Uploaded by cr7bbc911.0

Alt Ekstremite Klinik Anatomisi

advertisement
ALT EKSTREMİTE
KLİNİK ANATOMİSİ
Arş. Gör. Merve Nur ÖZGEN
2020
Plexus Lumbalis
• XII. torakal spinal sinirin ön dalının küçük bir
bölümü,
• İlk üç lumbal spinal sinirin ön dalları,
• IV. lumbal spinal sinirin ön dalının büyük bir
kısmı birleşerek plexus lumbalis oluşur.
Plexus Lumbalis’in Dalları
1- N. iliohypogastricus (L1)
2- N. ilioinguinalis (L1)
3- N. genitofemoralis (L1-L2)
4- N. cutaneus femoris lateralis (L2-L3)
5- N. obturatorius (L2-L3-L4)
6- N. obturatorius accessorius (L3-L4)
7- N. femoralis (L2-L3-L4)
N. obturatorius
Plexus Sacralis
• I., II. ve III. sakral spinal
sinirlerin ön dalları ile
• Truncus lumbosacralis (L4-5)
• IV. sakral spinal sinirin ön
dalından ince bir sinir lifinin
birleşmesi ile plexus sacralis
oluşur.
Plexus Sacralis’in Dalları
1- N. gluteus superior (L4, L5 ve S1)
2- N. gluteus inferior (L5, S1 ve S2)
3- N. musculi piriformis (S1, S2)
4- N. musculi obturatorii interni (L5, S1 ve S2)
5- N. musculi quadrati femoris (L4, L5)
6- N. cutaneus femoris posterior (S1, S2 ve S3)
7- N. ischiadicus (L4, L5, S1, S2 ve S3)
Periferik Sinir ve Lezyonları
• N. femoralis
• N. obturatorius
• N. gluteus superior
• N. ischiadicus
• N. tibialis
• N. peroneus communis
N. Femoralis Lezyonu
• Çoğunlukla n. obturatorius ile beraber tutulur.
• Pelvis tümörleri,
• Pelvis ve femur kırıkları,
• M. quadriceps femoris
• Delici yaralanmalar ve
• M. sartorius
• Diabetes mellitus nöritleri
• M. pectineus
sonucu oluşabilir.
• M. iliacus
N. Femoralis Lezyonu
• Kalça fleksiyon’unda zayıflama
• Bacak ekstansiyon’unda tam kayıp
• Patella refleksi’nin kaybı
• İleri yürümede güçlük
❖ M. quadriceps femoris felcinde; hasta bacak fleksiyonunu engellemek için,
sık sık uyluğun alt kısmını eliyle bastırır.
N. Femoralis Lezyonu
• Uyluk ön-iç yüzünün deri duyusu ile
bacağın ve baş parmağa kadar ayağın
medial kenarı boyunca duyu kaybı olur.
Patella Refleksi
• Normal cevap bacağın ekstansiyonudur.
• Periferik sinir: N. femoralis
• Segmanter inervasyon: L2, L3, L4
N. Obturatorius Lezyonu
• Daha çok n. femoralis ile beraber, aynı
nedenlerle zedelenebilir.
• Uyluğun adduksiyonu
ve iç rotasyonu iyice
zayıflar.
• Uyluk uyluk üstüne atılamaz!
N. Obturatorius Lezyonu
• Kalça ve diz eklemlerini de inerve ettiğinden
ağrısı her iki eklemde de hissedilir.
• Ayrıca uyluğun medial bölümünde atrofi görülür.
• Uyluğun iç yüzünün 1/3 distal bölümünde oval
şekilli bir alanda duyu kaybı olur.
Meralgia Paresthetica (MP)
•
N. cutaneus femoris lateralis, bazen
ligamentum inguinale'nin altından veya
içinden geçerken ya da fascia lata'da
sıkışabilir.
• Uyluğun lateralinde ağrıya ve paresteziye
neden olur.
• Aşırı
şişmanlarda
ve
trimestirinde görülebilir.
gebeliğin
son
Priformis Sendromu
•
M. priformis’teki spazm, n. ischiadicus’a bası
yaparak gluteal bölge, uyluk arkası ve bacak
arkasına yayılan ağrıya neden olur.
• En sık görülen belirti ağrıdır ve çoğunlukla m.
priformis üzerinde görülür.
• Kadınlarda daha sık görülür.
• Disk herniasyonu ile karışabilir.
Priformis Sendromu
• Oturma, özellikle sert zeminde oturmak
ağrıyı artırır.
• Ağrı
genelde
kalça
bölgesindedir
ve
hastalar, yürürken veya bacak bacak
üstüne atma hareketinde ağrıların arttığını
ifade eder.
• Kalça kaslarını germe sonucu rahatlama
görülür.
N. Gluteus Inferior Lezyonu
• Özellikle m. gluteus maximus’taki fonksiyon kaybı nedeniyle, hastalar merdiven
çıkarken ve oturur pozisyondan doğrulurken güçlük çeker.
N. Gluteus Superior Lezyonu
• M.
gluteus
medius’taki
fonksiyon
kaybı
nedeniyle hastalarda ördek benzeri yürüyüş olur.
• Trendelenburg belirtisi (kişi, hasta taraf ayağı
üzerinde durduğunda, pelvis karşı tarafa yani
desteklenmeyen tarafa düşer) görülür.
N. Ischiadicus Lezyonu
• Zedelenmesi çok kolay bir sinirdir.
• Disk hernileri,
• Kalça kırık ve çıkıkları,
• Delici yaralanmalar,
• Pelvis tümörleri,
• İlaç enjeksiyonları,
• Sinir iltihapları.
• Tam kesisinde;
• Hamstring kasları, tüm bacak ve ayak kasları paralizisi
N. Ischiadicus Lezyonu
• Gluteal bölgeye intramuskuler
enjeksiyon
yapılırken
ischiadicus
(siyatik
zedelenmemesi
için
n.
sinir)
üst
dış
kadrana enjeksiyon yapılır.
• En sık intramusküler injeksiyon
yapılırken yaralanır.
N. Ischiadicus Lezyonu
• Kalça ekleminin arkaya çıkıkları da n.
ischiadicus'u yaralar.
• Yaralanmaların %90’ında daha yüzeyelde
seyrettiği
için,
n.
fibularis
communis'e ait lifler etkilenir.
(peroneus)
N. Ischiadicus Lezyonu
• Uyluk arkası kaslardaki paralizi nedeniyle,
bacak fleksiyonu zayıflar!!!
• Diz ekleminin altında kalan tüm kaslarda
paralizi
vardır
ve
bu
nedenle
ayak
hareketleri yapılamaz.
• Ayak yerçekiminin etkisiyle düşer (foot drop).
• Ayrıca n. saphenus ile duyusu taşınan
bölgeler hariç, bacak ve ayakta duyu kaybı
olur.
N. Tibialis Lezyonu
• Diz ekleminin çıkıklarında (fossa poplitea'da)
yaralanabilir.
• Yaralanması halinde, bacak arkası ve ayak tabanı
kaslarında paralizi olur. Bu durumda, ayak dorsi
fleksiyonda ve eversiyonda kalır. Bu karakteristik
görünüme calcaneovalgus denir.
• Ayak tabanında duyu kaybı olur.
N. Tibialis Lezyonu
• N. tibialis felcinde ayak plantar fleksiyon
yapamaz (bir miktar m. fibularis (peroneus)
longus ve brevis ile yaptırılabilir).
• Kişi parmak uçlarında ayakta duramaz, topukları
üzerinde yürür.
N. Fibularis (Peroneus) Communis Lezyonu
• Alt ekstremitenin en sık yaralanan siniridir.
• Özellikle bacak tam fleksiyon yaptığında gerilerek
yaralanabilir.
• En sık, fibula boynu ya da başının kırıklarında
yaralanır.
N. Fibularis (Peroneus) Communis Lezyonu
• Bacağın ön ve lateral kompartman kaslarının paralizisi
sonucu, ayak plantar fleksiyonda ve inversiyon yapmış
pozisyonda
kalır.
Bu
karakteristik
görünüme
equinovarus denir.
• Bacağın ön ve lateral bölgeleri ile ayağın ve
parmakların dorsal yüzlerinde duyu kaybı vardır.
• N. fibularis communis felcinde, ayak dorsifleksiyon
yapamaz ve fleksiyonda kalır (düşük ayak; foot drop).
• Kişi yürürken ayağının ucu yere sürter.
• GENU VALGUM
Çarpık bacak
• GENU VARUM
Eğik bacak
Alt Ekstremite Dermatomları
Download