PREMATUR RETINO PATISI ROP TEDA VISINDE YAPILAN LASER

advertisement
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
DOKÜMAN KODU
GN.FR.1252
YAYIN TARİHİ
29.04.2013
REVİZYON NO
00
REVİZYON TARİHİ
--
SAYFA NO
1/4
PREMATÜR RETİNOPATİSİ (ROP) TEDAVİSİNDE YAPILAN
PANRETİNAL FOTOKOAGÜLASYON LASER TEDAVİSİ İÇİN
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Hasta Adı
……………………….
Dosya No
……………………….
Tarih / Saat
………………..………….
Bu belge bebeğinizin panretinal fotokoagülasyon (PRP) laser tedavisi alması konusunda karar
verebilmeniz için sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Bu belgede bebeğinizin gözündeki hastalık, tedavisi,
tedavi yapılmadığı takdirde veya tedaviye rağmen oluşabilecek kötü sonuçlar anlatılmaktadır. Lütfen belgeyi
dikkatlice okuyunuz sonra da aklınıza takılan tüm sorularınızı doktorunuza sorarak cevaplarını alınız.
Gözümüzü bir fotoğraf makinesi gibi düşünecek olursak retina dediğimiz ışığı ve görüntüleri algılayan
kısım fotoğraf filmine benzetilebilir. Bir bebek ne kadar erken ve düşük doğum ağırlıklı doğmuşsa retinası o
kadar olgunlaşmadan doğmuş demektir. Retinanın anne karnında gelişiminin en önemli basamaklarından birisi
ışığı hisseden ve beyne ileten hücrelerin beslenmesini sağlayan damar yapılarının gelişimidir.
Erken ve düşük doğum ağırlıklı doğan bebeklerde anne karnında tamamlanması gereken damarsal
gelişim doğumdan sonra daha yavaş olarak da olsa devam edebilir, durabilir veya anormal damarsal gelişim
gösterebilir. Doğumdan sonra henüz gelişimin tamamlanmadığı damarsal yapıların seyri bebeğin doğum
haftası, doğum ağırlığı, ek sistemik sorunları (akciğer, sindirim sistemi sorunları, enfeksiyon), oksijen ihtiyacı,
beslenmesi ve genel gelişimi ile ilişkilendirilebilir. Yani daha erken ve düşük ağırlıklı doğan, ek sistemik
problemleri bulunan, oksijen ihtiyacı olan ve gelişimi geri kalan bebeklerde prematurite retinopatisinin daha
ağır seyretmesi beklenir.
Anlatılan sebeplerden dolayı erken ve düşük doğum ağırlıklı doğan bebeklerin prematurite retinopatisi
açısından doğumu takip eden 4-6 hafta içinde başlanarak, uygun görülen aralıklarla göz hekimi tarafından
takibi gerekir.
Doğumdan sonra yavaş bile olsa damarsal gelişimi doğal seyrinde ilerleyen bebeklerde damarsal gelişim
sorunsuz tamamlanana kadar belirli aralıklarla takip gerekir. Bu bebeklerin damarsal gelişim tamamlandıktan
sonra da ilerleyen yaşlarda göz hekimi tarafından yıllık muayenelerle izlenmesinde fayda vardır çünkü yapılan
çalışmalar göstermektedir ki damarsal gelişim tamamlansa bile ilerleyen yıllarda bu bebeklerde şaşılık, yüksek
numaralı gözlük ihtiyacı, göz tembelliği ve görme keskinliği kaybı zamanında doğan bebeklere göre daha sık
görülmektedir. Bu nedenle bu bebeklerin düzenli ve sürekli göz muayenelerinin yapılması ebeveynlerinin
sorumluluğundadır.
Her bebekte damarsal gelişim devam edip tamamlanmayabilir. Eğer göz muayenesi sırasında damarsal
gelişimin bir hat boyunca durmuş olduğu gözlenirse Evre 1 Prematurite retinopatisi tanısı konur. Prematurite
retinopatisi toplam 5 evre olarak değerlendirilir ve 1den 5’e doğru kötüleşir. Evre 1 retinopatide çoğu zaman
takip yeterlidir. Bu evredeki gözlerin büyük çoğunluğu zamanla iyileşme gösterir ve bir süre sonra damarsal
gelişim yeniden başlayıp tamamlanabilir. Ancak bu bebeklerde de damarsal gelişim tamamlansa bile daha önce
anlatılan sebeplerden dolayı ebeveynler tarafından çocuğun düzenli göz muayenelerinin yaptırılması gerekir.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
DOKÜMAN KODU
GN.FR.1252
YAYIN TARİHİ
29.04.2013
REVİZYON NO
00
REVİZYON TARİHİ
--
SAYFA NO
2/4
Daha az sıklıkla olsa bile Evre 1 retinopati iyileşmeyebilir, gelişimi bir hat boyunca durmuş olan
damarlarda anormal gelişim baş gösterebilir (Evre 2). Normalde retinanın katları arasında ilerlemesi gereken
damarlar retina yüzeyine çıkıp kanama yapabilir retinanın kenarlarında çekinti oluşturabilir (Evre 3). Hastalık
daha ilerlerse bu anormal damarlar retinanın bir kısmını (Evre 4) veya tamamını yerinden kaldırarak (Evre 5)
görmenin kaybedilmesine sebep olur.
Görmenin tamamen kaybedilmemesi ve kısmen de olsa korunabilmesi için Evre 3’ten itibaren vakit
kaybedilmeden göze Laser (PRP) tedavisi uygulanması gerekir. Laser tedavisi; muayene sonucu tespit
edilebilecek bazı koşulların varlığında, göz hekiminizin uygun görmesi halinde erken tedavi olarak Evre 2
hastalıkta da uygulanabilir.
Çok düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde evreler halinde ilerleme göstermeyen bir grup
hastalık daha belirlenmiştir ki APROP (Agresif Posterior ROP) – RUSH hastalığı olarak isimlendirilir. Bu grup
bebeklerde hastalık maalesef daha hızlı ve daha ağır seyredebilir ve tedaviye yanıtı daha zayıf olabilir.
Yöntem: Laser tedavisi genel anestezi altında yani bebeğiniz uyutularak uygulanır ve gözdeki hastalığın
durumuna göre 1–2 saat sürebilir. (Bebeğinizin genel anestezi alması durumunda karşılaşacağı risklerle ilgili
olarak anestezi uzmanınızdan bilgi talep ediniz.)
Ameliyat Başarı oranı: Laser tedavisini takiben yapılan muayenelerde gözdeki anormal damarların gerilediği ve
retina tabakasının yerinde yatışık olduğunun izlenmesi gerekir. Genellikle Laser tedavisine yanıt iyidir ve tedavi
sonrası anormal damarlar geriler. Anormal damarların gerilemesinden sonra da bu çocukların ebeveynleri
tarafından düzenli aralıklarla göz hekimine götürülmeleri gerekir. Tedaviye yanıt çok iyi olsa bile bu bebeklerin
retina dokusu olgunlaşmadan doğmuş olduğu ve bu nedenle görmenin kısmen korunabileceği, görme
keskinliğinin tam düzeyine çıkmayabileceği, çocukluk süresi boyunca bu çocuklara kapama tedavisi gibi
görmeyi geliştirici tedaviler uygulanması gerekebileceği, gözlük ihtiyacı olabileceği, şaşılık tedavisi yapılması
gerekebileceği aile tarafından iyice anlaşılmalı ve göz önünde bulundurulmalıdır.
Ameliyatın Riskleri:
Laser tedavisi genellikle sorunsuz olarak uygulansa da nadiren lasere bağlı kornea, iris lens yanıkları görülebilir.
Hastalığın şiddetine bağlı olarak uygulanan tedavi sonrasında göz içi kanamalar veya retina altı dokularda sıvı
toplanmasına bağlı kabarıklık, göz tansiyonunda yükselme görülebilir. Bu sayılan komplikasyonların ayrıca
tedavisi ve yakın takip gerekebilir.
Nadiren laser tedavisi vaktinde ve yeterince yapılsa bile anormal damarların retina üzerinde oluşturduğu
çekinti devam edebilir ve retina tabakası yerinden ayrılabilir (Evre 4–5). Bu durumunda göz hekiminiz
tarafından cerrahi tedavi için bebek gözü cerrahilerinde tecrübeli başka bir merkeze yönlendirilmeniz
gerekebilir. Her cerrahi işlem gibi PRP’nin de riskleri bulunmaktadır. İşlem sırasında gözün farklı bölümleri
hasara uğrayabilir ve sonuçta görme kaybedilebilir. Bu komplikasyonların tedavisi için ek cerrahi işlemler veya
medikal tedaviler gerekebilir.
PRP ile tedavi edilmiş çoğu ROP bebeğinde retina yerinden ayrılmaz ve bebek kör olmaz. Fakat bebeklerin bir
kısmında uygun ve etkin tedaviye rağmen ROP ilerleyebilir ve körlük de dahil olmak üzere ciddi görme kayıpları
gelişebilir. Bazı bebeklerde izlem sırasında ek laser tedavisi gerekli olabilmektedir. Etkili tedavinin yapılabildiği
ve istenilen sonuç alındığı durumlarda bile büyüme çağında göz tembelliği, şaşılık, gözlük ihtiyacı gibi farklı göz
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
DOKÜMAN KODU
GN.FR.1252
YAYIN TARİHİ
29.04.2013
REVİZYON NO
00
REVİZYON TARİHİ
--
SAYFA NO
3/4
problemleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu bebeklerin ömür boyu göz doktoru kontrolünde olmaları
gerekmektedir.
ROP ve laser tedavisinin riskleri:















Uygun tedaviye rağmen tedavinin etkili olmaması nedeniyle görme kaybı
Retina tabakasının hasar görmesi (retinal ayrılma, retinada ve görme merkezinde kırışıklık oluşması)
Göz içi kanama
Göz tansiyonu yüksekliği
Göz tansiyonunun düşük olması
Gözün ön şeffaf tabakasının (kornea) yanıkları
İrisin hasar görmesi
Lensin hasar görmesi ve katarakt oluşumu
Görmenin veya gözün kaybedilmesi
Görme alanında daralma
Yüksek numara gözlük ihtiyacının ortaya çıkması
Gözün şeffaf tabakasının beyazlaşması
Şaşılık
Gözün küçülmesi
Anesteziye bağlı komplikasyonlar
Şu husus unutulmamalıdır ki bu bebekler ne kadar erken ve düşük doğum ağırlıklı doğarsa retina tabakası o
kadar az gelişmiş olarak doğarlar. Takipleri ve tedavileri süresince hekimler tarafından yapılan tüm işlemler
gözün bütünlüğünün ve kısmen de olsa çocuğun ilerleyen yaşlarda ihtiyaçlarını görecek görme keskinliğinin
korunması amacıyla uygulanmaktadır. Ancak yine akılda tutulmalıdır ki yapılan tüm girişimlere rağmen göz
tedaviye iyi yanıt vermeyebilir görme, hatta göz kaybedilebilir.
Prematurite retinopatisi erken ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde görülen ve görme kaybı ile
sonuçlanabilen bir durumdur.
Bu bebeklerde daha iyi sonuçlar alabilmek için göz hekiminize doğumdan sonra erken dönemde
müracaatınız ve muayenelere aksatmadan devamınız şarttır.
Bir bebeğe Prematürite Retinopatisi tedavi endikasyonu konulduktan sonra tedavisinin en geç 48- 72 saatte
yapılmasının gerekliliğini bilmeniz büyük önem taşımaktadır.
Hekiminiz tarafından size anlatılanları dinledikten ve sorularınızı sorup cevaplarını aldıktan sonra eğer arzu
ederseniz ikinci bir fikir almak için başka bir merkeze müracaat edebilirsiniz veya hekiminizden başka bir
hekime müracaat için yardım talep edebilirsiniz. İkinci görüşü aldıktan sonra yine arzu ederseniz kliniğimize
dönüp tedavinize devam edebilirsiniz.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
DOKÜMAN KODU
GN.FR.1252
YAYIN TARİHİ
29.04.2013
REVİZYON NO
00
REVİZYON TARİHİ
--
SAYFA NO
4/4
Onam Doğrulama:
Bebeğimin Sağ (…….) Sol (…….) gözüne uygulanması planlanan panretinal fotokoagülasyon laser işleminin
Dr. ………………………………………………………… tarafından gerçekleştirilmesine kendi rızamla izin veriyorum.
Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı cevapladı. Kendi özgür
irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu
biliyorum.
Tarih / Saat :
___________ /_________
Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________
İmzası: _____________
İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : ___________ ___________
Çalıştığı Kurum:
İmza : _____________
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards