Silah - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI : B100THG0100002-3120
KONU : Silah Ruhsatı Alacak Kişilere
Verilecek Raporlar
24.05.2004 - 8470
...................VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2004/74
Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 15.05.1997 tarih ve
1159-109 sayılı Genelgesi ile hastanelerin sağlık kuruluna giren vatandaşların fiziki
kusurlarının bulunması halinde silah ruhsatı verilip verilemeyeceğine ilişkin hususlar
belirtilmiştir.
Bazı hastanelerimizde “renk körlüğü, tek göz körlüğü, görme keskinlik dereceleri ve
refreksiyon kusurlarının derecesi” gibi konularda meydana gelen tereddütler nedeniyle, silah
ruhsatı alacak olan kişilerden istenecek olan sağlık raporlarında uyulması gereken kriterlerin
neler olması gerektiği hususu İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan alınan
01.03.2004 tarih ve 1272-47935 sayılı yazı ile belirtilmiş olup, silah ruhsatı alacak kişilerden
istenecek sağlık raporlarının Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB, Dahiliye dallarını
kapsayacak şekilde sağlık kurulu raporu olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Ayrıca söz konusu yazı ekindeki Silah Bulundurma Ve Taşıma Ruhsatı
Verilemeyecek Durumlar listesi yazımız ekinde gönderilmiştir.
Raporda yer alan bölümlerin eksiksiz ve hastane kayıtlarına uygun olarak ilgili dal
uzmanı doktorlar tarafından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde sağlamsa “sağlam” yazılması, hastalık varsa teşhisin açıkça yazılması,
kaşelenmesi ve imzalanması, raporlar üzerinde düzeltme yapılmışsa düzeltmeyi yapan
tarafından kaşelenmesi ve imzalanması,
Yukarda bahsedilen sağlık kurulu raporunu düzenleyebilecek hastane baştabiplerinin
bilgilendirilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini arz / rica ederim.
Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar
EKİ:1 Silah Bulundurma Ve Taşıma Ruhsatı Verilemeyecek Durumlar listesi
DAĞITIM
:
GEREĞİ
:
81 İl Valiliği
BİLGİ:
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
Ek-1
SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA RUHSATI VERİLEMEYECEK DURUMLAR:
Psikiyatri:
• Psikiyatri hastalığı olanlara
• Kişilik bozukluğu olanlara
• Alkol uyuşturucu bağımlılığı olanlara
• İmpuls kontrol bozukluğu olanlara silah ruhsatı verilmez.
Nöroloji:
• Serebrovasküler hastalık geçirip silah kullanmasını engelleyecek sekeli olanlara
• Miyotonik rahatsızlığı ve ileri derede miyopatisi olanlara
• Epilepsi hastalığı olanlara
• Ellerde tremoru olanlara
• Mental retardasyonu olanlara
• Demansı olanlara
• Üst extremitielerde periferik sinir bozukluğu olup, silah kullanmasına engel teşkil
edeceklere
• Denge kaybına neden olan serebeller sistem rahatsızlıkları olanlara silah ruhsatı
verilmez.
Göz:
• Düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10’dan aşağı, her iki gözün
görme toplamı 12/20’den az olanlara
• Silindirik değerlerin toplamı –5 ten ve +3 den daha yukarı değerdeki refraksiyon
kusurları olanlara
• Gece körlüğü olanlara
• Ptozis-hemiptozis olanlara
• Diplopi ve paralitik şaşılık olanlara
• Görme alanı defekti olanlara
• Renk körlüğü olanlara silah ruhsatı verilmez.
Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler)
hastalığı olanlara yılda bir kez göz muayenesi istenir.
KBB:
• Her iki kulak için ayrı ayrı fısıltıyı 2.5 metreden duymayı engelleyen işitme kaybı
olanlara
Ortopedi:
• Üst extremetelerden 2 sini de kaybetmiş olanlara
• Kas iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olanlara
• Protezi olup kullanım uyumluluğu gösteremeyenlere silah ruhsatı verilmez.
Dahiliye:
• Vücutta aşırı düşkünlük yapmış herhangi bir dahili hastalığı olanlara silah bulundurma
ve taşıma ruhsatı verilmez.
Download