tanısal rahim içi girişim (küretaj)

advertisement
TANISAL RAHİM İÇİ GİRİŞİM (KÜRETAJ)
BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAY BELGESİ
Form No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
145
12/09/2013
0
0
1/2
TANISAL RAHİM İÇİ GİRİŞİM (KÜRETAJ)
Hasta olarak size uygulanacak olan işlem
hakkında
karar verebilmeniz
için, işlem
öncesinde durumunuz ve önrerilen cerrahi,
tıbbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi,
seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına
sahipsiniz.
önerilen cerrahi girişimin tanım, gerekliliği,
tedavi
seçenekleri,
tedavi
uygulanmazsa karşılaşabileceğiniz sonuçlar
hakkında bilgi verilmektedir.
Girişim hakkında
girişimi
kendi isteğiniz
Size sunulan
ile kabul ya da
birini
açıklaması için lütfen danışınız.
küretaj) rahim ağzı (serviks) genişletildikten sonra
rahim içi ve servikal kanaldan doku örneği alınması
işlemidir. Bu girişimde lokal ya da genel anestesi
kullanılır.
Cerrahi İşlem riskleri:
Tedavisiz durumumun
durumunda
riskler
ve
zararlar
olabileceği gibi, benim için planlanan cerrahi tanısal
işlemlerle ilgili de riskler vardır. Cerrahi, medikal,
tanısal
örnekleme
işleminin yapılamaması
-Rahim ağzındaki genişletilmeye bağlı rahim ağzında
riskinin ortaya çıkması
Yukarda mevcut durumlardan biri veya birkaçı
nedeniye işlemin açık ameliyata(laparatomi) dönme
ve zarar görmüş organların tamir veya çıkarılması
Rahim içinde yapışıklık oluşması ya da önceden
mevcut olan yapışıklıkların devam etmesi söz konusu
işlemlerin
tümüne
Uyutma
özgü
olan
veya
uyuşturulmada
kullanılan
ilaçlara veya ameliyatta kullanılacak ilaçlara karşı
beklenmeyen
Yu k a r ı d a
Tanı ve İşlem: Tanısal rahim içi girişim ( diagnostik )
ve/veya
-Rahim ağzının genişletilememesi ve
olabilir.
bilgilerden herhangi
anlamakta güçlük çekerseniz hekimimize
etmesi
alınması
riski bulunmaktadır.
bilgilendirildikten sonra
reddedebilirsiniz.
devam
-Kanama ya da rahimin yırtılması sonucu rahimin
hasar ve sonraki gebeliklerde erken dönemde düşük
Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size
riskleri,
cerrahi düzeltilmesi zorunluluğu
cevaplar
belirtilen
(reaksiyonlar)
türde
gelişebilir.
zedelenme
veya
zedelenmeler, o sırada veya daha sonra bir ameliyat
yapılmasını
gerektirebilir.
Sonuç
olarak
şunu
anlıyorum ki tanısal amaç için önerilen bu girişimin
istenmeyen olası etkilerinin tamamını listelemek
mümkün
değildir. Tanısal
durumun
aydınlatılamayabilir
girişim
yapılması
hatta
ender
ile
bazı
durumlarda daha kötüleşebilir. Eş zamanlı yaplacak
bazı ek cerrahi girişimler riski artırabilir.
İşleme alternatifler:
Aşağıdaki alternatifler
benimle tartışılmıştır.
enfeksiyon, damarlarda ve akciğerlerde kan pıhtısı
Girişim
oluşumu, kanama, alerjik reaksiyon, kalp krizi,
(ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik
akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi) ve hatta
rezonans)
ölümün
olabileceğinin
farkındayım.
Bana
yapılmadan
Tedavi
kabul
görüntüleme
edilmezse
teknikleri
karşılaşılacak
uygulanacak olan girişimle ilgili ayrıca aşağıdaki
sonuçlar
risklerin de bulunduğu bana ayrıntılı olarak anlatıldı.
hakkında aşağıdaki anlatıldığı şekilde bilgilendirildim
Burada söz konusu edilen risklerden bazısı veya
:
Tedavi olmazsam oluşacak durumum
Mevcut sorunum ne olduğunu aydınlatmaya yönelik
bazıları oldukça enderdir. Ayrıca burada belirtilen
yapılması
cerrahi girişim riskleri özellikle şişman, daha önce
durumumun ne olduğu anlaşılamayabilir ve ileride
önerilen
bu
işlem
yapılmadığında
karın ameliyatı geçirmiş ya da mevcut bir hastalığı
önerilen tedavim eksik veya yanlış planlanabilir. Eş
olanlar (örneğin; kalp hastalığı, şeker hastalığı,
zamanlı yapılabilecek bazı girişimler ile tedavime
yüksek kan basıncı) ve sigara içenlerde daha
yönelik işlemler eksik kalabilir. Böylece durumum
yüksektir.
daha kötüye gidebilir.
Tanısal rahim içi
girişime
özgü
riskler aşağıda
Anestezi:
Anestezinin ek riskler
getirdiğini
sıralanmıştır :
biliyorum
-Rahim ağzının zedelenmesi, yırtılması, gerekirse
geçmesi için planlanan işlem ve ek işlemler
rahimin alınması riski
-Rahimin delinmesi,
ama ağrıdan
anestezinin
çevre organların
(bağırsaklar,
mesane, büyük damarlar gibi) hasar görmesi,
korunmak
kullanılmasını
sorulmadan
için ağırının
istiyorum.
anesezi
değiştirilebileceğinin farkındayım.
için
Bana
yönteminin
TANISAL RAHİM İÇİ GİRİŞİM (KÜRETAJ)
BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAY BELGESİ
Form No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
145
12/09/2013
0
0
2/2
İşlem
esnasındaki
ağrı
hissinin,
anestezi
Tıbbi uygulamarın
kesin bir bilim olmadığını,
hekimiyle konuşup seçebileceğim bölgesel(spinal ve
epidural)
veya
genel
anestezi
ile
giderileceği
sonuç
veya
tedavi
konusunda
garanti
söylendi. Anestezinin benim ameliyatımı yapacak
verilemeyeceğini anlıyorum. Onya belgelsinde ve
olan
hekimimle
hekimin
kontrolünde
olmadığını,
ve her
bir
olan
görüşmemde
bana
durumum
anestetik maddenin riskleri olabileceğini anladım.
uygulanacak işlem ve riskleri, tedavi seçenekleri
Herhangi
hakkında
bir
anestezi
yönteminin
kullanılması
sonucunda solunum problemleri, ilaç reaksiyonlar,
ayrıntılı
sorumlulukların
bilgi
bize
verildi.
ait
Bu
olduğu
konuda
bilincinde
sinir zedelenmeleri, beyin hasar ve hatta ölüm gibi
olduğumuzu hiçbir şiddet, tehdit, telkin, maddi ya
komplikasyonların
Genel
da manevi baskı altında omaksızın rahm içi tanısal
anesteziden kaynaklanabilecek diğer risk ve hasarlar
girişim işlemini kabul ettiğimizi ve ameliyat ile ilgili
ses
telleri,
olabileceğini
soluk
z e d e l e n m e d i r.
dişler
ve
gözlerder
doğacak sonuçlar gerek birbirimiz gerekse hekim ve
(spinal
ve
epidural)
hastane aleyhine kullanmayacağımız ; sonucuna
borusu,
B ö l g e se l
anlıyorum.
anesteziden kaynaklanabilecek başağrısı ve uzun
katlanacağımızı
ve
bana
önerilen
süreli bel ağrısı dahil olmak üzere diğer riskleri
..................................................................................
anlıyorum.
..................................................................................
işlemine onay verdiğimizi beyan ederiz.
Anestezinin
Hasta yada hukuksal olarak sorumlu kişi
(ünvan ve kişi) tarafından veya onun gözetiminde
verilmesine izin veriyorum.
Adı-soyad:
rolü olabileceğinden medikal eğitimin geliştirilmesi
İmza
:
ve/veya ürün kullanımının geliştirilmesi amacıyla
öğrencilerin
ve/veya
teknik
personelin
işleme
Tanık
katılımını kabul ediyorum. Ayrıca işlem esnasında
gerekirse fotoğraf veya video kaydı yapılabileceğini
Ad- soyad :
biliyor ve bunu da onaylıyorum. Bu çekilen kayıtların
Hastaya yakınlığı
da
İmza :
ismimin
açıklanmaması
kaydıyla
bilimsel
:
amaçlarla kullanılmasını kabul ediyorum.
Önceden
tahmin
tedavisine
gerektirdiği
edilemeyen
onay:
Hekimin
durumların
durumunun
planlanmış işlemden başka ek veya
Yapılacak olan girişimleri reddediyorum.
Bu reddetmenin getireceği
olası
tıbbi sonuçlar
hakkında bilgilendirildim.
değişik işlemleri gerektirecek farklı durumlar girişim
esnasında açığa çıkartabileceğini anlıyorum. Bu
durumda
hekimin
gerektirdiği
uygun
durumun
ek
girişimi
ve
sağlığımın
yapmasını
kabul
Hastanın
izni
tamamlandıktan
hekim
tarafından doldurulacak kısım:
Yukarıda anlatılan
işlem,
kaomplikasyonlar, umulan
ediyorum.
sonra
riskler,
olabilecek
sonuçlar,
tedavinin
olmadığı durum dahil tedavi seçenekleri hakkında
Hasta yada hukuksal olarak sorumlu kişi
hastanın veya onun izni öncesinde hastaya veya
Adı-soyad:
İmza
hukuksal sorumlusuna benim tarafımdan anlatıldığını
:
onaylıyorum.
Tarih :
Tanık
Tedavi eden hekim
Ad- soyad :
Ad- soyad :
İmza :
Hastaya yakınlığı
:
İmzası
:
Download