felsefe grubu

advertisement
SINIF
KAZ
AN
FELSEFE
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
11.
FELSEFE GRUBU
4
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
1. Öğrenmek, eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka bir şey değildir.
4. Felsefi bilgide, hiçbir şey olduğu gibi kabul edilmez.
Felsefi bilginin bu özelliği dinsel bilginin hangi
niteliğine ters düşer?
Platon’un bu görüşüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlanmışlık
B) Açıklayıcılık
C) Dogmatiklik
D) Normatiflik
E) Akılcılık
A) Bilgi elde etmek zihinsel bir süreçtir.
B) Bilgilerimizin kaynağı duyu verileridir.
C) Bilgi, dış dünyadan edinilen tecrübelerin bütünüdür.
D) İnsan zihnindeki bilgiler çelişkilerle doludur.
E) İnsan zihninde bilgiler doğuştan mevcuttur.
Bu sözü söyleyen kişi sanatsal bilginin hangi
özelliğini vurgulamaktadır?
A) Öznel olma
B) Güzelliği konu edinme
C) Evrensel olma
D) Yaratıcılığa dayanma
E) Hayal gücünün ürünü olma
3. Felsefi bilgi, bilimlerin sonuçlarında olduğu gibi genel
geçer yasalara ulaşmayı amaçlayan bir bilgi türü değildir. Filozofun ortaya koyduğu bilgi rölatiftir.
Burada vurgulanmak istenen felsefi bilginin hangi
özelliğidir?
A) Yaratıcılık
B) Görecelilik
C) Kümülatiflik
D) Eleştirellik
E) Mantıksallık
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. ”Herkes kendi zevkine uygun olanı seçer.”
5. Bilim sadece insanoğlunun merakını giderme çabası
değildir, bununla beraber olguları önceden kestirebilme
niteliğine de sahiptir.
Verilen bilgide anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yasa B) Öngörü
C) Hipotez
D) Tez
E) Sentez
6. J. Locke’a göre; çocuk, tatlının acı olmadığını çelişmezlik ilkesinin zihnindeki varlığından değil, tecrübe
ederek öğrenir. Mantığın temelinde yer alan bu genelgeçer ilkeler doğuştan var olsaydı, çocuk tecrübe etmeden önce bu ayrımı yapabilirdi.
Locke’un bu görüşünden aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Bilgilerimizin kaynağı akıldır.
B) Bütün bilgilerimiz doğuştan gelir.
C) Bilgilerimiz zamanla değişir.
D) Bilgilerimiz yaşantılar sonucu öğrenilir.
E) Bilgilerimiz sezgisel akıl yoluyla kazanılır.
TEST
4
FELSEFE
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
7. Teknik, insanın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla doğada bulunmayan şeyleri elde edebilmek için
keşfettiği yol, yöntem ve araç gerecin tamamıdır.
10. Platon’a göre sadece ideaların bilgisi kesin ve değişmezdir. Duyusal varlıklar kesin olarak bilinemez.
Çünkü onlar bugün, dünden farklı olabilen varlıklardır.
Dolayısıyla onlara ilişkin yargılarda her geçen gün değişecektir. Bu türden yargılara bilgi değil, sanı denir.
Bu metinde teknik bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Buna göre Platon için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Bilime hizmet etmesi
B) İnsanın yaşamına yön vermesi
C) Bilimsel öngörülerde bulunması
D) Doğa olaylarını kontrol etmesi
E) İnsanın hayatını kolaylaştırması
A) Kesin bilginin olanaksızlığını ileri sürdüğü
B) Gerçek varlığın ideal türden olduğunu kabul ettiği
C) Duyular aracılığı ile elde edilen bilgiyi sanıya indirgediği
D) Değişen varlıkların bilgisinin kesin olmadığını iddia
ettiği
E) Nesnel ve ideal dünya hakkında farklı bilgiler elde
ettiği
Bu görüşten yola çıkarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Sezgi ve nesne aynı özelliklere sahiptir.
B) Akıl, nesnenin yapısını tam olarak kavrar.
C) Bilgilerimizin kaynağı sezgi ile kavranan ruhtur.
D) Nesnenin ve ruhun özü sezgi yoluyla kavranır
E) Ruh ve akıl aynı şeydir.
9. Sokrates, diyaloğu, bilginin açığa çıkmasını sağlayan
bir tartışma yöntemi olarak kullanmıştır. Bu tartışmada
Sokrates karşısındakine sadece sorular sorar ve onun
kendi cevaplarından doğan sonuçları görmesini sağlar.
Sonuçları akla uygun olmayan cevapları eleyerek, doğru cevaba ulaşmaya çalışır. Böylece kişi düşüncede
adım adım ilerleyerek doğruya ulaşacak ya da doğru
bildiğinin farkına varacaktır.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Akıl, yani kavramsal düşünce, nesnenin ve ruhun derinliğini kavrayacak güçte değildir. Bunu ancak sezgi
yoluyla başarabiliriz.
11. Bilgi, bir yanıyla nesneden, bir yanıyla da özneden
kaynaklanır. Nesnelere ait duyumlar, bilginin hammaddesidir. Akıl da bu hammaddeyi işleyerek, kavramlar
üreten bir makinedir. Duyumlar olmasa, akıl boş bir
makine; akıl olmasa duyumlar şekilsiz bir hammadde
olarak kalır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Bilme eylemi deneyle başlar, deneyle biter.
B) Bilgi, kendini düşünen aklın ürünüdür.
C) Bilgi, deney ve aklın ortak ürünüdür.
D) Bilgi edinme hatırlamaya dayanır.
E) Doğru bilgi olanaksızdır.
12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğruluk ve
gerçeklik kavramları arasındaki farkı ifade eder?
A) Doğruluk, bilginin nesnesine uygunluğu; gerçeklik
ise zamanda ve mekanda varolmak demektir.
B) Doğruluk, bilginin kendisi; gerçeklik ise bilginin
kesinliğidir.
C) Doğruluk, yalan söylememek; gerçeklik ise bilginin
kendisidir.
D) Doğruluk, bilginin mümkün olması; gerçeklik, görünenler dünyasıdır.
E) Doğruluk, erdemli olmak; gerçeklik, dürüst olmaktır.
Buna göre Sokrates’in bu yönteminin dayandığı
temel varsayım aşağıdakilerden hangisi olabilir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Duyu verileri olmadan sezgi yoluyla elde edilir.
B) Akıl, bilgiye deneyimlerin sentezi sonucu ulaşır.
C) Bilgilerimiz doğuştan akıl yoluyla gelir.
D) Bilginin varlığı yarar ilkesine dayanır.
E) Bilgilerin doğruluğu kişiden kişiye değişir.
Adı
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download