Deney 4 Kirchhoff Yasaları

advertisement
Deney 4
Kirchhoff Yasaları
Amaç:
1. Çok ilmekli devrelerde devre elemanlarından geçen akım şiddetinin ve bunların uçları
arasındaki potansiyel farkların belirlenmesi.
2. Devrede üretilen ve tüketilen gücün karşılaştırılması.
Teorik Bilgi:
Kirchhoff Yasaları: Tek ilmekli devreye indirgenmesi mümkün olan basit elektrik devreleri,
Ohm yasası ve dirençlerin seri ve paralel bağlanmalarına ait kurallar kullanılarak
çözümlenebilir. Yani, devrenin içerdiği dirençler ve emk kaynağı hakkındaki bilgiler
veriliyorsa, her bir devre elemanından geçen akım ve devre elemanı üzerine düşen potansiyel
farkı basitçe hesaplanabilir. Ancak birden fazla kapalı ilmek içeren devreyi tek bir kapalı
devreye indirmek her zaman mümkün değildir. Bu gibi daha karmaşık devrelerin
çözümlenmesi, Kirchhoff kuralları olarak bilinen yasaların uygulanmasıyla yapılır. Bu
yasaları anlayabilmek için devrenin düğüm noktası ve ilmek kavramlarını tanımlamak gerekir.
Akımın bir noktada bir araya geldiği veya kollara ayrıldığı noktaya devrenin düğüm noktası
denir. Devrenin herhangi bir noktasında başlayıp, devre elemanları ve bağlantı telleri
üzerinden geçerek, yeniden başlangıç noktasına ulaştığımız keyfi kapalı yola ilmek denir.
i.
Düğüm kuralı: Herhangi bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı, bu düğüm
noktasından çıkan akımların toplamına eşit olmalıdır (Şekil 1): (1)  I gel   Içık Şekil 1
E4 Kirchhoff Yasaları
Sayfa 1
ii.
İİlmek Kuralı: Herh
hangi bir iilmek boyu
unca bütün
n devre ellemanlarının
n uçları
aarasındaki potansiyel
p
farkların
f
cebbirsel toplam
mı sıfır olm
malıdır.
 V  0 (2)
kappalı
ilm
mek
Kirchofff’un ikinci kuralını uy
ygularken, bir ilmektee yükün birr ilmek boyyunca harek
ketini ve
elektrikksel potansiiyelindeki değişimi innceleriz. İk
kinci kuralıı uygularkeen aşağıdak
ki işaret
değişim
mlerine dikkaat edilmelid
dir:


B
Bir R direnncinden geççen akımı şşiddeti I isee ve bu dirrenç akım yyönünde geeçiyorsa,
ddirencin uççları arasınd
daki potanssiyel değişim
mi –IR’dir (Şekil 2a). Bir R direencinden
ggeçen akım
mı şiddeti I ise ve bu direnç akım
ma ters yön
nde geçiyoorsa, direnciin uçları
aarasındaki potansiyel
p
değişimi
d
+IR
IR’dir (Şekill 2b).
H
Herhangi bir
b üreteç (emk)
(
üzeriinden “-“ uçtan
u
“+” uca
u doğru geçiliyorsaa ve güç
kkaynağının iç direncii ihmal eddiliyorsa po
otansiyel değişimi
d
 dur (Şeekil 2c).
H
Herhangi bir
b üreteç (emk)
(
üzeriinden “+“ uçtan “-” uca
u doğru geçiliyorsaa ve güç
kkaynağının iç direnci ih
hmal ediliyyorsa potanssiyel değişim
mi  dur ((Şekil 2d).
Şekil 2 Kirchhoff
K
Y
Yasalarının Uygulama
U
Kuralları.
K
k Devre Ellemanlarınd
da Güç Heesabı:
Elektrik
kil 3’deki kaapalı devre için Kirchh
hoff ifadesi yazılır ise,
Şek
  IR1  IR2  0
(3)
  IR1  IR2
(4)
ifad
desi elde eddilir. Eşitliğiin her iki tarafı devredeen geçen I akımı
a
ile
çarrpılır ise,
 I  I 2 R1  I 2 R2
(5)
Ş
Şekil 3
ifadesi eelde edilir. Buradaki
B
oule Isısı
I 2 R1 ve I 2 R2 terimleri sırası ile R1 ve R2 dirennçlerinde Jo
olarak hharcanan güüç ifadelerid
dir. Eşitlikteeki  I çarp
pımı ise  emk’lı güç kaynağının
n ürettiği
gücü veerir. Diğer bir
b ifade ile devrede
d
üreetilen güç, tü
üketilen gücce eşittir:
P  PR1  PR 2
E4 Kircchhoff Yasaaları
(6)
Sayfa 2
Deneyin Yapılışı:
Şekil 4
1. Şekil 4’deki devre kurulur. Her bir devre elemanının üzerindeki potansiyel fark ve
üreteçten geçen akımın şiddeti ölçülür ve Tablo 1’e işlenir.
2. Kirchhoff Kuralları uygulanarak her bir direnç üzerindeki akımlar ve potansiyel farkları
teorik olarak hesaplanır ve Tablo 1’e işlenir.
3. Bağıl hata hesabı akım ve gerilimler için tek tek hesaplanıp Tablo 1’e işlenir.
Tablo 1
V1 (V)
V2(V)
IAB(mA)
VAB(V) IBC(mA)
VBC(V)
IBD(mA)
VBD(V)
Deneysel
Sonuç
Hesap
Sonucu
Bağıl
Hata
4. Her bir devre elemanın gücü deneysel ve teorik olarak hesaplanır ve Tablo 2’ye işlenir.
Tablo 2
P1kΩ
P2,7kΩ
P4,7kΩ
PV1
PV2
Toplam
Ptüketilen
Toplam
Püretilen
Pfark
Deneysel
Sonuç
Hesap
Sonucu
Bağıl
Hata
E4 Kirchhoff Yasaları
Sayfa 3
Sorular
1. Deneyde bulunan, üretilen ve tüketilen güç arasındaki fark var ise nedeni ile açıklayınız.
2. Hangi durum altında bir bataryanın uçları arasındaki potansiyel farkı onun elektro-motorkuvvetinden büyük olur?
3. Otomobiller genelde 12V akü kullanır. Yıllar önce 6V akü kullanılıyordu.
Neden değiştirildi? Neden 24V değil?
E4 Kirchhoff Yasaları
Sayfa 4
Download