dergi 2010.fh11

advertisement
Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý
4
Lider olmak ve sorumluluklarý
PTR’ den CE uyumlu pompalar
Boyabat barajýnda Telebelt
Dünyanýn en büyük kule bumu Marmaray’ da
PTR Akademi operatör standartlarýný koyuyor
PM 4313 TR
Ýçindekiler
1
Baþyazý
3
Üretim
4
-Lider olmak ve sorumluluklarý
- Doðru makine için sektörle birlikte
- Üretim þantiye ziyaretlerinde
2
PRT’den CE uyumlu pompalar
5
Projeler
6
- Ýþ güvenliðinde önce doðru makine
- Boyabat barajýnda Putzmeister Telebelt
- Dünyanýn en büyük kule bumu
Putzmeister MXKD 50 Marmaray projesinde
Haberler
- Fabrika ziyaretleri
- PTR Akademi operatör standartlarýný koyuyor
7
3
Basým :
Yayýn sahibi :
Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Þ.
G.O.P. Mah. Namýk Kemal Bulvarý
No: 6 (59500)
Çerkezköy / Tekirdað
Editör :
Timuçin Özsöyler
4
Baský :
Sentez Matbaacýlýk
Sayý : 4
Mart 2010
2
PM 4313 TR
Baþyazý
5
Lider olmak
ve sorumluluklarý!
Yýlý kapatýrken hep, yine bu seferde lider
bitirdik diye yazýmýza baþlardýk. Bu kez lider
olmayý, farklý bir anlamda, taþýdýðý sorumlulukla ilgili olarak direkt baþlýk yaptýk.
Çünkü, geçen yýl rakiplerimizin bir çoðu
kapýlarýna kilit vurup bir kenara çekilirken,
biz yurt geneline yaygýn 10 servis bayiimiz
ve Hadýmköy’ deki merkez servisimizle
günde 24 saat hizmet vermeye devam ettik.
Yurt dýþýnda çalýþan müþterilerimiz içinde,
bildirimi takiben vize durumuna baðlý
olarak en geç birkaç gün içinde þantiyelere
vardýk. Azarbeycan’ dan Kazakistan’ a,
Sibirya’ dan Mekke’ ye kadar, Putzmeister
beton pompalarý nerede çalýþýyorsa bizde
orada olduk ve makinenin bulunduðu yerde
hizmet verdik.
Parça tedariki için, mevcut olan tüm lojistik
kanallarýný zorlayarak, ihtiyaç duyulan tüm
malzemeleri eksiksiz þekilde ve en kýsa sürede þantiyelere ulaþtýrdýk.
Bir iþ makinesinin piyasadaki þansý, her þeyden önce iki faktöre baðlýdýr. Bunlarýn birincisi, ürünün kaliteli bir marka olmasý, ikincisi ise kullanýcýnýn ürün ve satýþ sonrasý
hizmetlerdeki her türlü beklentisinin karþýlanmasý. Marka arkasýnda onaylanmýþ kalite,
güvenirlilik ve geçmiþteki olumlu deneyimler müþterinin ikna olmasýna ve ilave
bir araþtýrmaya girmeden karar vermesine
yeterli olan nedenlerdir.
Müþteri, ürünü her zaman fiyatla satýn
almamaktadýr. Alýnmasýna karar verilen þey
aslýnda güven ve toplam performanstýr.
2009 yýlýnda, ürün ve yedek parça satýþý ve
ayrýca hizmet dalýndaki performansýmýz ile,
lider olmanýn tüm sorumluluðunu yerine
getirdiðimizi düþünüyoruz.
