yer* açma ve çalı*tırma ruhsatları ve çevre

advertisement
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATLARI VE ÇEVRE
Çevre Nedir ?
• Çevre, belli bir yaşam ortamında canlıların
yaşamı üzerinde etkili olan fiziksel, kimyasal ve
biyotik faktörlerin bütünlüğüdür. Daha kısa bir
tanımla organizmaların yaşamı üzerinde etkili
olan bütün faktörler onun çevresidir. Bu
tanımlarda ortak olan canlı ve cansız varlıklar
arasındaki ilişki, diğer yandan canlı yaşamını
etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik
faktörlerin bütünlüğüdür.
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA
• Bir kurum ,kuruluş veya tesis, faaliyetine
başlamadan önce ,Faaliyetinin çevreye
olan/olabilecek etkilerini göz ününe alarak
planlama yapmalıdır.
• Yapılacak planlamalarda yönetmeliklere ve
mevzuata riayet edilmeli ve ilgili kurumlarla
koordineli bir şekilde hareket edilmelidir.
İlgili Yönetmelik uyarınca Bazı Tesislere
Yönelik Hükümler
• (Değişik üçüncü fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Turizm
işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine
esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve
gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel
Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki
Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve 2634 sayılı
Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan yatırımlar için
işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili idareler tarafından
başka bir işleme gerek kalmaksızın onbeş gün içinde verilir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar
işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde
kontrol edilir.
• Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve
endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında
kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin
etrafında, sağlık koruma bandı konulması
mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet
sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde
mesken veya insan ikametine mahsus
yapılaşmaya izin verilmez.
• Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları
tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına
yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar
dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma
bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit
edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken
tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci
sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan
işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili
idareler ruhsat verirken Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan
belgelere göre işlem yapar.
Turizm Tesisleri, Fırınlar ,Canlı Müzik
İşletmeleri (vb.)Tesis/İşletmelerle İlgili
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Faaliyete Başlanmadan önce Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü ve diğer kurumlardan
gerekli görüşlerin alınması gerekmektedir.
• Su ve Enerji İsrafından kaçınılmalıdır.
• İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların
toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler
alınmalı ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye
edilmesini sağlayacak bağlantı bulunmalıdır.
• Çevre Dostu ürünlerin kullanılmasına dikkat
edilmelidir.
• Canlı Müzik Tesislerinde, Bu madde kapsamında
canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya
yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Canlı Müzik
İzni alması şarttır.
• Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede
belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşü alınır,
gerekli görüldüğü takdirde yetkili idare Çevresel
Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatır
ve rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü
esas alınır hükmü mevcuttur
• Canlı ve diğer müzik tesislerinde, Kapalı eğlence
yerlerinin dış giriş kapılarının üzerine "Dikkat:
İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır."
şeklinde ışıklı ikaz levhalarının asılması
zorunludur.
• Eğlence yerlerinin oluşturduğu çevresel gürültüye
maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin
yoğunluğu göz önünde bulundurularak İl Mahalli
Çevre Kurul Kararı ile çalışma saati sınırlaması
getirilebilir veya canlı müzik yayını kaldırılabilir.
• Fırınlar; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu
kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız
bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino,
pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri
eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane,
süthane gibi gıda ve beslenme yerleri;
imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri
ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat
maliklerinin oy birliği ile karar alması
gerekmektedir.
• Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro,
düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek
fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı,
sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal
gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin
alınmış olması, gerekmektedir.
• Ekmek fırınları yapılırken ilgili yönetmelik
gereğince,müstakil binalarda ve ayrık nizamda
yapılması gerekmektedir.
• Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapı ruhsatı ve
yapı kullanma izin belgesi özel yapı şekline uygun
olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil
edilen yapılarda açılacak fırınlarda ayrık nizamda
müstakil bina şartı aranmaz.
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan ancak ayrık
nizamda müstakil binada bulunmayan ekmek fırınları
devredilemez. Hükümleri mevcuttur.
• DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…
Download