Öğr. Gör. Mutlu YORULDU - Kula MYO

advertisement
Öğr. Gör. Mutlu YORULDU
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir
Mali hukuk Bilim Uzmanı
ÖĞRENİM DURUMU
Önlisans
: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Adalet Önlisans Programı 2013-…
Önlisans
: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Dış Ticaret Önlisans Programı 2010
LİSANS
: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2007
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2013
YÜKSEK LİSANS: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Maliye ABD, Mali Hukuk Programı 2011
DOKTORA
: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Maliye ABD, Maliye Programı Devam Ediyor (2012-…)
YABANCI DİL
İngilizce
ÇALIŞMA HAYATI
Kula Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi
KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLER
1.
İş ve İnsan İlişkileri (Elginkan Vakfı)
2.
Sorun Çözme Teknikleri (Elginkan Vakfı)
3.
Beden Dili ve Sözsüz İletişim (Elginkan Vakfı)
4.
Proje Yönetimi (Elginkan Vakfı)
5.
Zaman Yönetimi (Elginkan Vakfı)
6.
7.
Stress Yönetimi (Elginkan Vakfı)
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ve Sosyo-Ekonomik Etkileri Semineri (Celal Bayar
Üniversitesi İİBF)
8.
6102 Sayılı Yeni TTK ve Etkileri Semineri (Celal Bayar Üniversitesi İİBF)
9.
KOBİ TFRS Eğitimi İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası
10.
İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
11.
Yeni TTK Semineri İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
12.
Bağımsız Denetim Semineri İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
13.
Gelir Vergisi Semineri İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
14.
Av. Meltem Banko, Bilişim Hukuku Semineri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
15. Kurumlar Vergisi ve Transfer Fiyatlandırması Semineri İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası
16.
Education Network, Kişisel İmaj Yönetimi Semineri
17.
Education Network, Diksiyon ve Hitabet Teknikleri Semineri
18.
Education Network, Beden Dili ve Etkili İletişim Semineri
19.
Education Network, İleri Sunum Teknikleri Semineri
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Konferanslar, Kongreler, Seminerler:
V. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi / Yerel ve Bölgesel Kalkınma (Salihli)
Bildiri (1) - Coşkun,S.,Yoruldu,M.,2013’’Teşvik Sisteminin Bölgesel Ekonomilere Getirdiği Vergisel
Avantajların İncelenmesi’’,5.Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi,Celal Bayar Üniversitesi,Manisa.
6. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO)
Bildiri (2) - TTK’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA VUK AÇISINDAN DEFTER TUTMA MECBURİYETİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bildiri (3) - DÜNYA’DAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE’DEKİ SORUNLAR IŞIĞINDA KAMU HİZMETLERİNİN
YERİNE GETİRİLMESİNDE YEREL YÖNETİMLERE Mİ MERKEZİ YÖNETİME Mİ AĞIRLIK VERİLMELİDİR?
Makaleler;

Hakemli Makale - HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 6, No 1, 2014
ISSN: 2146-0817 (Online), TTK’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA VUK AÇISINDAN
DEFTER TUTMA MECBURİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Vergi Hukuku Açısından Ticari Kardan Mali Kara Geçiş ve Muhasebeleştirilmesi (Yaklaşım
dergisi, E-Yaklaşım; Yıl: 20, S: 231, Mart 2012),

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Birlikte UFRS’ye Uygun TFRS’nin Uygulanması Zorunluluğu ve
Gelir Vergileri Standardı (Vergi Dünyası Dergisi Hakemli Yayın; Yıl:31, S:370,Haziran 2012),

KOBİ TFRS Kapsamında Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar Standardı (Yaklaşım Dergisi Hakemli
Yayın; Önümüzdeki Sayılarda Yayınlanacak).

Muhasebedr.com İnternet Sitesinde Yazar
Verdiğim Dersler:














Vergi Hukuku
Türk Vergi Sistemi
Kamu Maliyesi
Vergi Teorisi ve Politikası
Yerel Yönetimler Maliyesi
Kamu Ekonomisi
Maliyet Muhasebesi
Makro İktisat
Mali Tablolar Analizi
Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri
Finansman
Hukukun Temel Kavramları
Taşımacılık Hukuku
Bütçe Teorisi ve Politikası
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Yoruldu, S., 2011, “Türk Vergi Hukuku Açısından Ticari Kardan Mali Kara Geçiş ve
Muhasebeleştirilmesi”, D.E.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards