11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ.indd

advertisement
YAYIN KURULU
Hazırlayanlar
Yusuf SOYYİĞİT
YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU
Kurumsal Yayınlar Yönetmeni
Saime YILDIRIM
Kurumsal Yayınlar Birimi – Dizgi & Grafik
Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel
Sumru Almacak & Gamze Kaya & Pınar KORKMAZ
Yasin ÇELEBİ & Reyhan KARAHASANOĞLU
Baskı - Cilt
Neşe Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş.
Adres:Akçaburgaz Mh. Mehmet Deniz Kopuz Sk. No:17
3.Bodrum Esenyurt / İSTANBUL
Yayıncı Sertifika No: 32077
Matbaa Sertifika No: 22861
ISBN: 978–605–9213–39–4
İstanbul – 2015
Bu eserin her hakkı saklı olup tüm hakları Elfi Yayıncılık’a aittir. Kısmi de
olsa alıntı yapılamaz, metin ve soruları aynen değiştirilerek elektronik,
mekanik, fotokopi ya da başka bir sistemle çoğaltılamaz, depolanamaz.
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Defterlerimizi Tanıyalım
Ünite kazanımlarının öğrencilerin ilgisini
çekecek şekilde belirtildiği bölümdür.
Derste işlenen konu ile ilişkili gerçek hayattan merak uyandıracak ilginç bilgilerin
yer aldığı hareketli kutudur.
Derste verilen konu ile ilgili sorunun çözümünün verildiği bölümdür.
Derste işlenen konular ile ilgili oyun, bulmaca, zeka soruları, vb. içeriklerin yer
aldığı hareketli kutudur.
Derste işlenen konuların öğrenilip pekiştirilmesi için öğrencilerin çözeceği açık
uçlu veya çoktan seçmeli sorulardır.
Derste işlenen konular ile ilgili öğrencilerin bireysel,arkadaşlarıyla veya ailesiyle birlikte gerçekleştirebileceği ders
dışı müze önerisi,roman tavsiyesi,atölye
çalışması,bilimsel çalışmalar,vb. içeriklerin yer aldığı hareketli kutudur.
Derste işlenen konu ile ilgili dikkat edilmesi gereken uyarılar,istisnalar,notlar,vb.
içeriklerin yer aldığı hareketli kutudur.
Derste işlenen konu ile ilgili öğrencilere
verilen ödevlerin yazıldığı hareketli kutudur.
Defterlerimizi Tanıyalım
Ders esnasında öğrencilerin bireysel
veya grupla çalışacağı konu ile ilgili üst
düzey düşünme becerileri kazandıran
çalışma sayfasıdır.
Ünite sonlarında öğrencilerin ünite kazanımları ile ilgili kendilerini duyuşsal olarak
değerlendirebilecekleri formdur.
Ünitelerin sonunda yer alan ünite konularını özetleyen kavram ağlarıdır.
Ünitelerin sonlarında ve sayfa altlarında
not almak için bırakılmış alanlardır.
Gelişim Raporum
İlgili ünitedeki tüm işlenen konuları
içeren,öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini test eden, açık uçlu ve çoktan seçmeli
sorulardan oluşan bölümdür.
Ünite sonlarında rehberlik çalışmalarının
yer aldığı bölümdür.
Öğrencilerin yıl içinde girdikleri sınavların ve hazırladıkları projelerin notlarını
yazdıkları bölümdür.
1. ÜNİTE: İNSAN VE KADERİ
Kader ve Kaza Kavramları
İnsan İradesi ve Kader Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar Etkinlik Sayfam
10
12
14
19
Ünite Özetim
Ne Kadar Öğrendim
20
21
2. ÜNİTE: İSLAM’DA İBADETLERDE İLKELER VE İBADETLERİN FAYDALARI
İbadetler ile İlgili Temel İlkeler
İslam’da İbadetlerin Faydaları
Etkinlik Sayfam
26
28
31
Ünite Özetim
Ne Kadar Öğrendim
32
33
3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED(S.A.V.)’İN ÖRNEKLİĞİ
Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri
Hz. Muhammed(S.A.V.) Bizim İçin Bir Örnektir
Kültürümüzde Hz. Muhammed(S.A.V.) Sevgisi
Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
Etkinlik Sayfam
38
39
46
47
48
Ünite Özetim
Ne Kadar Öğrendim
49
50
4. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Siyasi-İtikadî Yorumlar
İslam Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
İslam Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
Etkinlik Sayfam
56
58
62
67
68
Ünite Özetim
Ne Kadar Öğrendim
69
70
5. ÜNİTE: AİLE VE DİN
Aile Toplumun Temelidir
Dinler Evliliğe Önem Verir.
Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den Aile ile İlgili Öğütler
Etkinlik Sayfam
76
77
78
82
Ünite Özetim
Ne Kadar Öğrendim
83
84
6. ÜNİTE: ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı
Dinî Yayınlar
Hutbelerin Türkçe Okunması
Etkinlik Sayfam
90
93
95
97
Ünite Özetim
Ne Kadar Öğrendim
98
99
7. ÜNİTE: İSLAM VE ESTETİK
Evrendeki Ölçü ve Ahenk
İnsan ve Estetik
Kur’an ve Güzellik
Hz. Muhammed(S.A.V.) ve Güzellik
Yaşamda Güzellik
İslam Medeniyetinde Estetik
Etkinlik Sayfam
106
108
109
110
111
114
122
Ünite Özetim
Ne Kadar Öğrendim
Kaynakça
123
124
132
Ünite 1
İNSAN VE KADERİ
1. Kaza ve kader, insanın özgürlüğünü elinden alan bir yazgı
mıdır?
2. Allah ve insan için “zaman” aynı mıdır?
3. Evrensel yasaların kaderle ilişkisini nasıl açıklarız?
4. Küll-i ve Cüz’i İrade ile bağlantılı olarak, insanın özgürlük alanını nasıl etkiler?
5. Çalışmayıp, başarıyı Allah’tan beklemek İslam’a uygun mudur?
6. Çevrenizde gördüğünüz yanlış tevekkül anlayışı neler olabilir?
7. Ecel, ömür, rızık, afet, hayır ve şer kavramlarının kaza ve kaderle ilişkisi nedir?
ÜNİTE 1
İNSAN VE KADERİ
Kader ve Kaza Kavramları
Kader ve kaza kavramını bir örnekle açıklayacak olursak; bir insanın ne zaman ve nerede doğacağını Allah’ın ezeli ilmiyle bilmesi
kaderdir. Bu doğumun Allah’ın tekvin sıfatıyla
meydana gelmesi ise kazadır. Dindeki kaza
kavramı Türkçede bildiğimiz olumsuz anlamdan farklıdır. Kaza; olumlu ya da olumsuz
evrendeki tüm eylemlerin kadere göre gerçekleşmesidir.
Kaderin Terim Anlamı:
Kaderin Sözlük Anlamı:
Kaza
Allah’ın Koyduğu Biyolojik, Fiziksel ve Sosyal Kanunlar
Dünya’nın Güneş’e uzaklığı daha fazla olsaydı; Dünya çok soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, Dünya buzul çağına
girerdi. Eğer daha yakın olsaydı; Dünya kavrulur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, yaşam imkansızlaşırdı.
10
İNSAN VE KADERİ
Kader konusunun yanlış anlaşılmasının en
önemli nedeni zaman kavramını anlamada
yaşanılan karmaşıklıktır. İnsan için zaman;
geçmiş,şimdi ve gelecek olarak sıralı durumdadır. Allah ise zamandan münezzehtir; geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde sıralı bir durumda değildir. Bu nedenle; bizim için gelecek
zamanda gerçekleşecek olaylar onun açısından gelecek zamanda değildir.
ÜNİTE 1
Her şeyin bir ölçüye göre yaratılması Allah’ın
ilim, irade ve kudret sıfatlarının sonucudur.
“Biz,her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer Suresi, 49. Ayet)
Yukarıda verilen ayette geçen “ölçü” kelimesinin karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisdir?
“…O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı
ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak
inanasınız.” (Rad Suresi, 2. Ayet)
Aşağıdakilerden hangisi ayette geçen “düzen” kelimesi
ile ilgili bir örnek değildir ?
A) Kaza
B) Tevekkül
C) Rızık
D) KaderE) Ömür
A) Yer çekimi yasası
B) Dünya’nın Güneş etrafında belirli bir yörüngeyi takip
ederek dönmesi
C)Dünya’nın Güneş ‘e olan uzaklığı
D)Bitkilerde fotosentez olayının gerçekleşmesi
E) Okullarda her dersten sonra zil çalması
Cevap: E şıkkıdır.