Çerkezköy fabrikamýzýn 2. yýlýnda, global
krize raðmen hedeflerimize ulaþtýk. Üretim
kapasitemizi zamanýn zor þartlarýna uyarlarken çalýþanlarýmýzý elimizden geldiðince
koruduk, hatta belirli bölümlerde ek
istihdam yarattýk. Üretimde 2009 yýlýnda
hem kalitemiz hem de verimliliðimizle
baþarýlý olduk ve bu baþarýmýzý, fabrikamýza
periyodik þekilde bölgelerden düzenlediðimiz müþteri ziyaretleri ile sizlerle
paylaþtýk.
Artýk, krizin en zorlu dönemini geride
býraktýðýmýzý düþünüyoruz. Ýnþaat sektörünün harekete geçeceði 2010 yýlý için yeni
projeler ile yine sizlerle, yurt içi yada yurt
dýþýnda, hangi þantiyede olursanýz olun ortak
baþarýlarýmýzýn mutluluðunu hep birlikte
yaþayacaðýz.
Esenlikle kalýn,
Dr. Mehmet Varlýk
Yönetim Kurulu Baþkaný
6
Türkiye’de ilk, “Putzmeister Telebelt TB600”.
PM 4313 TR
3
Üretim
10
Doðru makine için
Sektörle birlikte
PTR Çerkezköy fabrikasýnda üretilen, Putzmeister beton pompalarýnýn çalýþma sahalarýndaki performanslarýný görmek, pompalarý
kullanan müþterilerle tanýþmak ve ilk aðýzdan pompalarla ilgili
düþüncelerini, varsa þikâyet ve tavsiyelerini öðrenmek amacýyla
Putzmeister fabrika ve merkez servis iþbirliðiyle periyodik olarak
müþteri ziyaretleri düzenlenmektedir.
Bu kapsamda, 2010 yýlý Ocak-Mart döneminde; Ýstanbul, Gaziantep, K.Maraþ, Adana ve Ýzmir bölgelerine ziyaretler gerçekleþtirilmiþtir. Bu ziyaretler sýrasýnda, aþaðýda isimlerini sýraladýðýmýz
müþterilerimizden çok deðerli bilgiler toplanmýþtýr. Bu bilgiler
doðrultusunda makinelerimizde sektörün talep ettiði küçük ama
fonksiyonel deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Yani, sektör için doðru makine
sektörün içinde geliþtirilmektedir.
7
Açýlým Beton
Boðaziçi Beton
8
Þantiye ziyaret programý
Ocak 2010 da Ýstanbul’da ziyaret edilen müþterilerimiz;
Boðaziçi Beton / Güran Nakliyat / Ece Tur
Þubat 2010 da Gaziantep, Adana ve K.Maraþ’da ,
Çýnarlar Beton / Çimko Beton / Tiftik Beton
Seyhan Beton / K.Maraþ Çimento
Mart 2010 da Ýzmir bölgesinde;
Betmaþ Hazýr Beton / Güran Nakliyat / Çim Beton
Açýlým Beton / NGS Ýnþaat / Dere Beton
Putzmeister M28/4 Mobil pompa - Sarýyer Tüneli
9
2010 yýlý içerisindeki ziyaret planý
sýrasýyla aþaðýdaki þekilde gerçekleþtirilecektir:
Mayýs / Trabzon Bölgesi
Haziran / Bakü - Azerbeycan
Temmuz / Erzurum
Eylül / Ýstanbul
Dere Beton
4
Ziyaretler sýrasýnda, müþterilerimizden aldýðýmýz geri bildirimlerle
pompalarýmýzý mükemmelleþtirmek için çalýþmalarýmýz sürmektedir.
Makinelerimizde yaptýðýmýz çalýþmalarýn baþlangýç noktasý, ziyaretler
esnasýnda müþterilerimizden alýnan bilgilerdir.
PM 4313 TR
Yenilikler
Putzmeister’ de, her þey sizin emniyetiniz için !
PTR Çerkezköy fabrikamýzda, kullanýcýlarýn daha güvenli çalýþmasý için, gerçek CE uyumlu beton pompalarý üretilmektedir.
Ýþ güvenliðinin saðlanmasý için doðru makine seçimi esastýr. Operatör gün boyunca tempolu bir þekilde beton dökümü ile
uðraþýrken, çevre koþullarýnýn dýþýnda, makinenin kendisinin de bir sorun olmasýndan kurtulmasý gerekir. Bu da ancak, bu þartlarý
deðerlendirip makine üzerinde gerekli önlemleri alan ve bu donanýmlarý standart hale getiren imalatçýnýn saðladýðý doðru
makinelerle mümkün olabilir.
11
15
Korna butonu, gerekmesi halinde
yardýmcýsýnýn (çoðu kez mikser
þoförü) operatörü ikaz etmesi için
en kolay ulaþýlýr yere koyulmuþtur.
Tüm geliþmiþ ülkelerde, araçlarda
zorunlu olarak bulunmasý gereken
bisiklet korkuluklarý da
makinelerimize standart olarak ilave
edilmiþtir.
Korna butonu eklenmesi
12
Kazan ýzgarasý güvenlik sýviçi,
temizlik sýrasýnda yada kazana
diðer müdahaleler de, yön
deðiþtirme silindirlerinin hareketini
durdurarak tehlike yaratmasýný
önler.
S-tüp silindiri basýnç boþaltma
fonksiyonu ise, iþ güvenliði
açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.
Bisiklet korkuluklarý
Kazan ýzgarasý güvenlik
sýviç’i uygulanmasý
16
S. Tüp silindiri basýnç boþaltma fonksiyonu
13
17
Arka basamaklardaki korkuluklar
yardýmýyla operatör =üç nokta
kuralýný= uygulayarak makineye
emniyetli þekilde çýkýp inebilir.
Yürüme yolu üzerindeki kaymaz
aluminiyum zemin ile, operatörün
makine üzerindeki çalýþmasý
emniyet altýna alýnmýþtýr.
Pompa arkasý reflektör
setinin devreye alýnmasý
Basamak korkuluklarý
14
Aracýn trafikte hareketi sýrasýnda
bum uyarý lambalarý, pompa
arkasý reflektörleri, ýþýklý yan
uyarý lambalarý emniyetli
sürüþü garanti eder.
OSS tek taraflý ayak açma
sistemi ile makinenin dar
alanlarda emniyetli þekilde kurulup
yine emniyetli þekilde çalýþmasý
saðlanýr. (opsiyonel)
18
OSS
Ýþýklý yan uyarý lambalarý
PM 4313 TR
5
Projeler
23
Boyabat Barajý inþaatý
Enerjinin, Türkiye'nin öncelikli konularýndan biri olduðunun
bilinciyle hareket eden Doðuþ Ýnþaat, 9 Temmuz 2008 tarihinde
Boyabat Barajý ve Hidroelektrik Santralý Projesi'nin temelini attý.
Kýzýlýrmak Nehri üzerinde inþa edilen Boyabat Barajý, 195 metre
yüksekliðinde ve beton aðýrlýk tipi barajlar arasýnda yer alýyor.
Projede toplam, 2,7 milyon m3 beton dökülecek.
510 MW'lýk kurulu güçle ülkemizin enerji üretimine katkýda
bulunmasý beklenen proje yüksek kurulu gücü ve yýllýk 1,5 milyar
KWs elektrik üretimiyle Türkiye'nin yýllýk enerji ihtiyacýnýn yüzde
0,7'sini karþýlayacak Yurt içi ve dýþýnda bir çok prestij projesini
gerçekleþtiren Doðuþ Ýnþaat, Boyabat Barajý içinde Putzmeister
beton ekipmanlarýný tercih etti. Projede; Putzmeister mobil ve
sabit beton pompalarýnýn yaný sýra, pompalanamayan betonlarýn
iletimi içinde, yine Putzmeister Telebelt bantlý konveyörünü kullanacak.
19
Neden Putzmeister Telebelt ?
Kompozisyonlarý nedeniyle pompalanma özelliði olmayan, koyu
kývamda hatta sýfýr slumplý beton karýþýmlarýnýn iletilmesi için,
Telebelt hýzlý ve yüksek hacimli kapasitesi ile en uygun çözümdür.
* Yüksek kapasite / Saatte 45 adet (10m3) mikserden daha fazla
* Az aþýnma / Az sayýda aþýnma parçasý ve uzun dayaným ömrü
* Düþük yakýt sarfiyatý / Araç motoru rölantide
* Hýzlý kurulum / Birkaç dakikada 4,8 m yükseklik içinde kurulum.
Telebelt ile, bantýn ters çalýþtýrýlmasý vasýtasýyla, belli mesafeden
malzeme çekilmeside mümkündür. Telebelt kolon üzerinde sabit
bum olarak da kullanýlabilir. Ayrýca, Paletli makine üzerine monte
edilebilir veya her zaman kullanýlmamasý halinde bir Treyler
üzerinde montaj ile çekici kamyonun farklý amaçlar için deðerlendirilmesi de mümkündür.
Putzmeister Amerika’ dan Don Theo Matthews,
(Cus.Supp.Mng) eðitim sonrasý Doðuþ Ýnþaat
yetkililerine makineyi teslim etti.
20
Dünyanýn en büyük kule bumu
Putzmeister MXKD 50
Marmaray projesinde
Dünyadaki en büyük ulaþým altyapý projelerinden birisi olan
Marmaray projesi hýzla ilerliyor. Proje; ana yapý ve sistemler, batýrma
tüp tüneller delme tüneller, aç-kapa tüneller, hem zemin yapýlar,
3 yeni yer altý istasyonu, 36 yer üstü istasyonu (yenileme ve
iyileþtirme), iþletim kontrol merkezi, yer üstüne inþa edilecek olan
üçüncü hat dahil olmak üzere, mevcut hatlarýn iyileþtirilmesi,
tamamen yeni elektrik ve mekanik sistemler ve temin edilecek
olan modern demir yolu araçlarýný kapsayan 4 bölümden oluþuyor.
Putzmeister MXKD 50 modeli Hidrolik Distribütör saha betonlarýný döküyor. (Oyak Beton)
21
22
Putzmeister mobil beton pompalarý, tüp Putzmeister BSA 1405 E sabit beton pompasý,
lemanlarýnýn betonunu öküyor. (Oyak tüp içinde çalýþýyor. (Tai-Sei)
Beton)
6
Projenin her safhasýnda Putzmeister ekipmanlarý
kullanýlýyor
Putzmeister model; M24-4, M 36-4 ve M47-5 gibi, çeþitli büyüklükteki mobil beton pompalarýnýn yaný sýra, tünel iþlerinde Putzmeister
BSA 1405E ve 1408 E modeli elektrikli sabit beton pompalarý ile
birlikte yine Putzmeister SPM 400 modeli yaþ tip beton püskürtme
manipülatörleri de çalýþmaktadýr.
Yenikapý (Gama-Nurol) þantiyesi için kurulan ve dünyanýn en
büyük kule bumu olan, Putzmeister MXKD 50 modeli Hidrolik
Distribütör, 50 metrelik yarý çaplý tara-ma alaný ile bir noktadan
tüm sahanýn ihtiyacý olan betonu, kalýplar içine dökebilecek özellikte.
PM 4313 TR
Haberler
24
Fabrika ziyaretleri
Her ay bir bölge
Her ay seçilen bir bölgeden, bölge servislerimizle birlikte organize
edilen fabrika ziyaretleri ile sektörle tam bir bütünleþme saðlanýyor.
Bu ziyaretlerde;
Modern bir fabrika ve yerli üretimin avantajlarý
Putzmeister beton pompalarýnýn üstün özellikleri
Müþteri beklentilerinin önceden tespit edilmesi ve yerine
getirilmesi
Özellikle atölye personeli ile yedek parça ve aþýnma parçalarýndaki
teknik detaylar vb konular tartýþýlýyor.
25
Baþarý hepimizin
Çerkezköy fabrikamýzdaki üretimde, hem kalitemiz hem de
verimliliðimizle baþarýlý olduk ve bu baþarýmýzý, fabrikamýza periyodik
þekilde bölgelerden düzenlediðimiz müþteri ziyaretleri ile sizlerle
paylaþtýk. Yeni baþarýlara yine siz tüm Putzmeister kullanýlacýlarý ile
birlikte ulaþacaðýz.
Görmek duymaktan çok daha etkili
Müþterilerimizin fabrika ziyaretlerinde vurguladýklarý çok önemli
bir gerçek, görmek duymaktan çok daha etkili! Tabii, bölgelere
yapmýþ olduðumuz ziyaretlerde bizler tüm bilgileri sizlere aktarmaya
çalýþýyoruz. Ancak, ön yargýlardan arýnmýþ ve objektif bir karar vermek
için, tamamen kendi deðerlendirme kriterlerinizle buradaki büyük
teknolojiyi, yatýrýmý, Türk insanýnýn baþarýsýný ve doðru planlama
ile neler yaratabileceðini büyük bir gururla izliyorsunuz. Fabrika
turu sonrasýnda yapýlan sunumlarda verilen teorik bilgiler ile de,
hafýzalarda bu fabrikada, beton pompasý teknolojisine ne kadar
hakim olunduðunu ve Türk mühendis ve üretim gücü ile buradan
tüm dünya pazarlarýna da hükmedebileceðini anlýyorsunuz.
PTR Akademi
operatör standartlarýný koyuyor
26
Yurt geneline yayýlý olarak, hazýr beton firmalarý ve inþaat
þirketlerinin formenleri için her ay periyodik olarak düzenlenen
seminerlerle, beton pompasý operatörlerinin performanslarýnýn
yükseltilmesi için gerekli bilgi eksikliðinin hýzla giderilmesi
hedefleniyor.
Aþaðýdaki konularda ve operatörlerin bilmesi gereken derinlikte
özel olarak hazýrlanan eðitim programlarý ile, ayný zamanda
beton pompalarýnýn verimliliði de artýyor.
Beton pompasý hidroliði
Beton pompasý mekaniði
Beton pompasý elektriði
Pompalanabilir beton
Beton pompasý operatörleri için iþ güvenliði
Operatörler, her ne kadar sahada fiziksel olarak ve bireysel
þekilde çalýþýyor gözükseler de, yaptýklarý iþle ilgili olarak;
insan, makine, çevre ve beton konularýnda çok sayýda ve yine
çok hýzlý þekilde karar veriyorlar. Ve bu kararlarýnýn hepsinin
de doðru olmasý gerekiyor. Bu noktada, eðitim ihtiyacý için
söylenecek fazla birþey kalmýyor!
PM 4313 TR
TÝMUÇÝN ÖZSÖYLEV
7
27
Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Þ
Fabrika :
G.O.P. Mah. Namýk Kemal Bulvarý No:6
Çerkezköy / Tekirdað
Tel : 0282-735 10 00
Fax: 0282-735 10 01
Istanbul :
Merkez servis ve satýþ
Hastane Mah.Turgut Özal Cad. No:31
Arnavutköy / Ýstanbul
Tel : 0212-771 55 00
Fax: 0212-771 55 09
Ankara :
Ýlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 75/5
Çankaya / ANKARA
Tel : 0312-491 67 87
Fax: 0312-491 67 88
Ýzmir :
Ümit Mah. 408/2 Sk. No:5/E Pýnarbaþý
Bornova / Ýzmir
Tel : 0232-479 77 99
Fax: 0232-479 82 80
8
PM 4313 TR
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards