlanmış
ve buna özen gösterilmiştir. Bu çalışmaların “tam versiyonu” gelecek sene kitap şeklinde
yayınlanacaktır.
Ve kozmik şey? Burada da, kayda değer ilerleme kaydettik. 1997 yılında, Grander®
Teknolojisine ilişkin bir araştırma sözleşmesi Rusya Doğa Bilimleri Akademisi (Russian
Academy of Natural Sciences) başkan yardımcısı Prof. Yuri Rahmanin’a verilmiştir.
Mart 2000 tarihinde, Profesör Rachmanin ve meslektaşı Profesör Kondratov, Tirol’de
Jcohberg’deki bulgularını şahsen bildirmek için Avusturya’ya geldiler. Ve burada da yine su
ve evren arasındaki ilişki ve bağlantı vardı. Bilim adamları, Grander® revitalisation (yeniden
canlandırması) esnasında suyun yapısının kalıcı bir değişime uğradığını onayladılar. Altıgen
birimlerde/ünitelerin dikey kompresyonunu olduğuna yönelik kanıtlar sundular. Böylelikle,
Grander® yeniden canlanmasına tabi tutulan su, “sallanan kuvarsınkiler” ile kıyaslanabilir
niteliklere sahip olmaktadır: dikey yapılar kozmik enerjinin özel frekanslarını toplayan
antenler vasıtasını görür ve bunu yeniden canlandırılmamış/diriltilmemiş suya aktarır (bir
verici gibi).
O zaman, Johann Grander haklıdır: su evrenle bağlantılıdır.
Bana göre, su olgusuna ilişkin olarak Viktor Schauberger ve Johann Grander gibi sözüm ona
“doğal araştırmacıların” ortaya koyduğu karmaşık olmayan ilişkiyi gözlemlemek benim için
çok ilginçti. İlk olarak “nitelikli” bilim adamları için anlaşılmaz olan ilişkileri keşfetmeyi
başarıyorlar. Benim bu çalışmayı Johann Grander’a adamak istememin nedeni de budur.
Yüksek seviyedeki açıklayıcı diliyle, doğal fenomene ilişkin tamamen yeni bir ilişkiyi
bulmama yardımcı oldu. Bu nedenle, “evrensel bir şey” olarak suyun araştırılması ilerde de
uzunca bir zaman beni büyülemeye devam edecek bir konudur.
DR. HORST FELSCH
AKADEMİK OLARAK NİTELİKLİ MÜHENDİS
Nisan, 200
Grander® Teknolojisinin Mikrobiyolojik Etkileri
Pin Nokta (pin point) Oluşumu
İlk araştırmalar Grander® Teknolojisinin suyun küme yapısını değiştirdiğini ispatlamıştır. En
önemlisi de bunun, çok eskiden beri su ile bir yaşam ilişkisi (biyosenoz) sürdürmüş olan
bakteriyi etkilemesi gerekir. Küme yapısındaki değişikliklerin ayrıca bakteriyolojik
değişikliklere de sebep olması gerekir. Bu, aşağıda açıklanan araştırmaların temel
dayanağıydı.
“pin point” (iğne ucu büyüklüğündeki nokta) ifadesi pratik hayattan alınmıştır ve bakterinin
boyutunu ifade etmektedir. Bu, özellikle küçük olan bakteri kolonilerine uygulanmaktadır, bir
iğne başının boyutu iyi seçilmiş bir karşılaştırmadır.
Son birkaç yıla kadar, su araştırmalarında “pin points” ifadesi hakkında nispeten çok şey
biliniyordu. Pin points (iğne ucu noktaları” Khodaia Mohaled adındaki İranlı birr öğrenci
tarafından 1972 yılında sunulan bir tezde açıklanmıştır. Tezinin başlığı oligocarbophile:
Micro-organisms in Plus Lake idi. Oligocarbophile bakterisinin aslına uygun çevirisi bunların
çok küçük miktarda karbon sevdiklerini ima etmektedir; bu nedenle, bunlar tipik su
bakterileridir ki bunlar suda bulunan çok düşük seviyedeki besin maddesine adapte olmuştur.
Akan sularda (örneğin, akarsu,nehir), bakterinin yaşayan kolonilerinin kapsamı içinde iğne
ucu noktalarının (pin points) bulmak çok yaygındır. Bu ise içme suyunda çok nadir rastlanan
bir durumdur.
Bu arada, “pin points” ifadesi, George Thieme Verlag tarafından Stutgart, Almanya’da
yayınlanan Hans G. Schlegel’in Genel Mikrobiyoloji gibi mikrobiyoloji alanındaki ders
kitaplarına kabul edilmiştir. “Vahşi” koloniler ve pin point koloniler arasındaki boyut farkını
gösteren bir illüstrasyon içermektedir. Bu raporda ise, pin point’lerin iri görünümlerinin
Grander® yeniden canlandırma (işlemine) açık bir delil ortaya koyduğunu ispat etmek için
bakteriyolojik metotları kullanmak istiyorum.
Genel Mikrobiyoloji ders kitabından pin point’lerin açıklandığı bir sayfa. Resimde, orijinal bakteri olan “vahşi” tipin
büyük beyaz kolonileri görülebilir. Küçük beyaz noktalar ise pin point (iğne ucu noktalardır).
Suyun Kendini Arıtma Yeteneği
Kirlenmiş su, kirlenmemiş suyun sahip olduğu birçok nitelik ve özelliğin birçoğunu çoğu
zaman kaybeder; örneğin yeterli miktarda oksijen emme yetisi. Diğer nitelikler ise, tazelik, tat
ve kokudur. Kirlenmiş su çoğu durumda artık kendini arıtamaz duruma gelmiştir. Kirlenmiş
sulardaki bakteriler bu sulardaki besleyici maddelerin geniş miktarını bölemez haldedir. Çoğu
zaman, gerekli oksijen eksiktir, bu yüzden oksijensiz/anerobik işlemlerin cereyan etmesi daha
muhtemeldir ve bu da hoş olmayan koku oluşturur. Böylece, atık su arıtma tesislerimizin,
kirlenme düzeyini düşürmek için “yeniden canlanma havuzundaki” mikroorganizmaları
uyarmak için havadan çok fazla oksijen alması gerekiyor.
1886 yılında Robert Koch. “Yapay” bir kültür ortamında bakterileri büyütebilen/üretebilen ilk kişiydi. Bu
resimde de görülebildiği üzere, petri kabı üzerinde et çorbasını bir ortam olarak kullanmıştır. Bu ise, hastalığa
sebep veren ajanların (patojen) izole etmesine ve kültür yapmasına olanak tanımıştır.
Suyun Bakteri Sayımı Nasıl Belirleniyor?
Bakteri sayımının belirlenmesi için, yapay bir kültür ortamında bakterilerin kültürlendiği bir
metot kullanılmaktadır. Bireysel bakteriler, çıplak gözle görülebilen ve böylece mikroskop
kullanılmadan sayılabilen daha geniş koloniler oluşturmaktadır. İçme suyundaki bakteri
sayımının belirlenmesine ilişkin metot, kullanılacak kültür ortamının kompozisyonu ile
standardize edilmiştir. Prensip olarak, bakteri sayımının belirlenmesi için iki metot
kullanılmaktadır: kap kültürü metodu ve membran filtre metodu. Benim yürüttüğüm tüm
araştırmalar membran kültür metodu kullanılarak yürütülmüştür. Böylelikle, metodu daha
detaylı olarak açıklamak istiyorum.
Bakteri sayımının belirlenmesinde, steril şartlar altında test edilecek suyun 1 ml’si (veya
uygun delüsyonun (su katmanının 1 ml’si) bir membran filtre boyunca çekilmektedir. Su
içindeki bakteriler ve mantarlar filtreye takılmaktadır, ki bunlar daha sonra yapay bir kültür
ortamına serilir. Filtre kültürden besleyici öğeleri çeker ve böylelikle filtrenin yüzeyinde
bulunan bakteriler ve mantarlar kolaylıkla büyür ve çoğalır. Bakteriler eşmerkezli/konsantrik
bir şekilde çoğalır, ideal olarak tek bir bakteriden yayılarak ve çıplak gözle görülebilir
koloniler oluşturarak. Bunun oluşmasının sebebi şudur ki tek bir bakteriden yalnızca 48
saatlik bir süre içinde (üreme süresine bağlı olarak) 100,000 bakteri üretilebilir. Görülebilir
kolonilerin oluşması bakteri sayımının bir mikroskop yardımı olmadan bile yapılabilmesine
olanak tanır. Bu metodun en büyük avantajı yalnızca üreme kabiliyeti olan bakteriler ve
mantarlar sayılmaktadır, örneğin; içme suyunda muhtemel bir tehlike ortaya konan mikroplar.
İğne Ucu Noktaların (pin points) Oluşmasına Ne Sebep Oluyor?
Pin points Grander® Teknolojisinin kullanımın yanında diğer şekillerle de oluşturulur. İğne
ucu noktalar, su örneği uzunca bir süre boyunca ültrasona maruz bırakıldıklarında da
oluşabilir. Yüksek frekanslı ses dalgalarının etkisi altında, bakteri “familyaları” parçalanır ve
dağılır. Bu şekilde oluşan birey koloniler çoğu zaman çok küçük koloniler şeklini alır ve
böylece iğne ucu noktalar (pin points) olur.
İğne ucu noktaların üretilmesinin ikinci bir ihtimali de ültraviyole ışık ile subletal
radyasyonun kullanımıdır. Bu durumda ayrıca, enerjinin girişi bakteri birikimlerini/yığınlarını
da yırtarak ayırabilir.
Grander® Teknolojisi iğne ucu nokta oluşumuna neden olurken tamamen farklı bir prensip
kullanmaktadır. Bu, büyük dozda enerji kullanımına bağlı değildir. Bunun yerine, şu anki
mevcut bilgilerimize göre, suyun küme yapısının değiştirilmesi ile, mikroorganizmaların
davranışı önemli düzeyde değiştirilmektedir. Böylelikle, oluşan Grander® iğne ucu noktaları
suyun yapısal değişimine bir reaksiyondur/tepkidir ve bakteri birikimlerine yok olmasına
sebebiyet veren bir işlem veya sürecin sonucu değildir.
Bu nedenle, ültrason etkisinden meydana gelen iğne ucu noktaları önemli düzeyde Grander®
iğne ucu noktalarından farklıdır. Eğer bir su örneği ültrasona maruz bırakılır ve daha sonra
bakteriler açısından test edilirse, neredeyse derhal küçük koloniler bulunabilir, çoğalmak için
zaman bulur bulmaz.
Bir su örneğinin Grander® Teknolojisi ile temas etmesinin ardından, iğne ucu noktalarının
oluşması en az iki ila üç gün alır. Bu süre, “vahşi” bakterilerde meydana gelecek genetik
değişiklik için gerekli olan süredir. Genetik düzendeki (jenotip) gösterilebilir/ispatlanabilir bir
değişiklikten önce en az 40 dölleme meydana gelir.
Ültraviyole Radyasyon veya Ültrasonun etkileriyle Oluşturulan Küçük Koloniler
arasındaki Ayırt edici Özellikler ve Grander® İğne Uç Noktaları (Pin Points):
Ültrason veya UV
Grander® nedeniyle Pin
radyasyonu nedeniyle Pin
Point Oluşumu
Point Oluşumu
Şunların sebep olduğu pin
Mekanik ses enerjisi veya
Değiştirilmiş mikrobiyolojik
point oluşumu
ağır radyasyon, birikintilerin
davranış; bakteri
bireysel/tekli bakteriler
birikintilerinin tekli parçalara
haline dönüşmesine sebep
ayrılmasına neden olunmaz,
olur
fakat genetik değişikliğin
zararsız fakat çok aktif yeni
formlara dönüşmesine sebep
olur
Meydana gelme
Hemen
Grander® Teknolojisi ile ilk
temastan sonraki 2 ila 3 güne
kadar
Özgenil/substrat kullanımı
“vahşi” bakterilerdeki ile
Genetik değişiklik; “vahşi”
aynı
bakterilerdekinden farklı
kullanım
Karbon içeriğinin
Artmış bozulma olmaz
Artırılmış bozulma ve AOC
bölünmesi bozulması ve
ve/veya AOC içeriğinin
içeriğinin düşmesi, ve bu da
AOC içeriğinin (gıda
düşmesi olmaz
saflık ve daha iyi suyun
içeriğinin) düşmesi
oluşması sonucunu doğurur
Grander® Teknolojisi Kullanılarak Bakterilerin Pin Point Oluşumu
Yeniden canlandırılmış olan suya tamamen yeni özellikler veren pin point oluşumu Grander®
Teknolojisi ile ilişkili en fantastik fenomenlerden biridir. Şaşırtıcı bir hızla, bu iğne ucu
noktalar su da çözülen organik içeriği bozar/parçalar ve böylelikle arıtır ve saflaştırır. Bu
şekilde, su bozulabilirliğini kaybeder ve kirlenmemiş bir durumdayken sahip olduğum tüm o
özellikleri geri kazanır.
Bu olgunun en şaşırtıcı yanı şudur ki, Grander® metodu ile yeniden canlandırılmış su daima
bu özelliklerini korur. Eğer bir şişe Grander® suyu kirlenir ise, örneğin, bir damla steril,
yapay kültür ortamı ekleyerek, yalnızca birkaç saat içinde pint point sayısı artar. Bunlar hızlı
bir şekilde karbon kaynağını parçalar ve suyu bir kere daha arıtır ve saflaştırır.
İğne Ucu Noktaların (pin point) oluşumu ile ilgili, Grander® Teknolojisi yüksek
düzeyde spesifiktir. Piyasada mevcut olan birçok sus sistemini test ettim. Bunlar, su
aktivasyonu veya benzer etkiler sunmakta ve vaat etmektedir, fakat bu teknolojilerin
hiçbiri, Johann Grander’in fikrinde pin point oluşumunu teşvik edemiyordu.
Çok sayıda iğne ucu noktalara atıfta bulunmaya devam ettiğim için, bir kere daha, bu iğne ucu
noktaların zararsızlığını işaret etmeliyim. Yaşadıkları genetik değişiklikler iğne ucu
noktalarının “vahşi” bakterilerin sahip oldukları direnç özelliklerini kaybetmesini sağlar.
Kültür ortamı ne kadar iyi olursa olsun iğne ucu noktalarının 37 derecede üremesi pek
mümkün değildir. Bu sebeple, ne kadar iğne ucu içerirse içersin, içme suyunun zararlı bir
etkisinin olmayacağı konusunda kesin ve emin olabiliriz; çünkü hem normal vücut sıcaklığı
hem de mide asidi bu iğne ucu noktalarını derhal öldürecektir. Ayrıca, iğne ucu noktalarının
sayısındaki bir artış hastalık mikroplarının sayısında da bir atış demek değildir (ki bunlara
yasal olarak izin verilmemektedir).
“Membran Filtre Metodu kullanarak, Üreme Kabiliyetine sahip Mikropların
Belirlenmesi”
Bu prosedür DIN 38411-K5’de açıklanmıştır. Membran filtreler kimyasal olarak değiştirilmiş
selülozdan oluşur ve 45 um’lik bir gözenek büyüklüğüne sahiptir. Bu gözenekler, çoğu
bakterinin arasından geçmesi için çok küçüktür, ve bu yüzden filtrenin yüzeyinde kalırlar. Her
bir testte, örnek sıvının 1 ml’si membran filtreden çekilmiştir, ki bu daha sonra standart bir
kültür ortamı üzerine serilmiştir.
Soldaki Fotoğraf: Baskılı sayma ızgarası olan membran filtresi (çap 50 mm, kalınlık 01 mm). Boyutlarından
dolayı, bakteriler ve mantarlar gözeneklerden geçemez ve filtreye takılır. 24, 48 ve 96 saat sonra, oluşan
koloniler sayılır.
Sağdaki Fotoğraf: Örnek membran filtresinden geçirildikten sonra, steril bir kültür ortamı yüzeyine “yuvarlanır”.
Kuluçka dönemi sırasında, filtre üzerinde bulunan bakteriler kültür ortamı tarafından beslenir ve bu da bunların
yeniden üremesine ve koloniler oluşturmasını sağlar.
Yeniden Canlandırmanın Etkinliğinin Kanıtı
Burada gösterilen tamamen farklı resimler, pin point oluşumuna ilişkin olarak Grander®
Teknolojisinin dikkat çekici yapısını mükemmel bir şekilde açıklar. Bu keşif, su sistemlerinde
Grander® Teknolojisinin etkililiğinin belirlenmesi için anlaşılabilir bir bilimsel prosedür
geliştirilmesine olanak tanımıştır.
Soldaki resim: Kabul edilir bakteri seviyeleri ile yeniden canlandırılmamış su örneği. Daha fazla koloni
oluşturmak için, 50 ml filtreden geçirildi, ki bu da daha sonra 22 santigrat derecede 72 saat boyunca standart
besleyici bir agar üzerinde kuluçkaya bırakıldı. Kolonin çeşitli boyut ve şekiller tipiktir.
Sağdaki resim: St Ulrich am Pilersee’den alınan suyun yeniden canlandırılmasından ve iki gün bekletilmesinin
ardından, bu tipik resim 22 santigrat derecede 48 saatlik kuluçkadan sonra oluşmuştur. Yalnızca birkaç “vahşi”
koloni kalmaktadır. Çok sayıda Grander® iğne ucu noktalar egemen durumdadır.
Grander® İğne Ucu Oluşumuna ilişkin ayrıntılar
Henüz 1993 yılında, suda bulunan bakterilerin, Grander® Teknolojisinin bir sonucu olarak
iğne ucu noktaları oluşturduğunu saptayabilmiştim. Eğer bir içme suyu örneği Grander®
Teknolojisi ile temas ederse, yaklaşık olarak iki ila üç gün içinde (bu süre bakterilerin
değişme süresidir) meydana gelen iğne ucu oluşumunu gözleyebiliriz. Bakteri resmi tek tip bir
hal alır: artık “vahşi” koloniler yoktur, fakat iğne başı boyutundaki ufak koloniler mevcuttur.
Grander® Teknolojisi için tipik olan bu iğne ucu noktaların oluşumu ayrıca, Grander®
Teknolojisinin etkililiğinin ispat edilmesi için en önemli metot olmuştur.
1993 yılından bu yana, yaklaşık olarak 2, 000 su örnekleri üzerinde test yaptım ve Grander®
Teknolojisinin neden olduğu iğne ucu oluşumunu teyit etme zamanı buldum. Bu iğne ucu
büyüklüğündeki noktaların oluşumu ayrıca diğer üniversite kurumları tarafından ve Moskova
şehri su teminin temizliğinden sorumlu kişi olan Prof. Dr. Rachmanin tarafından da teyit
edilmiştir.
Soldaki resim: 96 saatlik bir kuluçka döneminden sonra, çıplak gözle görülebilen ve böylece sayılabilen
koloniler oluşmaktadır. Bu içme suyu 30 CFU ml’ye sahiptir (SFU= koloni oluşturan birimler). Avusturya
yönetmelikleri kapsamında geçilemeyecek olan kılavuz 100 CFU/ml’lik bir sınır belirlemektedir.
Ortadaki resim: Grander® Teknolojisi kullanılarak yeniden canlandırılmış su tipik pin point oluşumunu
göstermektedir (bunlar çok küçük beyaz kolonilerdir). Yeniden canlandırılmamış koloniler = “vahşi” veya ana
koloniler büyük ölçüde daha geniştir ve kültür ortamındaki bir boya ile kırmızı renk verilmiştir.
Sağdaki resim: Grander® Teknolojisi ile su tamamen yeniden canlandırıldığında, membran filtre üzerinde
yalnızca iğne ucu büyüklüğündeki noktalar (pin point) oluşur. Hiçbir “vahşi” koloni görülmemektedir.
Grander® Teknolojisi ile Koloni İmajının Değiştirilmesi
İlk önce, yeniden canlandırılmamış su, 22 santigrat derecede 96 saat boyunca kuluçkaya
bırakıldı. Yeniden canlanmanın ardından, 5, 10, 15 gün ve 4 hafta sonra çekilmiş resimlerde
de görülebileceği üzere koloni imajı açık bir şekilde değişmiştir.
5 ml’lik yeniden canlandırılmamış su membran filtreden geçirilmiştir ve 22 santigrat derecede 96 saat boyunca
kuluçkaya bırakılmıştır. Koloni oluşumunun farklı yapısını, değişken rengini (kültür ortamına eklenmiş
renklendiriciden dolayı) ve kolonilerin değişken boyutları görülebilir. Bu su daha sonra Grander® Teknolojisi
yardımı ile yeniden canlandırılmıştır.
Yeniden canlandırmanın başlatılmasından beş gün sonra, bakteriyolojik resim zaten değişmiştir. Koloni
oluşumlarının boyutu artık değişmemektedir ve renkler tek düze haline gelmiştir.
Yeniden canlandırmadan on gün sonra, sayısız iğne ucu büyüklüğündeki noktalar oluşmuştur. Koloniler birbirine
o kadar yakındır ki kalın büyümenin yalnızca dış kenarı boyayı kabul edebilmektedir. Filtre alanın iç tarafından
çok kalın bir büyüme vardır.
Yeniden canlandırmanın başlatılmasından on beş gün sonra, iğne ucu büyüklüğündeki noktalar daha da küçük
bir hale gelirler. Bu, gıda teminin neredeyse bittiğinin ve bakteriyolojik oluşumun büyük bir bölüm için
tamamlandığının bir göstergesidir.
Grander® Teknolojisi kullanılarak yapılan yeniden canlandırmanın başlangıcından dört hafta sonra, besin
sağlama tamamen bitirilmiştir. İğne ucu büyüklüğündeki noktalar ölmüştür. Su biyolojik olarak saf ve temizdir.
Emilebilir organik karbon (AOC) düşük seviyede olmasından dolayı, bakteriler artık üreyemez (10 ug org.
Santigrat/ml’nin aşağısında).
Grander®
Teknolojisi
Kullanımından
Doğan
İğne
Ucu
Noktalarda
Hangi
Nitelikler/Özellikler Bulunabilir?
Grander® Teknolojisi ile yeniden canlandırıldıktan sonraki sadece birkaç gün içinde iğne ucu
büyüklüğündeki noktaların sayısın keskin artışı gerçekten etkileyicidir. Kişi, burada
açıklamakta olduğumu iğne ucu büyüklüğündeki noktaların bazı haricen sebep olunmuş
enfeksiyon veya kirlenmenin bir sonucu olduğunu zannedebilir. Fakat, bu varsayım çok basit
bir deneyde çürütülebilir:
Camdan veya plastikten yapılmış ve test edilecek suyu içeren kapalı bir şişe iki ila üç gün
boyunca Orijinal Grander® Suyunun yanına konur. Uygun bir kuluçka döneminden sonraki
bakteriyolojik inceleme burada açıklanan iğne ucu büyüklüğündeki nokta oluşumunu ortaya
koyar. Aynı şartlar altında doldurulmuş ve fakat Grander® Teknolojisi ile teması olmayan
ikinci bir şişe farklı ortaya koyar: herhangi bir pin point oluşumu yoktur. İğne ucu
büyüklüğündeki oluşmadığı tek durum ise, su eğer güçlü bir şekilde klorlandı ve örnek
alındığı sırada bakteriyolojik olarak ölü ise cereyan eder. Membran filtre metodunda, agar
kabı üzerinde iğne ucu büyüklüğündeki noktalar çok yavaş oluşuyorsa, örneğin 96 saatlik bir
kuluçkadan
sonra,
bu
çoğu
zaman
suda
dezenfektan
veya
anormal
yüksek
konsantrasyonlardaki ağır metaller gibi su içinde engelleyici kimyasal maddelerin varlığının
bir göstergesidir.
Bu nedenle, Grander® Teknolojisi kullanılarak iğne ucu büyüklüğündeki noktaların oluşumu
bakteri enfeksiyonu olarak açıklanamaz. Bilakis, suda bulunan bakteri besleyicilerini
parçalama kabiliyetlerine ilişkin olarak tamamen yeni özellikler katarak mikroorganizmaların
genetik değişimi vardır.
İğne Ucu Noktaların Direnç Özelliklerinin Değişimi
Besbelli, Grander® Teknolojisinden kaynaklanan iğne ucu büyüklüğündeki noktalar ayrıca,
orijinal “vahşi” koloninin ayırt edici özelliği olan direnç özelliklerini kaybeder. Bu ben,
kendim bir hastanede 80 ,000 litrelik kapalı ısıtma sistemi vakasında saptayabildim. Sistem 55
santigrat derecelik temel bir sıcaklıkta ve 48 santigrat derecelik bir geriye akış sıcaklığında
çalıştı. Bu sıcaklıklar su pseudomonad’larının hayatta kalamayacağı sıcaklıklardır. Yine de,
dolaşım suyu içinde yüksek seviyede mikrop kirliliği bulunmuştur. Açık bir şekilde, yüksek
seçim baskıları sıcaklığa dayanıklı plazmitlerin (küçük, çembersi DNA-molekülleri)
gelişmesine sebep olmuştur ve bu da 50 santigrat derece civarında hayatta kalmaya olanak
sağlamıştır. Sistem Grander® Teknolojisi kullanılarak yeniden canlandırılmıştır. Altı hafta
sonra, bu kapalı ısıtma sistemi içinde hiçbir bakteri bulunamamıştır. (sigorta hususlarının bir
sonucu olarak deneye müdahil olması istenen ikinci bir bakteriyolojik kurum da aynı
sonuçlara ulaşmıştır). Besbelli, “vahşi” bakterilerin sıcaklık direnci, iğne ucu büyüklüğündeki
noktalara dönüştürüldüklerinde kaybolmuştur. Esasen, Grander® Teknolojisinin bir sonucu
olarak oluşan iğne ucu büyüklüğündeki noktalar sıcaklığa karşı dikkat çekici bir duyarlılık
göstermektedir. Bu teknoloji kullanılarak yeniden canlandırılmış su incelendiğinde ve kültür
ortamı 37 ila 40 santigrat derecede kuluçkaya bırakıldığında, koloni oluşumu yoktur. Ancak,
oda sıcaklığında, 24 saat sonra normal şekilde kültür ortamında iğne ucu büyüklüğündeki
noktalar gelişir.
Grander® İğne Ucu Noktalar Tarafından Substratların Kullanımı
Grander® Teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş iğne ucu büyüklüğündeki noktaların yeni
besin kaynakları bulma kabiliyeti de özel dikkat gerektiren hususlardan biridir. Bir örnekte,
Grander® Teknolojisi ya saf su ile ya da hidrokarbon soğutucular – mineral – yağ ürünleri ile
çalışan kapalı soğutma sistemlerini iyileştirmek için yıllarca kullanılmıştır.
Bu tür hidrokarbon soğutucularının kullanıcılarından biri, etkinin ne olacağını görmek için bir
varil hazır yapım hidrokarbon soğutucu temininin yeniden canlandırılmasını düşünmüştür.
Grander ® yeniden canlandırma ekipmanı, 180 litre soğutucu sıvı çözeltisini içeren 200
litrelik kapanabilir çelik bir varil içinde sallandırıldı ve varil kapatıldı. Bakteriyolojik örnekler
almak için yalnızca gerekli olduğunda varil açıldı. Beklenilen bakteriyolojik seyrin arından
yeniden canlandırma işlemi/süreci devam etti: Grander® Teknolojisi yeniden canlandırma
işlemi başladıktan çok kısa bir süre sonra, çok sayıda iğne ucu büyüklüğündeki noktalar
oluştu. Dört hafta sonra üst bir limite ulaşıldı. Altı hafta sonra, sayı düşmeye başladı ve sekiz
haftadan sonra minimum seviyeye ulaştı. Ben ise kolayca kullanılan karbon kaynaklarının
tükendiği sonucuna vardım.
Ancak on hafta sonra, iğne ucu boyutundaki noktaların sayısı tekrar artmaya başlamaktadır.
Bu noktadan sonra, benim laboratuar testlerim, daha önce yüzde 8 olan sıvı çözeltinin mineral
yağ içeriğinin sabit bir şekilde azaldığına dair ilginç bir bilgi ortaya koymuştur. Belli ki, iğne
ucu büyüklüğündeki noktalar temel besin kaynakları tükenirken karmaşık karbon zinciri
yapılarını daha fazla çatlatmayı öğrendi ve bunları substrat olarak kullandı. Bunun açıklaması
ise, besin malzemelerinin sürekli olarak eklendiği sıradan dolaşımsal soğutma sisteminin
aksine, bu varilde, sınırlı bir besin temini vardı ve tükendikçe iğne ucu büyüklüğündeki
noktalar yağı bir besin kaynağı olarak kullanmaya başladı.
Laboratuarımda yıllarca, Grander® Teknolojisi ile donatılmış kapalı soğutma sistemlerini
kontrol ettim. Uygulamada, iğne ucu büyüklüğündeki noktaların oluşumu yağlı bileşenlerin
istenilmez bir şekilde parçalanmasına sebebiyet vermez. Çünkü soğutma sisteminin pompa
dolaşımı parçalanabilecek yeterli seviyede besin kaynağı sağlamaktadır.
Grander® İğne Ucu Noktalar ile Suyun Besin Maddesi İçeriği Düşürülmektedir
Eğer bakteriler içme suyu içinde canlı kalacaksa, su ayrıca besleyici maddeler de içermelidir.
1990lı yıllarda, Hollandalı bilim adamı sudaki (başta içme suyu olmak üzere) gerekli besleyici
maddeyi belirlemek için işe koyulmuştur. Bu besleyici madde paketi emilebilir organik
karbon (AOC) olarak adlandırılmakta ve litre başına ug karbon eşdeğer ile ifade edilmektedir.
Bakteri gelişimi için gerekli olan alt limit, litre başına 10 ug AOC olarak belirlendi.
Uygulamada bu ne demektir? Eğer içme suyu litre başına 10 ug AOC’dan daha az içerirse,
yeterince besleyici madde yok demektir. Zaman içinde, suda yaşayan bakteriler açıklıktan
ölecektir. Uygulamda, 10 ila 50 ug/1 AOC içeriği olan içme suyun, bakteri gelişimini
desteklemeye yönelik küçük bir eğilimi olan iyi bir su olarak sınıflandırılabileceği
saptanmıştır.
Viyana Zirai Üniversitesi, Hidrolik Mühendislik, Endüstriyel Su Yönetimi ve Su Kirliliğini
Önleme bölümünde, Dr. Franziska Zibuschka gözetiminde Orijinal Grander® Suyunun
bakteriyolojik bir incelemesi yapıldı. 17 Ocak 2000 tarihinde bir su örneği şişelendi. Bu örnek
2 Şubat 2000 tarihinde test edildi. Daha önce hiç olmadığı kadar düşük, litre başına yalnızca
1,8 ug karbon eşdeğerli duyulmamış bir AOC rakamını ortaya koydu. Bu şartlar altında,
bakteri gelişimi imkansızdır ve şişe açılmadığı sürece, su ilelebet duracak/korunacaktır. Bu
çok düşük AOC rakamının açıklaması yeniden canlanmanın sebebiyet verdiği iğne ucu
büyüklüğündeki nokta oluşumudur. İğne ucu büyüklüğündeki noktalar sudaki neredeyse tüm
besleyici maddeleri tüketmiştir ta ki şişelenmiş Orijinal Grander® Suyu bakteri gelişimine
artık yönelmez. Sabitlik testleri altıncı yılda halen devam etmektedir. Mart 1994 tarihinde
şişelenmiş Orijinal Grander® suyu – oda sıcaklığında tutulmasına rağmen – bakteriyolojik
olarak saf kalmaktadır ve metnin “İçme Suyu” –aşlıklı metnin B 17 bölümündeki tüm
parametreleri karşılamaktadır.
Prensip olarak, iyi bir içme suyu kaynağı, ideal olarak beş ila sekiz santigrat derece arasında
bulunan düşük bir su sıcaklığı ile karakterize edilmektedir. Bu düşük sıcaklıktan dolayı bu su
içinde bulunan düşük sayıdaki bakteriler de hemen hemen ölü görünmektedir. Ana bir
hücrenin iki kardeş hücreye bölünmesi zamanı olan üreme zamanındaki keskin artışa da
dikkat çekilmelidir. İdeal şartlar altında, - en iyi kültür ortamı ve oda sıcaklığında büyüme –
bu üreme süresi 20 dakika zaman alır. Altı santigrat derecelik bir sıcaklıktaki içme suyu için
ise, üreme süresi 10 ila 12 saate kadar çıkar. Bakteriler sadece su oda sıcaklığına
soğutulduktan sonra daha aktif hale gelir.
Orijinal Grander® Suyunun benzersizliği bu şişelenmiş suyu oda sıcaklığında herhangi bir
koruyucu madde (örneğin, karbonik asit) eklemeden saklayabilmenin mümkün olduğu ve
tüketim için uygun kaldığı gerçeğinde yatmaktadır.
Pratik Uygulamada Grander® İğne Ucu Noktanın Oluşumunun Önemi
Nihai sonuçlarında Grander® iğne ucu büyüklüğündeki noktalarının oluşumunun nihai
önemini tahmin etmek halen mümkün değildir. Her durumda, bu teknoloji herhangi bir
kimyasal madde eklemeden içme suyunu şişelemeyi ve kalite kaybı olmadan saklayabilme
olanağı tanımaktadır. Daha sonra kullanılmak üzere ayrılmış çok büyük içme suyu rezervleri
kimyasal katkı maddeleri kullanmadan bakteriyolojik olarak sabit bir durumda korunabilir.
Aynı durum, gemilerde, uçaklarda, karavanlarda ve yemekli vagonlarda kullanım için elde
bulundurulan içme suyu tedarikleri için de geçerlidir.
Grander® Teknolojinin kamuya açık yüzme havuzlarında uygulanması iğne ucu
büyüklüğündeki noktaların (pin point) klora karşı “vahşi” bakterilerden çok daha fazla
duyarlılık
göstermektedir. Böylece, havuz suyunun klor
içeriğini
yüzme
havuzu
yönetmeliklerinin gerekli gördüğü litre başına 3 mg minimum limite güvenli şekilde
indirgemek mümkün olacaktır. Bu teknolojinin yağmur suyu geri kazanma sistemleri alanında
uygulanması çirkin kokuların azaltılmasını ve suda bulunan parçacıkların çökeltilmesini
sağlamıştır. Hepsinden daha da önemlisi, Grander® iğne ucu büyüklüğündeki noktalar, sebebi
anaerobik bakterilerin faaliyeti olan hoş olmayan kokuların azaltılmasında yüksek seviyede
kabiliyetlidir. Besbelli, Grander® Teknolojisinin yeniden canlandırılmasının ardından sudaki
yapısal değişiklikler ile oksijen şartları da iyileştirilmekte ve böylece anaerobik şartlar elimine
edilmektedir.
Grander® Teknolojisi Kullanılarak Temas (ile) Yeniden Canlandırma
Daha önce, yeniden canlandırılmamış kapalı bir şişe suyun yanına konulan Orijinal Grander®
Suyunu içeren bir şişe hakkında ve bu temasın yalnızca birkaç gün sonra yeniden
canlandırmayı getirdiği hakkında konuşmuştuk. Aslında yeniden canlandırılmamış olan İğne
ucu büyüklüğündeki noktaların oluşumları suda bulundu. Bizim Tecrübemiz ise Orijinal
Grander® Suyunun daha az, seyreltilmiş bir şekilde yeniden canlandırmayı sağladığı
yönündedir.
Bu temas (ile) yeniden canlandırma, Grander® yeniden canlandırma ekipmanın ve tüm diğer
Grander® ürünlerinin etki şeklinin ana ve önemli temel prensibini sunmaktadır. Hepsinden
daha da önemlisi, Grander® yeniden canlandırma ekipmanını kullanarak suyun şişelenmesi
büyük mesafeler ve daha geniş yüzeylere bilginin iletilmesi fonksiyonunda çok daha etkilidir.
Musluk suyunun ekipmandan bir anda geçtiğini göz önünde bulundurursak, yüksek yeniden
canlandırma etkisi gereklidir.
Test amacıyla, Grander® yeniden canlandırma ekipmanını su hatlarından kaldırdık ve pin
point metodu ile, yeniden canlandırma seviyesi düşmeden önce ne kadar süre alacağını test
ettik. Yeniden canlandırma yalnızca bir ila iki ay süreden sonra yavaşlamaktadır. Belli ki,
bilgi tüm içme sistemi boyunca saklanmaktadır – boru işlerinde kullanılan malzemelerin bir
fonksiyonu.
Aynı zaman da çevreleyen alanı da kapsayan Orijinal Grander® Teknolojisinin bu yeniden
canlandırma etkisi bir araştırma laboratuarında bazen zorluklar oluşturabilmektedir – özellikle
de eğer yeniden canlandırılmamış su karşılaştırma amaçları için gerekli ise ve kullanılan cam
ekipmanın çoğunun temas ile halihazırda yeniden canlandırıldı ise.
Özet
Yapılan bakteriyolojik testler, Grander® Teknolojisinin suda bakteriyolojik bir değişim
ortaya koyduğunu ispat etmek amacıyla yapılmıştır. Apaçık “vahşi” bakteriler, burada
açıklanan iğne ucu büyüklüğündeki noktalar şeklinde Grander® Teknolojisinin meydana
getirdiği değiştirilmiş şartlara tepki göstermektedir ve suyun besleyici içeriğini azaltmaktadır.
Bu ise, Grander® Teknolojisinin yardımı ile yeniden canlandırılmış suda kapsamlı bir yeni ve
ilginç özellikleri palete neden olur.
Grander® Teknolojisi kullanılarak Sudaki Ağır Metal Bilgisinin Pozitif Değişiminin
İspatlanmasına ilişkin Biyolojik Metot
Fosforesan/özışınır Bakteri Testi
Johann Grander şunu ifade etmiştir: “Grander® Teknolojisi doğal enerji ile çalışmaktadır. Bu
özellikten dolayı, artık negatif bir etkisi olmaması için negatif bilginin kutupluluğunu tersine
çevirebilmektedir. Negatif bilgiyi nötrlemek doğanın kendisinden gelen enerji ve bilgi
kullanımıyla mümkündür.” Bu çalışma Johann Grander’in ifadesine mikrobiyolojik bir kanıt
sunmaya çalışmaktadır.
Grander® Teknolojisi ile kirli bilginin pozitif değişimini açıklamak için biyolojik test
modelleri ararken, genel olarak erişilebilir olan veya prosedürleri standardize edilmiş
araştırma metotları üzerine yoğunlaştım. Uygun ekipmanların bulunduğu her laboratuarda
aynısı yapılabilecek bir metodu bulmak önemliydi. Bu test raporu daha geniş bir araştırmanın
bir parçasıdır. Test metotlarımın ayrıntıları benden her zaman alınabilir.
Amerikan araştırmacı A.A. Bulich Fosforesan bakterilerin yüksek düzeyde duyarlı olduğunu
ortaya koymuştur. Zehirli maddelerin varlığında bile, fosforesan yoğunluk düşmektedir. 1979
yılında, bu bakterilerin kirlenmiş suyun zehirliliğini belirlemek amacıyla da kullanılabileceği
aklına gelmiştir. Bakterilerin biyoluminesansının ölçümünde başarmıştır.
Tek bir paragrafta özetlenirse, ölçümünün prensibi çok “aydınlatıcıdır”: durumu iyi
olduğunda, fosforesan bakterisinin tam yoğunlukta yayılmaktadır. Fakat, en küçük miktarda
bile zehirli malzemelerin var olduğunda, daha düşük yoğunlukta parlamaktadır. Fosforesan
çıktıdaki farklılık ölçülebilir.
Fosforesan Bakteri Testi – Standardize edilmiş bir Prosedür
Bu arada, fosforesan bakteri testi kendisini öyle bir ölçüde ispatlamıştır ki, 1991 yılında
prosedür standardize edilmiştir. DIN 38412, Bölüm 34’e göre, fosforesan bakterileri
kullanarak atık suyu test etmek mümkün değildir. Bu normun atık sudaki kirleticiler için
geliştirilmiş olmasına rağmen, içme suyu ve atıklardan gelen drenaj suyu da dahil tüm diğer
su türleri için geçerlidir.
Malzeme ve Metot
Test için kullanılan fosforesan bakteriler Dr. Lange firmasından alınmıştır (bunlar burada
LUMISmini olarak adlandırılmaktadır). Bunlar 18 santigrat derecede saklandı. Aynı anda
temin edilen etkinleşme/etkinleştirme sıvısı ile, bakteriler yalnızca 15 dakika içinde test için
hazırlanabilir. Bu yeniden canlandırılmış/etkinleştirilmiş fosforesan bakteriler ile birlikte,
testler laboratuarda hazırlanan bakteri askıları üzerinde de yapılabilir.
Fosforsan bakteri testleri için laboratuar istasyonu. Ön planda, iki LUMISmini ısıölçer ve arkalarında da askıyı
sabit bir ısıda tutmak için bir thermoblok bulunmaktadır. Ölçümler atılabilir cam kaseler içinde 15 santigrat
derece ve 21 santigrat derece alınmaktadır.
Luminesans ölçümleri LUMISmini Type LPG 298 olarak adlandırılan Dr. Lange frimasından
alınan
ölçüm
cihazı
kullanılarak
yapılmaktadır.
Bu
cihaz
ile
iki
tür
ölçüm
kaydedilebilmektedir: gerçek fosforesan çıktısı veya önceden seçilmiş standart bir değere
ilişkin fosforesan çıktısındaki varyasyon (artış veya azalma). Tek bir ölçüm yaklaşık olarak 10
saniye sürmektedir. Her bir deneyde, yüzde 2 sodyum klor içeren yeniden canlandırılmamış
doğal içme suyu içeren standart bir örnek test edilmektedir.
Fosforesan bakteri askısının fosforesan çıktısının (biyoluminesans ) ölçülebileceği LUMISmeter’ın detayı.
Enstrüman fosforesan çıktısındaki azalmayı standart bir değere kıyasla yüzde olarak kaydetmektedir.
Biyoluminesans
__________________________
“Feneri” ile birlikte erkek ateşböceklerini cezp etmek için ılımlı Mayıs akşamlarında
alacakaranlıkta yola çıkan dişi ateşböceklerini herkes bilir. Bazı türlerde, dişi ateşböcekleri
uçamamaktadır. Bu nedenle, ot saplarının tepesine tırmanırlar ve kendilerine has yeşilimsi sarı
ışıklarını dışarı gönderirler.
Bunu yapmasının amacı, kendi ışığı ile cevap verebilecek
uçabilen bir erkek eşi cezp edebilmektir.
Photobacterium phosphoreum ve Vibrio fischeri diye adlandırılan suda yaşayan fosforesan
bakteri türleri, 490 nanometre dalga uzunluğunda mavimsi floresan ışığı yaydıkları denizde
bulunurlar. Bu Biyoluminesans (bir organizma tarafından ışık emisyonu) bakteri hücrelerinin
metabolik (değişken) şartlarına doğrudan bağlıdır. Emisyonlarla özellikle iyi durumdayken
güçlüdür.
Bir mikroskop altındaki fosforesan bakterinin resmi hücre çekirdeğinin dışında Luminesans olduğunu
göstermektedir. Biyoluminesansın gücü bakterinin pozitif metabolik durumunun bir ölçümüdür. Zehirli maddeler
fosforesan çıktısını düşürür.
Karanlıkta, bakterilerin fosforesanı (biyoluminesans) özellikle çıplak gözle açık bir şekilde gözlenebilir. Uygun
miktarda tuzun eklenmesi ile, fosforesan bakteriler laboratuar kapları üzerinde kültür edilebilir. Bu ise, zehirli
maddelere yüksek düzeyde duyarlılık gösteren taze bakteri askılarının üretilmesine izin verir.
Fosforesan Bakterilerin Özel Nitelikleri
-
Bakteriler genelde ve bilhassa denizde yaşayan bakteriler bilinen en eski yaşayan
varlıklardı ve fakat, kirletici maddeler açık bir şekilde duyarlıdırlar.
-
Fosforesan bakteriler genellikle duyarlı ve hızlı bir şekilde tepki gösterirler. Bu da
yalnızca 30 dakika sonra yapılmış bir ölçümünün çoğu zaman belirli bir sonuca
ulaştırdığı manasına gelmektedir.
-
Tek bir fosforesan bakteri testinde yaklaşık olarak bir milyon bakteri kullanılmaktadır.
Bu da, testin bir milyon hücrenin davranışını incelediği manasına gelmektedir.
-
Fosforesan bakteri testi kalite kontrol metotları kullanılarak standardize edilebilir. Bu
da, belirli ve kıyaslanabilir – ve daha da önemlisi tekrarlanabilir – sonuçların elde
edilmesi manasına gelmektedir.
Test Metodu
Test dizilerinde, kirlenmemiş, yeniden canlandırılmamış içme suyu ağır metallerle
kirlenmektedir. Bu fosforesan bakteriler denizde yaşayan varlıklar olduğundan dolayı, test
edilen suya yüzde 2 sodyum eklemek gerekmektedir. Bu su örneği daha sonra iki eşit parçaya
bölündü. Parçanın biri, Grander® Enerji Çubuğu 10 saniye boyunca içine daldırarak yeniden
canlandırılmıştır; ikinci parça ise yeniden canlandırılmamış halde kalır. Böylece, her iki su
örneğinin kompozisyonu tamamen aynıdır. Grander® Enerji Çubuğu (Energy Rod) ile
yeniden canlandırma (Grander® Bilgi suyu ile doldurulur) suya ne bir şey ekler ne de ondan
herhangi bir şeyi çıkarır. Her iki su örnekleri daha sonra fosforesan bakteri testlerine tabi
tutulur. Test için kullanılan bakteri askısı aynı miktarda dağıtılır ve her iki test serisindeki
konsantrasyon ve fosforesan çıktı aynı sıcaklıkta ve aynı süreden sonra ölçülür. Bu test
serileri için temel konsepttir.
.0625 ve 1 mg/l arasında Kurşun Konsantrasyonları olan Suyun Fosforesan Bakteri
Testi
·
mg/ll analitik olarak saptanabilir seviyenin aşağısında kurşun içerikli yeniden
canlandırılmamış içme suyu laboratuarda kurşun su (kurşun nitrat) ile karıştırıldı, ve
aşağıdaki konsantrasyonlar sağlandı: 0.0625 mg/l, 0.125 mg/l, 0.25 mg/l, 0.5 mg/l ve
1.0 mg/l.
İçme suyundaki izin verilen en yüksek konsantrasyon şuan 0.05 mg/1’de durur. Böylece,
burada test edilen su örnekleri ilk örnek hariç olmak üzere, içilemez olarak nitelendirilmiş
olur.
Sonuçlar
Ordinat üzerindeki negatif değerler fosforesan çıktısının engellenmesini ifade etmektedir,
pozitif değerler fosforesan çıktısındaki bir artışı – Grander® yeniden canlandırmasının bir
sonucu- temsil etmekte ve ifade etmektedir. Fosforesan çıktısındaki bu artışlar içme suyunun
litre başına 0.25 mg kurşunun altındaki konsantrasyonlarda meydana gelir. Besbelli,
fosforesan çıktısından sorumlu biyolojik süreç üzerinde tezgensel bir etkidir.
Grafik, 30 dakikalık bir sürenin ardından yeniden canlandırılmamış su üzerindeki etkiyi işaret
etmekte ve göstermektedir. İçme suyunun litre başına 0.0625 mg kurşun konsantresi
fosforesan çıktısı açısından önemli bir azalma yaşamamaktadır. Litre başına 0.125 mg kurşun
olan bir konsantrasyonda, düşüş yüzde 6’dır. Halbuki, litre başına 0.25 mg kurşun
konsantrasyonda düşüş yüzde 10’dur. Litre başına 0.5 mg kurşun konsantrasyonda düşüş %
33’dür ve litre başına 1.0 mg kurşun konsantrasyonda, düşüş % 52’dir.
60 dakikalık bir bekleyişten sonra, kıyaslanabilir değerler % -3, % -5, % -19, % -43 ve % -62.
Grafik ayrıca, 30 dakikalık süreden sonra Grander® yeniden canlandırma üzerindeki etkiyi
göstermektedir. İçme suyunun litre başına 0.0625 mg’lik bir konsantrasyonda % 32 oranında
fosforesan çıktıda gerçek bir artış meydana gelmektedir. 0.125 mg/l konsantrasyonda ise, artış
% 14 oranındadır ve 0.25 mg/l’de artış yaklaşık olarak % 7’dir. 0.5 mg/l kurşun
konsantrasyonunda % -1 oranında küçük bir düşüş meydana gelmektedir. 1.0 mg/l
konsantrasyonda ise düşüş % -17’dir.
60 dakika beklendikten sonra, kıyaslanabilir değerler % +10, % +1, % -5, % -15 ve % 44’dür.
İçme Suyundaki Kurşun
30 dakikalı etki süresi – taze kültür edilmiş fosforesan bakteriler
Konsantrasyonlar
Bir rakamın/sayının önündeki eksi (-) fosforesandaki düşüşü ifade etmektedir. Bir rakamın önündeki artı (+)
fosforesandaki artışı işaret etmektedir.
İçme Suyundaki Kurşun
60 dakikalı etki süresi – taze kültür edilmiş fosforesan bakteriler
Konsantrasyonlar
Yeniden Canlandırılmamış Suya nazaran Önemli Farklılıklar
Test sonuçları Grander® ile yeniden canlandırılmış su ve yeniden canlandırılmamış su
arasında her ikisi de benzer kurşun konsantrasyonları içerirken önemli farklılıklar olduğunu
göstermektedir.
30 dakika sonra ulaşılan/elde edilen değerler özellikle ilginçtir, 60 dakika sonra elde edilen
değerler çok önemli düzeyde bir farklılık göstermemektedir. Ancak, bu Grander®
Teknolojisinin daha az etkili olduğu anlamına gelmez, Fakat zehrin etkileri zamana
bağımlıdır.
Grander® teknolojisi kullanılarak yeniden canlandırılmış kurşun içeren suda, 30 dakika sonra,
içme suyunun litre başına 0.5 mg’ye kadar olan kurşun konsantrasyonları pratik olarak hiçbir
fosforesan düşüşü göstermemektedir. Litre başına ancak 1.0 mg değerinde, % 17’lik bir etki
kaydedilmiştir. Yeniden canlandırılmamış suda ise, litre başına 0.125 mg’lik bir
konsantrasyonda bir düşüş hali hazırda kaydedilmiştir ve litre başına 1.0 mg’de % -52’ye
ulaşmaktadır.
0.0007 ve 0.07 mg/l arasında Cıva İçerikli Suyun Fosforesan Bakteri Testleri
.0005 mg/l’lik analitik olarak saptanamayan seviyenin altında cıva içerikli yeniden
canlandırılmamış içme suyu bir cıva tuzu (cıva II sülfat) ile karıştırıldı ve şu konsantrasyonlar
elde edildi: 0.0007 mg/l, 0.0035 mg/l, 0.007 mg/l, 0.035 mg/l ve 0.07 mg/l. İçme suyunda
şuan izin verilen en yüksek cıva konsantrasyonu 0.001 mg/l’dir. Böylece, test edilen su
örnekleri ilk örnek hariç olmak üzere içilemez durumdaydı.
Cıva İçeren Örneklerdeki Sonuçlar
50 dakikalık etki süresi – taze kültür edilmiş fosforesan bakterileri 1 ml örnek + 0.4 ml bakteri askısı).
İçme Suyundaki Cıva
50 dakikalık etki süresi – taze kültür edilmiş fosforesan bakteriler
Sonuçlar
Grander® ile yeniden canlandırılmış su örneklerinin fosforesan çıktısında düşük kurşun ve
ayrıca kadmiyum içeriklerinde artış bulunmuştur. Grafik, 50 dakikadan sonraki sonuçları
göstermektedir. Kurşun ile kıyaslandığından, cıva, fosforesan bakterilere önemli düzeyde
daha zehirlidir veya ters bir deyişle: fosforesan bakteriler çözeltide kurşuna nazaran cıvaya
çok daha fazla duyarlıdır.
Grander® yeniden canlandırma işlemine tabi tutulmuş örnekte, .035 mg/l’lik konsantrasyonda
fosforesan çıktısında bir artış görülmüştür. Ancak 0.07 mg/l ve üzeri konsantrasyonlarda,
yeniden canlandırılmış örnek de de % -35 civarında fosforesan çıktısında bir düşüş meydana
gelmiştir.
Cıva içerikli, yeniden canlandırılmamış suda ise, 0.00035 mg/l’de halihazırda küçük bir düşüş
meydana gelmiştir. Grander® ile yeniden canlandırılmış örnek ile yeniden canlandırılmamış
örnek arasındaki en büyük farklılık 0.035 mg/l’lik konsantrasyonda görülmüştür. Yeniden
canlandırılmış örnekte, % +13 civarında fosforesan çıktısında bir artış görülmüştür: yeniden
canlandırılmamış örnekte düşüş % +51 oranındaydı.
0.005 ve 0.25 mg/l arasındaki Kadmiyum İçerikli Suyun Fosforesan Bakteri Testi
Bir önceki testlere benzer bir şekilde, kadmiyumsuz içme suyu kadmiyum iyonları kadmiyum
klor monohidrat şeklinde karıştırıldı, ve 0.005 mg/l, 0.01 mg/l, 0.05 mg/l, 0.1 mg/l ve 0.25
mg/l konsantrasyonlarına ulaşıldı. İçme suyundaki mevcut maksimum izin verilebilir
kadmiyum konsantrasyonu 0.005 mg/l’dir.
Kadmiyum İçeren Örneklerdeki Sonuçlar
60 dakikalık etki süresi – taze kültür edilmiş fosforesan bakteriler ( 1 ml örnek + 0.4 ml bakteri askısı).
İçme Suyundaki Kadmiyum
60 dakikalık etki süresi – taze kültür edilmiş fosforesan bakterileri
Sonuçlar
Fosforesan bakteriler, kurşun iyonları vakasında olduğundan daha yüksek olarak ve fakat cıva
iyonlar vakası kadar yüksek olmayarak kadmiyum iyonlarına duyarlılık göstermektedir.
Grander® ile yeniden canlandırılmış ve yeniden canlandırılmamış kadmiyum içeren su
arasındaki en büyük fark 0.005 mg/l, 0.01 mg/l ve 0.05 mg/l konsantrasyonlarında belirgindir.
Grander® ile yeniden canlandırılmış ve yeniden canlandırılmamış örnekler arasında 0.25
mg/l’de önemli bir fark ölçülmemiştir. Bu konsantrasyon Grander® yeniden canlandırılmışın
fosforesan bakterilere zehirlilikte bir düşüklüğe neden olacak kadar yüksek değildir.
Analiz Metodunun İstatistikleri
Dolam deneyleri ölçülene bağlı olarak değişkenin katsayısının % 6 ile % 16 arasında
değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Aynı ağır metalleri ölçmede ve tamamen aynı
şartlar altında 10 ölçümde, sağma % ±5 düzenindeydi.
Fosforesan bakteri testinde, % 20’den daha az olan düşüşlerin daha bundan sonraki
tartışmaların konusu olmadığı ortaya konmuştur. Bu tür durumlarda, test aracının düşük
zehirlilikte görülmüştür. Bu ayrıca, burada sunulan test sonuçlarında da göz önünde
bulundurulmaktadır. Özellikle, % 20’den daha düşük farklılıklar bilhassa manalı olarak göz
önünde bulundurulmamaktadır.
1987, Koller-Kreiml ve Rodinger’e göre Fosforesan Çıktısındaki Düşüş
30 dakikalık etki süresinden sonra %
Değerlendirme
düşüş
% 10’un altında
Önemsiz düşüş
% 10 - % 40
Kısmen güçlü düşüş
% 40 - % 60
Güçlü düşüş
% 60 - % 90
Çok güçlü düşüş
% 90’ın üzerinde
Tam eliminasyon
Test Sonuçlarının Manası Nedir ve bunlar Nasıl Kullanılmalıdır?
İçme suyundaki “en tehlikeli” ağır metaller (kurşun, kadmiyum ve cıva) fosforesan bakteri
testinde incelendi ve yeniden canlandırılmamış ve Grander® ile yeniden canlandırılmış su
arasındaki farklar belirlendi. Her türlü hata kaynağının ortadan kaldırılmasının ardından, bu
farklılıklar
Grander®
Teknolojisinin
sebep
olduğu
pozitif
bilgi
değişikliğine
atfedilmiştir/verilmiştir.
Hiçbir şekilde, bu ilk sonuçlar, “ağır metal kirlenmesinin” azaltılması içine bir metot olarak
Grander® Teknolojisinin teşvik edilmesi ve tanıtılması için kullanılmamalıdır. Çünkü,
Grander® yeniden canlandırma ekipmanı, yalnızca su içilebilir durumdayken içme suyu
alanında kullanılmaktadır, bu ekipmanı bu tür bir kullanım için bile göz önünde bulundurmak
için önemli bir neden yoktur.
Fosforesan bakteri testi, bilgi değişikliklerinin belirlenmesine ilişkin ilginç bir biyolojik test
modelidir. Gelecekte birçok ilave test gerekli olacaktır. Pozitif bir bilgi değişikliği
belirlendiğinde, bu değişiklik yalnızca ağır metale değil, aynı zamanda içme suyunun ağır
metal içeriği için de geçerli olacaktır, fakat belirli bir konsantrasyon seviyesinde tüm diğer
içeriklere genel olarak uygulanabilecektir.
Örneğin, 500 mg/l’ye kadar nitrat konsantrasyonları test edildiğinde, fosforesan bakteriler
daima fosforesan çıktısında bir artışla tepki göstermiştir. Nitratlar açık bir şekilde fosforesan
bakteriler için besin kaynaklarıdır. Nitratlar ayrıca deniz suyunda yaygındır ve çok fazla yerde
bulunabilmektedir. Böylece, bu sonuç bir sürpriz olmamalıdır.
Özet
DIN’e uygun olarak standardize edilmiş fosforesan bakteri testlerinin yardımı ile, bu yüksek
düzeyde duyarlı biyolojik metot şu soruyu incelemek için ilk defa kullanılmıştır: Grander®
Teknolojisinin doğrudan kullanımının bir sonucu olarak kirletici bilginin pozitif değişimi
bilimsel olarak saptanabilir mi?
Kurşun, cıva ve kadmiyum ile yapay olarak kirletilmiş içme suyu örnekleri vakasında,
engelleme Grander® ile yeniden canlandırılmış suda düşük konsantrasyonlarda yeniden
canlandırılmamış suya nazaran önemli düzeyde azdı. Bu sonuçlara rağmen, Grander®
Teknolojisi ağır metaller içeren suda toksinlerin atılması amacıyla kullanılmalıdır.
Deney, fosforesan bakterilerin bu tür incelemelerde kullanılmak için çok uygun olduğunu
teyit etmiştir. Araştırma işi, bulguların doğruluğunu daha ileri düzeyde teyit etmek için içme
suyunda bulunan diğer kirleticilerin büyük bir bölümünü de kapsayacak şekilde
genişletilecektir.
Konuya İlişkin Okunabilecek diğer Kaynaklar
Grander® Teknolojisi
İçme Suyunun Koruma Özelliklerini Geliştirir
Grander Journal, vol. 1, 1999’da yayımlanan “Sonsuzluk İçin Su” (Water for
eternity) adlı makalem (sayfalar 42-47) bu konuya ilişkin ilave bilgiler
sunmaktadır. Burada, en güncel test sonuçları ile birlikte o raporun en önemli
bulgularını ortaya koyuyorum.
Avusturya gıda yönetmelikleri metninin B17 bölümü, içme suyunun şişelendiği ve
Avusturya’da satışa sunulduğu her zamana ilişkindir. Bu yönetmelik, bir şişe suyun taze
şekilde doldurulduktan 12 saat sonra aşağıda belirtilen yönergeleri/kuralları karşılaması
gerektiğini belirtmektedir:
-
22 santigrat derecede maks. 100 CFU/ml / 72 saatlik kuluçka süresi ve
-
37 santigrat derecede maks. 20 CFU/ml / 24 saatlik kuluçka/bekleme süresi.
Fakat, en önemli gereksinim, 250 ml su örneğinde, sağlığa zararlı mikroplar olmamalıdır
(bunlara yasal olarak yasaklanmıştır). Bu bilhassa Escherichia coli, kolimform bakteriler,
enterekok bakteriler, Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcsu aureus ile ilgilidir. Bunun
yanı sıra, 50 ml sudaki sulfit-indirgenmiş klostridya tespit edilemez olmalıdır.
Bu yönetmelikler, şişelenmiş içme suyunun kalitesinin ilişkin gereksinimleri ortaya
koymaktadır; Mineral su için ise ayrı/başka gereksinimler vardır. Avusturya kanunları, 13
Ocak 2000 tarihinde yayınlanmış olan 1999 tarih ve 309 Federal Yasa Gazetesinde Avrupa
Birliği kanunlarına uyarlanmıştır. Şüphesiz ki, bir tüketici neredeyse hiçbir zaman 12 saat
önce doldurulmuş bir şişe bulamaz. Çoğu zaman, tüketicinin masasına ulaşmadan su rafta
belli bir süre beklemiştir. Çoğu zaman biraz eski/yaşlı olan bu su örnekleri için hangi prensip
ve kurallar geçerlidir? İlgili metnin B17 bölümü bu konuda bir şeyler ortaya koymamaktadır.
Bu alana hitap eden yayınlar, daha öncede bahsedildiği gibi eğer sağlığa zararlık mikroplar
yoksa, 1000 CFU/ml’ye kadar kural rakamlarına izin vermektedir. Burada, tüketicileri
korumak için bir şey yapılmalıdır.
Geç Filizlenme Problemi
Bir hatırlatma olarak; mikro-organizmaların içme suyunda hayatta kalabilmesi için, suyun
içinde besleyici öğeler bulunmalıdır. Bu besleyici öğe paketi AOC (emilebilir organik karbon)
olarak adlandırılmaktadır ve litre başına ug karbon eşdeğer ile ifade edilmektedir. Bakteri
gelişimi için gerekli olan alt limit litre başına 01 ug AOC olarak belirlenmiştir: bu, bunun
altındaki durumlarda bakterilerini üreyemeyeceği AOC değeridir.
İçme suyu üretirken ve şişelerken, litre başına 10 ug’den düşük AOC içeriği olan su
örneklerinin kullanılması kaydıyla, filizlenme problemi çözülmelidir. Ancak, bu tür su
örnekleri epeyce nadirdir. Çok iyi içme suyu bile çoğu zaman daha yüksek AOC içeriğine
sahiptir.
Uygulamada bu problemi çözmek için ne yapılıyor? Karbonik asit eklenir, ki bu pH’yi 5’in
altına düşürür ve böylece suda yaşayan pseudomonad’ların üremesini engeller. Tüketiciler
çoğu durumda bu koruyucu maddenin eklenmesinin suya karıncalanma ve tazelik tadı
verdiğini düşünür. Suyun gerçek tadı zor ayırt edilir.
Grander® Teknolojisi ile Su Bozulmaya Daha Az Meyillidir
Yapılan sayısız test göstermiştir ki, Grander® Teknolojisi, katkı maddeleri veya diğer
önlemler alınmaksızın, oda sıcaklığında bile içme suyunu sabitleyebilmekte ve kalıcı bir
şekilde koruyabilmektedir. Grander® yeniden canlandırma, sudaki organik besleyici madde
kaynaklarının parçalanmasına yol açar. Grander® Teknolojisinin etkilerinden biri de sudaki
AOC içeriğinin hızlı bir şekilde parçalanması/bozulmasıdır, ve böylece suda mikropların
gelişmesi önlenmektedir.
Besleyici Madde Bozulması/Parçalanması Nasıl Açıklanabilir?
Yeniden canlandırılmamış içme suyunda saklanan besleyiciler bakteriler için daha az çekici
görülebilir. Kaynak suyun sıcaklığı sekiz santigrat dereceden 25 santigrat dereceye artırılsa
bile, bakteri önemli düzeyde daha aktif bir hale gelmez. Bir ay içerisinde mikrop sayımındaki
5 CFU/ml’den 140 CFU/ml’ye olan bir artış AOC içeriğine neredeyse hiç etki etmemektedir.
Grander® iğne ucu büyüklüğündeki noktalar önemli ölçüde daha aktiftir ve AOC içeriğini %
90’a kadar düşürmektedir. Grander® Teknolojisi kullanılarak yakınlık ile yeniden
canlandırmanın ardından, suda bulunan mikroorganizmalar davranışlarını değiştirmeye başlar.
Birden bire, sudaki gıda temini arada gelişmiş olan iğne ucu büyüklüğündeki noktalar
tarafından çok kullanılabilir hale geldiği görülür. Pin points çoğalarak ve tüm mevcut besini
tüketerek tepki göstermektedir. Bundan sonra, iğne ucu büyüklüğündeki noktalar pasif bir
aşamaya girer ve “keşif birlik” görevini üstlenir. Bu birlik, besleyici maddeler ortaya
çıktığında hemen tekrar aktif hale gelirler. Bu aşağıdaki deneyle ispatlanmıştır. Tek bir steril
bulyon çözelti damlası Grander® ile yeniden canlandırılmış ve 12 ug/l AOC içerikli içme
suyuna eklenir. Bu çözelti iki boyunca oda sıcaklığında saklanır. Bir mikrop sayımı daha
sonra şu sonuçları ortaya koyacaktır: 22 santigrat derecede 72 saatlik bir kuluçka döneminin
ardından 12,000 civarında pin point membran filtre üzerinde oluşmuştur. Grander® yeniden
canlandırma ve iğne ucu büyüklüğündeki noktaların yüksek faaliyeti suyun tam doğal
saflığını temin eder.
13 Mart 1994 yılında doldurulmuş bu şişe şimdi tam altı yaşında. Bu arada, üretim tarihi şişelerin üzerine
yazılmaktadır ve son kullanma tarihi üretimden sonraki iki yıl olarak belirlenmektedir, fakat bu altı yıla
uzatılabilirdi. “soğuk yerde saklayınız” önerisi artık gerekli değil.
Organik Besin Kaynaklarının Bozulması/parçalanması
Aşağıdaki deney AOC’nin hızlı bozulması olgusunun açıklanmasını sağlamaktadır.
Yüksek kalitede olarak bilinen içme suyu kaynağından iki örnek alındı:
·
Bakteriyolojik niteliğini belirlemek amacıyla ilk örnek (yeniden canlandırılmamış
olan) derhal soğuk halde bir sağlık enstitüsüne gönderildi.
·
İkinci örnek (yeniden canlandırılmamış) örneğin AOC içeriğinin belirlenmesinin talep
edildiği başka bir üniversite kurumuna gönderildi.
·
Üçüncü örnek bölündü ve iki steril cam şişeye konuldu.
* Bir cam şişe Grander® Teknolojisi ile temas etmeyecek şekilde saklandı.
* İkinci şişe Orijinal Grander® Suyun yanına koyuldu ve temas ile yeniden
canlandırıldı.
Bu iki örnek, bir hafta aralıkla bakteriyolojik testten geçirildi ve koloni oluşturan birimlerin
(CFU)’lar belirlendi.
Bir ay sonra, tüm test sonuçları kullanılabilirdi:
·
İlk örnek: sağlık enstitüsü 22 santigrat derecede 72 saat sonra toplam 5 CFU/ml
seviyesinde mikrop buldu. 37 santigrat derecede CFU/ml seviyesi tespit edilemedi.
Zararlı mikropların seviyesini belirleyecek testler hiç mikrop bulamadı.
·
İkinci örnek: AOC içeriği litre başına 125 ug organik karbon olarak bulundu.
·
Bir ay boyunca oda sıcaklığında saklanmış yeniden canlandırılmamış örnek F
CFU/ml’den (başlangıç noktası) 140 CFU/’ml’ye kadar mikrop artışı göstermiştir.
·
İlk haftada, temas ile yeniden canlandırılmış Grander® örneğinde büyük pin point
oluşumu görülmüştür. İkinci haftada, ml başına 1,500 pin point sayılmıştır. Üçüncü
haftadan başlayarak, pin point sayısı düşmeye başladı. Dört haftanın ardından, 10 pin
point’den daha az tespit edildi.
AOC saptamaları tekrar yeniden canlandırılmış ve yeniden canlandırılmamış örnekler
(her ikisi de dört hafta) üzerinde tekrar yapıldı ve şu sonuçlar elde edildi:
·
Yeniden canlandırılmamış içme suyu örneği oda sıcaklığında bir ay boyunca saklandı:
120 ug/l AOC içeriği % 4’lük bir düşüş ifade ediyor.
·
Grander® ile yeniden canlandırılmış oda sıcaklığında bir ay saklanmış içme suyu: 12
ug/l AOC içeriği - % 90’lık bir düşüş ifade etmektedir.
Yeniden Canlandırılmış ve Canlandırılmamış Sudaki Koloni Oluşma Biçimi/Seyri
İlk önce kırmızı eğriye bakalım:
Testte kullanılan içme suyu ilk olarak 25 CFU/ml değere sahipti. Oda sıcaklığında suyun üç
gün boyunca durmasına izin verildikten sonra, toplam mikrop sayımı 160 idi. İçme suyu
yönetmeliklerine göre, bu su yalnızca şarta bağlı olarak içilebilir olacaktır. İki ilave gün içinde
mikrop sayımı 200’e yükseldi ve 30 gün sonra, ml başına 210 CFU’ya yükseldi. Böylece, 30
gün içerisinde, yeniden canlandırılmamış içme suyundaki toplam mikrop sayımı sekiz
katsayısı artmıştır.
Şimdi de mavi ve yeşil eğrilere bakalım:
Bahsedilen suyun bir bölümü paralel yeniden canlandırma deneyinde yeniden canlandırmaya
tabi edildi, ki bunda sözüm ona Grander® Enerji Çubuğu 500 ml hacmindeki su içine 10
saniye boyunca koyuldu ve daha sonra çıkarıldı. (Çubuk tabiî ki sterilize edilmiştir). Bu
yeniden canlandırma işleminden beş gün sonra, iğne ucu büyüklüğündeki noktaların sayısı
650’ye yükseldi. “vahşi” koloniler 10’a düştü. Bu maksimum (düzeyden) sonra, hem iğne
ucu büyüklüğündeki noktalar hem de “vahşi” koloniler azaldı. 20 gün sonra, “vahşi”
kolonilerin sayısı sıfıra düştür; 30 gün sonra hiçbir iğne ucu büyüklüğünde nokta tespit
edilmedi.
İçme Suyunun Bakteriyolojik Stabilizasyonunda Grander® Teknolojisinin Etki/Hareket
Şekli
Bir önceki deney kapalı bir sisteme dayalıydı: örneğin, ilave besleyici veya kirleticilerin
olmaması için şişelenmiş içme suyu. Su örneklerinin kapalı sistemler içinde yeniden
canlandırılması açıklandığı gibi uzun vadeli bir dengeyi ve istikrarı sağlayacaktır.
Fakat, içme suyu boruları gibi açık sistemlerde durum nedir? Burada, taze su miktarları
yeniden canlandırma ekipmanından akıyor, ve sürekli olarak beraberinde yeni besleyici
malzemeler getiriyor.
Tecrübe şunu göstermiştir ki, Grander® Teknolojisi kurulduktan sonraki iki ay gibi bir süre
zarfında, bir dengeye ve kararlılığa ulaşılmıştır. İğne ucu büyüklüğündeki noktaların sayısı,
içme suyunun AOC içeriğine bağımlı bir değerde sabitleniyor. Pin point oluşumu hakkındaki
bir önceki bölümde de bahsedildiği gibi, bir içme suyu borusunda yeniden canlandırma
ekipmanının kurulmasından sonraki iki ay içerisinde, boruların bütün sistemi revitalize
edilmiş, yeniden canlandırılmış olacaktır. Bu, uygulamada elde edilen iyi yeniden
canlandırma sonuçlarına katkıda bulunan bir faktördür. Durgun suda, faaliyet çoğu zaman
daha yoğundur. Durgun suda akan içme suyu örneklerinden daha fazla iğne ucu
büyüklüğündeki noktalar bulunmaktadır.
Orijinal Grander® Suyu – Altı yıl boyunca korunduğu görülmüştür
İlgili Orijinal Grander® Suyu örnek şişesi 13 Mart 1994 tarihinde şişelenmiştir ve uzun vadeli
sabitlik testlerinde kullanım için oda sıcaklığında saklanmıştır.
Şişenin doldurulmasından yalnızca dört hafta sonra – 1994 yılı nisan ortası- suyun toplam
mikrop sayımı tespit edilemez bir seviyeye düştü ve mikrop sayımı bugüne kadar değişmedi.
Sağlığa zararlı mikroplar hiç mevcut olmadı. Böylece, altı yıl sonra bile, bu Orijinal
Grander® Suyu Avusturya sağlık yönetmelikleri metninin B 17 bölümünün standartlarını
karşılamaktadır. Ayrıca, korunma durumunu test edebilmek için, 1994 yılından bu yana her
partiden örnekler alındı. Bu tek şişe yıllarca korunabilmek için kapasite olarak benzersiz
değildir; bu özellikle birçok diğer örnek analizleri tarafından da onaylanmıştır.
Özet
Bu rapor, içme suyunun korunmasında Grander® Teknolojisinin önemini ispatlamayı
amaçlamaktadır. Grander® Teknolojisi hariç, kimyasal maddeler eklemeden veya fiziksel
önlemler uygulanmada içme suyunu koruyabilen başka bir işlem bilmiyorum. İçme suyunun
korunması muhtemelen yeni milenyumda karşımıza çıkan en önemli görevdir.
Orijinal Grander® Yeniden Canlandırma Ekipmanı Ne kadar Süre
Etkili?
Grander® Yeniden Canlandırıcıların (Revitaliser) Aktif Ömrü
Grander® su yeniden canlandırma ekipmanının ürün tanımı şunları
söylemektedir: Grander® yeniden canlandırma ekipmanı, elektrik olmadan,
katkı maddeleri olmadan doğal enerji ile çalışır ve bakım ve servis gerektirmez.
Bu ise, hiçbir yedek parçası olmayan ve “yalnızca” Grander® Bilgi Suyu ile
doldurulan Grander® ekipmanının ne kadar süre etkin kaldığı sorusunu
gündeme getirmektedir?
Bu soruyu cevaplamak için, Grander® yeniden canlandırma ekipmanı üzerinde bir etkililik
testi yapıldı, ki bunların bazıları 10 yıllıktı. İğne ucu büyüklüğündeki nokta oluşumu kanıt
oluşturma metodu olarak seçildi.
Şimdiye kadar, bilgi aktarımını doğrudan ölçebilen bir metot yoktu. Bu sebeple de, elektrik
veya elektronik cihazlar kullanılarak Grander® yeniden canlandırma ekipmanının etkinliğini
belirlemek mümkün değildi. Grander® Teknolojisinin etkinliğini belirlemenin bir metodu pin
point oluşumunu izlemektir. Pin point metodu Grander® Teknolojisi tarafından değiştirilen su
yapısının
“vahşi”
kolonilerin
görünümlerini
iğne
ucu
büyüklüğündeki
noktalara
değiştirebilecek kadar etkileyip etkilemediğini belirler. Bu metodun iki avantajı vardır:
birincisi, canlı organizmaların – yani bakterilerin- yeniden canlandırılması ölçülebilir; ikincisi
de, pin point analizi, standardize edilmiş ve genel olarak kabul görmüş bakteriyolojik metotlar
yoluyla yapılabilir.
Grander® Yeniden Canlandırma Ekipmanının Gelişim Tarihi
Bu türdeki ilk ekipman (1989 -1993) içme suyu için uygun bağlı plastik borularından
oluşuyordu ve Grander® Bilgi Suyu ile doldurulmuş harici pirinç fişekleri vardı.
1994 yılından bu yana, yeniden canlandırma ekipmanı paslanmaz çelikten entegre ünitede
imal edilmekteydi. Arık, harici pirinç fişekleri yok, bunun yerine Orijinal Grander® Bilgi
Suyu ile doldurulmuş dahili odalar bulunmaktadır.
Yeniden Canlandırılmamış Sudaki Koloni Oluşturan Birimler
Bakteri geçirmez bir membran filtreden (gözenek boyutu, .45 um, sayma ızgarası ile birlikte)
1 ml seyreltilmemiş sıvı geçirildi. Bu daha sonra, 22 santigrat derecede ilave TTC ile standart
besleyici agar üzerinde kuluçkaya bırakıldı.
Soldaki Resim: St Ulrich Am Pillersee’den yeniden canlandırılmamış su. 3 CFU/ml, 22 Mart 2000 tarihli örnek.
Sağdaki Resim: 48 saatlik kuluçkanın ardından, “vahşi” koloniler tam boyutlarına ulaştı. Su yeniden
canlandırılmadı (hiçbir pin point yok).
Etkinlik Testinin Tanımı
Test edilen tüm ekipmanlar pratik uygulamalarda kullanıldı; bu, test edilene kadar içme suyu
borularına kurulduğu anlamına gelmektedir. Söküldükten sonra, ekipman laboratuara getirildi.
·
Test 22 Mart 200 tarihinde başladı.
·
Sökülmüş
Grander®
yeniden
canlandırma
ekipmanı
ilk
önce,
yapımmış
katışıklıklardan/kirlerden temizlemek ve sökme ve taşıma sırasında ekipman
borularına girmiş olabilecek havadan geçen mikropları yok etmek için yeniden
canlandırılmamış kaynar derecedeki suda durulandı.
·
Ekipman soğutulduktan sonra, yeniden canlandırılmamış içme suyu (St Ulrich am
Pillersee’den) 11/s’lik bir hızda 25 saniye boyunca ekipmanda akıtıldı/çalıştırıldı.
·
Daha sonra, bu su ile doldurulmuş ekipmanın 15 dakika boyunca beklemesi sağlandı.
Bu metot seçildi, çünkü ev uygulamasını yansıtmaktadır ve tipik su kullanım
uygulamasını canlandırmaktadır.
·
15 dakika bittikten sonra, her bir yeniden canlandırıcı (ekipman) içinde kalan su
sterilize edilmiş 400-ml'lik bir bardak/beherglas içine boşaltıldı ve burada, hacim
tespit edildi. Sonuçlar aşağıdaki gibiydi:
1989 yılında yapılmış yeniden canlandırıcılar, mavi plastik boru: 223 ml
1991 yılında yapılmış yeniden canlandırıcılar, yeşil plastik boru: 225 ml
1997 yılında yapılmış yeniden canlandırıcılar, paslanmaz çelik: 387 ml
·
Bu bardaklar/beherglaslar daha sonra kapatıldı ve Grander® ekipmanı veya Orijinal
Grander® içme suyu ile yakınlık yeniden canlandırmasının gerçekleşmesi imkansız
olacak şekilde saklandı.
·
Aynı zamanda, temel bir bakteriyolojik değere ulaşabilmek için, St Ulrich’ten (alınan)
yeniden canlandırılmamış su bakteriyolojik bir incelemeye tabi tutuldu. Bu yeniden
canlandırılmamış su ayrıca 400-ml’lik bir bardağa boşaltıldı ve beklemesine izin
verildi.
·
Bardakların ilk bakteriyolojik incelemesi 24 saat sonra yapıldı, ikincisi de 48 saat
sonra yapıldı (bunlar yukarıda resmedilmiştir).
Etkin Süre Testlerinin Sonuçları
Pin point (iğne ucu büyüklüğündeki nokta) testlerinin sonuçları kıyaslandığında, aşağıdaki
sonuçlara varılabilir:
·
Bu testte, tüm üç yeniden canlandırıcılar, St Ulrich am Pillersee’den olan içme suyunu
tamamen yeniden canlandırmıştır. 22 santigrat derecede 48 saatlik bir kuluçka
süresinin ardından, filtre üzerinde hiçbir “vahşi” koloni (büyük ana koloniler)
görülmemiştir. Yalnızca iğne ucu büyüklüğündeki noktalar vardı.
·
1989 yılında yapılmış ilk jenerasyon yeniden canlandırma ekipmanını (mavi plastik
borulu) paslanmaz çelikten yapılmış modern entegre birim ekipman (1997 yılında
yapılmış) ile karşılaştırdığımızda, iğne ucu büyüklüğündeki noktaların sayısında
önemli bir fark tespit edilmemiştir. Bakteriyolojik testlerde, sonuçların eksi veya artı
% 15 ile % 20 arasında değişiklik gösterdiğini belirtmeliyiz.
·
Gözü kapalı testler: St Ulrich am Pillersee’den (alınan) yeniden canlandırılmamış
içme suyu 400 ml’lik bir kaba dolduruldu ve 48 saat sonra, bakteri sayımı tespit edildi.
Sonu: iki "vahşi koloni" ve 13 iğne ucu büyüklüğündeki nokta. Bu, yeniden
canlandırılmış su üzerinde kapsamlı çalışma yapılan bir laboratuarda minimal
“yakınlık
yeniden canlandırmasını” göz ardı etmenin
göstermiştir.
Gözü kapalı test: yeniden canlandırılmamış suyun bakteriyel sonucu
mümkün olmadığını
Üç Farklı Grander® Modelinin Etkinlik Testi
Üç eski Grander® Yeniden canlandırıcı modellerinin etkinliği pin point’lerin oluşumuna
ilişkin olarak test edildi.
1989 yılında yapılmış Grander® Su Yeniden Canlandırıcı
Resmin de gösterdiği gibi, daha 1989 yılında üretim kontrolleri yapıldı. Yeniden canlandırma
ekipmanı 12 bar basınca tabi tutuldu ve bu, tarih (25 Ekim 1989) ve bir imza ile etiket üzerine
not edildi/yazıldı. Bu ekipmanın bugün kaç yaşında olduğunun belirlenmesini sağladı.
22 santigrat derecede 48 saatlik kuluçkada sonra, hiçbir ana koloni bulunmamaktadır, yalnızca
iğne ucu büyüklüğündeki noktalar vardır.
1991 Yılında Yapılmış Grander® Water Revitaliser (Su Yeniden Canlandırıcı)
Bilgi Suyunun fişeklere doldurulduğu açıklıklar kapatıldı ve bu kapaklar kırılmadı. Basınç
test etiketi bu ekipmanda yoktur, fakat pirinç fişeğinin üzerinde, keçeli kalem ile bir not
yazıldı: "8 Nisan 1991 tarihinde kuruldu".
48 saat sonra, yalnızca iğne ucu büyüklüğünde noktalar mevcuttur.
1997 yılında Yapılan Grander® Water Revitaliser (Su Yeniden Canlandırıcı)
Paslanmaz çelikten yapılmış bu ekipmanın Grander® Bilgi Suyu ile doldurulmuş entegre
odaları vardır. Ekipman içinde akarken, yeniden canlandırılacak su odalarda Bilgi Suyu ile
dolaylı şekilde temas eder.
48 saat sonra, sayılamayacak kadar çok iğne ucu büyüklüğüne nokta (pin point).
Nihai Değerlendirme
Bu sonuçlara dayanarak, Grander® yeniden canlandırma ekipmanının yeniden canlandırma
güç ve özelliklerini sonsuza dek koruduğu sonucuna varılabilir.
1993 yılından bu yana, Grander® yeniden canlandırma ekipmanının kurulduğu/kullanıldığı
2,000 civarında test yaptım. Bazıları endüstriyel yapıda olan bu kurulumlarda, su kalitesinde
ispatlanabilir iyileşmeler ve kimyasal maddelerin kullanımında ve çevreye verilen zararda da
düşüşler vardı. Pozitif bir pin point testi daima mevcut su sorunlarının ölçülebilir şekilde
hafifletilmesi ile ele ele yürütülmüştür.
Bu incelemelerin bir çoğunda, hem şirket içi testler hem de dış laboratuar testleri dahil edildi.
Teknik ölçümler pin point oluşumumu ve ayrıca su kalitesindeki iyileşmeyi teyit etmiştir.
Download