A, B, C ve D şıklarında verilen örnekler dünyada
yaşamın var olabilmesi için Allah’ın yaratmış olduğu
evrensel düzenle ilgiliyken E’de insanların oluşturduğu
bir düzene örnek verilmiştir.
11
ÜNİTE 1
İNSAN VE KADERİ
İnsan İradesi ve Kader
Cüz’i İrade Allah’ın insana vermiş olduğu özgürlük alanıdır. İnsan bu alan içerisinde eylemlerinde özgürdür. İnsan elindeki bir kalemi bıraktığında eğer önünde bir engel yoksa
kalem yere düşer. Çünkü yer çekimi yasası
Allah’ın Küll-i İradesi’nin bir sonucu olan evrensel bir kanundur. İnsan Küll-i İradesi’yle
yer çekimi kanununa müdahale edemez. Ama
Cüz’i İradesi’yle kalemi elinden bırakıp bırakmama konusunda tercih yapma özgürlüğüne
sahiptir.
Küll-i İrade :
Cüz’i İrade ve Akıl:
Cüz’i İrade :
12
İNSAN VE KADERİ
ÜNİTE 1
Dinimize göre akıl sağlığı yerinde olmayan kişi
dini görevlerden sorumlu değildir.
Cüz’i İrade ve Kader :
Cüz’i İrade ve Özgürlük :
Cüz’i İrade Allah’ın takdiri dahilinde eylemlerine karar verebilme alanıdır.
Allah insandan, aklını kullanarak düşünmesini
ve eylemlerinden sorumlu olacağını bilmesini
istemektedir. Kendi tercihlerimiz sonucunda
karşılaştığımız başarısızlıklarda “Benim kaderim buymuş.” veya “Allah, kaderimi böyle
yazmış.” gibi ifadelerle sorumluluktan kurtulamaz.
İnsan özgür bir varlık olmasaydı, dünya hayatının bir sınav olması anlamsız hale gelirdi.
Cüz’i İrade ve Sorumluluk :
İnsan Allah’a karşı davranışlarından sorumlu
bir varlıktır.
13
ÜNİTE 1
İNSAN VE KADERİ
Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
Günlük yaşamımızda sürekli karşımıza çıkan bazı kavramlar kaderle yakından ilgilidir. Bu kavramları; ecel ve
ömür, hayır ve şer, afet, sağlık ve hastalık, rızık , başarı
ve başarısızlık, tevekkül şeklinde sıralayabiliriz.
“De ki: Hak, Rabb’inizdir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
( Kehf Suresi, 29. Ayet)
Yukarıdaki ayeti “kader” bağlamında düşündüğümüz de
aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Ecel ve Ömür
Ecel:
A) İnsan özgür irade sahibi bir varlık olarak neyi tercih
edeceğine kendi karar verir.
B) İman etmek ya da inkar etmek insanın kendi seçimidir.
C)İnsan, eylemlerin sonucuna etki edemez.
D)Allah insana seçme özgürlüğü vererek onu özgür kılmıştır.
E) İnsan davranışlarından sorumlu bir varlıktır.
Cevap: C şıkkıdır.
Ayette Allah insanların tercihlerini kendilerinin yaptığını, dolayısıyla iman edip etmemekte özgür olduklarını
bildirmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak insanın
davranışlarından sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. C
şıkkı ise ayette verilmek istenen mesajın tersi bir anlamı
içermektedir.
Ömür:
I. Akıl
II. İrade
III. Kalp
IV. Sorumluluk
Yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri insanın Cüz’i
İrade sahibi olmasıyla ilgilidir?
A) I, III
B) II, III, IV
C) II, IV
D) I, II, IIIE) I, II, IV
Kur’an-ı Kerim’e göre eceli gelen kişinin ölümünü engellemek ya da geciktirmek mümkün
değildir.
14
İNSAN VE KADERİ
ÜNİTE 1
Hayır olan davranışlara örnekler yazınız.
İslam dininde insanın hayatının son bulması ile doğumundan ölümüne kadar geçen zaman hangi kavramlarla
ifade edilir?
Okul, hastane ve cami gibi toplumun faydasına olan
yerler yaptırmak
A) Ecel ve ömür
B) Sağlık ve hastalık
C) Ecel ve kader
D) Hayır ve şer
E) Ölüm ve yaşam
Hayır ve Şer
Hayır:
Şer olan davranışlara örnekler yazınız.
Hayvanlara zarar vermek
Şer:
Dinimizde hayır ve şer tepe kavramlardır. Her
türlü iyilik hayır, her türlü kötülük de şer kapsamına girer.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi hayır kavramına örnek teşkil eder?
A) Sınavda kopya çekmek
B) Çevreye zarar vermek
C) İnsanlarla dalga geçmek
D) Hayvanlara zarar vermek
E) Yaşlı insanlara yardım etmek
Hayır zannettiğimiz bir eylemin sonucu şer, şer
zannetiğimiz bir eylemin sonucu hayır olabilir.
Dinimize göre hayır da şer de Allah’tandır.
15
ÜNİTE 1
İNSAN VE KADERİ
Afet
Deprem, sel vb. felaketlerde meydana gelen
zararların en büyük nedeni insanların yeterince tedbir almamasıdır. Bu gibi felaketlerdeki
ölümleri zorunlu bir sonuç gibi görerek tamamen kaderle ilişkilendirmek yanlış bir anlayıştır.
Afetlere Yol Açan İnsani Faktörler
Dünyada meydana gelen afetlerde bazı ülkelerde daha
çok can ve mal kaybı yaşanırken bazı ülkelerde ise bu
zarar daha az yaşanmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Afetler ve Kader Arasındaki İlişki
A) Kaderin ülkelere göre farklı sonuçlara yol açması
B) Ülkelerin afetlere karşı almış olduğu önlemlerdeki
farklılıklar
C)Allah’ın bazı ülkeleri cezalandırmak istemesi
D)Bazı ülkelerin afetler konusunda daha şanssız olması
E) Devletler arasındaki rekabet
Cevap: B şıkkıdır.
Çünkü Allah insanları eylemlerinde özgür bırakmış ve
sonuçlarına katlanacaklarını bildirmiştir. Gerekli tedbiri
alan ülkeler afetler daha az zarar görürken yeterince
önlem almayan ülkeler ise bunun karşılığında afetlerde
daha yıkıcı sonuçlarla karşılaşmaktadır.
17 Ağustos 1999 tarihinde 7,5 büyüklüğünde
gerçekleşen Marmara depreminde 17.480 insan hayatını kaybetti. 11 Mart 2011 de gerçekleşen 9,0 şiddetindeki Japonya depreminde
ise 15.828 kişi öldü. Japonya depremi Marmara depremine göre binlerce kat daha şiddetli olduğu halde daha az insanın ölümüyle
sonuçlanması depreme karşı alınan tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.
16
İNSAN VE KADERİ
ÜNİTE 1
Sağlık ve Hastalık
Sağlık ve Hastalık İle Kader Arasındaki İlişki
Aşağıdakilerden hangisi rızık – kader ilişkisi konusunda
doğru bir tutumdur?
A) Allah’ın yaratmış olduğu nimetlere ulaşmak için çaba
göstermek
B) Nasılsa Allah herkesin rızkını yaratmıştır diyerek
beklemek
C)Ne kadar çalışsak ta rızkımız değişmez diye düşünerek fazla çalışmamak
D)İnsanların yardımına umut ederek bir çaba göstermemek
E) Kaderimde varsa o olur diyerek fakirliğe razı olmak
İnsan, içinde yaşadığı toplumun kurallarına ve
Allah’ın koyduğu fiziksel, biyolojik yasalara uymalıdır.
Rızık Allah’tandır ama onu elde etme sorumluluğu insana aittir.
Rızık
Rızık:
Başarı ve Başarısızlık
Başarı ve Başarısızlıkla Kader Arasındaki İlişki
Afganistan’ın yıllık kişi başına düşen geliri
yaklaşık 600 dolar iken Norveç’in yıllık kişi
başına düşen yıllık geliri yaklaşık 100.000 dolardır. Çalışan, üreten ülkelerin refah seviyesi
diğerlerine göre daha yüksektir.
Hz. Peygamber çevresindekilere hem çalışmayı emretmiş hem de kendisi çalışarak insanlara örnek olmuş ve
kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmüştür.
17
İNSAN VE KADERİ
ÜNİTE 1
Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki tevekkül anlayışına
uygun bir davranıştır?
“Kişinin yediği en hayırlı lokma, elinin emeği ile kazandığıdır.” ( Hadis)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesaja uygun değildir?
A) Hasta olan birinin iyileşmek için doktora gitmeyip
Allah’a dua etmesi
B) Sınava çalışmayıp Allah’ın ona yardım edeceğine güvenmek
C)Soğuk havadan korunmak için kışlık kıyafetler giymeden Allah’ın onu hasta etmeyeceğine inanmak
D)Herhangi bir işte çalışmadan evin kirasını karşılamak
için Allah’tan medet ummak
E) Bir anne – babanın çocuklarının eğitim ve öğretimi
için tüm çabayı gösterip iyi bir üniversiteyi kazanması için Allah’a güvenmesi
A) Başkasından beklemek yerine çalışıp kendimiz kazanmalıyız.
B) Herkes kendi sorumluluğunun farkında olarak başarılı olmaya çalışmalıdır.
C)Kendi kazandığımızla geçinmek en doğru olan yoldur.
D)Herkes kendi emeğini kazandığıyla da çalışmalıdır.
E) Başkalarının kazandığı ile de geçinebiliriz.
Tevekkül
Cevap: E şıkkıdır.
Tevekkül bir işin başarıya ulaşması için gereğini yerine
getirdikten sonra Allah’a güvenmektir. A,B,C,D şıklarında verilen örneklerde söz konusu işlerin gereği yerine
getirilmeden Allah’a güvenilmektedir. E şıkkında ise işin
gereği yerine getirilip sonra Allah’a güvenilmektedir.
Tevekkül ve Kader Arasındaki İlişki
Bir işin gereğini yerine getirmek için çaba gösterdikten
sonra Allah’a güven duyarak o işin başarılı olmasını ümit
etmek İslam’da hangi kavramla isimlendirilir?
A) Tevekkül
B) Kader
C) Kaza
D) Hayır
E) Ömür
Tevekkül, Müslümanların kadere olan inançlarının bir sonucudur. Kadere inanmak tembel
tembel oturmayı, her şeyden el etek çekmeyi
gerektirmediği gibi tevekkül de tembellik ve
miskinliği gerektirmez.
18
İNSAN VE KADERİ
19
ÜNİTE 1
ÜNİTE 1
İNSAN VE KADERİ
Kader
Takdir, Ölçü, Programlama
Sorumluluk
Toplumsal Yasalar
Fiziksel Yasalar
Biyolojik Yasalar
Kaza
œ Hayır ve Şer
œ Afet
œ Sağlık ve Hastalık
œ Rızık
œ Başarı ve Başarısızlık
œ Tevekkül
20
Akıl
ecel ve Ömür
İrade
İNSAN VE KADERİ
ÜNİTE 1
11. Evrendeki her şey belirli bir ............................. yaratılmıştır.
1. Allah evreni toplumsal, fiziksel ve biyolojik yasalarla
programlamıştır. ( )
12. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliği............................................. olmasıdır.
2. Evrende bazı olaylar kendiliğinden meydana gelmiştir. ( )
13. Allah, insanı yapacağı işlerde .................................
bırakmıştır.
3. Kaza, Yüce Allah’ın, olayların zamanını mekanını
ve özelliklerini önceden planlamasıdır. ( )
14. İnsan, ............................ bir varlık olduğu için yaptıklarından hesaba çekilecektir.
4. İnsanın sorumlu bir varlık olması akıl ve irade sahibi
olmasının sonucudur. ( )
15. İnsanın dünyada ne kadar yaşayacağı, nerede ve
ne zaman öleceği ............................ tarafından belirlenmiştir.
5. Allah insanlardan yapacağı işleri akıllarıyla düşünmelerini ve özgürce tercihte bulunmalarını istemektedir. ( )
16. Kader inancı, felaket anlarında, sıkıntılı durumlarda, inanan insanı soğukkanlı yapar ve ona ...............
verir.
6. İnsanlar bütün eylemlerinden hesaba çekilmeyecektir. ( )
17. Allah’ın canlı varlıklara yiyip içmek ve faydalanmak
üzere verdiği her şeye ............................ denir.
7. İnsanların doğumu ve ölümü de Allah’ın programlamasına göredir. ( )
18. Başarılı olmanın şartı düzenli ve çok .......................
......... tır.
8. Ne kadar çaba harcarsak harcayalım insanları
afetlerin vereceği zarardan kaçınamazlar. ( )
19. İnsan başarılı olmak için öncelikle çalışmalı, üzerine düşen ...................................... yerine getirmeli,
sonra da Allah’a tevekkül etmelidir.
9. İnsan çalışarak kendisini yormamalı bu kısa dünya
hayatını dinlenerek geçirmelidir. ( )
20. Bir amaca ulaşmak için bütün tedbirleri aldıktan
sonra Allah’a güvenmeye, işin sonucunu Allah’tan
beklemeye .................................. denir.
10. Bir işin olması konusunda Allah’a güvenmek için
önce gerekli çaba harcanmalıdır. ( )
21
ÜNİTE 1
İNSAN VE KADERİ
21. Allah’ın geçmişten geleceğe, olmuş ve olacak olayların zamanını, mekanını ve özelliklerini bilip programlamasına ne denir?
26. “Her canlı ölümü tadacaktır…” (Al-i İmran Suresi,
185. Ayet)
“…Belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan odur.
Umulur ki düşünürsünüz.” (Mümin Suresi, 67. Ayet)
“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…” (Furkan Suresi, 58. Ayet)
Yukarıdaki ayetlerde kaderle bağlantılı hangi kavramlara vurgu yapılmıştır?
A) Kader
B) Kaza
C) Ecel
D) HayırE) Tevekkül
22. “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer Suresi, 49. Ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her
şeyi bir ölçüye göre yarattığına bir örnek teşkil
etmez ?
A) Kaza - Ömür - Tevekkül
B) Şer - Kaza - Tevekkül
C) Tevekkül - Ömür - Hayır
D) Ecel - Ömür Tevekkül
E) Ecel - Tevekkül - Cüzi irade
A) Dünyanın Güneş etrafında belirli bir düzene
göre dönmesi
B) Dünyanın mevsimlerin oluşmasına imkan verecek bir şeklinin olması
C)Dünyanın Güneşe olan uzaklığının canlılığın
oluşmasına imkan verecek aralıkta olması
D)Dünyanın atmosferinin gittikçe kirlenmesi
E) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi
28. Dere yatağına ev yaptığı için evi sel felaketinde zarar gören biri aşağıdakilerden hangisini söylerse
dini açıdan yanlış olur ?
A) Tedbirli davranıp evimi dere yatağına yapmamam gerekirdi.
B)Eğer bir işin gereğini doğru yapmazsam bunun
sorumlusu benim.
C)Eğer kaderde varsa ne yaparsam yapayım evin
zarar görmesini engelleyemezdim.
D)Önce tedbir alıp sonra Allah’a güvenmek gerekir.
E) Afetler kaderden daha çok insanların hataları
nedeniyle felakete yol açar.
23. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Allah’ın sınırsız
iradesini ifade eder?
A) Cüz’i irade
B) Ebedi irade
C) Kudret-i irade
D) Küll-i irade
E) Ezeli irade
24. Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı geldiğinde gerçekleşmesi ne denir?
A) Tevekkül
C) Kaza
E) Küll-i irade
29. Hastalanan birisi gerekli tedavi yollarını araştırıp
muayene olduktan sonra Allah’a güvenip bu hastalığı yeneceğini umut ederse bu durum dini açıdan
hangi kavramla isimlendirilir?
B) Hayır
D) Kader
A) Tevekkül
B) Sağlık
C) Rızık
D) Cüz’i iradeE) Hastalık
25. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör.”
(İnsan Suresi, 3. Ayet)
Allah bu ayette insanın hangi özelliğini vurgulamaktadır?
30. Aşağıdaki ayetlerden hangisi rızık kavramıyla ilgilidir?
A) “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Al-i İmran Suresi, 159. Ayet)
B) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka
bir şey yoktur.” (Necm Suresi, 39. Ayet)
C)“Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü bir çevir de bak. Bir
bozukluk görebiliyor musun ? “ (Mulk Suresi, 3.
Ayet)
D)“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir…” (Hud Suresi, 6. Ayet)
E) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör” (İnsan Suresi 3. Ayet)
A) Özgür irade sahibi olduğunu
B) Cüz’i irade sahibi olduğunu
C) Şükredici olduğunu
D) Nankör olduğunu
E) Kötü yolda olduğunu
27. Allah’ın yapılmasını yasakladığı, insana ve topluma
zarar veren her türlü alışkanlık, kötü iş ve davranış
dini açıdan hangi kavramla ifade edilir ?
A) Hayır
B) Kader
C) Şer
D) TevekkülE) Kaza
22
İNSAN VE KADERİ
23
ÜNİTE 1
ÜNİTE 1
İNSAN VE KADERİ
24
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards