TBMM -193-

advertisement
TBMM
17. 10.2006
B:8
0:1
Tabii, bugün, buraya niçin toplandığımızı hepimiz biliyoruz. Ancak, benden önce konuşan ar­
kadaşlarımın, topyekün, burada biz Fransa'ya karşı konuşmamız gerekirken, görüyorum ki, burada­
ki arkadaşlarım muhalefel siyaseti yapmakta, Hükümet, Cumhurbaşkanı veya bakan arkadaşlarımı­
zın ne yaptığı konusunda veya alakası olmayan bir Abdullah Öcalan meselesinde, burada tikir serdetmektedir. O bakımdan, bunun, bir, topluca, ben, tek bir yumruk olarak, bir seferberlik olarak bu­
gün konuşmamız gerekiyorsa eğcv. Fransa'ya karşı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
Konuşmam iki bölümden ibaret olacaktır. Birinci bölümde, hepimizin aklına gelen soru: Aca­
ba, Fransa ile Ermeni ilişkileri veya Fransa ile sözde Ermeni soykırımını Fransa'nın bu kadar millî
bir dava haline getirmesinin gerekçesi nedir, sebebi nedir? Bu bakımdan, biraz sizi tarihe götürmek
istiyorum.
Diğer yandan, ikinci bölümde ise, Fransız Parlamentosunun almış olduğu 12 Ekim tarihli -bi­
zim için kara bir gündür- 12 Ekim tarihinde almış olduğu karar üzerinde ve orada geçen görüşme­
ler hakkındaki görüşlerimi ifade edeceğim.
Tarihte Fransız-Ermen i ilişkilerinin başlangıcı, Fransızların Kudüs'ü ele geçirmek için düzen­
ledikleri Haçlı seferlerine dayanır. Özellikle 16'ncı Yüzyıldan itibaren. I. Fransııva'dan bu yana
Anadolu topraklarındaki varlıklarını birtakım somut girişim ve örgütlenmelerle sürdürege İm işlerdir,
Avrupa'daki güç mücadelesinde müttefik olarak Osmanlı'ya sığınan Fransa, Osmanlı Devleti
nezdindeki imtiyazlı konumunu, beş asır boyunca, hayır ve eğitim kurumları kurmak, Fransız dili­
ni yaygınlaştırmak, dinî misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak suretiyle derinleştirmiştir. Bursa'dan
Van'a, Trabzon'dan Mersin'e, Anadolu'nun her yerinde, özellikle demir yolları boyunca bir Fran­
sız kurumuna rastlamadan seyahat etmek mümkün değildi.
Osmanlı Devleti'nin zayıflaması, Avrupalı büyük güçlerin emperyalist ve sömürgeci politika­
larım Anadolu'ya da taşımaları konusunda cesaret vermiştir. Başlangıçta, salt dinî amaç için kuru­
lan kurum ve kuruluşlar, siyasi amaçlara hizmet eder bir fonksiyona dönüştürülmüştür. Bu çerçeve­
de, gayrimüslim azınlığın Osmanlı Devleti'nin aleyhine kullanılması önemli bir politika aracı hali­
ne gelmiştir, Fransa, Ermenileri Katoliklcştimıe faaliyetlerine 11 'inci Yüzyılda baş lasın iş ve XIV.
Louis döneminde bu politikayı sistematik hale getirmiştir. Hatta, XIV. Louis, Anadolu'daki Hristiyanları ve özellikle Ermenileri, Fransa'nın Doğu'daki halkı olarak görmüştür ve böyle
tarif etmiştir,
Fransa, Osmanlı Devleti üzerine baskı kurmak suretiyle Ermenilerin 1830 yılında ayrı bir ce­
maat olarak statü verilmesini sağlamıştır. Fransa, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan Hı­
ristiyanların hamisi konumuna gelmiş ve Katolikliğin gücü Doğu'da, özellikle Anadolu'da Fran­
sa'nın nüfuzuyla eşdeğer kabul edilmiştir.
30 Ekim 1918 tarihinde, Mondros Ateşkes Anlaşması'nm hemen arkasından, Fransızların,
1918 yılının aralık ayında Fransız subayların emrinde ve Fransız üniformasıyla yerli Ermenilerden
oluşan bfrfı'fcferfe Dörtyol ve Mersiiı'ı". arkasından da Adana civarını işgale başlamışlardır,
Fransızlar, Anadolu'daki emperyalist emelleri gerçekleştirmede gözlerini hırs bürümüş Erme­
nilerden daha fedakâr bir grup bulamamışlardır. Bu maksatla Fransızlar, Anadolu'daki nüfuz bölge­
lerini işgal etmek için, silahlı bir güç olarak Ermenileri kullanmakla kalmamış kilit bölgelerde on­
lara idari görevler de vermiştir. Mesela, o dönemdeki Trabzon Fransız Konsolosu bir Ermenidir.
Fransızlar, İngilizlerin çekildikleri bölgelere işgal kuvveti olarak Ermenileri göndermişlerdir,
Ermenilerin, Türklerden intikam alma duygusuyla zulüm yaptıkları ortaya çıkınca bu politikanın fa­
turasının Fransız Hükümetine çıkarılacağı konusunda Fransa uyarılmıştır. Çukurova bölgesini işgal
için karaya çıkan Fransız birliklerinin sadece yüzde 10"u Fransız subaylarından müteşekkildi, yüz­
de 90'ı ise Fransa'nın işgali altında bulunan Mısır'da Fransız Ordusu tarafından eğitilen doğu lej­
yonundan gelen Ermeni askerlerdi. Birliklere, yine Fransızlar tarafından silahlandırılan kamavorlar
denilen Ermeni fedaileri ve sivil Ermeniler de katılmıştır.
-193-
Download